Všeobecne záväzná vyhláška

 obce Krakovany

 o zrušení hrobových miest na cintorínoch

 katastrálnych území obce Krakovany

 

 Obec Krakovany v súlade s ustanovením par. 4 odsek 3 písmeno e,

 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien

 a doplnkov a v súlade s článkom 8 Všeobecne záväzného  nariadenia obce Krakovany o poriadku na pohrebiskách obce  Krakovany vydáva túto všeobecne záväznú vyhlášku :

 

 Článok 1

 Úvodné ustanovenia

 Táto vyhláška upravuje zrušenie starých hrobových miest na  cintorínoch v katastrálnych územiach obce Krakovany.

 

 Článok 2

 Zrušenie hrobových miest

 1. Nakoľko pomery na pohrebiskách obce Krakovany neumožňujú  ďalšie prenajatie hrobových miest, obec z dôvodu terennych  úprav na pohrebiskách pristupuje k zrušeniu pohrebných miest na  pohrebiskách obce Krakovany.

 2. Podľa platného všeobecne záväzného nariadenia právo na  miesto zaniká, ako pomery na pohrebisku znemožňujú prenajatie  miesta na viac ako 10 rokov.

 3. Táto skutočnosť sa oznámi vlastníkovi užívacieho práva  najmenej 6 týždňov pred zaniknutím práva, ako je takýto  vlastník známy.

 V ostatných prípadoch sa bude postupovať podľa upozornenia  obecného úradu touto verejnou vyhláškou.

 

 Článok 3

 Vyznačenie zóny na zrušenie

 1. Na cintoríne v katastrálnom území Krakovany sa uvedené  zrušenie týka časti za domom smútku v smere severozápad.

 Uvedená časť je vyznačená na priloženej mapke cintorína.

 2. Na cintoríne v katastrálnom území Stráže sa uvedené zrušenie  týka časti od brány druhého vchodu na cintorín smerom  juhovýchod.

 Uvedená časť je vyznačená na priloženej mapke cintorína.

 3. Časti máp jednotlivých cintorínov tvoria neoddeliteľnú  súčasť tejto vyhlášky ako jej príloha.

 4. V teréne budú uvedené zóny vyznačené po zameraní drevenými

 kolíkmi.

 

 Článok 4

 Uloženie zrušených náhrobných kameňov

 1. Obec Krakovany sa zaväzuje, že náhrobné kamene zo zrušených  hrobových miest nebudú znehodnotené.

 2. Na uloženie zachovalých náhrobných kameňov bude na cintoríne

 v katastrálnom území Krakovany a Stráže vytvorený osobitný  priestor, kde budú uvedené kamene uložené tesne vedľa seba.

 Článok 5

 Záverečné ustanovenia

 1. Všeobecne záväznú vyhlášku obce Krakovany o zrušení starých

 hrobových miest na pohrebiskách obce schválilo obecné  zastupiteľstvo svojim uznesením č. 4/97 pod bodom A.3 dňa

 15. marca 1997.

 2. Táto všeobecne záväzná vyhláška sa zverejní v obci Krakovany  vyvesením na informačnej tabuli obecného úradu, na vývesných  tabuliach na oboch pohrebiskách po dobu 30 dní a taktiež  vyhlásením v miestnom rozhlase.

 

 

 V Krakovanoch dňa 15. marca 1997

 

 

 Jozef Vatrt

 starosta obce

 

 Zverejnené dňa:

 

 

 Príloha:

 1. časť mapy cintorína kat. územie Krakovany

 2. časť mapy cintorína kat. územie Stráže