Všeobecne záväzné nariadenie obce Krakovany o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby v Zariadení opatrovateľskej služby v Krakovanoch

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 68 Ústavy SR a na základe ustanovenia § 4 odsek 3 písmeno o/ a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby v Zariadení opatrovateľskej služby v Krakovanoch.

 

Úvodné ustanovenie

VZN  upravuje rozsah a bližšie podmienky poskytovania sociálnych služieb starým občanom v ZOS Krakovany, úhrady za tieto služby, spôsob jej určenia a platenia.

 

Článok I.

Účel všeobecne záväzného nariadenia

 

VZN upravuje zriaďovaciu a rozhodovaciu  pôsobnosť obce Krakovany a ustanovuje podrobnosti o:

 1. poskytovaní starostlivosti v ZOS Krakovany a o úhrade za starostlivosť v ZOS Krakovany,
 2. o povinnostiach občana zaplatiť úhradu za starostlivosť poskytovanú v ZOS Krakovany,
 3. o povinnostiach osôb uvedených v § 45 odsek 1 a 2 zákona NR SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu,
 4. o znížení alebo neplatení úhrady za sociálnu službu,
 5. o stravovaní ďalších osôb v ZOS Krakovany
 6. o výške stravnej jednotky
 7. o spôsobe určenia úhrady a výšky úhrady za stravovanie, bývanie a zaopatrenie

 

Článok II.

Rozsah nevyhnutných sociálnych služieb poskytovaných v ZOS Krakovany

 

 1. Sociálne služby sú jednou z foriem riešenia hmotnej a sociálnej núdze občana a patrí do nich aj poskytovanie starostlivosti v ZOS Krakovany.
 2. V ZOS Krakovany sa poskytuje nevyhnutná starostlivosť , ktorou je:

-         stravovanie

-         bývanie

-         zaopatrenie

 1. Umiestnenie v ZOS Krakovany je určené na preklenutie časového obdobia na trvalé umiestnenie žiadateľa v ústave sociálnej starostlivosti, domove dôchodcov alebo penzióne pre dôchodcov.
 2. Žiadateľ musí mať v žiadosti uvedené minimálne tri takéto zariadenia, v ktorých má podanú žiadosť o trvalé umiestnenie. V prípade výzvy zariadenia k nástupu na umiestnenie v tomto type zariadenia je povinný do takého zariadenia nastúpiť a ZOS Krakovany opustiť. 

 

 

Článok III.

Podrobnosti o stravovaní v ZOS Krakovany

 

 1. Stravníkmi v ZOS Krakovany sú:

-         občania, ktorým sa poskytujú sociálne služby v ZOS Krakovany,

-         zamestnanci ZOS Krakovany,

 1. Stravovanie možno poskytnúť so súhlasom starostu obce aj ďalším občanom, ak to umožňujú prevádzkové podmienky ZOS, nebránia tomu hygienicko-epidemiologické a bezpečnostné dôvody a nezhorší sa tým úroveň stravovania stravníkov uvedených v odseku 1.
 2. Stravovanie v ZOS Krakovany možno poskytovať aj ťažko zdravotne postihnutým občanom, zamestnancom orgánu, ktorý vykonáva kontrolnú činnosť v ZOS, študentom v čase vykonávania praxe v ZOS Krakovany.
 3. Stravovanie sa zabezpečuje prípravou stravy v stravovacej prevádzke ZOS Krakovany.
 4. Strava sa poskytuje v súlade so zásadami správnej výživy, s prihliadnutím na vek, zdravotný stav stravníkov a podľa určených stravných jednotiek.
 5. Za celodenné stravovanie sa považujú raňajky, desiata, obed, olovrant a večera.
 6. Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka. Jedálny lístok sa zostavuje týždeň dopredu. Zostavovanie jedálneho lístka je možné prispôsobiť sezónnosti ročných období, rôznorodosti podmienok a zvyklostiam tejto lokality. Jedálny lístok musí byť schválený vedúcou ZOS Krakovany, podpísaný a vystavený na viditeľnom miestne k nahliadnutiu. Každá zmena v jedálnom lístku musí byť vyznačená. Základná zásada pri zostavovaní jedálneho lístka je dodržiavanie stravnej jednotky.
 7. V ZOS Krakovany je zriadená stravovacia komisia, ktorá je najmenej trojčlenná.
 8. Stravovacia komisia:

-         dozerá na hygienu stravovacej prevádzky

-         spolupracuje pri zostavovaní jedálneho lístka

-         spolupracuje pri dodržiavaní zásad stolovania, hygieny prípravy a vydávania stravy

-         podáva podnety a návrhy na zmeny v oblasti stravovania

-         kontrolu evidencie vzoriek stravy a vedenie hygienického denníka stravovacej prevádzky

-         prerokováva a uplatňuje pripomienky k návrhu jedálneho lístka, dodržiavaniu stravných jednotiek, otázkami kvality prípravy a podávania stravy, dodržiavaniu hygienických zásad a prepisov v celej stravovacej prevádzke

-         vyjadruje sa k pripomienkam stravníkov ku kvalite a kvantite podávanej stravy.

 1. Stravná jednotka pre občana, ktorému sa poskytuje starostlivosť v ZOS Krakovany formou celoročného pobytu  s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu je pri poskytovaní stravy na deň na občana  68,- Sk
 2. Pri celodennom stravovaní sa zo stravnej jednotky počíta:

            pre racionálnu diétu :

            raňajky    12%            =            8,16 Sk

            desiata       9%            =            6,12 Sk

            obed        40%            =          27,20 Sk

            olovrant     9%             =            6,12 Sk

            večera      30%            =          20,40 Sk

            spolu:    100%                         68,- Sk

 1. Stravnou jednotkou v ZOS Krakovany sa rozumie finančná norma priemerných nákladov na potraviny /suroviny/ pripadajúca na jeden ubytovací deň.

 

Článok IV.

Výška úhrady za bývanie

 

 1. Na účely určenia úhrady za bývanie sa považuje:

a/   vybavenie obytnej miestnosti, najmä lôžko, stôl, stolička, skriňa, svietidlo

b/   príslušenstvo obytnej miestnosti WC a kúpelňa

c/   prevádzkové zariadenie obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti, najmä  rozvod  elektrickej energie, rozvod vody, rozvod plynu, odvádzanie odpadových vôd a hygienické zariadenie

 d/   spoločné priestory, najmä spoločenská miestnosť, jedáleň, chodba, práčovňa

e/ vecné plnenia spojené s bývaním najmä vykurovanie, dodávka teplej vody, upratovanie spoločných priestorov, dodávka  elektrickej energie, dodávka plynu, dodávka vody, odvádzanie odpadových vôd, osvetlenie, kontrola a čistenie komína, odvoz odpadu, odvoz splaškov a čistenie žumpy, vybavenie zariadenia spoločnou televíznou anténou a rozhlasovou anténou.

 

2. Výška úhrady za bývanie v zariadení opatrovateľskej služby na deň a občana sa určí ako súčin dennej sadzby úhrady za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú občan užíva.

 

3. Denná sadzba úhrady za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti

 

4. Úhrada za ubytovanie podľa § 23, odsek 3 sa účtuje podľa podlahovej plochy a počtu osôb ubytovaných v izbe.

 

Kalkulácia na jednotlivé izby je nasledujúca:

 

Izba č. 1 -2 lôžková

 

Podlahová plocha izby je 16,14 m2, základná úhrada je 2,- Sk/1 m2 denne. Úhrada sa zvyšuje podľa § 23, odsek 6 písmeno b/ o 4,- Sk/1 deň.

Prepočet na obyvateľa: 8,07 m2 x 2,- Sk x 30 dní = 484,20 Sk + zvýšenie 4,- Sk x 30 dní = 120,- Sk.  Úhrada 1 obyvateľa spolu: 604,20 Sk mesačne.

 

Izba č. 2 – 4 lôžková

 

Podlahová plocha izby je 37,28 m2, základná úhrada je 2,- Sk/1 m2 denne.

Prepočet na obyvateľa: 9,32 m2 x 2,- Sk x 30 dní = 559,20 Sk mesačne.

 

Izba č. 3 – 4 lôžková

 

Podlahová plocha izby je 32,27 m2, základná úhrada je 2,- Sk/1 m2 denne.

Prepočet na obyvateľa: 8,07 m2 x 2,- Sk x 30 dní = 484,- Sk mesačne.

 

 

 

 

 

 

Izba č. 4 – 3 lôžková

 

Podlahová plocha izby je 19,15 m2, základná úhrada je 2,- Sk/1 m2 denne.

Prepočet na obyvateľa: 6,38 m2 x 2,- Sk x 30 dní = 383,- Sk mesačne.

Poznámka: úhrada sa podľa § 23, odsek 6 písmeno c/ nezvyšuje o 2,- Sk/ 1 deň, nakoľko podlahová plocha na 1 obyvateľa nepresahuje viac ako 8 m2.

 

Izba č. 5 – 2 lôžková

 

Podlahová plocha izby je 17,05 m2, základná úhrada je 2,- Sk/1 m2 denne. Úhrada sa zvyšuje podľa § 23, odsek 6 písmeno b/ o 4,- Sk/1 deň.

Prepočet na obyvateľa: 8,52 m2 x 2,- Sk x 30 dní = 511 Sk + zvýšenie 4,- Sk x 30 dní = 120,- Sk.  Úhrada 1 obyvateľa spolu: 631,- Sk mesačne.

 

 

5. Čiastka sa uznesením Obecného zastupiteľstva Krakovany č. 4/2003 pod bodom A.12 s platnosťou od 1.4.2003 zvýši podľa počtu postelí od 20% do 30%  a to nasledovne:

Izba č. 1   -  dvojposteľová izba sa zvyšuje o  30% zo sumy 604,- na sumu 785,- Sk

Izba č. 2   -   štvorposteľová izba sa zvyšuje o            20% zo sumy 559,- na sumu 670,- Sk

Izba č. 3   -   štvorposteľová izba sa zvyšuje o            20% zo sumy 484,- na sumu 580,- Sk

Izba č. 4   -   trojposteľová izba sa zvyšuje o   25% zo sumy 383,- na sumu 478,- Sk

Izba č. 5   -   dvojposteľová izba sa zvyšuje o             30% zo sumy 631,- na sumu 820,- Sk

 

 

 

Článok V.

Výška úhrady za zaopatrenie

 

 1. Výška úhrady za zaopatrenie podľa zdravotného stavu v zariadení opatrovateľskej služby na deň a občana pri celoročnej starostlivosti je nasledujúca:

 

a/ 27,- Sk – pri poberaní čiastočnej bezvládnosti, mesačná úhrada je 27,- x 30 dní = 810,- Sk

b/ 38,- Sk – pri poberaní prevažnej bezvládnosti, mesačná úhrada je 38,- x 30 dní = 1140,- Sk

c/ 50,- Sk – pri poberaní úplnej bezvládnosti, mesačná úhrada je 50,- x 30 dní = 1500,- Sk

d/ 17,- Sk – pre ostatných občanov, mesačná úhrada je 17,- x 30 dní = 510,- Sk.

 

 1. Čiastka sa uznesením Obecného zastupiteľstva Krakovany č. 4/2003 pod bodom A.12 s platnosťou od 1.4.2003 zvýši nasledovne:

 

a/ čiastočná bezvládnosť: 810,- Sk zvýšenie o 20% na sumu 972,- Sk

b/ prevažná bezvládnosť: 1140,- Sk zvýšenie o 20% na sumu 1368,- Sk

c/ úplná bezvládnosť: 1500,- Sk zvýšenie o 20% na sumu 1800,- Sk

d/ ostatní občania: 510,- Sk zvýšenie o 20% na sumu 612,- Sk.

 

Článok VI.

Spôsob určenia úhrady za stravovanie, bývanie a zaopatrenie

 

 1. Úhrada za starostlivosť v zariadení opatrovateľskej služby v kalendárnom mesiaci sa určuje  ako 30-násobok dennej sadzby za stravovanie, bývanie a zaopatrenie.
 2. Celková úhrada za starostlivosť v zariadení opatrovateľskej služby sa rovnú súčtu výšok úhrad za stravovanie, bývanie a zaopatrenie vypočítaných za kalendárny mesiac.
 3. Celková úhrada sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nadol.
 4. Občanovi, ktorému sa poskytuje stravovanie v ZOS Krakovany, sa vráti zaplatená úhrada za stravovanie alebo jej časť podľa počtu odobratých jedál, najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

 

Článok VII.

Úschova cenných vecí

 

 1. Zariadenie opatrovateľskej služby prevezme do úschovy cenné veci vrátane vkladných knižiek a peňažnej hotovosti občana, ktorý o ich úschovu požiada pri nástupe do tohto zariadenia alebo počas poskytovania starostlivosti v ňom na základe zmluvy o úschove.
 2. Pri uzatváraní tejto zmluvy sa primerane použije § 747 – 753 Občianskeho zákonníka a vedie sa evidencia uzavretých zmlúv o úschove.
 3. Bez uzavretia zmluvy o úschove môže ZOS Krakovany prevziať cenné veci do úschovy len na nevyhnutne potrebný čas, ak hrozí nebezpečenstvo poškodenia, zničenia alebo straty týchto cenných vecí.
 4. Cenné veci prevzaté do úschovy  sa označia tak, aby sa vylúčila ich zámena.
 5. ZOS Krakovany vedie evidenciu prevzatých vecí do úschovy na osobnej karte občana.

 

Článok VIII.

Evidencia žiadostí o umiestnenie v ZOS Krakovany

 

 1. Žiadosť o umiestnenie v Zariadení opatrovateľskej služby Krakovany spolu s prílohami sa podáva na Obecný úrad v Krakovanoch. Prílohy tvoria lekárske potvrdenia, šetrenie sociálnej situácie žiadateľa a rozhodnutie Sociálnej poisťovne Bratislava o výške dôchodku s uvedením skutočnosti, či žiadateľ poberá zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť.
 2. Z došlých žiadostí sa zostavuje poradovník. O zaradení žiadateľa do poradovníka rozhodne sociálna komisia, ktorá overí pravdivosť údajov /konkrétne mobilnosť občana v domácom prostredí/. Obec Krakovany vydá žiadateľovi  rozhodnutie o zaradení do poradovníka.
 3. V prípade, že žiadateľom o umiestnenie v Zariadení opatrovateľskej služby Krakovany je občan obce Krakovany, ktorý má v obci trvalý pobyt,  jeho žiadosť nebude zaradená do poradovníka. Ak sociálna komisia rozhodne o jeho umiestnení v ZOS Krakovany, jeho umiestnenie bude vybavené prednostne, ihneď po uvoľnení miesta v ZOS Krakovany.
 4. Po uvoľnení miesta v ZOS Krakovany bude žiadateľ vyzvaný telefonicky alebo písomne na možný nástup do ZOS Krakovany.
 5. V prípade, že žiadateľ o umiestnenie v ZOS Krakovany bol medzičasom už  umiestnený v inom zariadení sociálnych služieb, bude vyzvaný, aby túto skutočnosť on alebo iná kontaktná osoba písomne potvrdili. Na základe tohto písomného oznámenia bude jeho žiadosť vyradená z poradovníka.

 

 

 

 

Článok IX.

Všeobecné ustanovenie

 

 1. Pri poskytovaní služieb a výpočte úhrad za poskytované služby v ZOS Krakovany sa primerane použije zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, zákon č. 125/1998 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 94/1963 Zb. o rodine  v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Občiansky zákonník.
 2. Žiadateľ umiestnený v ZOS Krakovany je povinný plniť si záväzky vyplývajúce z rozhodnutia o umiestnení, z rozhodnutia o celkovej úhrade za starostlivosť v ZOS Krakovany, ako aj dodržiavať domový poriadok zariadenia.
 3. V prípade, že žiadateľ prestane spĺňať podmienky na umiestnenie v ZOS Krakovany /zmeny psychického stavu – potreba stáleho dozoru/, vedúca zariadenia písomne vyzve rodinných príslušníkov prípadne kontaktnú osobu uvedenú v žiadosti, aby zabezpečila umiestnenie takejto osoby vo vyhovujúcom zariadení sociálnych služieb.
 4.  Podobným spôsobom sa bude postupovať aj v prípade, že osoba umiestnená v ZOS Krakovany sústavne porušuje domový poriadok. O týchto skutočnostiach vedie vedúca zariadenia písomné záznamy.
 5. Za porušovanie povinností sa považuje aj čo i len  čiastočné, neplatenie úhrady za starostlivosť v ZOS Krakovany.

 

Článok X.

Záverečné ustanovenia

 

 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 3. júla 2003 uznesením č. 10/2003 pod bodom A.5 .
 2. Zmenu alebo doplnky VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby v ZOS Krakovany možno vykonať iba uznesením obecného zastupiteľstva so súhlasom trojpätinovej väčšiny hlasov všetkých poslancov.
 3. VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby v ZOS Krakovany nadobúda účinnosť dňom 1. augusta 2003.

 

 

 

 

PaedDr. Vladimír Mihálik

      starosta obce

 

 

 

 

Zverejnené: 9. júla 2003