Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch na základe § 3 odsek 6, § 4 odsek 5, § 5 odsek 1 a § 6 odsek 3 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov s použitím § 6 odsek 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  v y d á v a pre katastrálne územia obce Krakovany toto

 

 

V š e o b e c n e  z á v ä z n é  n a r i a d e n i e

 

o chove, vodení a držaní psov na území obce Krakovany.

 

 

§ 1

Všeobecné ustanovenia

 1. Účelom tohto nariadenia je evidovať chov psov, stanoviť podrobnosti o vodení psov, určiť miesta, kde je voľný pohyb  a vstup psom zakázaný, ako aj stanoviť podbornosti o znečisťovaní verejných priestranstiev psom.
 2. Účelom tohto nariadenia je tiež zabezpečiť ochranu zdravých podmienok života a práce obyvateľov obce, zabezpečiť verejný poriadok a čistotu v obci.
 3. Účelom tohto nariadenia je takisto zlepšenie podmienok života obyvateľov obce, nerušeného užívania bytov a ich spoločných zariadení a priestorov, a tiež zlepšenie hygieny v obytných, medziblokových priestoroch a na verejných priestranstvách.
 4. Nariadenie sa vydáva tiež v záujme ochrany zdravia obyvateľov ako aj zamedzenia šírenia chorôb prenosných zo zvierat na ľudí.
 5. Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov.

 

§ 2

Základné ustanovenia

 1. Toto nariadenie sa vzťahuje na celé katastrálne územia obce Krakovany, t.j. katastrálnie územie Krakovany a katastrálne územie Stráže pri Krakovanoch.
 2. Na území obce Krakovany možno chovať a držať psov len vtedy, ak sa budú dodržiavať platné zdravotné, veterinárne, stavebné predpisy a len ak sa dodržia  obmedzenia uvedené v tomto všeobecne záväznom nariadení.
 3. Za chov sa v podmienkach obce Krakovany považuje aj chov na podnikateľské a iné zárobkové účely.

 

§ 3

Základné pojmy

Na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa vymedzujú tieto pojmy:

Nebezpečný pes – každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám  napadnutý alebo vyprovokovaný, ak nebol použitý v krajnej núdzi alebo nutnej obrane.

Verejné priestranstvá – všetky miesta, priestory a plochy, ktoré slúžia verejnému užívaniu.

Voľný pohyb psa – pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov. Za voľný pohyb sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.

Zvláštny pes – pes používaný  súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona , pes používaný horskou službou, pes používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany, pes poľovný, pes ovčiarsky, pes vodiaci a pes používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného skúšobného poriadku.

§ 4

Zákaz voľného pohybu a vstupu psov

 

 1. V intraviláne obce Krakovany sa zakazuje voľný pohyb psov a vstup so psom na nasledovné miesta a lokality:

a/ na detské ihriská a pieskoviská

b/ na štadión a iné verejnosti prístupné športoviská /uvedené obmedzenie sa nevzťahuje na zvieratá, ktoré priviedli na športovisko za účelom športového výkonu v rámci verejného športového podujatia

c/ na miesta označené zákazom „Zákaz vodiť psov“ /uvedené sa nevzťahuje na psov ozbrojených zložiek pri výkone služobných povinností a na psov vodiacich nevidiacich občanov/

 1. Na verejné priestranstvá, do verejných budov a v spoločných pristoroch obytného domu /napr. chodba, výťah, suterén/ je povolené vodiť psa len pri dodržaní nasledujúcich podmienok:

-         pes musí mať okrem vôdzky podľa všeobecne záväzných právnych predpisov aj nasadený ochrnný košík

-         pes nesmie ohrozovať a znepríjemňovať /pachom, nečistotami/ okolie.

 1. Je zakázané vstupovať so psom a psa chovať a držať v školách, v škôlkach a v ostatných  školských zariadeniach, v domoch, kde sú spoločné zariadenia pre deti, v zariadeniach verejného a spoločného stravovania, potravinárskej výbory, v obchodoch s potravinami, v zdravotníckych zariadeniach, vo verejných spoločných ubytovacích zariadeniach a prevádzkárňach poskytujúcich osobné služby.

 

§ 5

Znečisťovanie verejných priestranstiev psom

Držiteľ psa,  resp. ten, kto psa vedie je povinný:

a/ zabezpečiť, aby zviera nepôsobilo rušivo na svoje okolie /hluk, špina, zápach/,

b/ na miestach verejnosti prístupných bezodkladne odstrániť výkaly zvierat – trus umiestniť  do igelitového vrecúška a následne do odpadovej nádoby tak, aby nedochádzalo k úniku pachu z trusu do okolia.

 

§ 6

Vodenie psov v intraviláne obce

 1. V intaviláne obce je možné vodiť psov za splenenia nesledovných podmienok:

a/ vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná  predchádzať tomu, aby pes ohrozoval človeka alebo zvieratá.

b/ vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže  len osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony

c/ za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad

d/ pes, ktorý sa voľne pohybuje mimo chovného priestoru, musí byť riadne označený  známkou

e/ zmánka musí byť viditeľne   upevnená na obojku

f/ vodiť psa na mieste so zákazom voľného pohybu možno len na vôdzke bezpečne pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii.

 1. Držiteľ psa,resp. ten, kto psa vedie je povinný:

a/ v prípade požiadavky kontrolného orgánu samosprávy preukázať sa občianskym preukazom, očkovacím preukazom zvieraťa a dokladom o zaplatení miestneho poplatku za psa

b/ zabezpečiť, aby zviera nespôsobovalo fyzické napadnutie osoby  alebo aby sa nepoužilo na zastrašovanie inej osoby, ak sa nejedná o psa pri výkone strážnej služby alebo pri použití na výkon služobných povinností psov ozbrojených zložiek alebo obecnej polície.

 

§ 7

Evidencia chovu psov

 1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku  prevažne nachádza.
 2. Obec vedie evidenciu psov osobitne za každý rodinný dom alebo byt.
 3. Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci, kde je alebo má byť pes evidovaný.
 4. Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa.
 5. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ  psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, nahlásiť obci, kde je pes evidovaný. Obec je povinná drižteľovi psa za úhradu vydať náhradnú známku.
 6. Poplatok za náhradnú známku sa stanovuje vo výške 50,- Sk.

 

§ 8

Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Obec je oprávnená v súlade s platnou právnou úpravou za porušovanie povinností podľa tohto nariadenia a zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ukladať pokuty až do výšky 5.000,- Sk.
 2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastuptieľstvo v Krakovanoch dňa 12.12.2003 uznesením č. 16/2003 pod bodom A.4
 3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2004.

 

 

V Krakovanoch dňa  12.  decembra 2003

 

Zverejnené  15. decembra 2003