Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch na základe par. 4, odsek 3, písm. e/,f/,g/ a i/ zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE

o úhradách za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom v Krakovanoch

 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1.        Toto VZN upravuje a vymedzuje úhrady za služby poskytované obcou Krakovany a vykonávané Obecným úradom Krakovany.

2.        2. Stanovené a určené ceny sú záväzné pre všetky orgány obceKrakovany a orgány obecného zastupiteľstva obce Krakovany.

3.        Stanovenie a určenie ceny sa odvíja od platnej právnej úpravy najmä zák. NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách a osobitných predpisov.

4.        Cenou sa rozumie peňažná suma dohodnutá pri nákupe, predaji tovaru alebo vytvorená na ocenenie tovaru na iné účely. Za cenu podľa tohto zákona sa považuje aj tarifa  /par. 2 zák. NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách/

 

Článok 2

Dohoda o cene

1.        Dohoda o cene vznikne tým, že kupujúci zaplatí cenu tovaru vo výške požadovanej predávajúcim.

2.        Súčasťou ceny môžu byť úplné alebo sčasti náklady na obstaranie, obeh tovaru a zisk.

 

Článok 3

Návrh na uzavretie zmluvy

1.        Obec Krakovany stanovuje sadzobník cien, ktorý je uvedený v prílohe tohto VZN.

2.        Tento sadzobník cien je návrhom na uzavretie zmluvy v súlade s ust. par. 43 Občianskeho zákonníka

3.        Sadzobník cien tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto VZN a je záväzný pre všetkých pracovníkov obce aj starostu obce.

4.        Starosta obce je oprávnený v individuálnom prípade rozhodnúť o konkrétnej cene pri uzatváraní zmluvy.

 

Článok 4

Splatnosť ceny

1.        V prípadoch jednorázového poskytovania služieb zo strany obce nemusí byť uzatváraná písomná zmluva.

2.        Postačuje ústna dohoda a úhrada ceny služieb.

3.        Doklad o úhrade za poskytnutú službu musí obsahovať náležitosti požadované osobitnou právnou úpravou – najmä zák. č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.

4.        Pokiaľ ide o nájom nehnuteľností a hnuteľných vecí v majetku obce Krakovany, musí byť uzavretá písomná zmluva.

 

Článok 5

Spoločné a záverečné ustanovenia

1.        Príjmy zo zmluvných vzťahov sú príjmami rozpočtu obce.

2.        Ak toto nariadenie neobsahuje bližšiu úpravu, použije sa Občiansky zákonník a zák. NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách.

3.        Sadzobník cien určený obcou musí byť zverejnený na úradnej tabuli obce.

4.        Zároveň musí byť umožnené každému nahliadnuť do tohto VZN a tiež sadzobníka cien.

5.        Starosta obce je oprávnený v prípadoch hodných osobitného zreteľa /soc. pomery a pod./ rozhodnúť aj inak, nesmie však znížiť cenu o viac ako  50% z ceny určenej v sadzobníku.

6.        Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch dňa 22. januára 1999.

7.        Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch.

 

V Krakovanoch dňa 22. januára 1999

 

 

 

 

starosta obce

 

 

 

 

SADZOBNÍK CIEN   platný k 1. januáru 2000

 

/návrh ceny podľa par. 43 Občianskeho zákonníka a par. 3 ods. 1 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení zmien a doplnkov/

 

1.      Vysielanie v obecnom rozhlase

a/ v pracovnom čase ..............................................................................................    50,- Sk

b/ v mimopracovnom čase ....................................................................................      100,- Sk

 

2.      Vyhľadávanie informácií v registroch obce:

a/ jednorázová služba  ...........................................................................................     50,- Sk

 

3.      Prenájom hnuteľných vecí / vybavenie kultúrneho domu na použitie mimo budovy/

tanier hlboký                        1,- Sk                                     vyberač knedlí                     1,- Sk

tanier plytký                         1,- Sk                                     popolník                               0,30 Sk

tanier dezertný                     0,60 Sk                                   soľnička                                               0,20 Sk

misa polievková                  1,50 Sk                                   váza veľká                            1,- Sk

misa omáčková                    1,20 Sk                                   váza malá                              0,50 Sk

misa šalátová                       0,90 Sk                                   košík na chlieb                     0,50 Sk

misa oválna                          0,60 Sk                                   táca veľká PVC                    2,- Sk

misa kompótová                  0,50 Sk                                   svietnik                                 1,- Sk

táca na zákusky                   0,80 Sk                                   obrus biely                           12,- Sk

táca na mäso oválna           1,- Sk                                     obrus farebný                      12,- Sk

šálka+tanier /káva/              1,- Sk                                     uterák obyčajný                  2,- Sk

šálka+tanier /čaj/                 1,- Sk                                     utierka riadová                     2,- Sk

príbor antikor                       1,- Sk                                     lyžička kávová ant.             0,20 Sk

naberačka antikor                1,50 Sk                                   lyžica šalátová ant.             0,50 Sk

vidlica na mäso                    0,50 Sk                                   príbor alumínium                 0,60 Sk

pohár 0,5 dcl LUX               0,60 Sk                                   lyžička kávová alum.           0,20 Sk

pohár 1 dcl LUX                  0,80 Sk

pohár 1,5 dcl                        0,60 Sk

pohár 2 dcl                           0,80 Sk

pohár 0,5 dcl obyč.             0,50 Sk

pohár 1 dcl obyč.                0,40 Sk

pohár na kávu                      0,60 Sk

 

4.      Prenájom nehnuteľných vecí – jednorázový

sála KD pre spoločenské organizácie, FO a PO so sídlom v obci Krakovany

v trvaní do  5 hodín                                                                              2500,- Sk + energie

v trvaní nad 5 hodín                                                                             4000,- Sk + energie

kuchyňa                                                                                              400,- Sk

koliba                                                                                                 500,- Sk

mraziaci box KD                                                                                 300,- Sk

„peklo“ na zábavu                                                                               300,- Sk

„peklo“ na svadbu                                                                               150,- Sk

sála KD na svadbu pre občanov obce Krakovany                                  2500,- Sk

sála KD na svadbu pre ostatných záujemcov                                         3500,- Sk

spoločenská miestnosť KD                                                                  700,- Sk

spoločenská miestnosť na kar                                                               500,- Sk

časť sály na rodinné oslavy                                                                  1200,- Sk

časť sály na kar                                                                                              700,- Sk

 

5.      Kopírovacie služby

za prekopírovanie 1 strany ........................................................................      2,- Sk

 

 

 

6.      Cintorínske poplatky

použitie domu smútku                                                                          100,- Sk

za 1 hrobové miesto pri úmrtí a ponechaní pre život. partnera                 200,- Sk

za obnovenie hrobového miesta po 10 rokoch                                        200,- Sk

za 1 detské hrobové miesto                                                                  100,- Sk

za obnovenie detského hrob. miesta po 10 rokoch                                  100,- Sk

za vybudovanie hrobky                                                                        2000,- Sk

za obnovu hrobky po 20 rokoch                                                            2000,- Sk

za 1 hrobové miesto  pre osobu, ktorá nemá v obci Ky trvalý pobyt         3000,- Sk

 

7.      Doprava traktorom

za 1 hodinu prevádzky pri preprave materiálu                                        350,- Sk

 

8.      Použitie faxového prístroja obce

140% z tarify za telefónny impulz   /pozn. 2,5 x 140%=3,50 Sk/

 

 

SADZOBNÍK CIEN PLATNÝ OD 1. januára 2000

 

9.      Prenájom hnuteľných vecí / vybavenie kultúrneho domu na použitie mimo budovy/

tanier hlboký                        1,- Sk                                     vyberač knedlí                     1,- Sk

tanier plytký                         1,- Sk                                     popolník                               0,30 Sk

tanier dezertný                     0,60 Sk                                   soľnička                                               0,20 Sk

misa polievková                  1,50 Sk                                   váza veľká                            1,- Sk

misa omáčková                    1,20 Sk                                   váza malá                              0,50 Sk

misa šalátová                       0,90 Sk                                   košík na chlieb                     0,50 Sk

misa oválna                          0,60 Sk                                   táca veľká PVC                    2,- Sk

misa kompótová                  0,50 Sk                                   svietnik                                 1,- Sk

táca na zákusky                   0,80 Sk                                   obrus biely                           12,- Sk

táca na mäso oválna           1,- Sk                                     obrus farebný                      12,- Sk

šálka+tanier /káva/              1,- Sk                                     uterák obyčajný                  2,- Sk

šálka+tanier /čaj/                 1,- Sk                                     utierka riadová                     2,- Sk

príbor antikor                       1,- Sk                                     lyžička kávová ant.             0,20 Sk

naberačka antikor                1,50 Sk                                   lyžica šalátová ant.             0,50 Sk

vidlica na mäso                    0,50 Sk                                   príbor alumínium                 0,60 Sk

pohár 0,5 dcl LUX               0,60 Sk                                   lyžička kávová alum.           0,20 Sk

pohár 1 dcl LUX                  0,80 Sk

pohár 1,5 dcl                        0,60 Sk

pohár 2 dcl                           0,80 Sk

pohár 0,5 dcl obyč.             0,50 Sk

pohár 1 dcl obyč.                0,40 Sk

pohár na kávu                      0,60 Sk

 

10.  Prenájom nehnuteľných vecí – jednorázový

sála KD pre spoločenské organizácie, FO a PO so sídlom v obci Krakovany

v trvaní do  5 hodín                                                                              2500,- Sk + energie

v trvaní nad 5 hodín                                                                             4000,- Sk + energie

kuchyňa                                                                                              400,- Sk

koliba                                                                                                 500,- Sk

mraziaci box KD                                                                                 300,- Sk

„peklo“ na zábavu                                                                               300,- Sk

„peklo“ na svadbu                                                                               150,- Sk

sála KD na svadbu pre občanov obce Krakovany                                  2500,- Sk

sála KD na svadbu pre ostatných záujemcov                                         3500,- Sk

spoločenská miestnosť KD                                                                  700,- Sk

spoločenská miestnosť na kar                                                               500,- Sk

časť sály na rodinné oslavy                                                                  1200,- Sk

časť sály na kar                                                                                              700,- Sk