Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

    Formuláre obce na stiahnutie (vo fomáte *.doc)

Stavebné úkony:

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov (dotácie)

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie

Špecifikácia poskytnutej dotácie

Ohlásenie jednoduchej stavby

 Ohlásenie drobnej stavby

 Ohlásenie stavebných úprav

 Ohlásenie udržiavacích práv

 Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby fyzická osoba /zmenu stavby – prístavbu, nadstavbu/

 Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby právnická osoba  /zmenu stavby – prístavbu, nadstavbu/

Prehlásenie o vzdaní sa odvolania voči rozhodnutiu stavebného úradu

 Žiadosť o vydanie stavebného povolenia /fyzické osoby/

 Žiadosť o vydanie stavebného povolenia /právnická osoba/

 Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia /fyzické osoby/

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby

 Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením

 Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením – predĺženie termínu dokončenia stavby

Žiadosť o uloženie opatrenia na susednom pozemku (vstup na pozemok)

 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

 Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na prípojku

 Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu účelu užívania

 Žiadosť o vydanie povolenia  na odstránenie stavby

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť

Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie (rozkopávka)

 Žiadosť o vyňatie poľnohospodárskej pôdy pre stavbu rodinného domu

 Žiadosť o trvalé vyňatie poľnohospodárskej pôdy

Žiadosť o povolenie výrubu stromov

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Žiadosť o vydanie povolenia informačného, propagačného, reklamného zariadenia

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)

Poplatky za vydanie rozhodnutí podľa stavebného zákona

Všeobecné pokyny pre stavebné konanie

GeorgeWebdesign

 Reklama                                                                           « chcete reklamu? »

Obec Krakovany pre vás!