Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

Sadzobník poplatkov za vydanie rozhodnutí podľa stavebného zákona

 

/ zákon č. 583/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 o správnych poplatkoch /

____________________________________________________________________________

1. Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, o využití územia alebo o zmene územného rozhodnutia alebo predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby:

   a/ pre fyzické osoby ......................200,- Sk

   b/ pre právnické osoby .................500,- Sk

2. Žiadosť o stavebné povolenie:

   a/ stavby na bývanie:  novostavba rodinného domu ....................1000,- Sk

                                  novostavba bytového domu ......................2000,- Sk

   b/ stavby na individuálnu rekreáciu /rekreačné chaty a domy, záhradkárske chaty/:

          zastavaná plocha do 25 m2...........................700,- Sk

          zastavaná plocha nad 25m2 ..........................1200,- Sk

   c/ na zmeny dokončených /už skolaudovaných/ stavieb na bývanie alebo rekreáciu (prestavby, prístavby, nadstavby rodinných  a bytových domov a chát) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením (pred kolaudáciou)....................700,- Sk

   d/ na stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu rodinného domu (hospodárske budovy, prístrešky, hobby dielne) - nad 25 m2 a na stavby slúžiace na podnikanie (trafika, stánok a pod.) umiestnené na pozemkoch rodinných domov ..............500,- Sk

   e/ na stavbu garáže s jedným alebo dvomi miestami - nad 25 m2 ..........700,- Sk

      garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby, t.j. za každé ďalšie miesto 700,- Sk

   f/ na zmeny dokončených stavieb (skolaudovaných) podľa písmena d/ a e/ a na zmeny týchto stavieb pred dokončením (pred kolaudáciou) ..............500,- Sk

   g/ na ostatné neuvedené stavby (obchodné prevádzky, výrobné haly, dielne, priemyselné a poľnohospodárske stavby), na zmeny týchto dokončených (skolaudovaných) stavieb (prestavby, nadstavby, prístavby) aj rozostavaných (pred kolaudáciou) sa poplatok vyberie podľa nákladu stavby:

      do 1,5 mil. Sk vrátane ......................................1000,- Sk

      nad 1,5 mil. Sk do 3,0 mil. Sk vrátane...............1500,- Sk

      nad 3,0 mil. Sk do 10,0 mil. Sk vrátane..............2000,- Sk

      nad 10,0 mil. Sk do 100,0 mil. Sk vrátane..........3500,- Sk

      nad 100 mil. Sk .................................................6000,- Sk

   h/ na stavby dočasných objektov zariadení staveniska ak sa na ne vydáva samostatné stavebné povolenie ...............500,- Sk

   i/ na stavby dočasných objektov zariadení staveniska dopravných stavieb, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie ............1000,- Sk

Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia sa vyberie poplatok vo výške dvojnásobku sadzby určenej v bode 2. tohoto sadzobníka.

3.  Žiadosť o povolenie:

     1. zmeny užívania stavby ak nie je spojená so stavebným konaním ............500,- Sk

     2. odstránenia stavby ...............................................................................200,- Sk

     3. informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia ..................1500,- Sk

     4. terénnych úprav ....................................................................................200,- Sk

     5. na odstránenie objektu dopravnej stavby .......................................500,- Sk

     6. terénnych úprav v ochrannom pásme dopravnej stavby ................500,- Sk

4.  a/ Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu s rozpočtovým nákladom (náklad uvedený v stavebnom povolení)

      do 1,5 mil. Sk vrátane ......................................500,- Sk

      nad 1,5 mil. Sk do 3,0 mil. Sk vrátane...............700,- Sk

      nad 3,0 mil. Sk do 10,0 mil. Sk vrátane............1000,- Sk

      nad 10,0 mil. Sk do 100,0 mil. Sk vrátane........2000,- Sk

      nad 100 mil. Sk ...............................................3000,- Sk

    b/ Vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní pozemnej stavby .................500,- Sk

    c/ Vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní dopravnej stavby................1000,- Sk

4.  Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti .....................................................3000,- Sk

5.  Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia.....................................500,- Sk

6.  Za miestne zisťovanie ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo ak sa koná z podnetu účastníka konania (napr. prešetrenie podnetu, sťažnosti - ak sa týka prešetrenia dokončenej - skolaudovanej stavby) ........................................500, - Sk

7. Ohlásenie drobnej stavby .........................500,- Sk

    Ohlásenie stavebných úprav ......................500,- Sk

    Ohlásenie udržiavacích prác.......................500,- Sk

Poznámka:

Hrubším písmom sú vyznačené posledné zmeny zákona o správnych poplatkoch, platné od 1. 1. 2004.

 

Iné skutočnosti týkajúce sa vyberania správnych poplatkov, napr. oslobodenie od vyberania správnych poplatkov, podrobnejšie vysvetlivky, poznámky k jednotlivým bodom sadzobníka a pod. je potrebné si zistiť priamo v zákone o správnych poplatkoch a sadzobníku, ktorý tvorí prílohu tohto zákona ( zákon č. 232/1999 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov ).

Tlač stránky