Všeobecne záväzné nariadenie obce Krakovany o spôsobe určenia úhrady, o výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 68 Ústavy SR a na základe ustanovenia § 4 odsek 3 písmeno o/ a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto VZN o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu.

 

Článok I.

Právna ochrana občana pred platením úhrady neprimeranej jeho príjmu, majetku a rodinným pomerom

 

§ 1

Občan je povinný platiť úhradu za poskytovanú opatrovateľskú službu podľa príjmu a majetku.

 

§ 2

Na účely úhrady za opatrovateľskú službu sa do príjmu občana započítava aj zvýšenie pre bezvládnosť občana, ktorému sa opatrovateľská služba poskytuje.

 

§3

Na účely úhrady za opatrovateľskú službu sa od príjmu občana odpočíta úhrada za inú sociálnu službu alebo jej časť, ktorú je občan povinný platiť poskytovateľovi inej sociálnej služby.

 

§ 4

Občan nie je povinný platiť úhradu za poskytnutú opatrovateľskú službu, ak jeho príjem a príjem osôb, ktorých príjem sa spoločne posudzuje, je nižší ako 1,2 násobok sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom alebo ak sa rovná 1,2 násobku tejto sumy.

 

Článok II.

Druhy sociálnych služieb poskytovaných obcou

 

Obec Krakovany v rámci svojej samosprávnej pôsobnosti rozhoduje o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za túto opatrovateľskú službu.

 

§ 5

Okruh osôb, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba – občan, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby a má trvalý pobyt na území obce Krakovany.

 

§ 6

Rozsah poskytovaných úkonov v rámci opatrovateľskej služby

 

 1. Nevyhnutné životné úkony:
 1. bežné úkony osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, pomoc pri presune na vozík, pomoc pri použití WC,
 2. kúpanie, vrátane umytia vlasov,
 3. donášky obeda, dovoz obeda alebo iného jedla, pomoc pri podávaní jedla a pri pití,
 4. dohľad

 

 1. Nevyhnutné práce v domácnosti:

 

 1. nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou domácnosti,
 2. práce spojené s udržiavaním domácnosti,
 3. príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne olovrantu alebo večere,
 4. pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej a ostatnej bielizne

 

 1. Formy zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím

 

 1. sprievod na lekárske vyšetrenie,
 2. sprievod na vybavovanie úradných záležitostí

 

§ 7

Výška úhrady za opatrovateľskú službu

 

Výšku úhrady je možné stanoviť hodinovou sadzbou alebo ocenením jednotlivých úkonov opatrovateľskej služby. Obec Krakovany má stanovené ocenenie jednotlivých úkonov a to:

 

  1. Nevyhnutné životné úkony:

a/    7,- Sk/deň -  bežné úkony osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, pomoc pri presune na vozík, pomoc pri použití WC,

b/  10,- Sk/deň  -  kúpanie, vrátane umytia vlasov,

c/    8,- Sk/deň  -  donášky obeda, dovoz obeda alebo iného jedla, pomoc pri podávaní jedla a pri pití,

d/  13,- Sk/deň  -  dohľad

 

  1. Nevyhnutné práce v domácnosti:

 

a/ 12,- Sk/deň  -  nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou domácnosti,

b/ 20,- Sk/deň  -  práce spojené s udržiavaním domácnosti,

c/ 20,- Sk/deň  -  príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne olovrantu alebo večere,

d/ 10,- Sk/ kg   -  pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej a ostatnej bielizne

 

  1. Formy zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím

 

a/  7,- Sk/deň  -  sprievod na lekárske vyšetrenie,

b/  7,- Sk/deň  - sprievod na vybavovanie úradných záležitostí

 

 

§ 8

Spôsob určenia úhrady za opatrovateľskú službu

 

 1. Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu poskytovaných nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a foriem zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím v prepočte na 30 kalendárnych dní.
 2. Úhradu za opatrovateľskú službu platí občan za kalendárny mesiac, v ktorom sa občanovi opatrovateľská služba poskytuje, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
 3. Občanovi, ktorému sa poskytuje opatrovateľská služba, sa časť úhrady vráti alebo tento občan doplatí časť úhrady za opatrovateľskú službu podľa skutočného rozsahu poskytnutých nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a foriem zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím v kalendárnom mesiaci, najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
 4. Celková úhrada za opatrovateľskú službu sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nadol.

 

Článok III.

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

§ 9

 1. Ak občan, od ktorého sa požaduje úhrada za poskytovanú opatrovateľskú službu, neohlási výšku svojich príjmov a hodnotu majetku, resp. zmeny v rodinných a majetkových pomeroch, ktoré sú rozhodujúce na určenie úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu, obec rozhodne o povinnosti tohto občana platiť úhradu za poskytnutú opatrovateľskú službu v celom rozsahu.
 2. Obec je povinná chrániť osobné údaje získané za účelom určenia výšky úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 3. Pri poskytovaní opatrovateľskej služby a stanovení úhrad za poskytovanú opatrovateľskú službu sa primerane použije zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov.

 

Článok IV.

Účinnosť

 

Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Krakovany o spôsobe určenia úhrady, o výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch č.10/2003 pod bodom A.6 zo dňa 3. júla 2003 a nadobudlo účinnosť dňa 1. augusta 2003.

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Vladimír Mihálik

          starosta obce

 

 

 

 

Zverejnené: 9. júla 2003

 

 

 

VÝPOČTOVÝ LIST

Podklad na určenie výšky úhrady za opatrovateľskú službu

 

Žiadateľ:

Bytom:

 

Príjem žiadateľa:

1,2 násobok životného minima:

Rozdiel:

 

Nevyhnutné životné úkony:

a/    7,- Sk/deň -  bežné úkony osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, pomoc pri presune na vozík, pomoc pri použití WC,

b/  10,- Sk/deň  -  kúpanie, vrátane umytia vlasov,

c/    8,- Sk/deň  -  donášky obeda, dovoz obeda alebo iného jedla, pomoc pri podávaní jedla a pri pití,

d/  13,- Sk/deň  -  dohľad

 

Nevyhnutné práce v domácnosti:

a/ 12,- Sk/deň  -  nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou domácnosti,

b/ 20,- Sk/deň  -  práce spojené s udržiavaním domácnosti,

c/ 20,- Sk/deň  -  príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne olovrantu alebo večere,

d/ 10,- Sk/ kg   -  pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej a ostatnej bielizne

 

Formy zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím

a/  7,- Sk/deň  -  sprievod na lekárske vyšetrenie,

b/  7,- Sk/deň  - sprievod na vybavovanie úradných záležitostí

 

 

Mesačná úhrada:

1. Nevyhnutné životné úkony:     7,- Sk  x  ...................dní =

                                                           10,- Sk  x  .................  dní =

                                                             8,- Sk  x  .................. dní =

                                                           13,- Sk  x  .................  dní =

2. Nevyhnutné práce v domácnosti:      12,- Sk  x  ..............     dní  =

                                                           20,- Sk  x  ..............     dní  =

                                                           20,- Sk  x  ...............    dní  =

                                                           10,- Sk              x  ...............    kg   =

3. Formy zabezpečovania kontaktu so spol. prostredím:

                                                             7,- Sk  x  .................. dní  =

                                                             7,- Sk  x  .................. dní  =

ÚHRADA SPOLU:                                                                   ............................/mesiac

 

Žiadateľ .................................................... je povinný platiť mesačnú úhradu za opatrovateľskú službu vo výške .................. Sk, nakoľko rozdiel výšky príjmu a výšky hranice sociálnej odkázanosti podľa § 4, odsek 2 zákona  č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci je vyšší ako úhrada za opatrovateľskú službu.