Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch na základe par.4, odsek 2,písmeno e zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a podľa zákona č.46/1985 Zb. o postupe pri úmrtí a o pohrebníctve vydáva toto

 

 VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIE

 o poriadku pre pohrebiská obce Krakovany

 

Článok 1

Ustanovenie tohoto poriadku sa vzťahuje na pohrebiská v obci Krakovany, okr.Piešťany, spravované Obecným úradom Krakovany.

Článok 2

Zriaďovanie a správa pohrebiska

Pohrebisko zriaďuje obecný úrad.Obecný úrad je povinný starať sa o vonkajší vzhľad pohrebiska, zabezpečovať výsadbu, údržbu zelene, umiestňovanie odpočívadiel, úpravu ciest a čistotu. Poriadok v obradnej budove zabezpečuje usporiadateľ poslednej rozlúčky so zosnulým.

Článok 3

Pochovávanie

Telá zosnulých a ich spopolnené pozostatky musia byť uložené na pohrebisku spravidla do 96 hodín. Závazná hlbka hrobu jednohlbky

je 180 cm a dvojhlbky je 220 cm od úrovne terénu. Do hrobu jednohlbky sa môže ďalšie uloženie zosnulého vykonať po uplynutí tlecej doby prvého pochovania. Tlecia doba je 10 rokov.

Článok 4

Prenájom miesta

Obecný úrad je povinný prenajať hrobové miesto alebo urnové miesto podľa schváleného plánu hrobových miest na dobu najmenej 10 rokov odo dňa pochovania. Pozostalý po uplynutí 10 rokov môže prenájom obnoviť platbou na ďalšie obdobie, inak sa právo na užívanie hrobového miesta zruší. Prenajímateľ nemá nárok na výber hrobového miesta. Miesto pre hrobku sa prenajíma najmenej na 20 rokov. Výška cintorínskych poplatkov je určená vo VZN o miestnych poplatkoch v obci Krakovany, článku 9- cintorínske poplatky.

Právo na miesto sa preukazuje užívacím právom na hrob alebo potvrdenkou o zaplatení poplatku za prenájom alebo obnovu miesta.

Článok 5

Exhumácia

Pred uplynutím tlecej doby sa exhumácia môže vykonať len na povolenie hygienika. O žiadosti pozostalých rozhodne obecný úrad len vo výnimočných prípadoch, ak sa preukáže, že sa osoby blízke zosnulého na exhumácii dohodli. Náklady na exhumáciu znáša ten, kto o ňu požiada.

 

 

 

 

Článok 6

Stavby, lavičky, zeleň

Na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku, alebo úpravy už jestvujúcej stavby, najma hrobky, náhrobku, rámu a pod. je potrebný predchádzajúci písomný súhlas obecného úradu. Obecný úrad je oprávnený určiť závazné podmienky pre stavby náhrobných pomníkov, hrobiek, jednohrobu, dvojhrobu, urnového pomníka a epitafnej dosky.

Základ pod obrubník musí byť zapustený pod úroveň terénu. Obrubník nesmie byť vyšší ako 15 cm. Odsúhlasené rozmery nesmú byť prekročené. Predná a zadná strana pomníka musí byť v jednej línii so susednými pomníkmi. Vonkajšie rozmery jednohrobu sú 100x200 cm a dvojhrobu 200x200 cm. Rozmery epitafnej dosky pre uloženie spopolnených pozostatkov sú 50x50 cm. Uloženie epitafnej dosky je v šikmine 0-15 cm nad úrovňou terénu. Obecný úrad nezodpovedá za prírodné poškodenie alebo odcudzenie stavby, jej súčastí, či iného príslušenstva tretími osobami. Ochrana majetku môže byť predmetom osobitnej poistnej zmluvy s poisťovňou.

Ak sa porušia závazné podmienky, môže obecný úrad na náklady oprávneného stavbu odstrániť. Po ukončení prác je povinný staviteľ odstrániť zvyšný materiál a dať okolie do pôvodného stavu. Vysadená zeleň sa stáva súčasťou pohrebiska. Obecný úrad môže z hľadiska celkovej starostlivosti o pohrebisko zeleň odstrániť, ak to uzná za nevyhnutné. Poškodzovanie zelene na pohrebisku je zakázané a trestné. Lavičky sa môžu na pohrebisku premiestňovať len po predchádzajúcom súhlase obecného úradu.Nie je povolená individuálna stavba lavičiek.

Článok 7

Práce na pohrebisku

Výkopy a zemné práce všetkého druhu, najma kopanie hrobu, môžu vykonvať iba osoby určené obecným úradom alebo ohlásené na obecnom úrade. Potrebné práce na údržbe prenajatého miesta sú povinní vlastníci užívacieho práva vykonávať sami.

Remeselnícke práce na pohrebisku môžu vykonávať len oprávnené osoby a firmy, pri dodržaní ustanovení najma čl. 6 tohoto poriadku. Zvadnuté alebo inak znehodnotené kytice, vence, netrvalé ozdoby hrobového miesta môže odstrániť obecný úrad bez súhlasu vlastníka užívacieho práva hrobového miesta. Manipuláciu rakvy so zosnulým pri rozlúčkovom obrade vykonávajú príbuzní zosnulého alebo osoby určené obecným úradom.

Článok 8

Zánik práva na miesto, zrušenie hrobu a odstránenie náhrobku

 

Právo na miesto zaniká:

- pomery na pohrebisku znemožňujú prenajatie miesta na dlhšiu dobu

- oprávnený nezaplatil za obnovu prenajatehé miesta

- miesto nie je udržiavané.

Právo na zrušenie hrobového miesta môže byť uplatnené, ak to obecný úrad oznámi užívateľovi hrobového miesta 6 týždňov pred uplynutím určenej doby. Ak nie je známa adresa vlastníka užívacieho práva, upozorní obecný úrad na tieto skutočnosti verejnou vyhláškou.

 

 

 

Článok 9

Zrušenie pohrebiska

Pohrebisko možno zrušiť po uplynutí tlecej doby od uloženia posledných pozostatkov. Pri rušení pohrebiska postupuje obecný úrad podľa zásad uvedených v článku 8.

Článok 10

Evidencia

Obecný úrad je povinný mať plán hrobových miest, evidenciu pochovaných zosnulých, uložených spopolnených pozostatkov a voľných miestach. Evidencia je trvalá. Do evidencie má občan právo kedykoľvek nahliadnuť.

Článok 11

Prístup na pohrebisko

Pohrebisko je verejnosti prístupné v letnom období denne od 6.00 hod. do 21.00 hod., v zimnom období denne od 8.00 do 18.00 hod.

Každý návštevník pohrebiska je povinný pred ukončenou zatváracou dobou pohrebisko opustiť.

Článok 12

Správanie sa na pohrebisku

Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta. Nie je povolené robiť hluk, pohrebisko znečisťovať, vodiť psov a pod. Na pohrebisko je zakázaný vjazd motorovými vozidlami. Výnimku v prípade realizovania stavby náhrobného kameňa vydáva obecný úrad. Odpadky a iné predmety /ako sú zvyšky náhrobných kameňov/ musia sa odkladať na miestach na to určených. Kopať zem na úpravu hrobového miesta v celom priestore pohrebiska je zakázané.

Článok 13

Trestné ustanovenie

Ak nejde o trestný čin porušenia ustanovení tohoto poriadku, môže stíhať obecný úrad podľa zákona o priestupkoch a previneniach.

Článok 14

Záverečné ustanovenia

Toto VZN bolo schválené uznesením OZ v Krakovanoch č.7/1996 zo dňa 7.11.1996. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje OZ v Krakovanoch.

Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1.decembra 1996.