Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 16. novembra 2005

 

č. 9/2005

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení: Jozef Filo, Ing. Michal Sedlák

Neprítomný:  Jozef Macháč 

 

Program rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3. Kontrola uznesenia

4. Kanalizácia

5. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Krakovany

6. Štatút knižnice

7. VZN o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Krakovany

8. Rôzne

9. Návrh uznesenia

10. Záver

 

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce privítal prítomných poslancov na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Na otvorení rokovania bolo prítomných 6 poslancov, dvaja poslanci svoju neúčasť vopred ospravedlnili.  Zároveň predložil na schválenie program rokovania. Keďže nikto nemal   ďalšie pripomienky ani doplňujúce návrhy, dal o predloženom návrhu hlasovať.

Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce predložil návrh na schválenie členov návrhovej komisie. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 , nehlasoval: 0, boli za členov návrhovej komisie schválení Jozef Štefanka a Anna Belobradová.

Za overovateľov zápisnice z tohoto zasadnutia starosta obce navrhol Mgr. Juraja Filu a Ladislava Žitnanského. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

K bodu č. 3

 

Starosta obce vykonal kontrolu uznesenia č. 7/2005 a 8/2005.  Skonštatoval, že Ing. Michal Sedlák predložil na obecný úrad doklad o registrácii občianskeho združenia LUSK Krakovany, ktoré bolo zaregistrované na MV SR 9.11.2005. K dnešnému dňu ešte nebol uskutočnený prevod majetku na toto združenie. Celý transfer sa uskutoční do konca roku 2005.

Pred Kaviarňou u Notára bol  na základe predchádzajúceho uznesenia vybudovaný nový chodník, nakoľko ten pôvodný bol značne poškodený a ohrozoval bezpečnosť návštevníkov kaviarne.

Územný plán obce Krakovany je v tomto období v etape schvaľovacieho procesu na Krajskom stavebnom úrade v Trnave. Po jeho záverečnom posúdení bude na obecnom zastupiteľstve, aby navrhovaným VZN schválilo jeho následnú právnu záväznosť.

Bola dokončená celková rekonštrukcia domu smútku – bleskozvody na budove, vonkajšie a vnútorné nátery, obklady katafalkov, nákup nového sviedidla, interiérového vybavenia – svietniky, stojany na kvety, stolík, skrinky na elektrické hodiny a zosilňovaciu a ozvučovaciu techniku

Na cintoríne v Krakovanoch boli  inštalované 2 nové svietidlá a na cintoríne v Strážoch bola vykonaná výmena nefunkčných  žiariviek.

23.11.2005 sa uskutoční kolaudácia diela – rekonštrukcia toku Holeška.

V miestnom rozhlase boli odvysielané výzvy, ktoré upozorňujú majiteľov psov na dodržiavanie ich povinností, no najmä na zabránenie voľnému pohybu psov  po obci. V poslednom období sa opäť na obecnom úrade sústredilo niekoľko sťažnosti na voľný pohyb psov po obci, čím boli ohrozené najmä maloleté deti – školáci nižších ročníkov.

Ako nesplnené treba konštatovať oddrenážovanie Veternej ulice, treba však uviesť, že vzhľadom na priaznivé počasie sa zatiaľ nevyskytol problém s odvedením dažďovej vody v uvedenej lokalite.

 

K bodu č. 4

 

V tomto bode mali uviesť svoju prezentáciu pozvaní hostia p. Ištván a Ing. Brezáni. Nakoľko však ešte neboli prítomní na zasadnutí, tento bod sa presunul.

 

K bodu č. 5

 

Obecný koordinátor Janka Belicová predložila na schválenie poslancom obecného zastupiteľstva Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Krakovany s víziou do roku 2013 (Ide o dokončenie  tohoto plánovacieho obdobia a o plánovacie obdobie 2007 – 2013 z hľadiska nášho členstva v Európskej únii.) Uvedený dokument bol vypracovaný na základe požiadaviek obyvateľov obce s prihliadnutím na sociálno-ekonomickú analýzu. Program bol predložený na verejné pripomienkovanie.

Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Krakovany schválený.

 

Starosta obce zároveň informoval poslancov, že popri tomto projekte a ÚP obce Krakovany sa v súčasnosti pripravuje aj Plán zelene, v ktorom bude obec riešená ako jeden kompaktný environmentálny celok. Plán zelene predstavuje zadanie diplomovej práce diplomanta Ľudovíta Škrabáka, obyvateľa našej obce.

 

K bodu č. 6

 

Starosta obce informoval prítomných poslancov, že dňa 15. 11. 2005 podpísal s firmou HÍLEK A SPOL., a.s., dohodu o ukončení zmluvného vzťahu. Na základe tejto skutočnosti informoval poslancov aj o odpovedi firmy TAVOS na vybudovanie kanalizácie v obci Krakovany.  Obec bola 22.4.2004 zaradená do projektu „Dobudovanie kanalizačného systému v mestách Leopoldov, Vrbové  a v obciach Krakovany, Špačince.“ No doposiaľ na uvedený projekt neboli vyčlenené MŽP SR žiadne finančné prostriedky.

Na základe tejto skutočnosti na zasadnutie obecného zastupiteľstva prišli p. Ištván a Ing. Brezáni predstaviť projekt vybudovania vákuovej kanalizácie a možnosť prefinancovať jeho výstavbu zo Štrukturálnych fondov EÚ.

Menovaní páni predložili podmienky spolupráce na danom projekte a navrhli záujemcom, aby navštívili obec Postřelmov v Čechách, kde táto technológia úspešne funguje už niekoľko rokov.

Cena za vypracovanie projektu pre Štrukturálne fondy je 95.000,- Sk, cenu novej projektovej dokumentácie možno prefinancovať zo Štrutkurálnych fondov, obec by uhrádzala 50.000,- Sk

1 bm vákuovej kanalizácie predstavuje náklad 4.000 – 8.000,- českých korún, pričom v našej obci je potrebné vybudovať 6400 bm kanalizácie.

 

Z rokovania obecného zastupiteľstva odišiel poslanec Peter Kikta.

 

Poslanci položili prítomným hosťom veľa konkrétnych technických a ekonomických otázok. Poslanec Mgr. Juraj Filo podporil túto progresívnu myšlienku. Ostatní prítomní poslanci sa rozhodli, že využijú ponuku návštevy v Čechách a uvedenú technológiu si prezrú v piatok 18.11.2005. Na základe tejto návštevy sa v pondelok 21.11.2005 uskutoční operatívne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré vyhodnotí výsledky návštevy a zaujme k danej otázke záverečné stanovisko.

 

K bodu č. 7

 

V miestnej knižnici bola vykonaná metodická návšteva pracovníčky Regionálnej knižnice z Trnave. Na základe tejto návštevy bola predložená požiadavka na vypracovanie a schválenie Štatútu obecnej knižnice v Krakovanoch ako doplňujúceho dokumentu ku knižničnému poriadku.

Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol štatút obecnej knižnice schválený.

 

K bodu č. 8

 

Obec Krakovany v roku 2000 v súlade s vtedy platnou právnou úpravou  vykonala pomenovanie ulíc a iných verejných priestranstiev. Rozšírením zastavaného územia obce o nové priemyselné zóny nastala potreba pristúpiť k určeniu názvu novovzniknutých ulíc a verejných priestranstiev.

Na základe tejto skutočnosti bol vypracovaný návrh VZN o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Krakovany, nakoľko tento právny dokument je potrebný pre dané úkony.

Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo toto VZN schválené s účinnosťou od 1.12.2005.

 

Na základe schváleného VZN bol predložený návrh stavebnej komisie na pomenovanie novovytvorenej ulice v priemyselnej zóne Jutrá ako „Priemyselná ulica“. Návrh bol predložený na verejné prerokovanie, nakoľko k uvedenému návrhu neboli predložené žiadne pripomienky ani pozmeňovacie návrhy, bol tento návrh hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, schválený.

 

K bodu č. 9

 

Nakoľko sa zblíži záver účtovného obdobia, účtovníčka predložila návrh na schválenie zloženia inventarizačných komisií. V tejto súvislosti starosta obce navrhol, aby sa zároveň schválilo aj funkčné obdobie tejto komisie na 2 roky, t. j. na účtovné obdobie roku 2005 a 2006. Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, boli členovia inventarizačných komisií schválení. Návrh zloženia inventarizačných komisií tvorí prílohu orginálu tejto zápisnice.

 

Starosta obce informoval poslancov o investičných akciách v obci:

·        Starosta obce podpísal návrh zmluvy so Západoslovenskou energetikou, a.s., na vybudovanie stavby NN napätie, VN napätie a trafo stanice, kde náklady stavby predstavujú sumu 3,721 mil. Sk bez spolúčasti obce. Obec na svoje náklady vybuduje verejné osvetlenie s investičným nákladom 371.000,- Sk.

·        V obci bola dokončená rekonštrukcia káblovej televízie na zemné rozvody. Zároveň boli odstránené niektoré technické nedostatky, ktoré súviseli s prekládkou vzdušného rozvodu na zemný rozvod. Obec bude firme STELAR Nové  Mesto nad Váhom uhrádzať sumu cca 45.000,- Sk za práce na nových rozvodoch v lokalite Staré konopiská.

·        Poslanec Mgr. Juraj Filo vypracoval projekt do Nadácie Markíza, kde je možnosť získať pre žiacke futbalové mužstvo sumu 30.000,- Sk na nákup športovej výstroje.

·        Bolo zvolané rokovanie kompetentných inštitúcií na riešenie dopravnej situácie – označenie obce a označenie priechodu pre chodcov pri autobusovej zastávke smerom na Piešťany. Rokovanie sa uskutočnilo bez prítomnosti zástupcu obce, ale boli kladne vybavené všetky požiadavky obce.

·        Firma POPRO, s.r.o., Krakovany končí so svojou prevádzkou v priestoroch bývalej MŠ, ktorá je majetkom obce. Bude potrebné celú záležitosť riešiť po právnej stránke (ukončenie nájmu,  resp. vypovedanie nájomnej zmluvy)

·        Dnes,  tj. 16.11.2005,  sa začalo s výkopovými prácami na budovaní vodovodného prepojenia Strážovskej ulice. Ide o úsek dlhý cca 250 m, pričom stavba bude realizovaná svojpomocne pracovníkmi obce s odborným dohľadom pracovníkov firmy TAVOS Piešťany.

 

Poslanec Ladislav Žitnanský informoval poslancov, že je v kontakte so starostom z družobnej obce Krakovany v Čechách a vzájomne dolaďujú stanovenie termínu družobnej návštevy našich zástupcov (najmä športovcov) v tejto obci. Presné určenie termínu návštevy je ešte potrebné konzultovať s predsedom kultúrnej komisie Ing. Michalom Sedlákom, ktorý má k dispozícii termíny vystúpení ĽH Borovienka (aj tá má byť účastníkom družobnej návštevy) a termínu folklórnych slávností KRAKOVANY 2006.

 

Žiadosť Ing. Kornela Gudiaka s manželkou

Manželia Gudiakoví predložili na obecné zastupiteľstvo žiadosť o odkúpenie časti parcely č. 317/1 k.ú. Stráže pri Krakovanoch. Uvedená parcela slúži ako dvor materskej školy. Táto parcela susedí s ich prístupovou parcelou, ktorá bude tvoriť prístup k stavebnému pozemku, nakoľko na jar roku 2006 majú záujem začať s výstavbou svojho nového rodinného domu na parcele č. 306/2 k.ú. Stráže. Uvedené odkúpenie žiadajú v šírke cca 4 m z dôvodu lepšieho prístupu na napojenie na inžinierske siete, pričom dĺžka ich prípojok bude cca 60 – 70 metrov.

V žiadosti zároveň uvádzajú, že v minulosti boli vlastníkmi tejto nehnuteľnosti, ale v 80-tych rokoch ju boli nútení za veľmi nevýhodných podmienok a pod nátlakom opredať bývalému MNV.

Túto žiadosť posúdila stavebná komisia a navrhla jej schválenie, nakoľko uvedený odpredaj výrazne nenaruší súčasné fungovanie materskej školy, ale naopak znížia sa náklady na údržbu areálu.

Poslanec Jozef Štefanka navrhol, aby uvedený odpredaj bol realizovaný za symbolickú 1,- Sk s tým, že manželia Gudiakoví na vlastné náklady, okrem poplatkov na majetkoprávny prevod preložia časť oplotenia MŠ a v prípade potreby preložia i pivnicu na uloženie zeleniny, ktorá sa nachádza v záujmovej lokalite. Celé to zdôvodnil nápravou majetkovej krivdy.

Poslanci s daným návrhom súhlasili a hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bola žiadosť schválená

 

Stavebná komisia ďalej predložila na schválenie odkúpenie novovytvorenej parcely č. 263/6 o výmere 161 m2 v k. ú. Krakovany od manželov Alojza a Brigity Strakových na novovznikajúcu miestnu komunikáciu, ktorá vznikne ako prístupová komunikácia k novovytváraným stavebným pozemkom v lokalite oproti materskej školy.

Toto odkúpenie bolo už predbežne schválené za stanovenia podmienok 50,- Sk/ 1 m2.

 

V tejto súvislosti požiadal o slovo prítomný občan p. Krúpa, ktorý od manželov Strakových odkúpil stavebný pozemok a na uvedenom pozemku chce na jar 2006 začať s výstavbou rodinného domu. Požiadal o vyjadrenie obce, kedy bude vykonaná skrývka ornice z novovytváranej miestnej komunikácie.

Na túto otázku starosta obce  prisľúbil vyjadrenie do 2 týždňov, nakoľko v tomto období ešte nie je známy časový horizont takejto úpravy miestnej komunikácie.

 

V tomto bode vystúpil so svojimi príspevkami aj kontrolór obce p. Ľubomír Pekarovič.

·        Predložil požiadavku umiestnenia dopravného značenia „Meranie rýchlosti radarom“, ktorú navrhuje umiestniť v lokalite pri bytovke PŠD – Školská ulica 1/6 z dôvodu neprimeranej rýchlosti motorových vozidiel.

·        Na Školskej ulici pri dome súpisné číslo 320 z dôvodu pokládky telefónneho a televízneho kábla doško k rozkopávke cestnej komunikácie. V dôsledku tejto rozkopávky je na ceste nebezpečný výtlk, ktorý by bolo potrebné opraviť. Starosta vzápätí informoval, že investor stavby v najbližších dňoch bude stavbu kolaudovať a uvedený výtlk bude ostránený.

·        V závere informoval poslancov o výsledkoch hospodárenia obce za 3. štvrťrok 2005. Táto správa tvorí prílohu originálu tejto zápisnice.

 

 

 K bodu č. 10

 

Starosta obce vyzval členov návrhovej komisie, aby predložili návrh uznesenia č. 9/2005.

 

UZNESENIE č. 9/2005

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16. novembra 2005

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A. schvaľuje:

 

1.      program rokovania

2.      členov návrhovej komisie Jozefa Štefanku a Annu Belobradovú

3.      overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Ladislava Žitnanského

4.      Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Krakovany s víziou do roku 2013

5.      Štatút obecnej knižnice v Krakovanoch

6.      VZN o určení a zmen názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Krakovany

7.      Pomenovanie novovytvorenej ulice v priemyselnej zóne Jutrá – Priemyselná ulica

8.      Inventarizačné komisie pre vykonanie riadne inventarizácie na účtovné obdobie roku 2005 a 2006 (Zloženie komisie je uvedené v prílohe originálu tejto zápisnice)

9.      Odpredaj časti parcely  317/1 k. ú. Stráže pri Krakovanoch v šírke cca 4 m (presná výmera bude určená na základe vyhotovenia geometrického plánu) pre manželov Ing. Kornela a Evu Gudiakových sa 1,- Sk s podmienkou, že na vlastné náklady vykonajú prekládku oplotenia a v prípade  potreby MŠ i zariadenia na uloženie zeleniny. Uvedený odpredaj za týchto podmienok sa realizuje ako náhrada za majetkovú krivdu z minulého obdobia.

10.  Odkúpenie novovytvorenej parcely č. 263/6 o výmere 161 m2 záhrada k. ú. Krakovany od manželov Alojza a Brigity Strakových, ktorá vznikla z dielov 3 – 1m2 a diel 6 – 160 m2 na základe novovytvoreného geometrického plánu č. 183/2005 zo dňa 4.11.2005, ktorý vypracoval Roman Klčo. Cena bola stanovená dohodou vo výške 50,- Sk/ 1 m2.

 

B. berie na vedomie

 

1.      Kontrolu uznesenia

2.      Informáciu o podpísaní dohody o ukončení zmluvného vzťahu s firmou HÍLEK A SPOL, s.r.o., Senica

3.      Predloženie ponuky na výstavbu vákuovej kanalizácie a možnosti čerpania finančných prostriedkov na jej výstavbu zo Štrukturálnych fondov EÚ

4.      Informáciu o pripravovanej návšteve obce Postřelmov v Čechách, kde je už  zrealizovaná výstavba vákuovej kanalizácie.

5.      Informáciu starostu obce o investičných akciách v obci – výstavba energetických rozvodov a trafostanice, verejného osvetlenia, káblovej televízii, výstavba vodovodu v lokalite Strážovská ulica

6.      Pripomienky p. Pekaroviča k dopravnému značeniu a informáciu o hospodárení obce za III. štvrťrok 2005

7.      Žiadosť p. Krúpu o možnostiach výstavby miestnej komunikácie, ktorá bude prístupovou komunikáciou  k jeho stavebnému pozemku

 

Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo uznesenie č. 9/2005 zo dňa  16. novembra 2005 schválené.

 

K bodu č. 10

 

Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva a ukončil rokovanie.