Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

Zápisnica

z mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 13. októbra 2005

 

č. 8/2005

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Neprítomní na začiatku rokovania:  Jozef Macháč, Anna Belobradová.

 

Program rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3. Výstavba kanalizácie

4. Návrh uznesenia

5. Záver

 

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce privítal prítomných poslancov na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Na otvorení rokovania bolo prítomných 7 poslancov.  Zároveň predložil na schválenie program rokovania, ktorý doplnil o bod Rôzne. Keďže nikto nemal   ďalšie pripomienky ani doplňujúce návrhy, dal o predloženom návrhu hlasovať.

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol chválený nasledujúci program rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3. Výstavka kanalizácie

4. Rôzne

5. Návrh uznesenia

6. Záver

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce predložil návrh na schválenie členov návrhovej komisie. Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa: 2  ( Ladislav Žitnanský, Andrej Čelín), nehlasoval: 0, boli za členov návrhovej komisie schválení Ladislav Žitnanský a Andrej Čelín.

Za overovateľov zápisnice z tohoto zasadnutia starosta obce navrhol Jozefa Filu a Petra Kiktu. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

K bodu č. 3

 

Starosta obce v tomto bode vysvetlil prítomným poslancom dôvod zvolania mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

V stredu 12.10.2005 o 10.00 h sa uskutočnilo na Obecnom úrade v Krakovanoch rokovanie medzi JUDr. Hílkom (konateľom firmy Hílek a spol., a. s.,) a starostom obce Krakovany spolu s právnikom Mgr. Studeným. Na žiadosť JUDr. Hílka malo rokovanie neformálny charakter. Cieľom bolo dohodnúť ďalší postup na riešení situácie na výstavbe kanalizácie v našej obci.

Firme Hílek a spol., a. s.,  sme zaslali list, v  ktorom sme vyčíslili hodnotu neoprávneného obohatenia vo výške cca 115.000,- Sk (faktúrovali práce, ktoré nevykonali) a pokutu vo výške 821.286,- Sk   za prerušenie prác, čo bolo považované za porušenie zmluvy o dielo SU 21/01.

Obec je dlžná firme Hílek a spol. sumu cca 115.000,- Sk za vykonané tlakové skúšky a montáž elektrozariadenia.

 

Na rokovanie prišla poslankyňa Anna Belobradová.

 

Výsledkom rokovania bolo dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok, čím sa účtovne vyrovná hodnota cca 115.000,- Sk.

 

Na rokovanie prišiel poslanec Jozef Macháč.

 

Firma Hílek a spol., a. s.,  bude akceptovať rozhodnutie obce, ktoré si zvolí jednu z možných variant:

a) vzájomné započítanie pohľadávok a skončenie zmluvného vzťahu dohodou

b) vzájomné započítanie pohľadávok a pokračovanie prác na základe uzatvorenej zmluvy o dielo SU 21/01.

 

K predložených návrhom sa začala diskusia. Poslanci sa vyjadrili, aby sa zvolila varianta a) s ukončením zmluvného vzťahu dohodou. K tomuto názoru sa priklonil aj predseda finančnej komisie. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol schválený návrh započítania pohľadávok a ukončenia zmluvného vzťahu s firmou Hílek a spol., a. s., dohodou.

 

K bodu č. 4

 

Starosta obce v tomto bode informoval poslancov o aktivitách, ktoré sa práve realizujú v obci:

- terénne úpravy v okolí potoka Holeška - bola navezená hlina a Povodie Váhu v najbližších dňoch zrealizuje nariadenú výsadbu,

- rekonštrukcia domu smútku - vrcholia práce na rekonštrukcii, boli zrealizované vonkajšie a vnútorné nátery, vymenilo sa svietidlo nad katafalkami, je zakúpená časť nového vybavenia domu smútku (2 skrine), na budove bol inštalovaný nový bleskozvod, je pripravené nainštalovanie ďalšieho svietidla na cintoríne, svietidlo je objednané,

- pripravené je podtlačenie cesty pri základnej škole v rámci ktorého sa dokončí pripojenie káblovej televízie v ZŠ a na Mlynskej ulici cez zemný rozvod,

- uloženie telefónneho kábla - v novej stavebnej lokalite Staré konopiská firma Slovak Telecom uložila telefónne káble a obec do tohto výkopu pripoložila káble na káblovú televíziu,

- prepojenie vodovodu Strážovská ulica - ČOV - na uvedenú stavbu je už vydané stavebné povolenie, časť materiálu máme zakúpenú, časť bude potrebné dokúpiť, práce by sa mali realizovať v najbližších dňoch,

- vodovod v lokalite Horné pole - táto stavba je už zrealizovaná, vodovodné prípojky pre firmu GAMAPLYN a HADICE PRO sú hotové, obec sa bude podieľať 50% na nákladoch stavby,

- územný plán - všetky vyjadrenia sú už predložené na Krajskom stavebnom úrade v Trnave. Po kladnom vyjadrení tejto inštitúcie bude potrebné už len záverečné schválenie dokumentu obecným zastupiteľstvom.

 

Predseda stavebnej komisie Jozef Filo informoval poslancov o podnikateľských subjektoch, ktoré realizujú svoje podnikateľské zámery v katastri obce Krakovany. V lokalite Jutrá je to AGE Color, WABASH Technologies, v lokalite Horné pole je to GAMAPLYN, HADICE PRO a ďalšie 3 subjekty (sú v štádiu príprav výstavby  svojich prevádzok) a v lokalite Za stanicou sú to 3 subjekty KIPA, STIVA a REPUBLIC GROUP.

Ďalej informoval o vypracovaní geometrického plánu, na základe ktorého sa odčlení miestna komunikácia prístup do novej stavebnej lokality pri materskej škole. Stavebník p. Krupa ide odkupovať nehnuteľnosti od p. Straku a p. Klinovského.

 

Predseda finančnej komisie podal návrh na schválenie odmeny pre starostu obce a kontrolóra obce za III. štvrťrok 2005.

Aritmetickým priemerom bol zistený nasledujúci návrh:

starosta obce - odmena vo výške 43%

kontrolór obce - odmena vo výške 15%.

Návrh bol zapracovaný do návrhu uznesenia.

 

Poslanec Andrej Čelín informoval, že pri väčších vodných zrážkach stojí veľké množstvo vody pri vyústení miestnej komunikácie z Veternej ulice na Školskú ulicu. Občania majú problémy s prechodom týmto úsekom.

 

Poslanec Jozef Štefanka  predložil návrh, aby boli občania cestou miestneho rozhlasu upozornení, aby zamedzili voľnému pohybu psov po obci. Uvedené počínanie je možné sankcionovať pokutou.

 

Poslanec Jozef Filo ďalej informoval o liste p. Matulayovej, ktorej manželia Freivaldoví osadením oplotenia zamedzili vstup na nehnuteľnosť pani Matulayovej. Celá záležitosť sa zatiaľ urovnala s tým, že v budúcom roku sa pristúpi k majetkovému vysporiadaniu prístupovej komunikácie k nehnuteľnosti manželov Freivaldových a vyrieši sa aj prístup k nehnuteľnosti pani Matulayovej.

 

Poslanec Ladislav Žitnanský informoval starostu obce, že v potoku Holeška sa ešte stále nachádzajú bandážové vrecia, ktoré Povodie Váhu používalo pri rekonštrukčných prácach na potoku. O danej skutočnosti bude starosta obce informovať investora. 

 

V závere rokovania ešte starosta obce informoval poslancov, že je zakúpená dlažba na chodník pred Kaviarňou u Notára. Uloženie sa bude realizovať zajtra.

Obec získala cenové ponuky na výmenu vchodových dverí na budove obecného úradu. K výmene sa pristúpi najmä z ekonomických dôvodov, dvere sú pokazené, netesnia a dochádza k veľkým tepelným únikom. Na budúci týždeň bude zadané objednávka, aby sa uvedená výmena dala zrealizovať v čo najkratšom  čase.

 

 K bodu č. 5

 

Starosta obce vyzval členov návrhovej komisie, aby predložili návrh uznesenia č. 8/2005.

 

UZNESENIE č. 8/2005

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 13. októbra 2005

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A. schvaľuje:

1. program rokovania

2. členov návrhovej komisie Ladislava Žitnanského a Andreja Čelína

3. overovateľov zápisnice Jozefa Filu a Petra Kiktu

4. dohodu o skončení a dohodu o urovnaní s firmou Hílek a spol., a s., pri výstavbe kanalizácie

5. odmenu starostu obce za III. štvrťrok 2005 vo výške 43%

6. odmenu kontrolára obce za III. štvrťrok 2005 vo výške 15%

 

B. berie na vedomie:

1. informácie starostu obce o aktivitách v obci

2. diskusné príspevky poslancov obecného zastupiteľstva.

 

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo uznesenie č. 8/2005 zo dňa  13. októbra 2005 schválené.

 

K bodu č. 6

 

Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva a ukončil rokovanie.