Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 29. septembra 2005

 

č. 7/2005

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Neprítomný: Jozef Macháč.

 

Program rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3. Kontrola uznesení

4. VZN č. 5/2005 na vyhradenie plochy na vylepovanie plagátov - voľby VÚC

5. Zriadenie občianskeho združenia  Folklórny súbor LUSK Krakovany

6. Rôzne

7. Návrh uznesení

8. Záver

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce privítal prítomných poslancov na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Na otvorení rokovania bolo prítomných 8 poslancov.  Zároveň predložil na schválenie program rokovania. Keďže nikto nemal   pripomienky ani doplňujúce návrhy, dal o návrhu hlasovať.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce predložil návrh na schválenie členov návrhovej komisie. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa: 2  ( Mgr. Juraj Filo, Andrej Čelín), nehlasoval: 0, boli za členov návrhovej komisie schválení Mgr. Juraj Filo a Andrej Čelín.

Za overovateľov zápisnice z tohoto zasadnutia starosta obce navrhol Ing. Michala Sedláka a Jozefa Štefanku. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1 (Jozef Štefanka), nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

K bodu č. 3

 

Starosta obce vykonal kontrolu uznesenia č. 6/2005. V týchto dňoch bol dobudovaný vodovod do priemyselnej zóny Horné pole. Na základe schválenia obecného zastupiteľstva, obec zaplatí výkopové práce a 50% materiálovych nákladov. Zvyšok budú financovať podnikateľské subjekty, ktoré v danej lokalite realizujú svoju investičnú činnosť. Práce už sú vyhotovené, no zatiaľ nie sú vyfinancované, nakoľko obec neobdržala faktúru na uvedené práce.

V bode  „Rôzne“ obecný koordinátor vyhodnotí dotazníky, ktoré boli distribuované do domácností v rámci prípravy Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Krakovany.

Starosta obce ďalej informoval poslancov o realizácii výmeny ističov, v blízkej budúcnosti prídu energetici ešte vymeniť staré drevené stĺpy za nové, betónové.

Na minulom zasadnutí sa poslanec Mgr. Juraj Filo dopytoval, či by nebolo vhodné inštalovať na obecný úrad záložný zdroj, ktorý by zabezpečoval fungovanie káblovej telelvízie i v prípade výpadku elektrickej energie. Starosta tento návrh konzultoval s prevádzkovateľom, ktorý tento návrh považuje za neekonomický.

V obci boli doplnené reproduktory v rozvodoch miestneho rozhlasu. Treba však priznať, že v súčasnosti zisťujeme príčinu porúch vo vysielaní miestneho rozhlasu. Vymenil sa mikrofón, minulý týždeň bol nainštalovaný nový mixážny pult a ukazuje sa, že ešte bude potrebné  vymeniť CD mechaniku.

V najbližších dňoch sa ešte zrealizuje prekládka rozhlasu pri družstevnej bytovke, nakoľko prechádza tam rozvod ponad súkromný pozemok, na ktorom prebieha výstavba rodinného domu a tieto rozvody bránia vo výstavbe strechy.

Publikovanie článku o našej obci v Trnavských novinách sa zatiaľ neuskutočnilo, redaktorka sa zatiaľ neozvala.

Tento týždeň pracovníci aktivačných prác zatrávnili plochu, z ktorej bol odstránený schátralý rodinný dom „Fiedlerovec“. 

Taktiež možno skonštatovať, že na základe pripomienky Jozefa Štefanku bolo PŠD vyzvané na pokosenie buriny na parcele za železničnou stanicou, čo aj v priebehu 3 dní vykonalo.

 

K bodu č. 4

 

Pretože nás v tomto roku čakajú voľby do orgánov samosprávnych krajov, pracovníčka obce p. Belicová poverená vedením agendy volieb, predložila na schválenie návrh VZN na vyhradenie plochy na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Krakovany.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol tento návrh schválený a toto VZN tvorí zároveň prílohu originálu tejto zápisnice.

 

K bodu č. 5

 

Na základe uznesenia č. 6/2005 predseda kultúrnej komisie Ing. Michal Sedlák predložil na pripomienkovanie návrh stanov neziskovej organizácie "Folklórny súbor LUSK Krakovany, občianske združenie" . Vysvetlil účel činnosti tohoto združenia a zároveň požiadal, aby po registrácii združenia na MV SR obec previedla folklórny materiál (kroje) do majetku tohoto združenia. Dlhodobý prenájom neodporúčal, nakoľko tento materiál potrebuje pravidlenú údržbu a renováciu a pri prenájme nie je predpoklad, že niekto bude investovať do toho, čo nie je jeho. O tomto bode sa začala diskusia, ktorej záverom bolo navrhutie bodu uznesenia, že tento majetok sa prevedie bezodplatne, ale v prípade zániku združenia do 5 rokov bude  vrátený späť obci.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol tento prevod schválený.

 

K bodu č. 6

 

Zasadnutie kultúrnej komisie

Ing. Michal Sedlák informoval o zasadnutí kultúrnej komisie, ktorá zhodnotila svoju doterajšiu činnosť. Zároveň informoval poslancov, že keď sme ne minulom zasadnutí konštatovali, že priame náklady obce na zabezpečenie folklórneho festivalu boli cca 40.000,- Sk. Minulý týždeň obec dostala list Ministerstva kultúry SR ako vyjadrenie na žiadosť o finančnú dotáciu na organizovanie festivalu. Na základe tohoto vyjadrenia obec získa sumu 40.000, Sk ako finančný príspevok na tento účel.

Komisia taktiež vysoko hodnotila organizovanie výstavy „Aké záhady a krásy ukrýva dedinská záhrada“, ktorej druhý ročník sa konal v dňoch 24. – 25. 9. 2005 v priestoroch kultúrneho domu.

Komisia už začala s prípravou ďalších akcií. 2.12.2005 sa uskutoční Vianočné posedenie s dôchodcami, ale už sa pripravujú aj akcie na rok 2006, najmä ďalší ročník obecného plesu, ktorý sa uskutoční začiatkom roka vo fašiangovom období. V roku 2006 by sa mala uskutočniť aj  „veľká“ družobná návšteva v Krakovanoch v Čechách, ktorej sa má zúčastniť folklórny súbor  LUSK Krakovany spolu s Borovienkou.

 

Návšteva v Krakovanoch v Čechách

Poslanec obecného zastupiteľstva . Ladislav Žitnanský informoval prítomných o družobnej návšteve v Krakovanoch v Čechách, ktorá sa uskutočnila v dňoch 23.,24. a 25.9.2005. Členov delegácie našej obce tvorili starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik, Ladislav Žitnanský, poslanec, Mgr. Eva Seitlerová a Mgr. Ľubica Jurdová, zástupkyne základnej školy a Ing. Milan Jurda, zástupca našej TJ.

Hostitelia pripravili bohatý program, navštívili zámok Opočno, mesto Jaroměř, Ratibořice s babičkinym údolím a obec Detěnice s výnimočným reštauračným zariadením a kultúrnym programom v štýle stredovekých zábav a vystúpení.

 

Žiadosť p. Ondreja Sabu

Na obecný úrad bola doručená žiadosť p. Ondreja Sabu, prevádzkovateľa Kaviarne u Notára, ktorý požiadal o rekonštrukciu chodníka pred týmto zariadením. Chodník je rozbitý a najmä vo večerných hodinách hrozí nebezpečenstvo úrazu (podvrtnutie, pád).

Poslanci skonštatovali, že je potrebné daný chodník opraviť, najvhodnejšie je položiť nový dlažbu. Treba však zabezpečiť nákup dlažby v minimálnej hrúbke 6 cm, 3 m – hrúbku považujú za nevhodnú.

Nakoľko sa jedná o minimálny investičný náklad, o žiadosti sa zvlášť nehlasovalo, ale bola schválená priamo uznesením.

 

Vyhodnotenie dotazníkov PHSR

Obecný koordinátor Janka Belicová informovala poslancov o vyhodnotení dotazníkov v rámci prípravy programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

Z distribuovaných 670 dotazníkov sa vrátilo späť 89, čo predstavuje niečo viac ako 13% účasť respondentov. Názory obyvateľov boli rôzne, zároveň sa ich podarilo začleniť do 5 strategických cieľov.

V „Ľudských zdrojoch“ dominovala potreba informácií, informovanosti, počítačovej gramotnosti. Prioritou bude osadenie informačných  tabúľ, vydanie informačnej mapky obce, ale aj vydanie reprezentačnej publikácie o obci, ktorú podporili takmer všetci respondenti.

V „Sociálnej infraštruktúre“ dominovala požiadavka zriadenia zdravotnej ambulancie, podpora kultúry, rekonštrukcia kultúrneho domu, ale i verejné športoviská – zlepšenie ponuky a zabezpečenie voľného prístupu na tieto verejné športoviská.

V „Hospodárskom rozvoji“ obyvateľia vidia najmä nové pracovné príležitosti, na ktoré obec vytvorila podmienky, keď územným plánom deklarovala priemyselné zóny a v tomto období už 4 investori budujú svoje nové prevádzky.

V „Technickej infraštruktúre“ víťazí dobudovanie kanalizácie a následné vybudovanie miestnych komunikácií, ktoré sú už vo veľmi zlom technickom stave.

Ako strategický cieľ číslo 1 sa javí „Životné prostredie“. Aj komisia túto oblasť zhodnotila ako strategickú a v tomto období aj po finančnej stránke realizovateľnú. Ide najmä o rekonštrukciu parkovej zelene, inštalovanie oddychových lavičiek po parkoch, modernizácia autobusových čakární a inštalovenie odpadových košov na verejných priestranstvách.

Občania podporujú rozšírenie separácie odpadov, taktiež bude potrebné v budúcom roku dokončiť rekultiváciu divokej skládky za cintorínom a výsadbou ďalšej parkovej zelene.

 

Občania budú o výsledkoch zistených v dotazníkoch informovaní v najbližšom vydaní Hlasu Krakovian. V mesiaci október 2005 bude v rámci verejného prerokovania na obecnom úrade prístupný návrh programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý môže občania pripomienkovať.

Obecné zastupiteľstvo sa bude týmto dokumentom zaoberať na svojom novembrovom, resp.

decembrovom zasadnutí.

 

Príprava publikácie o obci

Starosta obce následne informoval poslancov, že opäť začali rokovania s Dr. Krupom na dokumentačnom materiáli, ktorý by bolo možné použiť v pripravovanej publikácii. Pri výkopových prácach v lokalite Jutrá (firma AGE COLOR a WABASH) boli objavené ďalšie vykopávky (mamutie kly a pracovné nástroje). V budúcom roku môžeme uvažovať o realizácii tejto priority v rámci PHSR.

 

Investičné akcie

Starosta obce informoval poslancov o nasledujúcich investičných akciách:

elektrifikácia Staré konopiská – stavebné povolenie je vydané, žiadosť o spoluinvestorstvo je na ZSE, a.s., rozpočtový náklad akcie je 3,75 mil. Sk

vodovod – prepojenie Strážovskej ulice – na budúci mesiac nadobudne právoplatnosť stavebné povolenie, pracovníci obce zabezpečia výkopové práce, časť materiálu máme, časť bude treba dokúpiť

kanalizácia – ešte nie je doriešený problém firmy HÍLEK a spol., čo sa týka ďalšej výstavby momentálne sa čaká na vyjadrenie k žiadosti o možnosť čerpať finančné prostriedky z fondov EÚ prostredníctvom vodárenskej spoločnosti TAVOS

 

Zadanie Územného plánu obce Krakovany

Starosta obce informoval poslancov o stanovisku Krajského pozemkového úradu v Trnave, ktorým sa udelil súhlas na využitie poľnohospodárskej pôdy na ďalšie lokality – lokalita č. 2 Strážovská (výstavba rodinných domov), lokalita č. 5 Jutrá a lokalita č. 6 Horné pole (priemyselné zóny). Týmto stanoviskom sa završuje schvaľovací proces celého územného plánu. Všetky tieto dielčie stanoviská spolu so stanoviskom OZ je potrebné ešte zaslať na schválenie Krajskému stavebnému úradu v Trnave. Po jeho vyjadrení záverečnú podobu ÚP bude ešte raz schvaľovať OZ. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo zadanie ÚP schválené a toto uznesenie bude postúpené Krajskému stavebnému úradu v Trnave.

 

List firmy TAVOS

Starosta obce informoval poslancov o stave príprav investícií cez ISPU (fond na čerpanie prostriedkov na výstavbu ekologických stavieb, naša obec má žiadosť o čerpanie financií zo Štrukturálnych fondov EÚ) a o možnosti vkladať majetok obce do akciovej spoločnosti TAVOS za účelom navýšenie akcií.

 

Súdny spor obce s p. Sarvašom

Starosta obce informoval poslancov, že žiadal Okresný súd v Trnave o spojenie dvoch konaní do jednej právnej veci (p. Sarvaš žiadal dohodu s obcou o užívanie obecného bytu a obec žiadala o vypratanie toho istého nájomného bytu).

Konania sú spojené, zatiaľ sa však neuskutočnilo žiadne pojednávanie.

Káblová televízia

V tomto roku by už mala byť definitívne dokončená rekonštrukcie káblovej televízie zo vzdušných rozvodov na zemné. V nasledujúcom mesiaci sa ide realizovať podtláčka pod štátnu cestu medzi ulicami Hoštáky, Mlynská ulica a Strážovská ulica. Táto akcia bude spojená i s pripoložením telefónneho kábla firmou Slovak Telecom.

 

Rekonštrukcia domu smútku

Pracovníci obce spolu s pracovníkmi zamestnanými na aktivačné práce rekonštruujú dom smútku. Na budove boli opravené vnútorné a vonkajšie nátery, izoluje sa strecha, bol inštalovaný bleskozvod. Realizuje sa obloženie katafalkov, do budovy bol zakúpený nový nábytok (skrinky na elektromer a na uloženie zosilovacích zariadení a CD prehrávača spolu s CD nosičmi) V pláne je ešte dovybavenie interiéru novými svietnikmi a osvetľovacím zariadením.

 

Diskusia:

-         Ing. Michal Sedlák –ako dobrú považuje myšlienku vlažiť majetok obce (vodovod) do akciovej spoločnosti TAVOS,

-         Peter Kikta – informoval o prípravných prácach na rekonštrukcii tribúny TJ (plech j auž objednaný),

-         Peter Kikta – podľa platného VZN dbať na predloženie projekov spoločenských organizácií obce na čerpanie finančných prostriedkov obce v budúcom rozpočtovom roku,

-         Jozef Filo – či sa nedá zmeniť názov miestnej TJ, nakoľko názov TJ Družstevník Krakovany nie je už dnes aktuálny (najmä zo strany sponzoringu). Pán Kikta, ako zástupca TJ,  sa zmene nebráni, no je s tým problém najmä z dôvodu toku finančných prostriedkov z daňového úradu (TJ je príjemcom 2% dane z príjmu FO ).

 

Kontrolór obce p. Pekarovič navrhol riešiť problematiku limitu finančných prostriedkov v pokladni obce a ZOS.  Navrhol, aby bol stanovený limit 50.000,- Sk pre obec a 15.000,- Sk pre ZOS s povinnosťou odviesť nadlimit finančných prostriedkov na BÚ do 3 pracovných dní.

Tento návrh bol zapracovaný do návrhu uznesenia.

Ďalej informoval o vysokej spotrebe tonerov na obecnom úrade, najmä vo finančnom vyjadrení. Táto problematika sa bude ďalej riešiť hľadaním nových zdrojov dodávateľov, ktorí ponúkajú kvalitné tonery za výhodnejších podmienok.

 

-         Andrej Čelín – kvalita ciest a stav po rozkopávkach. Hoci sa inkasuje správny poplatok 2.000,- Sk,  investori rozkopávok ich nedávajú do dôvodného stavu tak, ako to majú určené v povolení na rozkopanie. Bolo by vhodné, aby stavebná komisia posúdila vhodnosť rozkopania alebo podtlačenia pri realizácii akejkoľvek prípojky na inžinierske siete.

 

Rokovanie opustil poslanec Jozef Štefanka.

 

-         Anna Belobradová – vyzvať občanov, aby v príprade separovaného zberu skla, neznečisťovali tieto kontajnery iným odpadom, najmä textilom.

 

K bodu č. 7

 

Starosta obce vyzval členov návrhovej komisie, aby predložili návrh uznesenia č. 7/2005.

 

 

UZNESENIE č. 7/2005

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 29. septembra 2005

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A. schvaľuje:

1.                  Program rokovania

2.                  Mgr. Juraja Filu a Andreja Čelína za členov návrhovej komisie

3.                  Ing. Michala Sedláka a Jozefa Štefanku za overovateľov zápisnice

4.                  VZN č. 5/2005 na vyhradenie plochy na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

5.                  Bezodplatný prevod folklórneho materiálu podľa inventárneho zoznamu evidovaný v kultúrnom dome na folklórny súbor LUSK Krakovany, občianske združenie po zaregistrovaní občianskeho združenia na MV SR. V prípade zániku občianskeho združenia do 5 rokov, musí občianske združenie takto získaný inventár vrátiť späť obci.

6.                  Žiadosť p. Ondreja Sabu  o opravu chodníka pre Kaviarňou u Notára uložením dlažby

7.                  Zadanie Územného plánu obce Krakovany (lokality č. 2 – Strážovské, č. 5 – Jutrá a č. 6 – Horné pole)

8.                  Pokladničný limit obce 50.000- Sk a ZOS 15.000,- Sk, pričom nadlimitnú hotovosť treba odviesť na BÚ do 3 pracovných dní

 

B. berie na vedomie:

1.         Kontrolu uznesenia č. 6/2005,

2.         Stanovy foklórneho súboru LUSK Krakovany, občianske združenie,

3.         Správu o zasadnutí kultúrnej komisie

4.         Správu o družobnej návšteve v Krakovanoch v Čechách,

5.         Správu o vyhodnotení dotazníkov PHSR

6.         Informácie starostu obce o investičných akciách (elektrifikácia, vodovod, kanalizácia),

7.         Informácie o spojení dvoch konaní súdneho sporu obce s p. Sarvašom,

8.         Informácie o káblovej televízii a pripoložení telefonického kábla firmou Slovak    Telekom,

9.         Informácie o rekonštrukcii domu smútku

10.       Diskusné príspevky poslancov OZ

 

C. ukladá:

1. stavebnej komisii posudzovať vhodnoť rozkopávok alebo podtláčok miestnych komunikácií pri realizácii prípojok na inžinierske siete.

 

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo uznesenie č. 7/2005 zo dňa  29. septembra 2005 schválené.

 

K bodu č. 8

Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva a ukončil rokovanie.