Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 26. júla 2005

 

č. 6/2005

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Na začiatok rokovania sa ospravedlnil A. Čelín.

 

Program rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3. Kontrola uznesení

4. Zmluva o prevádzkovaní kanalizácie TAVOSom Piešťany

5. Vyhodnotenie folklórneho festivalu KRAKOVANY 2005

6. Rozpočtové opatrenie, schválenie superlinky

7. Rôzne

8. Návrh uznesení

9. Záver

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce privítal prítomných poslancov na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Na otvorení rokovania bolo prítomných 8 poslancov.  Starosta predložil na schválenie program rokovania. Keďže nikto nemal   pripomienky ani doplňujúce návrhy, dal o návrhu hlasovať.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce predložil návrh na schválenie členov návrhovej komisie. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 , nehlasoval: 0, boli za členov návrhovej komisie schválení Ladislav Žitnanský a Jozef Macháč.

Za overovateľov zápisnice z tohoto zasadnutia starosta obce navrhol Annu Belobradová a Petra Kiktu.  Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

K bodu č. 3

 

Starosta obce vykonal kontrolu uznesenia č. 5/2005. Vyzval Ing. Michala Sedláka, aby informoval poslancov o zriaďovacej listine folklórneho súboru LUSK. Predseda kultúrnej komisie vysvetlil princípy fungovania iných folklórnych súborov a predložil na posúdenie vzorové stanovy občianského neziskového združenia na podporu folklórnej činnosti.

Parkovanie cudzieho motorového vozidla na dvore obecného úradu - starosta  informoval poslancov o rokovaniach s pánom Belobradom. Na základe týchto rokovaní bol vypracovaný návrh nájomnej zmluvy č. 2/2005. Starosta tento návrh predniesol a dal o ňom hlasovať.

Pred hlasovaním sa na rokovanie dostali poslanec Andrej Čelín.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1(A.Belobradová), nehlasoval: 0, bola nájomná zmluva schválená.

Na minulom zasadnutí bola schválená výmena vykurovacích telies v Kaviarni u Notára. V tejto súvislosti starosta informoval poslancov, že výmena sa uskutoční v mesiaci august 2005 a podľa cenovej ponuky si vyžiada náklady vo výške cca 22.500,- Sk.

 

Do každej domácnosti boli doručené dotazníky k programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ako aj k ponuke programov v káblovom rozvode. Občania majú možnosť sa k danej problematike vyjadriť do konca mesiaca.

 

Zástupcovia Klubu mladých obdržali na podpis nájomnú zmluvu č. 1/2005 na prenájom klubovne.

 

Manželia Marián a Daniela Piscoví predložili na podpis kúpno-predajnú zmluvu na odpredaj parcely č. 293/1 dielu č. 1 vo výmere 54 m2. Starosta zmluvu podpísal a bude predložený návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra.

 

Na základe uznesenia č. 5/2005 sa uskutočnili rokovania s pánom Alojzom Strakom na odpredaj časti záhrady na miestnu komunikáciu pre vytvorenie novej stavebnej lokality. Pán Straka s návrhom súhlasil za cenu 50,- Sk/1 m2. Táto záležitosť je predrokovaná, treba však geodetické zameranie. Po vypracovaní  zamerania sa bude ďalej pokračovať v rokovaniach, pretože teoreticky sa teraz vyskytol problém, že prístup k parcele sa zužuje a bude treba asi odkúpiť 1 - 2 m2 aj od ďalších vlastníkov.

 

K bodu č. 4

 

Obec skolaudovala v rámci výstavby splaškovej kanalizácie prečerpávaciu stanicu a jej napojenie na ČOV. Kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a na minulom zasadnutí sa schválilo prevádzkovanie tohto diela firmou TAVOS Piešťany. Starosta obce predložil na schválenie návrh zmluvy o prevádzkovaní kanalizácie. Poslanci s daným návrhom súhlasili, čo schválili hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0.

 

Na rokovanie prišiel kontrolór obce p. Ľubomír Pekarovič.

  

K bodu č. 5

 

Predseda kultúrnej komisie predniesol vyhodnotenie foklórneho festivalu KRAKOVANY 2005. Kriticky sa vyjadril k drobným technickým nedostatkom (tradičná farba plagátov, vymenovanie všetkých sponzorov). Vymenoval jednotlivé príjmové položky (vstupné + príjmy z predaja občerstvenia) a výdavkové položky (materiálne zabezpečenie, potraviny, honorár a doprava súborov). Celkové finančné výdavky (po znížení o príjmy) predstavujú sumu cca 38.000,- Sk. Túto sumu zatiaľ nemožno považovať za definitívnu, nakoľko obec predložila na Ministerstvo kultúry SR projekt na finančný príspevok na folklórny festival. Do dnešného dňa sme nedostali žiadnu odpoveď, takže stále je nádej, že obec na túto akciu môže ešte získať nejaké finančné prostriedky.

K hodnoteniu festivalu sa pripojil aj starosta obce, ktorý zhodnotil úroveň ako veľmi dobrú.

 

K bodu č. 6

 

Predseda finančnej komisie p. Peter Kikta predložil na schválenie rozpočtové opatrenie č. 2/2005. Jedná sa o úpravu rozpočtu z dôvodu navýšenia v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu.

Schválený rozpočet na rok 2005 predstavuje čiastku 14 581.000,- Sk v príjmovej aj výdavkovej časti. Uvedená čiastka sa zvyčuje o sumu 993.000,- Sk v príjmoch aj vo výdavkoch. Podrobný položkovitý rozpis úprav rozpočtu obce Krakovany  je uvedený v rozpočtovom opatrení č. 2/2005, ktoré tvorí prílohu originálu tejto zápisnice.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo rozpočtové opatrenie schválené.

 

V tejto súvislosti bolo zároveň zverejnené plnenie rozpočtu obce za 1. polrok 2005. Plnenie príjmov predstavuje 61%, plnenie výdavkov 42%.

 

Dexia banka Slovensko, a.s.,  poskytuje obci, ako svojmu stabilnému obchodnému patrnerovi, možnosť čerpania úveru, tzv. "Superlinky". Ide o úverovú zmluvu, ktorá umožňuje pri dočasnom nedostatku finančných prostriedkov prejsť do debetu až do výšky 200.000,- Sk.

Túto službu poskytuje banka obci už niekoľko rokov, ale každoročne je potrebné podpísať novú úverovú zmluvu. Treba tiež uviesť, že už od minulého roku sa obec nedostala na svojom bežnom účte nedostala do debetného stavu. Je však výhodné mať takúto možnosť.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bola úverová zmluva "Superlinka" schválená.

 

K bodu č. 7

 

Kontrolór obce p. Ľubomír Pekarovič predložil obecnému zastupiteľstvu na schválenie návrh činnosti práce kontrolóra obce na II. polrok 2005.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol plán činnosti na 2. polrok schválený.

Zároveň kontrolór obce vyzval poslancov, aby aktívne spolupracovali pri prípravných prácach na zostavení rozpočtu obce, ktorý sa bude pripravovať na 2-ročné obdobie.

 

Starosta obce v rámci tohto bodu informoval poslancov o nasledujúcich aktivitách:

- uskutočnila sa oprava železničnej zastávky, pracovníci obce natreli fasádu tejto budovy a zvýraznili označenie obce Krakovany na tejto budove,

- bolo dokončené vymieňanie svetiel na verejnom osvetlení,

- z dôvodu úspory finančných prostriedkov sa vymenia ističe (zariadenia obce, verejné osvetlenie, treba ešte vymeniť na trafostanici pri  požiarnej zbrojnici, ale túto akciu treba dohodnúť aj s energetikmi, pretože bude potrebné vypnúť elektrickú sieť v celej obci),

- už je takmer dokončené prepojenie káblovej televízie na zemný rozvod. Na budúci týždeň by sa mali zmontovať posledné zosilňovače, ale zostali ešte niektoré problémové miesta, ktoré treba doriešiť, napr. pri čísle domu 160. V diskusii bola vznesená pripomienka na inštaláciu záložného zdroja z dôvodu výpadkov elektrickej energie,

- bola dokončená oprava miestneho rozhlasu nainštalovaním reproduktorov pri materskej škole a na ulici Hoštáky. Poslanec Jozef Filo upozornil, že miestny rozhlas nie je nainštalovaný na Mlynskej ulici a starosta doplnil, že aj na Železničnej ulici. Táto situácia sa bude priebežne riešiť podľa technických možností rozvodov miestneho rozhlasu,

- v priestoroch futbalového štadióna boli dokončené terénne úpravy na tréningovom ihrisku za zimným štadiónom. Plocha je pripravená na zatrávnenie.

- na smetisku boli taktiež vykonané terénne úpravy. Občania však vyvážajú veľké množstvo najmä odpadu zo záhrad. Bude potrebné vyčleniť lokalitu, kde sa zriadi verejné kompostovisko. Smetisko bude určené len na stavebnú suť,

- knihovník Anton Toplanský požiadal o ukončenie pracovného pomeru dohodou k dátumu 31.7.2005 z dôvodu nového zamestnania, ktoré mu už časovo neumožní vykonávať túto profesiu. Pán Toplanský viackrát avizoval, že v knižnici sa kradne. Taktiež upozorňoval, že existuje viac kľúčov od dverí knižnice, a preto nie je možné zodpovedať za straty, ktoré vznikajú. Z dôvodu ukončenia pracovného pomeru bola vykonaná inventarizácia knižničného fondu. Bol vypracovaný zoznam chýbajúcich kníh, ktorých celková hodnota predstavuje sumu 12.704,50 Sk. Starosta požiadal poslancov, aby navrhli riešenie danej situácie.

Poslanec Jozef Štefanka podal návrh, aby sa chýbajúce knihy vyradili a nový knihovník prevzal knižnicu so skutočným stavom kníh. Taktiež by bolo vhodné vykonať určité technické opatrenia (povinná šatňa, odkladanie tašiek) na zamedzenie krádeží. Nebolo by na škodu veci, aby mal knihovník uzatvorené poistenie proti zodpovednosti voči tretím osobám.

Starosta dal o návrhu na vyradenie kníh hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol tento návrh schválený.

- starosta obce predložil poslancom na posúdenie propagáciu obce Trebatice v krajskom týždenníku Trnavské noviny. Obec dostala ponuku na takúto propagáciu. Jej podmienky sú asi také, že obec si zakúpi náklad  cca 500 výtlačkov, čo predstavuje náklady 7.500,- Sk. Poslanec Ing. Michal Sedlák predložil na posúdenie otázku, že čo chceme vlastne propagovať. Ak by to mala byť len prezentácia základných údajov o obci, podľa jeho názoru je obec veľmi vhodne prezentovaná na internete a v príležitostných článkoch v regionálnej tlači. Ak však chceme prezentovať podnikateľské možnosti, lokality na výstavbu nových rodiných domov, tak takáto propagácia je veľmi vhodná a jej náklady nie sú príliš vysoké.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bola schválená prezentácia obce Krakovany v týždenníku Trnavské noviny.

- v priemyselnej zóne Horné pole začína výstavba podnikateľských objektov HADICE PRO a GAMAPLYN. Začala sa výstavba elektrickej prípojky na danú lokalitu a podnikatelia požiadali o spoluúčasť obce pri výstavbe časti obecného vodovodu. Starosta obce vysvetlil podmienky, za akých sa bude vodovod budovať. Ide o dĺžku cca 90 metrov. Z hľadiska perspektívy je vhodné, aby sa obec spolupodieľala na výstavbe a vytvorila podmienky na pripojenie aj pre ďalších budúcich investorov. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bola táto požiadavka schválená.

- vrcholia práce na úprave toku Holešky, ktoré uskutočňuje Povodie Váhu Piešťany. Po dobudovaní starosta navrhuje, aby bolo vykonané geodetické zameranie časti toku „mlynský náhon“. V tomto období to nie je technicky možné, pre bujný  porast v okolí tohto toku. Po zameraní budú užívatelia môcť vykonávať dohodnuté čistenie toku. Hlasovaním za:7, proti: 0, zdržal sa: 2 (Mgr. Juraj Filo, Andrej Čelín), nehlasoval: 0, bolo schválené vyhotovenie geodetického zamerania toku,

 

Interpelácie poslancov:

Ing. Michal Sedlák:

-         bolo by vhodné využiť teplé letné počasie na opravy miestnych komunikácií odfrézovaným asfaltom.

-         osadenie smerových tabúľ, ktoré by označovali obec Krakovany. Ide najmä o smer od Piešťan a od Vrbového. Bolo by vhodné aj osadenie smerových tabúľ pri uskutočňovaní kultúrnych podujatí, napr. smerovanie ku kultúrnemu domu.

 

Jozef Filo:

-         po odstránení domu číslo 328 (tzv. „Fiedlerovec“) bola do uvedenej lokality navezená hlina. Tá v súčasnosti už zarastá veľmi bujnou burinou. Bolo by vhodné vykonať protiburinové opatrenia a uskutočniť parkovú výsadbu.

 

Jozef Štefanka:

-         medzi železničnou zastávkou a záhradou p. Viktora Miezgu sa nachádza parcela, ktorá je neobrobená a z toho dôvodu veľmi zaburinená. Bolo by vhodné vyzvať užívateľa, resp. majiteľa, aby vykonal náležité opatrenia. Ide predsa o vstup do našej obce a parcela v takomto stave nevytvára práve najlepší dojem. Ak je užívateľom PŠD, treba ho vyzvať na odstránenie daného stavu.

 

Ladislav Žitnanský:

-         bolo by potrebné ostrihať kríky pri chodníku oproti základnej škole. Ich konáre veľmi hlboko zasahujú do chodníka a chodci musia túto prekážku obchádzať po miestnej komunikácii.

-         V záhrade pri kostole s. Gála zostalo veľké množstvo sena. Bolo by vhodné, aby si ho záujemcovia odiezli, nakoľko z dôvodu daždivého počasia môže začať hniť a bude veľmi rušivo pôsobiť v tejto časti obce.

-         Na ceste na ulici Hoštáky je značne poškodená cesta, v jame stojí voda a prechádzajúce motorové vozidlá znečisťujú okolité domy.

 

Peter Kikta

-         ako predseda finančnej komisie predložil návrh na schválenie odmeny za 2. štvrťrok pre starostu obce a kontrolóra obce. Aritmetickým priemerom boli zistené nasledujúce návrhy: starosta obce – 40%, kontrolór obce – 15%. Poslanci s daným návrhom súhlasili a predložili ho na schválenie v rámci uznesenia.

 

K bodu č. 8

 

Starosta obce vyzval členov návrhovej komisie, aby predložili návrh uznesenia č. 6/2005.

 

 

UZNESENIE č. 6/2005

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26. júla 2005

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A. schvaľuje:

1.                  program rokovania

2.                  členov návrhovej komisie Ladislava Žitnanského a Jozefa Macháča,

3.                  overovateľov zápisnice Annu Belobradovú a Petra Kiktu,

4.                  nájomnú zmluvu č. 2/2005  medzi obcou Krakovany a Pavlom Belobradom na prenájom časti parcely č. 271/2 (obecný dvor) na parkovanie vozidla UNC,

5.                  zmluvu o prevádzkovaní kanalizácie v obci Krakovany firmou TAVOS Piešťany,

6.                  rozpočtové opatrenie č. 2/2005 na úpravu rozpočtu zo sumy 14 581.000,- na sumu 15 574.000,- Sk v príjmovej aj výdavkovej časti,

7.                  zmluvu o úvere Superlinka č. 5206845001/05 s účinnosťou od 22.7.2005,

8.                  návrh činnosti práce kontrolóra obce na II. polrok 2005,

9.                  vyradenie odcudzených kníh z obecnej knižnice v hodnote 12.704,70 Sk,

10.              propagáciu obce Krakovany v krajskom týždenníku Trnavské noviny,

11.              spolufinancovanie obce pri výstavbe vodovodu v priemyselnej zóne  Horné pole v dĺžke cca 90 m,

12.              geodetické zameranie Holešky v časti „mlynský náhon“,

13.              odmenu za II. štvrťrok 2005 pre starostu  obce vo výške 40% a pre kontrolóra obce vo výške 15%.

 

 

B. berie na vedomie:

1.                  kontrolu uznesenia 5/2005,

2.                  správu predsedu kultúrnej komisie o folklórnom festivale KRAKOVANY 2005,

3.                  informácie starostu obce o uskutočnených aktivitách,

4.                  interpelácie poslancov.

 

C. ukladá:

1.                                         predsedovi kultúrnej komisie Ing. Michalovi Sedlákovi pripraviť zriadenie občianského neziskového združenia na podporu folklórnej činnosti v  termíne do 31.10.2005.

 

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo uznesenie č. 6/2005 zo dňa  26. júla 2005 schválené.