Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 16. júna 2005

 

č. 5/2005

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Neprítomní: Jozef Filo, Peter Kikta, Ladislav Žitnanský

 

Program rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3. Kontrola uznesení

4. VZN o poskytovaní dotácií FO a PO

5. Návrh na úpravu úhrad za stravovanie, bývanie a zaopatrenie obyvateľov ZOS, úprava úhrady za stravovanie zamestnancov a stravníkov z obce v ZOS

6. Rôzne

7. Návrh uznesení

8. Záver

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce privítal prítomných poslancov na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Na otvorení rokovania bolo prítomných 6 poslancov.  Predložil na schválenie program rokovania. Keďže nikto nemal   pripomienky ani doplňujúce návrhy, dal o návrhu hlasovať.

Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce predložil návrh na schválenie členov návrhovej komisie. Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa: 1 (Andrej Čelín), nehlasoval: 0, boli za členov návrhovej komisie schválení Andrej Čelín a Ing. Michal Sedlák.

Za overovateľov zápisnice z tohoto zasadnutia starosta obce navrhol Mgr. Juraja Filu a Jozefa Štefanku.  Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa: 1 / Jozef Štefanka/, nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

K bodu č. 3

 

Starosta obce vykonal kontrolu uznesenia č. 3/2005 a 4/2005. Skonštatoval, že uznesenia sú splnené alebo sa priebežne plnia. Manželom Piscovým bolo zaslané vyjadrenie o schválení odpredaja nehnuteľnosti spolu s výpisom uznesenia. K dnešnému dňu nepredložili na podpis kúpnopredajnú zmluvu.

Na rokovanie prišiel poslanec Ladislav Žitnanský.

 

K bodu č. 4

 

Starosta obce predložil na schválenie návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Krakovany, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnkateľom. Táto smernica určuje podmienky poskytovania finančných prostriedkov z rozpočtu obce. Účinnosť tejto smernice sa určuje od 1. júla 2005.

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 bola táto smernica schválená. Jej text tvorí prílohu originálu tejto zápisnice.

 

Pri prerokovávaní problematiky dotácií kontrolór obce predložil do diskusie informácie, že nie je k dispozícii zriaďovacia listina folklórneho súboru LUSK Krakovany. Vyzval vedúceho súboru Ing. Michala Sedláka, aby sa k danému problému vyjadril. Ing. Sedlák informoval o podmienkach zriadenia súboru a požiadal kontrolóra, aby celú záležitosť dopracoval po právnej stránke.

 

K bodu č. 5

 

Riaditeľka Zariadenia opatrovateľskej služby v Krakovanoch Mgr. Lajchová predložila návrh na úpravu úhrad za stravovanie, bývanie a zaopatrenie pre obyvateľov umiestnených v ZOS Krakovany a návrh na úpravu úhrady za stravovanie pre zamestnancov a stravníkov z obce.

1. Úhrada obyvateľov umiestnených v ZOS

1.1.  Stravovanie

úhrada za celodennú stravu sa zvyšuje z 68,- Sk na sumu 70,- Sk, z toho:

raňajky 12%                8,40 Sk

desiata             9%                 6,30 Sk

obed                40%                28,-  Sk

olovrant           9%                 6,30 Sk

večera              30%                21,-   Sk

spolu:               100%              70,-  Sk

1.2.  Ubytovanie

úhrada za ubytovanie sa zvyšuje o  5%

izba č. 1 (dvojposteľová)         zo sumy 785,- Sk        na sumu 824,- Sk

izba č. 2 (štvroposteľová)        zo sumy 670,- sk         na sumu 703,- Sk

izba č. 3 (štvroposteľová)        zo sumy 580,- Sk        na sumu 609,- Sk

izba č. 4 (trojposteľová)          zo sumy 478,- Sk        na sumu 501,- Sk

izba č. 5 (dvojposteľová)         zo sumy 820,- Sk        na sumu 861,- sk

1.3.  Zaopatrenie

úhrada sa nemení

- úplná bezvládnosť                 1800,- Sk

- prevažná bezvládnosť            1368,- Sk

- čiastočná bezvládnosť             972,- Sk

- ostatní občania                        612,- Sk

 

2. Obedy zamestnanci ZOS, OcÚ a stravníci z obce

 

2.1.  Zamestnanci ZOS a zamestnanci OcÚ

- stravná jednotka  70,- Sk / 1 deň, z toho obed 40%  =  28,- Sk + vecné náklady = 16,- Sk

- úhrada za 1 obed:                             44,- Sk

   z toho: zamestnávateľ 55%               24,- Sk

               zamestnanec    45%              20,- Sk

2.2.  Stravníci z obce Krakovany

- úhrada za 1 obed:                             44,- Sk

   z toho:  stravník                                40,- Sk

                doplatok z obce:                    4,- Sk

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bola táto úprava Všeobecne záväzného nariadenia obce Krakovany o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby v Zariadení opatrovateľskej služby v Krakovanoch schválená.

 

K bodu č. 6

 

Stretnutie kresťanskej mládeže "Prišli sme sa mu pokloniť"

Starosta obce informoval prítomných poslancov o prípravách stretnutia kresťanskej mládeže, ktoré sa uskutoční v našej obci v dňoch 17. a 18. júna 2005. Očakáva sa cca 250 účastníkov, ktorí budú mať k dispozícii priestory kultúrneho domu a prírodný amfiteáter. V sobotu sa uskutoční slávnostná sv. omša, ktorú bude celebrovať apoštolský nuncius J.H. Nowacki.

 

Úprava ciest

V posledný júnový týždeň by sa mala uskutočniť prvá etapa opravy miestnych komunikácií asfaltovou emulziou. Opravia sa hlavné ťahy cez obec, ktoré sú veľmi poškodené, potom by sa pristúpilo k oprave miestnej komunikácie na Veternej ulici a Ulici k Spúšťu.

 

Folklórne slávnosti Krakovany 2005

Predseda kultúrnej komisie Ing. Michal Sedlák informoval prítomných poslanocv o prípravách XXX. ročníka folklórneho festivalu. Festival je pripravený, objednané súbory potvrdili svoju účasť. Občerstvenie v bufete v amfiteátri zabezpečí pani Sabová, v priestoroch kultúrneho domu bude inštalovaná výstava fotografií a je v pláne premietať videofilm, ktorý bude zameraný na posledné desaťročie folklórneho festivalu.

Keďže sa organizuje jubilejný ročník, pripravuje sa oceňovanie osôb, ktoré sa zaslúžili o existenciu folklórneho festivalu. Zoznam ocenených pripraví kultúrna komisia.

 

Pohostinstvo Krakovany - riešenie sťažnosti

Predseda poriadkovej komisie informoval poslancov o riešení sťažnosti na prevádzkovú dobu a hlučnú prevádzku v pohostinstve Krakovany č. 60. Majiteľ prisľúbil rešpektovať platné VZN o prevádzkovej dobe.

 

Kanalizácia

7. júna 2005 sa uskutočnila kolaudácia časti kanalizácie a prevzatie diela firmou TAVOS Piešťany. V najbližších dňoch by sa malo uskutočniť rokovanie s pánom Lučanom z firmy HÍLEK a spol. Senica. Predmetom rokovania by malo byť ukončenie spolupráce formou dohody.

 

Tenisový kurt

V týchto dňoch bolo dokončené vybudovanie športového areálu za ZŠ Krakovany, najmä dobudovanie tenisového kurtu. Obec získala dotáciu vo výške 120.000,- Sk, ďalšie finančné prostriedky poskytla obec, združenie rodičov a podnikatelia z obce. Areál je pripravený na prevádzku a je potrebné stanoviť prevádzkový poriadok a spoplatnenie používania externými záujemcami. Prevádzkový poriadok vypracuje riaditeľka školy. Spoplatnenie prevádzky je potrebné najmä z dôvodu zabezpečenia financií na prevádzku - polievanie antuky, náklady na vodu a zabezpečenie správcu kurtu.

Bolo navrhnuté, aby boli stanovené 2 typy prevádzky tenisového kurtu.

Pondelok - piatok v čase do 14.00 h (dopoludnie podľa dohody s riaditeľkou a rozvrhom hodín) - tzv. slabá prevádzka za poplatok 50,- Sk/1 hodina

Pondelok - piatok v čase od 14.00 h do večerných hodín + sobota a nedeľa (vrátane sviatkov)- tzv. silná prevádzka za poplatok 100,- Sk / 1 hodina.

 

Na rokovanie prišiel poslanec Jozef Filo.

 

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0,  boli schválené poplatky za používanie tenisového kurtu.

 

Verejné osvetlenie - výmena svietidiel

V celej obci boli vymené nové svietidlá verejného osvetlenia. Zostávajú vymeniť ešte 3 kusy (1 na ihrisku a 2 na ceste na PŠD - až po žatve, nakoľko stĺpy sa nachádzajú v obilí). Pripravuje sa aj výmena ističov za úspornejšie.

 

Káblová televízia

Firma STELAR Nové Mesto nad Váhom do konca júna má dokončiť rekonštrukciu káblových rozvodom  zo vzdušného na zemný rozvod a prepojiť na tento rozvod domové prípojky.  Firma chce formou dotazníka osloviť občanov obce, aby sa vyjadrili k programovej ponuke v káblovom rozvode. Podľa vyhodnotenia dotazníka sa pristúpi k rekonštrukcii programovej ponuky.

 

Spotreba vody v obci

Starosta obce informoval poslancov, že Štatistický úrad SR zisťoval skutočnosť, ktorá viedla k výrazným rozdielom v spotrebe vody. Za rok 2003 bola vykázaná spotreba vody v našej obci v objeme 79.000 m3, za rok 2004 už bola len 24.000 m3.  Niektoré domácnosti prešli na

vlastnú vodu a obec odovzdaním prevádzkovania vodovodu firme TAVOS neznáša úniky vody.

 

Územné konania

Starosta obce informoval poslancov, že sa začali územné konania na vydanie stavebných povolení na výstavbu trafostanice, VN, NN, VO v lokalite Staré konopiská a prepojenie vodovodu na Strážovskej ulici smerom k ČOV.

 

Firma Wabash Technologies, s.r.o., Piešťany - podnikateľský zámer

Starosta informoval poslancov, že uvedená firma má záujem vybudovať v priemyselnej zóne Jutrá vybudovať svoju prevádzku na výrobu mikroprocesorov. Zamestná približne 150 - 200 osôb. V tomto období uskutočňuje majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností, na ktorých chce investovať. Starosta obce uvedenej firme už predbežný súhlas dal, teraz požiadal o vyjadrenie poslancov a dal hlasovať.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0,  bol schválený podnikateľský zámer firmy Wabash Technologies s.r.o. Piešťany na výstavbu prevádzky na výrobu mikroporcesorov v priemyselnej zóne obce Krakovany - lokalita Jutrá.

 

Klub mladých - nájom na rok 2005 a 2006

Starosta obce informoval poslancov o vyúčtovaní nájmu klubu mladých za rok 2004. Nájomcovia nájomnú zmluvu dodržali a časť nákladov si odpracovali formou brigádnických hodín na úprave areálu materskej školy. Nájomné činilo 1,- Sk a za média im zostávalo zaplatiť cca 7.500,- Sk.

Starosta obce navrhol. aby bola uzatvorená nájomná zmluva na 2 roky, t.j. do 31.12.2006 s možnosťou, že spotrebu médií si môže členovia klubu odpracovať až do výšky 100%.

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1 (Andrej Čelín), nehlasoval: 0,  bol tento návrh nájmu klubu mladých schválený.

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Krakovany

Starosta obce informoval poslancov o potrebe vypracovať uvedený dokument, a to najmä   na účely čerpania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie.

Za obecného koordinátora navrhol pracovníčku obce Janku Belicovú, ktorá zároveň predložila na schválenie návrh členov  obecnej skupiny. Taktiež informovala o poslaní obecnej skupiny a o pripravovanej forme prieskumu  dotazníkom.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0,  bola schválená obecná skupina a obecný koordinátor Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Krakovany. 

 

Oprava železničnej zastávky

Starosta obce informoval poslancov, že od 20. júna 2005 by sa mala začať vykonávať oprava železničnej zastávky. Nadobudne právoplatnosť rozhodnutie Štátneho dráhového úradu Bratislava, ktorý nariadil jeho rekonštrukciu, resp. opravu, aby schátralá budova neohrozovala osoby, ktoré sa pohybujú v jej blízkosti.

 

Žiadosť o výmenu vykurovacích telies

Nájomca Kaviarne u Notára p. Ondrej Sabo požiadal o výmenu vykurovacích telies v kaviarni. Jedná sa o 3 kusy plynových vykurovacích telies  GAMAT, ktoré sú nevyhovujúce, nedá sa s nimi regulovať vykurovanie.

Nakoľko ide o majetok obce, poslanci so žiadosťou súhlasili a hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, ju schválili.

 

V diskusii vystúpili:

 

Ľubomír Pekarovič, kontrolór obce, informoval poslancov o plnení rozpočtu za 1. štvrťrok 2005, kde celkové príjmy predstavovali sumu 5,5 mil. Sk a výdavky 3 mil. Sk.

Ďalej mal pripomienku, že je potrebné zabezpečiť uzamykanie obecného dvora a zmluvne podchytiť parkovanie cudzích motorových vozidiel v uvedenom objekte. Taktiež je potrebné dbať, aby občania, ktorí získajú povolenie na rozkopávku miestnej komunikácie, dali komunikáciu do pôvodného stavu.

 

Ladislav Žitnanský, poslanec, predložil požiadavku občanov o vysvetlenie, kto je investrom stavby "Úprava toku Holešky" a kedy bude uvedená investícia dokončená.

Stavbu investične realizuje Povodie Váhu a mala by byť ukončená do septembra tohto roku.

 

Starosta obce ďalej informoval:

- bezplatné získanie motorového vozidla z Lopušných Pažít pre potreby obce,

- rekonštrukcia budovy obecného úradu - prebrúsenie schodov a nátery komína,

- pani Sarvašová sa sťahuje na Hubinu a opúšťa obecný nájomný byt

- poďakovanie Mgr. Filovi za prácu počas výkonu civilnej náhradnej vojenskej služby

- preklopenie 1. municipálneho úveru na termínovaný úver podľa uznesenia č. 3/2005.

 

V závere rokovania starosta obce predložil na schválenie predpokladaný zámer zástavby oproti materskej škole. Predbežne by to bola slepá ulica a vytvorila by sa lokalita na výstavbu cca 5 - 6 nových rodinných domov. Táto situácia vznikla z dôvodu, že p. Straka má záujem odpredať časť svojej nehnuteľnosti manželom Krupovým.

K danej problematike sa rozprúdila živá diskusia. Poslanec Mgr. Filo argumentoval, že v obci je dostatok stavebných pozemkov, výkup cesty zaťaží obecný rozpočet a finančne náročná bude i výstavba inžinierských sietí. Danú lokalitu nie je vhodné určovať na stavebnú zónu. Je potrebné sa sústrediť na majetkoprávne usporiadanie existujúcich miestnych komunikácií, ktoré do dnešného dňa nie sú majetkom obce. Ostatní poslanci nesúhlasili s týmto názorom. Záver diskusie: osloviť pána Straku, za akú cenu by odpredal časť na cestu, tá by sa vykúpila po susednú nehnuteľnosť (Jozef Štefanka), manželia Krupoví by si realizovali prípojky sietí z ulice Hrádze. Celý odpredaj by sa realizoval spoločným geometrickým plánom a spoločnou kúpno-predajnou zmluvou, čím by obaja kupujúci (obec a manželia Krupoví) znížili svoje náklady.

Hlasovaním za: 7, proti: 1 (Mgr. Juraj Filo), zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 bol tento návrh schválený.

 

K bodu č. 7

 

Starosta obce vyzval členov návrhovej komisie, aby predložili návrh uznesenia č. 5/2005.

 

 

UZNESENIE č. 5/2005

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16. júna 2005

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A. schvaľuje:

1. program rokovania

2. členov návrhovej komisie A. Čelína a Ing. M. Sedláka

3. overovateľov zápisnice Mgr. J. Filu a J. Štefanku

4. VZN, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom

5. zmenu VZN, o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby v Zariadení opatrovateľskej služby v Krakovanoch, ktorým sa upravujú sadzby za stravovanie obyvateľov v ZOS, úhrada za ubytovanie obyvateľov v ZOS a sadzba za stravovanie pre zamestnancov a stravníkov z obce

6. poplatky za užívanie tenisového kurtu pri ZŠ v Krakovanoch v slabej prevádzke vo výške 50,- Sk/1 hodina, v silnej prevádzke vo výške 100,- Sk/1 hodina.

7. podnikateľský zámer firmy Wabash Technologies, s.r.o., so sídlom v Piešťanoch pre výrobu mikroprocesorov,

8. nájomnú zmluvu č. 1/2005 na prenájom Klubu mladých na obdobie do 31.12.2006,

9. obecného koordinátora a členov obecnej skupiny pre vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Krakovany pod vedením Janky Belicovej,

10. žiadosť p. Ondreja Sabu na výmenu vykurovacích telies GAMAT v Kaviarni u Notára,

11. uskutočniť rokovanie s Alojzom Strakom za účelom vykúpenia cesty na novú stavebnú lokalitu pri materskej škole

 

B. berie na vedomie:

1. kontrolu uznesenia č. 3 a 4/2005,

2. informáciu o organizovaní kultúrnych podujatí v najbližších dňoch (stretnutie mládeže a folklórne slávnosti),

3. informáciu o príprave folklórnych slávností,

4. informáciu o riešení sťažnosti na pohostinstvo,

5. informáciu o kolaudácii časti kanalizácie,

6. informáciu o dokončení výstavby tenisového kurtu,

7. informáciu o výmene svietidiel verejného osvetlenia,

8. informáciu o rekonštrukčných prácach na káblovom rozvode,

9. informácie o územných konaniach na výstavbu trafostanice, VN, NN a VO a na výstavbu prepojenia vodovodu Strážovská ulica a ČOV,

10. infomáciu o oprave železničnej zastávky,

11. správu kontrolóra o hospodárení za 1. štvrťrok 2005,

12. interpelácie poslancov

 

C. ukladá:

1. kontrolórovi obce doriešiť návrh zriaďovacej listiny pre folklórny súbor LUSK,

2. pracovníkom obce a nájomcom nájomných bytov uzamykanie obecného dvora,

3. obecnému úradu vypracovať zmluvy na parkovanie cudzích motorových vozidiel na dvore obecného úradu.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo uznesenie č. 5/2005 zo dňa 16. júna 2005 schválené.