Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

Zápisnica

z mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 24. mája 2005

 

č. 4/2005

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení: Ing. Michal Sedlák, Mgr. Juraj Filo

 

Program rokovania:

 

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Výmaz z Obchodného registra
  4. Návrh uznesenia
  5. Záver

 

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce privítal poslancov na mimoriadnom zasadnutí, kde bolo potrebné prerokovať len jediný bod programu - schválenie zrušenia Obecného podniku v Krakovanoch.

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce predložil návrh na schválenie členov návrhovej komisie. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, boli za členov návrhovej komisie schválení Anna Belobradová a Jozef Macháč.

Za overovateľov zápisnice z tohoto zasadnutia starosta obce navrhol Andreja Čelína a Petra Kiktu. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa: 1 / Andrej Čelín/, nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

K bodu č. 3

 

Starosta obce požiadal Okresný súd v Trnave o výmaz Obecného podniku miestnych služieb a drobných prevádzkární v Krakovanoch z Obchodného registra. Uvedený právny subjekt mal zaniknúť zo zákona k 31.12.1994, ak sa nepretransformuje. Podnik neexistuje 10 rokov, zanikol bez právneho nástupcu. Na základe výzvy Okresného súdu v Trnave je potrebné k úkonu výmazu predložil výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva, že tento podnik sa zrušuje. Nakoľko takého uznesenie predchádzajúce obecné zastupiteľstvo neprijalo, starosta operatívne zvolal toto mimoriadne zasadnutie za účelom prijatia tohto požadovaného uznesenia. Poslanci hlasovaním za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0, nehlasoval: 0, schválili zrušenie Obecného podniku v Krakovanoch.

 

K bodu č. 4

 

Starosta obce vyzval členov návrhovej komisie, aby predložili návrh uznesenia č. 4/2005.

 

 

UZNESENIE č. 4/2005

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 24. mája 2005

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A. schvaľuje:

1. zrušenie Obecného podniku miestnych služieb a drobných prevádzkarní v Krakovanoch. Obecný podnik mal zaniknúť zo zákona k 31.12.1994, ak sa nepretransformuje. Podnik neexistuje 10 rokov. Rozhodnutie o zrušení je potrebné pre súd, aby mohol byť Obecný podnik v Krakovanoch vymazaný z Obchodného registra.

 

 

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo uznesenie č. 4/2005 zo dňa 24. mája 2005 schválené.