Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 18. apríla 2005

 

č. 3/2005

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, na začiatku rokovania nebol prítomný Peter Kikta

 

Program rokovania:

 1. Otvorenie

 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

 3. Kontrola uznesení

 4. Informácie o kanalizáii

 5. Doplnenie komisie na ochranu verejného záujmu a náplň činnosti

 6. Registratúrny poriadok

 7. Splácanie úveru

 8. Zápis do kroniky obce za rok 2004

 9. Rôzne

 10. Návrh uznesenia

 11. Záver

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce privítal prítomných poslancov a predložil na schválenie program rokovania riadneho zasadnutia. Poslanec Jozef Štefanka predložil pripomienku, že požaduje program doplniť o bod  Diskotéky v obci Krakovany, ktorý požadoval zaradiť ako bod  č. 9 a pôvodne označené body 9 až 11 sa posúvajú. Na základe tejto pripomienky starosta predložil na schválenie tento program rokovania:

 1. Otvorenie

 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

 3. Kontrola uznesení

 4. Informácie o kanalizáii

 5. Doplnenie komisie na ochranu verejného záujmu a náplň činnosti

 6. Registratúrny poriadok

 7. Splácanie úveru

 8. Zápis do kroniky obce za rok 2004

 9. Diskotéky v obci Krakovany

 10. Rôzne

 11. Návrh uznesenia

 12. Záver

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce predložil návrh na schválenie členov návrhovej komisie. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1 /A. Belobradová/, nehlasoval: 0, boli za členov návrhovej komisie schválení Anna Belobradová a Jozef Macháč.

Za overovateľov zápisnice z tohoto zasadnutia starosta obce navrhol Andreja Čelína a Juraja Filu. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa: 2 /Juraj Filo, Andrej Čelín/, nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

K bodu č. 3

 

Starosta obce vykonal kontrolu uznesenia č. 2/2005. Informoval poslancov o inštalovaní bezpečnostného zariadenia v materskej škole, vyhodnotenie HOBBY stretnutí uskutoční kontrolór obce v bode Rôzne. Z minulého zasadnutia vyšiel vďaka Ing. Vladimírovi Sedlákovi podnet na intenzívne riešenie havarijnej situácie na Veternej ulici, kde je veľmi poškodená a rozbitá miestna komunikácia. Starosta a kontrolór obce v tomto období rokujú o získaní vyfrézovaného asfaltu, ktorý by sa dal použiť na opravu miestnej komunikácie.  Riešenie celej situácie je ešte stále v štádiu rokovania.

 

K bodu č. 4

 

Starosta obce informoval poslancov o liste od firmy HÍLEK Senica. Jedná sa o odstránenie závad, ktoré boli odstránené v dňoch 6. až 8. apríla 2005. Firma žiada o pokračovanie preberacieho konania a o ukončenie preberania predmetnej stavby. Firma TAVOS Piešťany v termíne do 20.4.2005 urobí zameranie spádovej nivelity. Po tomto termíne prebehne kolaudácia tejto časti stavby a jej uvedenie do prevádzky.

 

K bodu č. 5

 

Nakoľko prišlo k zmene v zložení obecného zastupiteľstva čo sa týka politického zloženia, bolo potrebné doplniť už schválenú komisiu na ochranu verejného záujmu. Jej zloženie bolo:

A. Belobradová za HZDS-ĽS,

P. Kikta za SDKÚ,

Mgr. Juraj Filo za KDH,

komisia sa dopĺňa za SMER-SD je to Jozef Macháč a nakoľko komisia musí mať nepárny počet členov, politická strana, ktorá je najpočetnejšia, má právo nominovať ďalšieho člena.  Za piateho člena bol navrhnutý Ladislav Žitnanský (KDH).

Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa: 2 (Žitnanský, Macháč), nehlasoval: 0, boli schválení doplnení členovia komisie.

 

Starosta obce predložil na schválenie rokovací poriadok komisie na ochranu verejného záujmu. Poslanci sa oboznámili s náplňou činnosti tejto komisie. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol rokovací poriadok schválený.

 

Na základe tohto schváleného rokovacieho poriadku predsedu tejto komisie schaľuje obecné zastupiteľstvo, zostávajúce funkcie podpredsedu a tajomníka si už schvaľuje komisia na svojom riadnom zasadnutí.  Na základe tejto sktočnosti dal starosta obce hlasovať o návrhu, aby obecné zastupiteľstvo za predsedu  komisie schválilo Mgr. Juraja Filu.

Hlasovaním za: 7, proti: 1 /Mgr. Juraj Filo/, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol tejto návrh schválený.

 

Na rokovanie prišiel poslanec Peter Kikta.

 

 

 

K bodu č. 6

 

V súlade  so zákonom NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov  je pôvodca registratúry (obec) povinná vypracovať novú smernicu, ktorou sa upravuje postup obecného úradu a organizačných úsekov pri správe registratúry.

Pracovníčka obce vypracovala uvedenú smernicu spolu s registratúrnym plánom. Podľa zákona musí mať obec túto smernicu vypracovanú a schválenú do 30.6.2005, jej účinnosť je navrhnutá podľa konzulácie s štátnym archívom od 1.1.2006. Pred jej schválením obecným zastupiteľstvom je potrebný súhlas MV SR, Štátneho archívu v Bratislave, pobočka Trnava.

Nakoľko obec na uvedený návrh obdržala súhlas, tento návrh bol predložený na schválenie.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol predložený registratúrny poriadok a registratúrny plán schválený a tvorí prílohu originálu tejto zápisnice.

 

K bodu č. 7

 

Predseda finančnej komisie Peter Kikta informoval poslancov o rokovaniach s predstaviteľmi DEXIA banky Slovensko, a.s., Trnava. Obec spláca v uvedenom finančnom ústave 1. municipálny úver, ktorého zostatok predstavuje 1.546.000,- Sk pri úrokovej sadzbe 6,9%. Predstavitelia banky navrhli možnosť čerpať úver ako termínovaný úver s úrokovou sadzbou 4%. Tento termínovaný úver by sa splácal 10 rokov. Ďalej bolo v diskusii navrhnuté, aby sa požiadalo o termínovaný úver vo výške 2 milióny Sk, z toho sa 1,546 mil. Sk použije na splatenie 1. municipálneho úveru a suma 0,454 mil. Sk sa učelovo použije na výstavbu miestnej komunikácie na Veternej ulici a Ulici k Spúšťu.

V tejto súvislosti kontrolór obce informoval o prebiehajúcich rokovaniach na opravu výtlkov na miestnych komunikáciách,

Starosta obce  dal hlasovať o návrhu požiadať o termínovaný úver vo výške 2 mil. Sk s termínom splácania 10 rokov.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol tento návrh schválený.

 

K bodu č. 8

 

Kronikár obce Janka Belicová predložila na schválenie návrh textu zápisu do kroniky obce za rok 2004. Poslanci tento návrh doplnili v časti Kultúra o informácie o folklórnom súbore LUSK a ocenení Anny Horanskej ministrom kultúry za prínos v zachovávaní kultúrnych tradícií a  v časti  Telovýchova a šport o správu o futbalovom turnaji A-mužstva.  

Hlasovaním za:  9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol text zápisu schválený.

 

K bodu č. 9

 

Poslanec Jozef Štefanka informoval o rušení nočného kľudu počas sobotnejšej diskotéky. V nočných, resp. skorých ranných hodinách došlo k dopravnej nehode, keď mladík pod vplyvom alkoholu a bez vodičského oprávnenia riadil motorové vozidlo a spôsobil dopravnú nehodu a poškodil schody a kvetináče pred farským kostolom.

Za týmto účelom telefonicky kontaktoval starostu obce, ktorý sa vyjadril, že danú situáciu riešia príslušníci polície a nie starosta obce.

Poslanci v diskusii skonštatovali, že problematiku organizovania zábav sa nepodarí vyriešiť, ale je potrebné vyzvať pohostinské zariadenia v obci, aby dodržiadali schválenú prevádzkovú dobu  a dodržiavali zákaz podávania alkoholu mladistvým. Uvedený záver odporučili návrhovej komisii  zakomponovať  do návrhu uznesenia.

 

K bodu č. 10

 

V tomto bode kontrolór obce Ľubomír Pekarovič predložil správu o hospodárení za organizačnú zložku kultúrne stredisko. Skonštatoval, že stredisko plní rozpočet a dosahuje dobré výsledky.

Predseda kultúrnej komisie Ing. Michal Sedlák navrhol starostovi, aby pani Starovičovú náležite finančne ohodnotil v rámci svojich kompetencií.

 

Pri príležitosti prejednávania kultúrneho strediska starosta obce vyzval predsedu kultúrnej komisie, aby stanovil termín organizovania osláv Dňa matiek. Návrh je v pondelok 9.5. alebo v piatok 13.5.2005. Termín sa upresní podľa voľných kapacít kultúrneho strediska, nakoľko všetky víkendy v mesiaci máj sú už obsadené.

 

V súvislosti s kultúrnym strediskom starosta obce informoval poslancov, že Akademický sochád Jaroslav Hladký si neplní splátkový kalendár na vyrovnanie záväzkov voči obci, vzhľadom na túto skutočnosť starosta obce podal žiadosť na Okresný súd Trnava na vydanie platovného rozkazu.

 

Bezpečnostné zariadenie v materskej škole

Na minulom zasadnutí sa prerokovávala žiadosť riaditeľky MŠ na inštalovanie bezpečnostného zariadenia v MŠ, ktorá bola predtým vykradnutá.  Predseda finančnej a školskej komisie spolu so starostom obce navštívili dané zariadenie a rozhodli, že toto bezpečnostné zariadenie bude nainštalované. Boli vyžiadané viaceré cenové ponuky, napokon zariadenie inštalovala firma ISTIK z Hlohovca.  Faktúru uhradila obec vo výške cca 23.000,- Sk.

 

Združenie rodičov pri základnej škole

Združenie rodičov pri ZŠ v Krakovanoch požiadalo obecné zastupiteľstvo o navýšenie príspevku na činnosť na rok 2005. Predseda finančnej komisie sa vyjadril k žiadosti kladne, rozpočet sa bude upravovať až v priebehu roka podľa akcií, ktoré toto združenie zorganizuje. V minulom roku prefinancovalo nákup počítačových stolíkov, stoličiek do počítačovej miestnosti, kobercov a linolea do dvoch učební.

 

Poľnohospodársko-šľachtiteľské družstvo

PŠD Krakovany-Stráže predložilo  obecnému zastupiteľstvu 2 žiadosti. Jedna sa týkala sadzieb dane z nehnuteľnosti pre rok 2005 a druhá sa týkala splátkového kalendára  na splátky dane z nehnuteľnosti na rok 2005.  Nakoľko v tomto roku už nemožno meniť VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, problematika sadzieb je už bezpredmetná. Uvedenú skutočnosť už starosta predstraviteľom PŠD vysvetlil pri osobnom rokovaní. Poslanci hlasovaním  za: 7, proti: 0, zdržal sa: 2 (A. Čelín, Jozef Štefanka),nehlasoval: 0, schválili predložený splátkový  s výhradou, že žiadateľa treba upozorniť na skutočnosť, že tento splátkový kalendár je záväzný a v prípade nedodržania budú vyvodené patričné sankcie.

 

Marián Pisca a manželka Daniela - žiadosť

Na minulom zasadnutí sa obecné zastupiteľstvo zaoberalo žiadosťou manželov Piscových na majetko-právne usporiadanie pozemku pod domom súpisné číslo 84. Na základe vyjadrenia k predloženej žiadosti, manželia Piscoví si dali vypracovať potrebný geometrický plán a svoju žiadosť doplnili o potrebné údaje. Na základe geometrického zamerania nehnuteľnosti sa jedná o odkúpenie časti parcely č. 293/1 diel 1 o výmere 54 m4, ktorá bude podľa geometrického plánu včlenená do parcely č. 127/2. Vzhľadom k tomu, že ide o ďalší prípad majetko-právneho usporiadania nehnuteľností, ktorá už bola postavená v minulosti, poslanec Jozef Filo navrhol, aby bola zachovaná rovnaká cena, a to 50,- Sk / 1 m2.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bola žiadosť schválená.

 

Zariadenie opatrovateľskej služby - organizačné zmeny

Riaditeľka zariadenia predložila na obecné zastupiteľstvo návrh na zníženie stavu zamestnancov kuchyne v ZOS, aby sa dve kuchárky striedali v 12-hodinových službách.

Poslanci s daným návrhom súhlasili a hlasovaním  za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bola schválená zmena organizačnej štruktúry v ZOS Krakovany z 3 pracovných miest kuchárok na 2 pracovné miesta.

 

 

Informácie starostu obce:

Deň učiteľov

Dňa 2. apríla 2004 (sobota) zorganizovala Združenie rodičov pri MŠ a ZŠ v Krakovanoch v spolupráci s obecným úradom oslavy Dňa učiteľov. Okrem pedagogických zamestnancov sa ho zúčastnili i prevádzkoví pracovníci školských zariadení a zástupcovia rodičov. Obec si uctila pedagógov malými darčekmi.

 

Prezentácia obce

Redaktorka Slovenského rozhlasu Viera Horáková uskutočnila v našej obci nahrávku prezentácie ľudových zvykov . Prezentácie sa zúčastnili Peter Palkech, Elena Krestová, Ing. Michal Sedlák a starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik.

Nahrávky boli odvysielané v Slovenskom rozhlase v priebehu veľkonočných sviatkov a začiatkom mesiaca apríla.

 

Matúšovo kráľovstvo

Naša obec bola už  minulosti členom občianskeho združenia Matúšovo kráľovstvo, ktorého hlavným poslaním je rozvoj cestovného ruchu a propagáciu regiónu Považia. Zástupkyňa tohoto združenia predložila na schválenie nové podmienky členstva. Obec bola v minulosti ako kráľovská lehota. Ak by opätovne mala tieto výsady, ročný členský poplatok predstavuje sumu 3.000,- Sk.

Poslanci hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, schválili členstvo našej obce v tomto združení ako kráľovskej lehoty.

 

Stretnutie mládeže

V dňoch 17. – 18. júna 2005 farský úrad organizuje v našej obci stretnutie mládeže. Prebehli rokovania medzi správcom farnosti Mgr. Ľudovítom Malým a starostom obce. Obec dá k dispozícii priestory kultúrneho domu a amfiteátra. Zostávajúce záležitosti si už zabezpečí farský úrad.

 

Ing. Petr Klíč – informácia

Starosta obce informoval spolu s predsedom komisie na ochranu verejného poriadku Jozefom Štefankom o sťažnosti Ing. Klíča na rodinu Miklovičových. E-mailovou poštou prišlo jeho vyjadrenie, že zo strany obecného úradu považuje záležitosť za doriešenú. Nie je to však celkom pravda, lebo nás navštívili pracovníci polície, ktorí obdržali anonymnú sťažnosť na ten istý problém a podľa šetrenia, anonym  sa sťažuje na tie isté veci ako Ing. Klíč.

 

 

Železničná zastávka

V pondelok 11. apríla 2005  Štátny dráhový úrad Bratislava vykonal stavebný dozor na budove železničnej zastávky v Krakovanoch. Jednania sa zúčastnil i starosta obce, záležitosť sa však nevyriešila, nakoľko v evidencii Železníc Slovenskej republiky sú určite nejasnosti v evidencii majetku. Celá záležitosť ešte bude predmetom rokovania.

 

Úpravy potoka Holeška

Dňa 11. 4. 2005 sa na obecnom úrade uskutočnilo stretnutie obyvateľov obce s Ing. Streďanským, ktorý je projektantom terénnych úprav potoka Holeška, ktoré sa začali uskutočňovať na jeseň minulého roku. Celá regulácia by sa mala ukončiť do júna resp. septembra 2005. Občania na stretnutí vystúpili proti radikálnym zásahom, a to najmä proti vypiľovaniu veľkého množstva stromov pozdĺž potoka. Tento zásah bol však z hľadiska projektanta nevyhnutný, aby sa zabezpečilo dôkladné vyčistenie koryta a predišlo sa možným záplavám.

 

Stavebné štúdie

Starosta obce predložil poslancom na schválenie projektový návrh stavebných štúdií na lokality:

-         Staré konopiská

-         Strážovské záhumenice

-         Strážovské.

Podľa týchto štúdií sa schvaľuje stavebná čiara, odstupové vzdialenosti medzi rodinnými domami, podlažnosť domov, výška domov, sklon strechy a terénne riešenie predzáhradiek.

Poslanci sa s daným návrhom oboznámili a hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, schválili navrhnuté stavebné limity a urbanistické štúdie zón.

 

Enermont – projekt verejných elektrických sietí a verejného osvetlenia

Ing. Marián Kubran vypracoval projekty na rozšírenie elektrických sietí v časti Staré konopiská, aby sa v tejto lokalite mohla začať výstavba rodinných domov. Ďalej budú pokračovať rokovania s predstaviteľmi Západoslovenskej energetiky na financovaní uvedených stavieb.

 

Prémie starostu a kontrolóra obce za I. štvrťrok 2005

Kontrolór obce navrhol poslancom, aby schválili prémie starostovi a kontrolórovi obce za 1. Q. 2005. Aritmetickým priemerom navrhnutých sadzieb boli zistené navrhnuté čiastky:

kontrolór obce – 14%,  starosta obce – 34%. 

 

K bodu č. 11

 

Starosta obce vyzval členov návrhovej komisie, aby predložili návrh uznesenia č. 2/2005.

 

 

UZNESENIE č. 3/2005

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 18. apríla 2005

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A. schvaľuje:

1.               program rokovania

2.                  členov návrhovej komisie A. Belobradovú aj. Macháča

3.                  overovateľov zápisnice A.  Čelína a Mgr. J. Filu

4.                  doplnenie členov komisie obecného zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu o Ladislava Žitnanského (KDH) a Jozefa Macháča (SMER-SD)

5.                  rokovací poriadok komisie na ochranu verejného záujmu

6.                  predsedu komisie na ochranu verejného záujmu Mgr. Juraja Filu

7.                  všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2005, ktorým sa vydáva registratúrny poriadok a registratúrny plán

8.                  prehlásenie o zabezpečení splátok úveru a úrokov z úveru: "Ja, dolupodpísaný starosta obce Krakovany PaedDr. Vladimír Mihálik v mene obce Krakovany čestne prehlasujem, že prednostne zabezpečím splácanie splátok úveru, úrokov a poplatkov z podielových daní" a prehlásenie o prijatí a zabezpečení úveru: "Splácanie Prvého municipálneho úveru novým terminovaným úverom vo výške zostatku istiny Prvého municipálneho úveru. Nový termínovaný úver bude na 10 rokov. Zabezpečenie terminovaného úveru vlastnou platobnou vista blankozmenkou."

9.                  navýšenie čerpania úveru zo sumy 1,546 mil. Sk na sumu 2 mil. Sk, pričom suma 1,546 mil. Sk je viazaná na splatenie 1. municipálneho úveru a suma 0,454 mil. Sk je viazaná na opravu miestnych komunikácii. Termínovaný úver vo výške 2 mil Sk bude so splatnosťou 10 rokov.

10.              text zápisu do kroniky obce za rok 2004

11.              splátkový kalendár pre PŠD Krakovany-Stráže na splácanie dane z nehnuteľnosti pre rok 2005 podľa ich žiadosti s upozornením na strikné dodržiavanie termínu splátok.

12.              žiadosť Mariána Piscu s manželkou na odpredaj časti z parcely č. 293/1 diel 1 o výmere 54 m2, k. ú. Krakovany,  ktorá bude včlenená podľa vypracovaného geometrického plánu do parcely č. 127/2, k.ú. Krakovany v cene 50,- Sk / 1 m2.

13.              zmenu organizačného poriadku v Zariadení opatrovateľskej služby Krakovany, kde sa znižuje počet funkčným miest kuchárok z 3 pracovných miest na 2 pracovné miesta

14.              členstvo obce Krakovany v občianskom združení Matúšovo kráľovstvo ako kráľovskej lehoty a zaplatenie poplatku 3.000,- Sk

15.              stavebné limity  a urbanistické štúdie na stavebné lokality Strážovské záhumenice, Staré konopiská a Strážovská

16.              odmena starostu obce za 1. štvrťrok 2005 vo výške 34% a odmena kontrolórovi obce za 1. štvrťrok vo výške 14%

17.              projektovú dokumentáciu vypracovanú firmou Enermont na vybudovanie elektrických sietí a verejného osvetlenia v lokalite Staré konopiská

18.              navýšenie príspevku na činnosť združenia rodičov pri ZŠ pri najbližšom rozpočtovom opatrení

 

B. berie na vedomie:

 

1.      kontrolu uznesenia č. 2/2005

 1. informáciu o preberacom konaní na stavbe kanalizácie

 2. pripomienku Jozefa Štefanku na konanie diskoték a rušenia nočného kľudu v obci

 3. správu kontrolóra obce o hospodárení kultúrneho strediska, ktorá tvorí prílohu originálu tejto zápisnice,

 4. informáciu o nainštalovaní bezpečnostného zariadenia v MŠ Krakovany

 5. informáciu o organizovaní Dňa matiek,

 6. informáciu o organizovaní stretnutia mládeže v našej obci v mesiaci jún 2005,

 7. informáciu starostu obce o železničnej zastávke a o úpravách potoku Holeška

 

 

 

C.     ukladá:

 

1. obecnému úradu, aby  vyzval prevádzkovateľov pohostinských zariadení na dodržiavanie otváracích hodín a na zákaz podávania alkoholu mladistvým. V prípade porušovania týchto nariadení bude pristúpené k úprave a prehodnoteniu prevádzkových hodín v daných zariadeniach.

 

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo uznesenie č. 3/2005 zo dňa 18. apríla 2005 schválené.