Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

Zápisnica

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 24. februára 2005

 

č. 2/2005

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program rokovania:

1.      Otvorenie

2.      Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení

4.      Hospodárenie obce za rok 2004

5.      Sadzobník poplatkov – návrh na zmeny

6.      Úprava rozpočtu obce na rok 2005

7.      Organizačný poriadok obce

8.      Rôzne

9.      Návrh uznesenia

10.  Záver

 

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce privítal prítomných poslancov, ako aj občanov, ktorí prejavili záujem zúčastniť sa riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Predložil na schválenie program rokovania a zároveň vyzval, aby boli predložené prípadné pozmeňovacie návrhy.

Nakoľko k predloženému návrhu programu rokovania neboli vznesené žiadne pripomienky ani pozmeňovacie návrhy, dal o programe rokovania hlasovať.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 1, bol program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce predložil návrh na schválenie členov návrhovej komisie. Hlasovaním za: 8, proti: 1, zdržal sa: 1 /A. Čelín/, nehlasoval: 0, boli členovia návrhovej komisie schválení.

Za overovateľov zápisnice z tohoto zasadnutia starosta obce navrhol Ladislava Žitnanského a Jozefa Filu. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1 /L. Žitnanský/, nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

K bodu č. 3

 

Starosta obce vykonal kontrolu uznesenia č. 1/2005. Skonštatoval, že uznesenie bolo splnené alebo sa priebežne plní.

 

 

 

 

 

K bodu č. 4

 

Predseda finančnej komisie p. Peter Kikta predložil správu o hospodárení obce za rok 2004.  Táto správa tvorí súčasť originálu tejto zápisnice a je k dispozícii k nahliadnutiu na obecnom úrade.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bola správa o hospodárení obce za rok 2004 schválená.

 

Zároveň s touto správou kontrolór obce p. Ľubomír Pekarovič v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve predložil na schválenie Záverečný účet obce za rok 2004.

Tento záverečný účet tvorí súčasť originálu tejto zápisnice a je k dispozícii k nahliadnutiu na obecnom úrade.

Kontrolór obce odporučil, aby obecné zastupiteľstvo schválilo tento záverečný účet obce bez výhrad.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, nehlasoval: 0, zdržal sa: 0, bol záverečný účet schválený.

 

K bodu č. 5

 

Finančná komisia v úzkej  súčinnosti s kultúrnou komisiou pripravila návrh na úpravu sadzobníka  úhrad za úkony vykonávané obecným úradom. Tento sadzobník tvorí súčasť platného VZN o úhradách za úkony vykonávané obecným úradom.

Úpravy sa týkali najmä prenájmu kultúrneho domu, domu smútku a služieb občanom, ako je doprava traktorom a vývoz fekálií, nakoľko tieto sadzby sú platné od roku 2001 a tomto období už nepokrývajú skutočné náklady spojené s týmito službami.

Poslanec Andrej Čelín predložil pozmeňovací návrh, aby sa nepoužívala odlišná sadzba pri prenájme kultúrneho domu na svadbu. Návrh uvažuje pre občana obce Krakovany so základnou sumou 2.500,- Sk, pre ostatných záujemcov so základnou sumou 4.000- Sk.

Poslanec Peter Kikta, ako aj kontrolór obce sa priklonili k základnému návrhu a považujú na vhodné, aby občania obce v tomto smere mali určité výhody.

Starosta obce predložil návrh p. Andreja Čelína na hlasovanie. Hlasovaním za: 4 /Jozef Filo, Juraj Filo, Michal Sedlák, Andrej Čelín/, proti: 4 /Jozef Macháč, Ladislav Žitnanský, Anna Belobradová, Jozef Štefanka/, zdržal sa: 1 /Peter Kikta/, nehlasoval: 0, nebol tento návrh schválený.

Poslanec Jozef Macháč mal pripomienku k návrhu sadzby za dopravu traktorom. Z pôvodnej ceny 350,- Sk sa mu návrh na 500,- Sk zdal ako neprimerané zvýšenie. No po vysvetľujúcej diskusii sa aj on priklonil k predkladanému návrhu 500,- Sk/1 hodina jazdy.

Nakoľko nebolo predložených viac pozmeňujúcich návrhov, starosta dal o návrhu sadzobníka hlasovať ako o celku. Hlasovaním : 7, proti: 1 /A. Čelín/, zdržal sa: 1 /L. Žitnanský/, nehlasoval: 0, bol sadzobník schválený. Tento sadzobník tvorí súčasť originálu tejto zápisnice.

 

K bodu č. 6

 

Pracovníčka obce p. Slávka Kotulová v spolupráci s predsedom finančnej komisie predložila na schválenie obecnému zastupiteľstvu úpravu rozpočtu obce na rok 2005, ktorá sa v súlade so zákonom má uskutočňovať formou rozpočtového opatrenia.

V mesiacoch január a február 2005 sa upresnili údaje o finančných príjmoch a výdavkoch obce v roku 2005. Týmto rozpočtovým opatrením sa len upresňujú určité presuny v rozpočtových kapitolách. Taktiež bolo potrebné odsúhlasiť presun finančných prostriedkov z rezervného fondu v priebehu roka na pokrytie výdavkov (vyrovnanie rozpočtu v príjmoch a výdavkoch).

Starosta obce navrhol, aby poslanci svojím hlasovaním schválili toto rozpočtové opatrenie. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo rozpočtové opatrenie č. 1/2005 schválené a tvorí prílohu originálu tejto zápisnice.

 

K bodu č. 7

 

Starosta obce predniesol prítomným poslancom návrh Organizačného poriadku obce Krakovany. Túto právnu normu je obecné zastupiteľstvo povinné schváliť v súlade so zákonom č. 369/190 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov. Touto normou sa upravujú organizačné vzťahy, postavenie obecného úradu, postavenie obecného zastupiteľstva, starostu obce, zástupcu starostu, postavenie hlavného kontrolóra a organizačná štruktúra jednotlivých organizačných úsekov /kultúrne stredisko, zariadenie opatrovateľskej služby, materská škola, základná škola, ako aj obe školské jedálne/. V rámci organizačnej  štruktúry sa už neuvažuje s funkciou riaditeľa kultúrneho strediska. Toto miesto bolo v tomto čase neobsadené a nakoľko sa osvedčuje zabezpečený chod strediska jedným pracovníkom, toto funkčné miesto sa prijatím tohoto organizačného poriadku ruší.

Poslanci mali určité pripomienky ku grafickému zobrazeniu organizačnej štruktúry. Toto zobrazenie bude upravené podľa schváleného návrhu.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol Organizačný poriadok obce Krakovany schválený a táto smernica tvorí prílohu originálu zápisnice.

 

K bodu č. 8

 

Materská škola – žiadosť o inštaláciu bezpečnostného poplašného zariadenia.

Riaditeľka MŠ spolu s riaditeľkou školskej jedálne pri MŠ predložili na obecné zastupiteľstvo žiadosť o schválenie finančných prostriedkov na nainštalovanie zabezpečovacieho zariadenia. K tomu kroku dospeli po tom, čo 16.02.2005 zatiaľ neznámy páchateľ násilne vnikol do budovy MŠ a odcudzil počítač, tlačiareň, klávesnicu a myš, detské prádlo a iný materiál. Taktiež vážne poškodil zámky na dverách.

Predseda finančnej komisie uskutoční spolu so starostom obce obhliadku zariadenia  a posúdia potrebu inštalovania tohoto zariadenia. Ak nebudú iné vhodné bezpečnostné opatrenia, na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva predložia návrh na schválenie.

 

Jozef Štefanka a manželka Zlatica, bytom Nám. sv. Mikuláša 406/4, Krakovany

Manželia Štefankoví predložli na obecné zastupteľstvo žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na obecný byt č. 1 na dobu 1 roka. Platná nájomná zmluva im končí 1. mája 2005.

Nakoľko prítomní poslanci nemali žiadne námietky voči tejto žiadosti, hlasovaním za: 9, zdržal sa: 0, proti: 0, nehlasoval: 0, bola ich žiadosť schválená a nájomná zmluva sa im predlžuje v termíne od 1. mája 2005 do 30. apríla 2006.

 

Marián Pisca, bytom Športová ulica 382/1, Krakovany

Pán Marián Pisca predložil na obecné zastupiteľstvo žiadosť o odkúpenie zastavanej parcely. Koncom roku 2004 spolu s manželkou kúpili dom na Dolnej ulici č. 84. Po geometrickom zameraní budovy sa zistilo, že časť domu zasahuje do obecného pozemku. Nakoľko má záujem si túto nehnuteľnosť majetkoprávne usporiadať, predkladá svoju žiadosť.

Predseda stavebnej komisie odporučil, aby si žiadateľ /tak, ako všetci žiadatelia doteraz/ dal vypracovať geometrický plán, ktorým sa táto žiadosť skompletizuje. Po presnom vyjadrení odkupovanej parcely a jej výmery obecné zastupteľstvo túto žiadosť  odsúhlasí.

 

 

Oprava uznesenia č. 6/2004 zo dňa 6. septembra 2004

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch týmto uznesením schválilo odpredaj časti parcely č. 293/1 diel 6 o výmere 27 m2 v katastrálnom území Krakovany pre manželov Alojza Trebatického a manželku Antóniu, rod. Mitošinkovú. Menovaní podpísali kúpnu zmluvu a vyplatili kúpnu cenu. Pri zápise do katastra sa však zistilo, že kupujúcim môže byť iba pán Alojz Trebatický. Z uvedeného dôvodu kataster prerušil konanie o vklade a menoví žiadajú o opravu uznesenia s tým, že v texte sa vypustí manželka Antónia, rod. Mitošinková.

Nakoľko ide iba o technický nedostatok, poslanci hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, schválili opravu uznesenia č. 6/2004 v bode A.5

 

Okresné riaditeľstvo PZ – Okresný dopravný inšpektorát Trnava – vyjadrenie k žiadosti

Obec zaslala dopravnému inšpektorátu žiadosť o zníženie najvyššej dovolenej rýchlosti v obci Krakovany na ceste II/504 na 40 km/hod. Ide o úsek Školskej ulice, najmä časť okolo mosta cez potok Holeška. ODI sa vyjadril, že s našou žiadosťou nesúhlasí. K tomuto stanovisku dospeli  na základe spracovanej analýzy nehodovosti v tomto úseku. Nakoľko tam nebola zdokumentovaná žiadne dopravná nehoda, nie je dôvod osádzania ďalšieho doplňujúceho dopravného značenia.

Bolo snáď kuriozitou, že práve dnes sa v danom úseku stala dopravná nehoda, ktorá na niekoľko hodín blokovala dopravu v danom úseku.

Poslanci prijali stanovisko, aby bola zaslaná opätovná žiadosť s použitím formulácie, či sa čaká na smrteľný úraz, či nehodu , ktorá má byť tým dôvodom na prehodnotenie dopravnej situácie.

 

Informácie starostu obce:

 

Poistenie zodpovednosti za škodu pri chybnom rozhodnutí

-     starosta obce informoval poslancov, že on sám osobne uzatvoril poistenie   zodpovednosti za škodu pri chybnom rozhodnutí. Predložil návrh, aby 1/2 tohoto poistenia uhradila obec za prípadné chybné rozhodnutie obecného zastupiteľstva, nakoľko súčasné právne normy umožňujú vymáhať aj od obecného zastupiteľstva náhradu škody, ktorá vznikla chybným rozhodnutím obecného zastupiteľstva.

Poslanci s daným návrhom súhlasili a hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, schválili úhradu 50% z tohoto poistenia.

Kanalizácia

-         bol vypracovaný projekt zapojenia prečerpávacej stanice na ČOV Krakovany. Práce finišujú a v najbližších dňoch by mala prebehnúť kolaudácia tejto časti diela.

Zber televízorov a inej elektroniky

-         problémy s odpadom nútia obec, aby zabezpečovala separovanie a zber jednotlivých druhov odpadu. Čo sa týka elektronického odpadu /televízory, počítače apod./ obec zabezpečí jeho bezplatný zber po obci a odvoz do zberne vo Veľkom Orvišti.

Zápisy v obchodnom registri

-         starosta obce informoval poslancov, že v obchodnom registri stále figurujú zápisy MNV Krakovany a Obecný podnik miestnych služieb a drobných prevádzok v Krakovanoch. Pripravujú sa určité právne kroky, ktoré by mali viesť k uskutočneniu výmazu týchto subjektov z obchodného registra.

 

Interpelácie poslancov:

Ľubomír Pekarovič

-         kontrolór obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh kontrolnej činnosti, ktorú bude vykonávať v 1. polroku 2005.

 

Ladislav Žitnanský

-         požiadal o informáciu ohľadne finančného vyhodnotenia HOBBY stretnutí v roku 2005. Na túto otázku mu odpovedal starosta obce, ktorý uviedol finančné vyjadrenie príjmov a výdavkov na zabezpečenie tohoto podujatia.

 

Jozef Štefanka

-         požiadal o podanie informácie ohľadne finančného ohodnotenia Zuzany Snohovej, ktorá vedie detský folklórny súbor v Krakovanoch. Vysvetľujúce informácie mu poskytol starosta obce a predseda kultúrnej komisie. Po predložení požadovaných dokladov budú schválené finančné prostriedky vyplatené.

 

Peter Kikta

-         vyjadril požiadavku na vytvorenie a schválenie kontrolnej komisie, ktorá uskutoční kontrolu daňových priznaní k dani z nehnuteľnosti. V tomto roku sa v termíne do 28.2.2005 podávajú nové daňové priznania. Bude potrebné vykonať kontrolu ich pravdivosti vzhľadom k tomu, že táto daň bude v najbližšom období jedným z podstatných zdrojov rozpočtu obce.

-         Poslanci vyjadrili s daným návrhom súhlas, nakoľko však bol problém zostaviť túto komisiu, predbežná dohoda je taká, že každý poslanec sa bude podľa časových možností zúčastňovať pri kontrole týchto daňových priznaní. Redakcia Hlasu Krakovian zabezpečí zverejnenie výzvy v tomto periodiku, aby si občania dali tieto priznania do súladu so skutočnoťou.

 

V rámci interpelácii nevystúpil už žiadny poslanec, starosta obce vyzval prítomných občanov, aby sa svojími príspevkami zapojili do diskusie.

Za prítomných občanov vystúpil Ing. Vladimír Sedlák, ktorý predložil /už opätovne niekoľkokrát/ požiadavku na riešeni situácie na Veternej ulici. Veľkým problémom je technický stav komunikácie na tejto ulici. V tomto období má charakter poľnej /blatovej/ cesty a tento stav bude pretrvávať až do leta, kedy sa zase vytvorí problém obrovskej prašnosti tejto komunikácie.

V diskusii boli vysvetlené príčiny, prečo je tento stav. Vzhľadom k nedostatku finančných prostriedkov, ako aj iným prekážkam /majetkoprávne vysporiadanie/ je riešenie tohoto problému veľmi komplikované. Bola však prezentovaná snaha riešiť tento problém .

 

K bodu č. 9

 

Starosta obce vyzval členov návrhovej komisie, aby predložili návrh uznesenia č. 2/2005.

 

 

UZNESENIE č. 2/2005

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 24. februára 2005

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A.     schvaľuje:

-         program rokovania

-         členov návrhovej komisie Jozefa Štefanku a Andreja Čelína

-         overovateľov zápisnice Ladislava Žitnanského a Jozefa Filu

-         správu o hospodárení obce za rok 2004

-         záverečný účet obce za rok 2004

-         sadzobník poplatkov za úhrady úkonov vykonávaných obecným úradom, ktorý tvorí prílohu všeobecne záväzného nariadenia obce

-         rozpočtové opatrenie č. 1/2005

-         Organizačný poriadok obce Krakovany

-         predĺženie nájomnej zmluvy na obecný nájomný byt č. 1 pre manželov Jozefa a  Zlaticu Štefankových na obdobie od 1. mája 2005 do 30. apríla 2006

-         opravu uznesenia č. 6/2004 bod A.5, kde sa vypúšťa  text „a manželku Antóniu, rod. Mitošinkovú“

-         úhradu 50% výšky poistenia zodpovednosti za škodu pri chybnom rozhodnutí obecného zastupiteľstva

 

B.     berie na vedomie:

-         kontrolu uznesenia č. 1/2005

-         žiadosť riaditeľky MŠ a ŠJ pri MŠ  o schválenie finančných prostriedkov na inštaláciu bezpečnostného poplachového zariadenia,

-         žiadosť Mariána Piscu, ktorú opätovne prerokuje po jej doplnení

-         informáciu Okresného dopravného inšpektorátu v Trnave,  na základe ktorej odporúča opätovné zaslanie žiadosti  zníženie maximálne povolenej rýchlosti na Školskej ulici,

-         informáciu o prácach na kanalizácii.

-         informáciu o separovanom zbere, najmä pripravovanom zbere starých televízorov a inej elektroniky,

-         návrh kontrolnej činnosti obecného kontrolóra na 1. polrok 2005,

-         interpelácie poslancov,

-         zverejnenie  informácie o daňových kontrolách dane z nehnuteľnosti v Hlase Krakovian,

-         diskusné príspevky občanov.

 

 

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo uznesenie č. 2/2005 zo dňa 24. februára 2005 schválené.