Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

Zápisnica

zo slávnostného  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 18. decembra 2006

 

č. 15/2006

    

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Na začiatku rokovania neprítomný: Ing. Michal Sedlák

 

Program rokovania:

 1. Otvorenie
 2. Zvolenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií
 5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
 6. Vystúpenie novozvoleného starostu
 7. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie
 8. Voľba zástupcu starostu    
 9. Návrh na zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov komisií
 10. Schválenie platu starostu obce
 11. Diskusia
 12. Schválenie uznesenia
 13. Záver

 

K bodu č. 1

 

Na začiatku rokovania bol ospravedlnený Ing. Michal Sedlák.

 

Starosta obce Krakovany privítal na slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva bývalých poslancov, novozvolených poslancov, predsedu miestnej volebnej komisie a občanov obce Krakovany. Predložil na schválenie program rokovania. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce navrhol za zapisovateľa zápisnice zo slávnostného zasadnutia Ing. Janku Belicovú. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol zapisovateľ z rokovania schválený.

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Mgr. Juraja Filu a Petra Kiktu.         Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1 (Mgr. Juraj Filo), nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

K bodu č. 3

 

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie Ing. Janka Belicová  predložila správu o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré sa konali 2. decembra 2006. Fotokópia zápisnice je priložená k originálu tejto zápisnice. Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva a novozvolený starosta obce prevzali osvedčenie o zvolení.

 

K bodu č. 4

 

Na základe výsledkov volieb bol PaedDr. Vladimír Mihálik vyzvaný, aby zložil sľub starostu, čo potvrdil svojím podpisom. Predseda MVK J. Daňková zároveň zablahoželala novozvolenému starostovi obce k nástupu do funkcie a odovzdala mu kyticu kvetov. Zároveň prevzal insígnie obce.

 

K bodu č. 5

 

Starosta obce Krakovany vyzval vekovo najstaršieho novozvoleného poslanca p. Ladislava Žitnanského, aby prečítal text sľubu poslanca obecného zastupiteľstva. Prítomní poslanci zloženie sľubu potvrdili svojim podpisom. Po tomto slávnostnom akte  novozvolení poslanci zaujali svoje miesto za predsedníckym stolom v rokovacej miestnosti.

 

K bodu č. 6

 

Novozvolený starosta obce v krátkom príhovore predstavil hlavné  priority na nové volebné obdobie, ktorými sú:

-         výstavba priemyselných zón,

-         vybudovanie kanalizácie,

-         rekonštrukcia miestnych komunikácií,

-         podpora bytovej výstavby.

Zároveň poďakoval všetkým za prejavenú dôveru a podporu, ktorú občania vyjadrili v komunálnych voľbách.

 

K bodu č. 7

 

Starosta obce navrhol ako členov mandátovej komisie Lukáša Radoského, Ing. Jarolíma Kališa a Martina Gonu. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa: 2 (L. Radoský, M. Gono), nehlasoval: 0, boli členovia mandátovej komisie schválení.

 

Nakoľko na prvom slávnostnom zasadnutí sa pristupuje i k voľbe zástupcu starostu obce, starosta obce navrhol za členov volebnej komisie Michala Rajčáka, Ing. Milana Jurdu a Jozefa Macháča. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa: 2 (M. Rajčák, Ing. M. Jurda), nehlasoval: 0, boli členovia volebnej komisie schválení.

 

Za členov návrhovej komisie starosta obce navrhol Mgr. Juraja Filu, Ladislava Žitnanského a J. Belicovú. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1 (Mgr. J. Filo), nehlasoval: 0, boli členovia

návrhovej komisie schválení.

 

K bodu č. 8

 

V tomto bode sa pristúpilo k voľbe zástupcu starostu obce. L. Radoský, člen mandátovej komisie, informoval, že poslanci zložili zákonom predpísaný sľub a majú mandát zúčastniť sa voľby zástupcu starostu. Návrh na zástupcu starostu predložil starosta obce. Podľa výsledkov volieb navrhol, aby jeho zástupcom bol zvolený p. Peter Kikta, ktorý v komunálnych voľbách ako najúspešnejší kandidát získal celkovo 322 hlasov.

Hlasovaním za:7, proti: 0, zdržal sa: 1 (P. Kikta), nehlasoval: 0, bol za zástupcu starostu zvolený pán Peter Kikta.

 

Na rokovanie prišiel Ing. Michal Sedlák. Zložil zákonom stanovený sľub poslanca obecného zastupiteľstva, čo potvrdil svojím podpisom.  Prevzal osvedčenie o zvolení za poslanca obecného zastupiteľstva. Mandátna komisia skonštatovala, že sú splnené všetky náležitosti a poslanec Ing. Michal Sedlák má právo zúčastňovať sa volieb a hlasovaní v obecnom zastupiteľstve.

 

K bodu č. 9

 

Starosta obce predložil na schválenie návrh na vytvorenie týchto pracovných komisií, ktoré budú pracovať pri obecnom zastupiteľstve vo funkčnom období 2006 - 2010:

- finančná komisia

- kultúrna komisia,

- poriadková komisia a ochrany životného prostredia,

- školská komisia,

- stavebná komisia,

- športová komisia,

- sociálna komisia.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo schválené vytvorenie pracovných komisií obecného zastupiteľstva.

Pred slávnostným zasadnutím sa uskutočnilo neformálne pracovné rokovanie, kde boli navrhnutí predsedovia komisií, ktorí sa zároveň navrhli aj členov komisie. Tieto návrhy boli posúdené a starosta obce ich predložil na schválenie. Starosta navrhol:

- predsedu finančnej komisie p. Petra Kiktu

            členov komisie:            a) poslancov: Ing. Jarolíma Kališa

                                               b) odborníkov  z radov občanov: Slávku Kotulovú, Zuzanu                                         Sedlákovú

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1 (Ing. J. Kališ), nehlasoval: 0, boli predseda a členovia komisie schválení.

     - predsedu kultúrnej komisie: Ing. Michala Sedláka, CSc.

            členov komisie:            a) poslancov: ----

                                               b) odborníkov z radov občanov: Mgr. Zuzanu Snohovú, Mgr.             Evu Seitlerovú, Jozefínu Klčovú, Adrianu Pánikovú, Helenu Augustínovú, Tomáša       Kubrana

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1 (M. Gono), nehlasoval: 0, boli predseda a členovia komisie schválení.

     - predsedu poriadkovej komisie a ochrany životného prostredia: Jozefa Štefanku

            členov komisie:            a) poslancov: Lukáša Radoského, Michala Rajčáka

                                               b) odborníkov z radov občanov:  ----

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1 (M. Rajčák), nehlasoval: 0, boli predseda a členovia komisie schválení.

    -  predsedu školskej komisie: Ing. Milana Jurdu

            členov komisie:            a) poslancov: Michala Rajčáka

                                               b) odborníkov z radov občanov: Mgr. Evu Seitlerovú, Jozefínu            Klčovú

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1 (Ing. M. Jurda), nehlasoval: 0, boli predseda a členovia komisie schválení.

     - predsedu stavebnej komisie: Jozefa Filu

            členov komisie: a) poslancov: Ing. Jarolíma Kališa, Lukáša Radoského

                                               b) odborníkov z radov občanov: Františka Garafu

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 2 (M. Rajčák, Ing. J. Kališ), nehlasoval: 0, boli predseda a členovia komisie schválení.

    -  predsedu športovej komisie: Ladislava Žitnanského

            členov komisie: a) poslancov: Mgr. Juraja Filu

                                               b) odborníkov z radov občanov: Antona Čelína

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1 (L. Žitnanský), nehlasoval: 0, boli predseda a členovia komisie schválení.

    -  predsedu sociálnej komisie: Ing. Janku Belicovú

            členov komisie: a) poslancov: Martina Gonu

                                               b) odborníkov z radov občanov: Mgr. Janu Lajchovú, Mgr.     Michaelu Havrlentovú

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1 (M. Gono), nehlasoval: 0, boli predseda a členovia komisie schválení.

 

K bodu č. 10

 

Starosta obce vyzval zapisovateľku Ing. Belicovú, aby prečítala informáciu personálnej pracovníčky obecného úradu Bc. Oľgy Galbavej, ako sa postupuje pri určení platu starostu. Zákonný postup vychádza z priemernej mzdy v národnom hospodárstve za minulý rok a táto suma sa vynásobí príslušným koeficientom obce podľa počtu obyvateľov. V našom prípade je to 2,2 násobok. Poslanci boli informovaní, že takto vypočítaný plat starostu môžu zvýšiť až do výšky dvojnásobku.

Poslanec Michal Rajčák sa informoval o bližších podrobnostiach.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1 (M. Rajčák), nehlasoval: 0, bol schválený plat starostu obce na nové funkčné obdobie ako 2,2 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve.

 

K bodu č 11

 

Obec Krakovany je zároveň matričným úradom pre obce Krakovany a Trebatice. V novom volebnom období je potrebné, aby obecné zastupiteľstvo opätovne schválilo sobášiacich, sobášny deň a sobášnu miestnosť.

Za sobášiacich pre matričný úrad  starosta obce navrhol okrem seba (starosta obce je sobášiacim zo zákona) aj Petra Kiktu, zástupcu starostu obce a Ing. Michala Sedláka, CSc., poslanca obecného zastupiteľstva.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, boli sobášiaci pre matričný úrad Krakovany schválení.

Z dôvodu inkasovania správnych poplatkov je potrebné určiť aj sobášny deň a sobášnu miestnosť. Ak sa obrad uskutoční v iný ako určený deň a na inom ako určenom mieste, žiadateľ je povinný uhradiť obci správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o právnych poplatkoch v znení zmien a doplnkov.

Ako sobášny deň starosta obce navrhol sobotu.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bola sobota schválená ako sobášny deň na matričnom úrade obce Krakovany.

Ako sobášnu miestnosť starosta obce navrhol schváliť zasadačku obecného úradu.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bola schválená ako sobášna miestnosť zasadačka obecného úradu.

 

Starosta obce navrhol, aby sa novozvolené obecné zastupiteľstvo v roku 2007 schádzalo na svojich riadnych zasadnutiach podľa schváleného harmonogramu zasadnutí. Termíny boli navrhnuté každý mesiac (okrem mesiaca júl) vždy v utorok v posledný celý týždeň mesiaca.

Kontrolór obce požiadal, aby sa deň zasadnutia zmenil na pondelok. Začiatok rokovania bol stanovený na  17.00 hod.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol schválený nasledovný harmonogram riadnych zasadnutí obecného zastupiteľstva:

22. január 2007

19. február 2007

19. marec 2007

23. apríl 2007

21. máj 2007

18. jún 2007

20. august 2007

24. september 2007

22. október 2007

19. november 2007

10. december 2007.

 

V diskusii vystúpili prítomní obyvatelia obce. Mgr. Jurdová sa informovala, či nebude do káblového rozvodu zaradená TV Karpaty. Starosta obce vysvetlil situáciu, informoval o pripravovanej zmene štruktúry káblovej televízie. TV Karpaty predložila svoje  požiadavky na vysielanie v káblovej televízii obce Krakovany, ktoré však boli pre obec značne finančne nevýhodné a spoluprácu OZ zamietlo.

Prítomný poslanec Ing. Kališ informoval, že vysielanie tejto televíznej stanice je možné zachytiť aj na obyčajnej televíznej anténe, čo nie je pre záujemcov až tak finančne náročné.

 

Pán Ervín Sedlák zablahoželal novozvoleným poslancom k ich volebnému víťazstvu a poprial im veľa úspechov do   náročnej práce, ktorá ich v novom volebnom období čaká. Požiadal, aby zostali verní tradíciám obce Krakovany a prispeli k šíreniu dobrého mena našej obce.

 

Nakoľko bol schválený program rokovania prejednaný, starosta obce požiadal návrhovú komisiu, aby predložila na schválenie návrh uznesenia.

 

 

K bodu č. 12

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 15/2006 z 18. decembra 2006.

 

 

UZNESENIE č. 15/2006

zo slávnostného prvého zasadnutia novozvoleného obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo

dňa 18. decembra 2006 v KD v Krakovanoch

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A. berie na vedomie

 

 1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
 2. vystúpenie novozvoleného starostu obce

 

B. konštatuje, že

 

 1. novozvolený starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
 2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva

Filo Juraj, Mgr.

Martin Gono

Jurda Milan, Ing.

Kališ Jarolím, Ing.

Kikta Peter

Radoský Lukáš

Rajčák Michal

Sedlák Michal Ing., CSc.

Žitnanský Ladislav

 

C. zriaďuje

 

 1. komisie obecného zastupiteľstva vo funkčnom období 2006-2010

finančná komisia

kultúrna komisia

poriadková komisia a ochrany životného prostredia

školská komisia

stavebná komisia

športová komisia

sociálna komisia

 

D. volí

 

 1. zástupcu starostu obce p. Petra Kiktu
 2. predsedu finančnej komisie p. Petra Kiktu

            členov komisie:            a) poslancov: Ing. Jarolíma Kališa

                                               b) odborníkov  z radov občanov: Slávku Kotulovú, Zuzanu                                         Sedlákovú

      3.   predsedu kultúrnej komisie: Ing. Michala Sedláka, CSc.

            členov komisie:            a) poslancov: ----

                                               b) odborníkov z radov občanov: Mgr. Zuzanu Snohovú, Mgr.             Evu Seitlerovú, Jozefínu Klčovú, Adrianu Pánikovú, Helenu Augustínovú, Tomáša       Kubrana

      4.   predsedu poriadkovej komisie: Jozefa Štefanku

            členov komisie:            a) poslancov: Lukáša Radoského, Michala Rajčáka

                                               b) odborníkov z radov občanov:  ----

      5.   predsedu školskej komisie: Ing. Milana Jurdu

            členov komisie:            a) poslancov: Michala Rajčáka

                                               b) odborníkov z radov občanov: Mgr. Evu Seitlerovú, Jozefínu            Klčovú

      6.   predsedu stavebnej komisie: Jozefa Filu

            členov komisie: a) poslancov: Ing. Jarolíma Kališa, Lukáša Radoského

                                               b) odborníkov z radov občanov: Františka Garafu

      7.   predsedu športovej komisie: Ladislava Žitnanského

            členov komisie: a) poslancov: Mgr. Juraja Filu

                                               b) odborníkov z radov občanov: Antona Čelína

      8.   predsedu sociálnej komisie: Ing. Janku Belicovú

            členov komisie: a) poslancov: Martina Gonu

                                               b) odborníkov z radov občanov: Mgr. Janu Lajchovú, Mgr.     Michaelu Havrlentovú.

 

E. schvaľuje

 

 1. program rokovania
 2. overovateľov zápisnice (Peter Kikta, Mgr. Juraj Filo) a zapisovateľku Ing. J. Belicovú
 3. plat starostu obce 2,2 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve podľa údajov ŠÚ SR
 4. sobášiacich matričného úradu Krakovany: PaedDr. Vladimír Mihálik, starosta obce, Peter Kikta, zástupca starostu obce, Ing. Michal Sedlák, CSc., poslanec obecného zastupiteľstva
 5. sobášny deň na matričnom úrade Krakovany: s o b o t a
 6. sobášnu miestnosť matričného úradu Krakovany: zasadačka Obecného úradu Krakovany
 7. termíny riadnych zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2007

22. január 2007

19. február 2007

19. marec 2007

23. apríl 2007

21. máj 2007

18. jún 2007

20. august 2007

24. september 2007

22. október 2007

19. november 2007

10. december 2007

Začiatok rokovania je o 17.00 h.

 

F. odporúča

 

1. starostovi obce v prípade potreby  posúdiť potrebu aktualizácie vnútorných noriem obce.

 

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo uznesenie č. 15/2006 zo dňa  18. decembra 2006 schválené.

 

 

K bodu č. 13

 

Na záver starosta obce poslancom poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie ukončil.