Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 10. decembra 2007

 č. 14/2007

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení: Michal Rajčák

Hosť: Bc. Oľga Galbavá

 

Program rokovania:

 1. Otvorenie zasadnutia

 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

 3. Kontrola uznesení

 4. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 5. Návrh rozpočtu na rok 2008

 6. Rôzne

 7. Návrh uznesenia

 8. Záver

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce Krakovany privítal na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva všetkých prítomných poslancov. Poslanec Ing. Sedlák sa ospravedlnil, že na zasadnutie príde neskôr. Predložil na schválenie návrh programu rokovania.

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, neprítomní:2 (Rajčák, Ing. Sedlák), bol program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce navrhol ako členov návrhovej komisie Mgr. Juraja Filu, Mgr. Lukáša Radoského. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, neprítomní: 2 (Rajčák, Ing. Sedlák) boli členovia návrhovej komisie schválení.

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Ing. Milana Jurdu a Petra Kiktu. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1 (Jurda),  nehlasoval: 0, neprítomní: 2 (Rajčák a Ing. Sedlák) boli overovatelia zápisnice schválení.

 

K bodu č. 3

 

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 13/2007:

-          Návšteva  MUDr. Muržicovej v ZOS – bola podpísaná dohoda o lekárskej starostlivosti, ktorá bude poskytovaná jeden - krát mesačne za poplatok 60,- Sk od každého obyvateľa ZOS, ktorému bude vykonaná lekárska prehliadka. Každá ďalšia návšteva v tom, ktorom mesiaci bude vykonaná bezplatne.

-          Nájomná zmluva s RKC – farnosť Krakovany na prenájom cintorína Stráže bola podpísaná.

-          Káblová televízia bola rozšírená o tri programy: ČT 24 – spravodajský kanál,  HALMARK a FILMBOX – filmový kanál. O tom, ktorý z filmových programov bude na káblovej televízii aj v roku 2008 sa bude hlasovať prostredníctvom dotazníka uverejneného v Hlase Krakovian, alebo telefonicky a emailom.

-          Zapínanie a vypínanie verejného osvetlenia bolo upravené.

-          Nájomná zmluva na priestory kaderníctva je pripravená.

-          Inventúry – termín vykonania inventúr bol predĺžený do 15.12.2007. Ing. Jurda podal návrh, aby sa z hodnoty majetku vyradili predmety do určitej hodnoty. Dalej informoval, že v zariadeniach ZOS, v škole a škôlke bola inventúra už vykonaná. Na zasadnutie prišiel Ing. Michal Sedlák. Starosta obce oznámil, že do inventarizačnej  komisie v ZOS bola doplnená členka pani Gonová namiesto Michala Rajčáka. Inventúra OcÚ sa bude vykonávať vo štvrtok 13.12.2007, informoval pán Žitnanský.  Inventúra kultúrneho domu a knižnice zatiaľ nebola urobená, termín do 15.12.2007.  Vzhľadom na uvedené skutočnosti dokladová komisia posunula termín ukončenia do konca roka 2007.

-          Predaj pozemku pre pána Paulecha – je pripravená zmluva, ktorá zatiaľ nie je podpísaná.

-          Firma K&L Real, s.r.o., zatiaľ nepredložila návrh riešenia parkoviska na parcele č. 269 k.ú. Stráže pri Krakovanoch.

-          List Farskému úradu Krakovany s požiadavkou na spoluprácu pri riešení madiel pri kostole v Krakovanoch bol zaslaný, ale vyjadrenie zatiaľ neprišlo.

 

K bodu č. 4

 

Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady predniesla Bc. Oľga Galbavá.  Zdôraznila hlavne zmeny vo VZN, ktoré sa týkajú poplatku za vývoz komunálneho odpadu, ktorý sa zvyšuje na 15,- Sk/osobu na rok, pribudla daň za ubytovanie a zvýšila sa sadzba dane pri stavbách a pozemkoch v priemyselných zónach obce. Ďalšia zmena je pri ročnej  sadzbe dane zo stavieb na bývanie, ktorá je 2,50 Sk za každý aj začatý m2 zastavanej plochy. Základ dane z týchto stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Pri viacpodlažných stavbách sa určuje príplatok za každé podzemné aj každé nadzemné podlažie  0,50 Sk/m2. Upravená je aj splatnosť dane. Dane sa budú vyrubovať platovým výmerom, ktorý bude splatný do 15 dní odo dňa doručenia. V prípade splátok je daň splatná v lehotách určených splátkovým kalendárom. K predloženému návrh mal pripomienku Mgr. Juraj  Filo, ktorý nesúhlasí so zvyšovaním dane zo stavieb a pozemkov v priemyselných zónach a zdá sa mu 50% zvýšenie neprimerané, hlavne pre tie subjekty, ktoré predpokladajú ďalšie rozširovanie svojich podnikateľských zámerov v našej obci. Mgr. Lukáš Radoský zo zvyšovaním sadzby dane pre priemyselné zóny súhlasí. Pán Peter Kikta si myslí, že toto zvýšenie nemôže odradiť podnikateľov, s dlhodobými záujmami. Ing. Milan  Jurda tiež súhlasí so zvýšením. Pán  Ľubomír Pekarovič upozornil na skutočnosť , že pred nástupom Eura bude moratórium na zvyšovanie daní. Hlasovaním za: 7, proti: 1 (Mgr. Filo), zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválené.  

 

K bodu č. 5

Pripomienky k návrhu rozpočtu na rok 2007 – Mgr. Lukáš Radoský sa pýtal, či sa vyhovelo všetkým záujmovým združeniam, ktoré požiadali o dotáciu. Predseda finančnej komisie pán Peter Kikta  vysvetlil, že dotácie pre  záujmové združenia sa poskytujú na preplatenie užívania našich priestorov, preto bolo vyhovené všetkým, ktorý tieto zariadenia nejakým spôsobom využívajú. Pani Dana Piscová mala požiadavku na príspevok, ale neuviedla konkrétnu sumu. Starosta obce poznamenal, že v prípade, že bude rozpočet prebytkový, môže sa zostávajúca suma previesť do rezervného fondu,  z ktorého sa môže čerpať do investícií a rozpočet sa upraví rozpočtovým opatrením. Pán Peter Kikta upozornil na nutnosť sledovania výzvy z Euro fondov v priebehu januára. Je rozpracovaný projekt pre materskú školu, ktorý by sa mohol použiť, a preto je potrebné ponechať aj nejaké rezervy. Starosta obce vysvetlil, že projekt na rekonštrukciu KD a ihriska je možné v rámci Rozvoja dediny kombinovať. Projekt na rekonštrukciu ciest mal byť vyhotovený do konca roku 2007, ale jeho termín bol posunutý do 15.1.2008. Na stavebné povolenie pod cesty je potrebné vykúpiť pozemky. Pán Ladislav Žitnanský sa pýtal, či OZ Chovatelia skutočne potrebujú sumu 8000,- Sk. Odpovedal starosta obce – suma je určená na refundáciu nájmu kultúrneho domu počas výstavy Slovenských hrvoliakov, ktorá sa bude konať v januári 2008. Pán Ľubomír Pekarovič mal pripomienku k položke v príjmovej časti 1.000.000,- Sk – MŠ. Predseda finančnej komisie Peter Kikta uviedol, že v návrhu je zadaný nesprávny názov položky, je to príjem od plynárov (refundácia) za vybudovanie plynovodu v roku 2007. Uvedená suma je len orientačná.

Pán Pekarovič mal ďalej pripomienku k výdavkovej položke 50.000,- Sk na výpočtovú techniku pre OcÚ. Pán Peter Kikta vysvetlil, že položka je ako rezerva, ktorú možno použiť pre školu, alebo škôlku. V položke Školenia, kurzy, semináre sumu 25.000,- navrhol pán Pekarovič zvýšiť, navrhol aj jednorázové splatenie zostávajúceho bankového úveru. Mgr. Juraj Filo oponoval, že jednorázové splatenie úveru by bolo nevýhodné pre vysoký poplatok. Na záver kontrolór pán Pekarovič  konštatoval, že rozpočet je vyvážený a nemá ďalšie pripomienky. Pán Martin Gono si myslí, že 10.000,- Sk na knižnicu je nízka suma a navrhoval zaradiť do knižnice aj stredoškolsku a vysokoškolsku literatúru. Ing. Jarolím Kališ navrhoval, aby sa o rozpočte hlasovalo v takej forme, ako je predložený. Ing. Milan Jurda mal pripomienku, či je v rozpočte zahrnutá výmena okien na materskej škole. Odpovedal starosta obce, že výmenu okien na materskej škole je možné zabezpečiť aj z Euro fondov. Na záver pán Pekarovič upozornil, že sa hlasuje ze rozpočet len na rok 2008 napriek tomu, že návrh zahŕňa aj roky 2009  a 2010. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh rozpočtu na rok 2008 schválený.

 

K bodu č. 6

 

-          Ing. Michal  Sedlák informoval poslancov o stretnutí s predsedom Trnavského samosprávneho  kraja pánom Ing.  Mikušom, na ktorom hodnotili Prvý Župný festival v Krakovanoch. Ing. Sedlák vyslovil požiadavku, či by nebolo možné od TSK získať príspevok na ďalší ročník tohto festivalu. Ing. Mikuš k tejto myšlienke zaujal kladné stanovisko a zároveň zdôraznil využívanie programov na Obnovu dediny. 

-          Starosta obce informoval poslancov o rokovaní s vlastníkmi parciel v záhradkárskej osade za účelom vykúpenia pozemkov pod komunikáciu do vlastníctva obce. Jedná sa o parcelu č. 722/16 v k.ú. Stráže pri Krakovanoch o výmere 325 m2. Navrhovaná cena za 1m2 bola 50,- Sk.  Mgr. Lukáš Radoský mal pripomienku k odkúpeniu pozemku pod komunikáciu, či je naozaj potrebné aby obec pozemok odkúpila a cestu získala do svojho vlastníctva, či nie je výhodnejšie, aby si majitelia parcely vybudovali cestu na vlastné náklady a zostala by tak v ich v podielovom spoluvlastvníctve. Na  pripomienku reagoval starosta obce, že k vytvoreným parcelám, ktoré sú v záhradkárskej osade určené na výstavbu je potrebné dobudovať inžinierske siete a tie sa môžu realizovať len a parcelách vo vlastníctve obce. Hlasovaním za: 7, proti. 1 (Mgr. Radoský), zadržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh na odkúpenie parcely č. 722/16 katastrálne územie Stráže pri Krakovanoch o výmere 325 m2 schválený. Zároveň poslanci hlasovali o cene za odkúpenie pozemku. Navrhovaná cena je 50,- Sk za m2. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 2 (Mgr. Radoský, Gono), nehlasoval: 0, bola cena za odkúpenie pozemku schválená.

-          Ing. Jarolím Kališ informoval poslancov, že firma TRIMONT začala práce na obecnej kanalizácii na Veternej ulici.

-          Poslanci sa  vrátili k problematike vyraďovania drobného majetku ktorý začali riešiť pri kontrole uznesení. Dohodli sa na spoločnom návrhu, že vyraďovať sa bude majetok podľa uváženia riaditeľov jednotlivých prevádzok do výšky 300,- Sk. Hlasovaním za: 8, proti: 0,  zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh na vyraďovanie drobného majetku do hodnoty 300,- Sk podľa uváženia riaditeľov jednotlivých prevádzok schválený.

-          Starosta obce prečítal poslancom písomné oznámenie pána Michala Rajčáka o vzdaní sa poslaneckého mandátu s účinnosťou od 10. januára 2008 .

 

Na rokovaní sa zúčastnil občan pán Matúš Klčo a mal na poslancov OZ niekoľko otázok: - či budú v káblovej televízii zaradené nové programy a ak áno, tak aké. Na túto otázku odpovedal Mgr. Juraj Filo – táto problematika bola riešená na novembrovom OZ a káblová televízia bude doplnená o programy ČT 24, FIL BOX, HALMARK, tieto už sú zaradené a programy EUROSPORT, VIASAT HISTORY budú zaradené do vysielania od januára 2008. Krátka ulica – kto schválil vytvorenie tejto ulice a na akom základe, kto tam povolil výstavbu? Odpovedal starosta obce – s podnetom prišiel pán Krúpa, že by chcel postaviť dom. Podľa pôvodného návrhu by sa táto časť zastavila, a nebolo  by možné pokračovať s ďalšou výstavbou domov v tejto časti, preto obecné zastupiteľstvo rozhodlo o vytvorení tejto ulice. Pán Pekarovič poznamenal, že tento návrh bol schválený ešte za predchádzajúceho starostu pána Vatrta, ale výstavba sa nerealizovala.

 

K bodu č. 7

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 14/2007 zo dňa 10 decembra  2007.

 

 

UZNESENIE č. 14/2007

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 10. decembra 2007

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 1. schvaľuje:

 1. program zasadnutia

 2. členov návrhovej komisie Mgr. Juraj Filo, Mgr. Lukáš Radoský.

 3. overovateľov zápisnice  pána Petra Kiktu a Ing. Milana Jurdu.

 4. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 5. návrh rozpočtu na rok 2008

 6. odkúpenie pozemku parcela číslo 722/16 katastrálne územie Stráže pri Krakovanoch o výmere 325 m2.

 7. Cenu za odkúpenie pozemku p.č. 722/16 k.ú. Stráže pri Krakovanoch  vo výške  50,-Sk/m2.

 8. riaditelia jednotlivých stredísk môžu podľa vlastného uváženia vyradiť jednotlivé položky do výšky 300.- Sk, aby nezaťažovali rozpočet.

 

 

 

 1. Berie na vedomia:

 

 1. kontrolu uznesení

 2. návrh rozpočtu na rok 2009 a 2010.

 3. Písomné oznámenie o vzdaní sa poslaneckého mandátu pána Rajčáka.

 4. stanovisko kontrolóra pána Pekaroviča k rozpočtu na rok 2008 -2010.

 

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo uznesenie č. 14/2007 schválené.

 

 

 

 

 

K bodu č. 8

 

 

Na záver starosta obce poďakoval poslancom za ich účasť na rokovaní a ukončil zasadnutie.

 

Termín budúceho zasadnutia bol stanovený na 24. januára 2008 so začiatkom o 17,00 hod.