Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 30. novembra 2006

 

č. 14/2006

    

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Na začiatku rokovania neprítomný: Ľubomír Pekarovič

 

Program rokovania:

  1. Otvorenie

  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

  3. Kontrola uznesení

  4. Schválenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

  5. Schválenie rozpočtu na r. 2007 - 2009

  6. Káblová televízia

  7. Rôzne

  8. Návrh uznesenia

  9. Záver

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce otvoril riadne zasadnutie, privítal prítomných  a predložil na schválenie program zasadnutia obecného zastupiteľstva. Hlasovaním: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol program rokovania schválený.

Na zasadnutí bola prítomná aj pracovníčka obecného úradu pani Oľga Galbavá, ktorá bola prizvaná na predloženie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady na rok 2007.

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce predložil návrh na schválenie členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.  Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, boli za členov návrhovej komisie schválení Peter Kikta a Jozef Macháč.  Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, boli za overovateľov zápisnice  schválení  Ing. Michal Sedlák a Andrej Čelín.

 

K bodu č. 3

 

Starosta obce vykonal kontrolu uznesenia č. 13/2006:

-         autobusová zastávka smer Piešťany nebola opravená, výmena sa bude realizovať až v letných mesiacoch,

-         výmoľ na ulici Hoštáky bol odstránený,

-         dohoda o vybudovaní pivnice pre materskú školu, ktorú vybuduje Ing. Kornel Gudiak bola podpísaná,

-         dopravné značenie po obci bolo povyrovnávané,

-         dňa 22.11.2006 sa uskutočnilo stretnutie so športovcami na riešenie situácie s využívaním futbalového ihriska, Ing. Michal Sedlák, ako zástupca obecného zastupiteľstva, podal o zasadnutí stručnú informáciu,

K bodu č. 4

 

Pracovníčka obecného úradu p. Oľga Galbavá predložila na schválenie návrh  Všeobecne záväzného nariadenia obce Krakovany č. 5/2006 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2007 a ďalšie roky.

Poslanci s daným návrhom súhlasili a hlasovaním: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo VZN schválené a tvorí prílohu originálu tejto zápisnice.

 

K bodu č. 5

 

Predseda finančnej komisie p. Peter Kikta predložil na schválenie návrh rozpočtu obce na roky 2007 - 2009. Podrobne zdôvodnil návrh v jednotlivých položkách príjmov a výdavkov. Zároveň informoval, že je veľmi zložité predpokladať  reálne príjmy a výdavky na tak dlhé časové obdobie. Pri nasledujúcich rokoch sa vychádzalo z priemernej miery inflácie.

Rozpočet sa pripravoval ako vyrovnaný a v jednotlivých rokoch predstavuje sumy:

2007 - 17.568.000,- Sk

2008 - 19.239.000,- Sk

2009 - 20.101.000,- Sk

v príjmovej i výdavkovej časti.

V diskusii sa poslanec A. Čelín zaujímal, či v príjmovej časti sú už zohľadnené novovytvorené stavebné pozemky v jednotlivých priemyselných zónach a Ing. Sedlák sa informoval, či sa zachovali finančné dotácie pre záujmové združenia, ktoré pôsobia v našej obci.

Hlasovaním: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol rozpočet obce na roky 2007 - 2009 schválený a jeho položkovité zloženie tvorí prílohu originálu tejto zápisnice.

 

K bodu č. 6

 

Na základe uznesenia č. 13/2006 firma STELAR Nové Mesto nad Váhom, ktorá je prevádzkovateľom káblovej televízie, predložila ponuku na novú programovú štruktúru a na výšku poplatku pre rok 2007, ktorú OZ posúdilo. Ponuka sa rozdeľuje do dvoch balíkov - balík č. 1/ základná programová ponuka v cene 720,- Sk ročne obsahuje 6 slovenských programov, balík č. 2/ rozšírená programová ponuka v cene 1.260,- Sk ročne obsahuje 16 programov s možnosťou ďalšieho doplnenia.

Hlasovaním : za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bola ponuka firmy STELAR s novou programovou štruktúrou schválená.

 

K bodu č. 7

 

V súvislosti s prevádzkovaním káblovej televízie prišla ponuka od firmy Ľuboš Čelín - X mobil, ktorá chce využívať zemné rozvody káblovej televízie na ponuku internetu.  Firma chce investovať značné finančné prostriedky na nové obojsmerné zosilňovače. Z uvedeného dôvodu žiada uzatvorenie zmluvy na dobu 10 rokov. 

Poslanci s ponukou firmy súhlasili, zároveň však žiadali, aby zmluva obsahovala aj záväzok prevádzkovateľa, že ak od zmluvy odstúpi, tak káblové rozvody dá do pôvodného stavu a ostatné vzťahy budú riešené zmluvou.

 

Na rokovanie prišiel Ľubomír Pekarovič.

 

Hlasovaním: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 1 (Andrej Čelín), bola ponuka firmy Ľuboš Čelín - X-mobil schválená.

 

Starosta obce požiadal z dôvodu ukončenia funkčného obdobia o preplatenie dovolenky za rok 2006. V tomto období si čerpá dovolenku za rok 2005 a dovolenku za rok 2006 nie je možné vyčerpať.

Hlasovaním: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bola žiadosť o preplatenie dovolenky za rok 2006 schválená.

 

Firma Mabonex Slovakia, s.r.o., Piešťany požiadala o vyjadrenie k podnikateľskému zámeru. Firma má záujem etablovať sa v priemyselnej zóne Horné pole na parcelách č. 419, 420 a 421 v k. ú. Stráže pri Krakovanoch. V danej lokalite má záujem postaviť sklad s potravinami, kancelárske priestory a obslužné plochy.

Hlasovaním: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol zámer schválený a firma získa kladné stanovisko obce k svojmu podnikateľskému zámeru.

 

Firma Mineral-Aquaservis, s.r.o., Piešťany požiadala o vyjadrenie súhlasu s realizáciou podnikateľského zámeru v priemyselnej zóne Horné pole na parcelách č. 422, 423, 424 a 425 v k. ú. Stráže pri Krakovanoch. Firma má záujem vybudovať sídlo spoločnosti, administratívnu časť a montážno-skladovú halu.

Hlasovaním: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol schválený súhlas s realizáciou podnikateľského zámeru firmy Mineral-Aquaservis, s.r.o., Piešťany.

 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o rokovaniach so Železnicami Slovenskej republiky. Rokovalo sa o prekládke trasy vysokého napätia, s ktorým železnice nesúhlasili, ale je potrebný pre podnikateľský subjekt, ktorý sa chce etablovať v ďalšej priemyselnej zóne.

Výsledkom rokovaní je návrh, aby obec Krakovany odkúpila budovu železničnej zastávky, ktorá je aj tak z časti postavená na obecnej parcele. Budova by sa odkúpila za cenu podľa znaleckého posudku. Poslanci konštatovali, že obec už v minulosti mala záujem o odkúpenie budovy a mala na to predkupné právo, ktorého sa vzdala v prospech firmy K&L Real Krakovany. Vzhľadom k tomu, že železnice opäť ponúkajú odpredaj zastávky obci Krakovany, obec túto ponuku prijíma.

Hlasovaním: za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol návrh schválený.

 

Organizovanie Štefanskej zábavy - túto zábavu každoročne organizovali miestni hasiči. Nakoľko však táto obecná zložka nefunguje, poslanci sa rozhodli, že túto kultúrnu akciu postúpia pre TJ Družstevník Krakovany na zlepšenie finančnej situácie.

 

Z rokovania odišiel Ladislav Žitnanský.

 

Kontrolór obce predložil na schválenie návrhy na vyradenie majetku obce podľa jednotlivých stredísk:

Školská jedáleň pri Základnej škole Krakovany                      2.079,34 Sk

Školská jedáleň pri Materskej škole Krakovany                      9.868,98 Sk

Základná škola                                                           9.212,70 Sk

Materská škola                                                                      16.485,30 Sk

Zariadenie opatrovateľskej služby                                           35.946,- Sk

Kultúrne stredisko                                                                  39.388,60 Sk

Obecný úrad                                                                          57.030,50 Sk

Poslanci hlasovaním: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, schválili vyradenie majetku podľa predložených návrhov.

 

Interpelácie poslancov:

Ing. Michal Sedlák - poďakoval za propagáciu folklórneho súboru LUSK, ktorý účinkuje v hitparáde ľudových súborov Kapura na STV 2. LUSK Krakovany sa opäť v hlasovaní divákov umiestnil na 1. mieste.

 

Na rokovanie sa vrátil Ladislav Žitnanský.

 

Starosta obce v závere rokovanie upozornil na 2 pretrvávajúce problémy, ktoré bude musieť riešiť novozvolené obecné zastupiteľstvo. Ide o problém voľného pohybu psov po obci ohrozujúcich  občanov a druhým problémom je parkovanie kamiónov na verejných priestranstvách.

 

Nakoľko bol schválený program rokovania prejednaný, starosta obce požiadal návrhovú komisiu, aby predložila na schválenie návrh uznesenia.

 

 

K bodu č. 8

 

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 14/2006 z 30. novembra 2006.

 

 

UZNESENIE č. 14/2006

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 30. novembra 2006

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A. schvaľuje:

1. program rokovania

2. členov návrhovej komisie Petra Kiktu a Jozefa Macháča

3. overovateľov zápisnice Ing. Michala Sedláka a Andreja Čelína

4. Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2006 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

5. rozpočet obce na roky 2007 - 2009 nasledovne:

2007 - 17.568.000,- Sk

2008 - 19.239.000,- Sk

2009 - 20.101.000,- Sk

v príjmovej i výdavkovej časti ako vyrovnaný

6. súhlas pre firmu Ľuboš Čelín - X-mobil na prevádzkovanie prístupu do Internetu využívaním rozvodov káblovej televízie s podmienkou, že v prípade predčasného zrušenia prevádzkovania internetu sa sieť káblovej televízie dá do pôvodného stavu (zosilňovače) a ďalšie vzťahy budú riešené zmluvou

7. prevádzkovanie káblovej televízie firmou STELAR Nové Mesto nad Váhom s možnosťami 2 balíkov služieb a s novou programovou štruktúrou od roku 2007

8. preplatenie dovolenky za rok 2006 pre starostu obce z dôvodu ukončenia funkčného obdobia

9. podnikateľský zámer firmy MABONEX Slovakia, s. r.o., Piešťany

10. podnikateľský zámer firmy Mineral-Aquaservis, s.r.o., Piešťany

11. odkúpenie budovy železničnej stanice (súpisné číslo 315) za cenu znaleckého posudku

12. organizovanie Štefanskej zábavy pre TJ Družstevník Krakovany

13. vyradenie majetku obce podľa predložených návrhov na vyradenie:

Školská jedáleň pri Základnej škole Krakovany                      2.079,34 Sk

Školská jedáleň pri Materskej škole Krakovany                      9.868,98 Sk

Základná škola                                                           9.212,70 Sk

Materská škola                                                                      16.485,30 Sk

Zariadenie opatrovateľskej služby                                           35.946,- Sk

Kultúrne stredisko                                                                  39.388,60 Sk

Obecný úrad                                                                          57.030,50 Sk

 

B. berie na vedomie:

1. kontrolu uznesenia č. 13/2006

2. interpelácie poslancov

 

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo uznesenie č. 14/2006 zo dňa  30. novembra 2006 schválené.

 

 

K bodu č. 9

 

Na záver starosta obce poslancom poďakoval za ich činnosť v celom funkčnom období, odovzdal im spomienkové darčeky a ukončil rokovanie. Po rokovaní sa uskutočnilo malé spoločenské posedenie.