Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 15. decembra 2009

 č. 13/2009

  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

           

Program rokovania:

1.      Otvorenie zasadnutia

2.      Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení

4.      VZN č.7/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany

5.      VZN č.8/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Krakovany

6.      VZN č. 9/2009 prevádzkový poriadok futbalového štadióna, Prevádzkový poriadok detského ihriska, Prevádzkový poriadok ihriska s umelou trávou.

7.      Rozpočtové opatrenie č. 2/2009

8.      Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2010

9.      Komunitný plán obce Krakovany

10.  Návrh rozpočtu obce na roky 2010, 2011, 2012.

11.  Rôzne

12.  Návrh uznesenia

13.  Záver

 

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce Krakovany privítal na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva všetkých prítomných poslancov. Z rokovania sa ospravedlnili poslanci Jozef Filo a Martin Gono. Zo začiatku rokovania sa ospravedlnil Mgr. Lukáš Radoský a Ing. Michal Sedlák. Predložil na schválenie program rokovania. Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol  program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce navrhol ako členov návrhovej komisie Ladislava Žitnanského a Ing. Jarolíma Kališa.  Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, boli členovia návrhovej komisie schválení.

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Ing. Milana Jurdu a Petra  Kiktu.  Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

K bodu č. 3

 

Starosta obce vykonal kontrolu uznesenia č. 12/2009.

-        Stoličky do MŠ boli objednané a už aj doručené. Dostali sme doplatok na podielových daniach z ministerstva financií a keď PŠD zaplatí poslednú splátku dane z nehnuteľnosti, budeme mať už všetky predpokladané príjmy.

-        Výmena okien na kultúrnom dome začala 7. decembra a teraz sú práce už ukončené. Výberové konanie  sa uskutočnilo aj na výber dodávateľa minerálnej vaty a plechu na zateplenie strechy KD. Na zasadnutie prišiel poslanec Ing. Michal Sedlák. O výberových konaniach informoval Ing. Jarolím Kališ. Z doručených ponúk komisia vybrala firmu MPL na dodávku minerálnej vlny a firmu MASLEN na dodávku plechu. K samotným plechom sa doobjednali ešte doplnkové prvky, aby sa minuli   všetky peniaze určené na zateplenie KD.

-        Agrodružstvo Trebatice podpísalo náš návrh zmluvy na prenájom poľnohospodárskej pôdy.

-        O stanovisko pamiatkového úradu ku garáži pri Strážovskom kostole sme zatiaľ nepožiadali, táto úloha stále trvá.

-        Na opätovnú žiadosť nájomníkov odpovedala kancelária OcÚ, že ich požiadavka bola zahrnutá do návrhu rozpočtu na rok 2010.

-        Starosta obce predložil poslancom na schválenie názov novovzniknutej ulice. „Záhradková ulica“.  Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0 nehlasoval: 0, bolo pomenovanie novovzniknutej ulice „Záhradková ulica“ schválené.

-        Zabezpečenie  nových cestovných poriadkov zatiaľ nebolo urobené, úloha stále trvá. Na zasadnutie prišiel Mgr. Lukáš Radoský.

-        Športová komisia zasadla 27. novembra 2009 v kabínach FK Krakovany za účasti: predseda komisie Ladislav Žitnanský, Mgr. Juraj Filo, Karol Herceg, Jozef Galbavý, Peter Kikta, Jozef Valo, Ing. Dušan Remiš, Miroslav Žitnanský. Na zasadnutí boli dohodnuté podmienky na prevádzku a platby za ihrisko s umelou trávou. Zápis z tohto stretnutia prečítal predseda športovej komisie Ladislav Žitnanský. Tento zápis tvorí prílohu originálu zápisnice.

-        Rokovanie so zástupcami Správy a údržby ciest TTSK a s pánom Ondrejom Sabom ohľadne chodníka na Školskej ulici zatiaľ nebolo   zvolané, úloha stále trvá.

 

K bodu č. 4

Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie návrh VZN č.7/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady. Návrh VZN sa už na zasadnutí nečítal, nakoľko ho poslanci dostali v elektronickej podobe, požiadal poslancov o pripomienky. Mgr. Juraj Filo sa pýtal, prečo sa znížila daň za užívanie verejného priestranstva. Na otázku odpovedala Ing. Emília Knošková, že k zníženiu dani za užívanie verejného priestranstva sa pristúpilo z dôvodu zaokrúhlenia ceny pri účtovaní predajcom. Doposiaľ sa účtovalo za verejné priestranstvo 2,32 € a za vyhlásenie v miestnom rozhlase 1,66 €. Nakoľko sa poplatok za hlásenie upravil na 2,00€ pristúpili sme k zníženiu poplatku za verejné priestranstvo taktiež na 2,00 €. 

Starosta obce predložil návrh PŠD Krakovany – Stráže na rozloženie splátok na daň z nehnuteľnosti za rok 2010. Žiadosť obsahovala dva varianty:

1. variant         1. splátka 25% splatná 31.08.2010

                        2. splátka 25% splatná 31.10.2010  

                        3. splátka 50% splatná 15.12.2010

2. variant         1. splátka 25% splatná 31.08.2010

                        2. splátka 25% splatná 31.10.2010

                        3. splátka 25% splatná 30.11.2010

                        4. splátka 25% splatná 15.12.2010

Pokiaľ sa schváli splátkový kalendár podľa návrhu PŠD, alebo

iný návrh, bude zakomponovaný do VZN a bude platný pre všetky podnikateľské subjekty, ktorých výška dane z nehnuteľnosti presahuje sumu 5000 €.  Predseda finančnej komisie, Peter Kikta navrhol schváliť variant č. 2 štyri splátky. Starosta obce dal za tento návrh hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0 nehlasoval: 0, bol návrh na splátkový kalendár v štyroch splátkach schválený.

Mgr. Lukáš Radoský predložil návrh na ukončenie platnosti VZN z roku 2009, aby bolo v zaradené v texte VZN. Do   § 5 sa dopĺňa bod 6 v znení „Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN  zaniká platnosť a účinnosť VZN č. 5/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.“   Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh na ukončenie platnosti predchádzajúceho VZN priamo v texte schvaľovaného VZN schválený.

Po ukončení pripomienok dal starosta obce hlasovať za celé znenie VZN č. 7/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady. Hlasovanie za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0,  bolo návrh VZN 7/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady  schválený.

 

 

K bodu č. 5

Návrh VZN č. 8/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Krakovany predložila Ing. Emília Knošková.  Toto VZN sa predkladá v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z.  o štátnej správe v školskej samospráve v znení zmien a doplnkov,  zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. VZN určuje výšku a účel dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy  a na žiaka školských zariadení – školský klub pri ZŠ, školská jedáleň pri MŠ a školská jedáleň pri ZŠ, so sídlom na území obce Krakovany, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva  SR zaradená do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky. K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za návrh VZN č.8/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Krakovany hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh VZN č. 8/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Krakovany schválený.

 

K bodu č. 6

VZN č. 9/2009 prevádzkový poriadok futbalového štadióna, Prevádzkový poriadok detského ihriska, Prevádzkový poriadok ihriska s umelou trávou. V súvislosti s týmto VZN Mgr. Lukáš Radoský predložil aj návrh Nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom Obcou Krakovany a nájomcom Futbalovým klubom Krakovany, občianskym združením. V nájomnej zmluve  predmetom nájmu je futbalový štadión podľa jednotlivých parciel, šatne, zariadenie na štadióne a ihrisko s umelou trávou. Detské ihrisko zostáva vo vlastníctve aj v správe Obce Krakovany.

K návrhu nájomnej zmluvy sa vyjadril poslanec Ing. Michal Sedlák a konštatoval, že je veľmi výhodná pre prenajímateľa.

K návrhu prevádzkového poriadku ihriska s umelou trávou sa vyjadrila kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková, prečo nie je určená prevádzková doba v období od 1.apríla do 30. septembra. Na pripomienku odpovedal autor VZN Mrg. Lukáš Radoský, že v tomto čase je možné využívať aj iné športoviská. Zároveň FK Krakovany nie je schopný zabezpečiť celoročnú  prevádzku ihriska s umelou trávou dozorom. Na túto otváraciu dobu mal pripomienku aj poslanec Ing. Milan Jurda. Zástupca starostu Peter Kikta odpovedal, že pokiaľ budú požiadavky na využívanie tejto plochy v uvedenom čase, bude to riešené pozmeňujúcim  návrhom VZN. 

Starosta obce predložil návrh na zrušenie VZN č. 2/2009 Prevádzkový poriadok futbalového štadióna a Prevádzkový poriadok detského ihriska , ktorý bol schválený 19.2.2009  uznesením č. 2/2009 pod bodom A5., Hlasovaním za: 7, proti: 0,  zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo VZN č. 2/2009  Prevádzkový poriadok futbalového štadióna a Prevádzkový poriadok detského ihriska zrušené.

Starosta obce predložil na schválenie VZN č. 9/2009 prevádzkový poriadok futbalového štadióna, Prevádzkový poriadok detského ihriska, Prevádzkový poriadok ihriska s umelou trávou. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh VZN č. /2009 prevádzkový poriadok futbalového štadióna, Prevádzkový poriadok detského ihriska, Prevádzkový poriadok ihriska s umelou trávou schválený.

Taktiež predložil na schválenie návrh nájomnej zmluvy o prenájme športovísk. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh nájomnej zmluvy schválený.

Mgr. Lukáš Radoský predložil na schválenie poslancom cenník za prenájom ihriska s umelou trávou, ktorý bol navrhnutý na  zasadnutí športovej komisie  27. novembra 2009. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol cenník za používanie ihriska s umelou trávou schválený.

 

K bodu č. 7

Zástupca starostu Peter Kikta predložil poslancom návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2009. Schválený rozpočet na rok 2009 predstavuje čiastku 738465,16€ v príjmových aj výdavkových položkách. Rozpočtovým opatrením č. 1/2009 sa uvedená suma zvýšila v príjmových aj výdavkových položkách o 59 396,53 € na celkovú sumu 797 861,69 €. rozpočtovým opatrením č. 2/2009 sa uvedená suma zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 45 138,39 na celkovú sumu 843 000,08 €.  Zvýšenie príjmov na položkách v bežnom rozpočte predstavuje 31 751,39 € a v kapitálových položkách zvýšenie príjmov predstavuje 13 387,00€. prímy celkovo predstavujú 45 138,39 €.

Zvýšenie výdavkov na položkách bežného rozpočtu predstavujú  19 273,39 € a zvýšenie výdavkov na položkách kapitálového rozpočtu predstavujú 25 865,00 €. Výdavky celkovo sa zvýšili o 45 138,39 €.  Vzhľadom k tomu, že poslanci nemali pripomienky k predloženému rozpočtovému opatreniu, starosta obce dal za rozpočtové opatrenie č. 2/2009 hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 1,(Juraj Filo), bolo rozpočtové opatrenie č. 2/2009 schválené.

 

K bodu č. 8

Kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková predložila poslancom na schválenie Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2010. K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Plán kontrolnej činnosti tvorí prílohu originálu zápisnice.  Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2010 schválený.

 

K bodu č. 9

Ing. Emília Knošková predložila poslancom na schválenie Komunitný plán obce na roky 2010-2014, ktorý bol vypracovaný na základe zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Tento komunitný plán je potrebný k registrácií sociálnych služieb, ktoré obec občanom poskytuje, a to Opatrovateľská služba a starostlivosť o občanov v Zariadení opatrovateľskej služby. K predloženému Komunitnému plánu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol Komunitný plán obce Krakovany na roky 2010-2014 schválený.

 

 

K bodu č. 10

Starosta obce predložil poslancom Návrh  rozpočtu obce na rok 2010, 2011, 2012. Ešte pred samotným pripomienkovaním návrhu rozpočtu požiadal poslancov, aby schválili návrh dotácií pre organizácie pôsobiace na území obce Krakovany. Tieto dotácie boli už prerokované na zasadnutí obecného zastupiteľstva 26. novembra 2009 nasledovne:

MsSČK – 1 000,00 €

FK Krakovany – 8 500,00 €

Poľovnícke združenie Králik – 250,00 €

Obecný stolnotenisový klub – 600,00 €

Folklórna skupina Krakovanka – 332,00 €

Folklórna skupina LUSK – 670,00 €

Klub paličkovania Bábence – 330,00 €

Koráb Nádeje – 450,00 €

Rodičovské združenie pri MŠ – 630,00 €

Rodičovské združenie pri ZŠ – 550,00 €

Jednota dôchodcov Slovenska – 350,00 €

Rímskokatolícka cirkev farnosť Krakovany – 1 700,00 €

Mgr. Lukáš Radoský navrhol podporiť akciu NEBOJTE SA  a odporučil navrhnutú dotáciu vyčleniť len na túto akciu. Predseda kultúrnej komisie Ing. Michal Sedlák však ubezpečil poslancov, že zástupcovia združenia Koráb nádeje sa zúčastnili zasadnutia kultúrnej komisie, na ktorej boli dotácie rozoberané, a sú oboznámení s využitím dotácie. Taktiež starosta obce informoval, že každý žiadateľ o dotáciu dostane písomné vyrozumenie o pridelených dotáciách.  Starosta obce dal hlasovať za predložený návrh pridelenia dotácií pre jednotlivé organizácie pôsobiace na území obce Krakovany. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh na pridelenie dotácie pre organizácie pôsobiace na území obce Krakovany schválený.

Starosta obce vyzval poslancov na vyjadrenie pripomienok k Návrhu rozpočtu na rok 2010.

Ing. Michal Sedlák sa pýtal, či sa v rozpočte počítalo aj s plánovanou návštevou Poľska a ČR.  Odpovedal predseda finančnej komisie, že s výdavkami na uvedené návštevy sa zatiaľ nerátalo, lebo len veľmi ťažko sa odhadovali skutočné príjmy do rozpočtu obce, lebo zatiaľ nie je známe, koľko obec dostane zo štátneho rozpočtu vo forme podielových daní. Túto položku je možné riešiť rozpočtovým opatrením. Poslanec Ladislav Žitnanský navrhol, aby každý účastník zájazdu do družobných Krakovian si zaplatil poplatok 20,0 €.

Mgr. Juraj Filo mal pripomienku, že v rozpočte nie je vyčlenená žiadna čiastka na verejnú  zeleň. Na pripomienku reagoval starosta obce, že navrhuje na výsadbu zelene zohnať peniaze od sponzorov. Predseda finančnej komisie vysvetlil, že ak predložia konkrétny návrh môže sa to riešiť rozpočtovým opatrením.

Poslanec Mgr. Lukáš Radoský navrhol v rozpočte zrušiť položku *716 – realizácia nových stavieb – dažďová kanalizácia na Južnej ulici, a tým ponížiť výdavky v kapitálovom rozpočte o 8 300,00 €. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 3 (Radoský, Filo Juraj, Žitnanský), proti: 4(Kikta, Kališ, Sedlák, Jurda), zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval. 0, bol návrh na zmenu rozpočtu v kapitálových výdavkoch v položke 716 – realizácia dažďovej kanalizácie na Južnej ulici zamietnutý. 

Starosta obce dal hlasovať za celkový návrh rozpočtu na rok 2010. Hlasovaním za: 7, proti. 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh rozpočtu na rok 2010 schválený.

Kontrolórka obce zaujala stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2010, 2011, 2012, ktoré poslanci zobrali na vedomie.

 

K bodu č. 11

- Návrh na vyradenie majetku z evidencie predložila kontrolórka obce a predsedníčka vyraďovacej komisie Ing. Elena Podmaková.  

Celková hodnota majetku určeného na vyradeného predstavuje sumu 62 671,77 €.

Na OcÚ sa vyraďuje majetok v hodnote 55 735,43 €, Kultúrne stredisko – 5 823,79 €, Základná škola – 387,84 €, Materská škola – 280,90 €, školská jedáleň pri MŠ – 46,67 €, školská jedáleň pri ZŠ – 397,14 €.

Ing. Michal Sedlák navrhol, aby sa dôslednejšie pristupovalo ku kontrole pri preberaní a odovzdávaní zapožičaného zariadenia pri jednotlivých akciách v KD.

Mgr. Juraj Filo sa pýtal, prečo pani Ing. Jaroslava Keprtová nemá podpísanú hmotnú zodpovednosť za zariadenie v KD. Odpovedal starosta obce, že vzniknutú situáciu v čo najkratšej dobe uvedie na pravú mieru a pani Keprtová podpíše hmotnú zodpovednosť.

Starosta obce dal hlasovať za predložený Návrh na vyradenie majetku z evidencie. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol Návrh na vyradenie majetku z evidencie v celkovej hodnote 62 671,77 € schválený.

 

- Starosta obce informoval poslancov o Integrovanej stratégii rozvoja územia ISRÚ (strategické plánovanie), ktoré pripravilo Podmalokarpatské partnerstvo.  Na tvorbe ISRÚ sa podieľali zástupcovia viacerých členských subjektov a externí spolupracovníci, s ktorými spolupracuje od vzniku partnerstva. Výsledkom snaženia všetkých zúčastnených je strategický dokument, ktorý zobrazuje stav mikroregiónu, jeho potenciál a možnosti rozvoja.

V rámci partnerstva bola vytvorená akčná skupina, ktorá rozhoduje o projektoch, ktoré sa budú realizovať. Obec sa prihlásila do projektu - Priorita A: Zatraktívnenie obcí.

 

- Ing. Emília Knošková predložila poslancom návrh zmeny Prevádzkového poriadku pohrebisk v obci Krakovany, prílohu č. 1 – Cenník cintorínskych služieb, ktorý tvorí prílohu originálu zápisnice.

Prepožičanie užívacieho práva na hrobové miesto – prenájom hrobového miesta na 10 rokov:      Jednohrob                                                                          7,00 €

            Jednohrob prehĺbený                                                7,00 €

            Dvojhrob                                                                   14,00 €

Dvojhrob prehĺbený                                                           14,00 €

            Detský hrob    - dieťa do  14 rokov                           3,50 €

            Hrobka                                                                     66,50 €

            Jodnohrob pre občanov, ktorí nemajú v obci trvalé bydlisko    100,00 €

            Pri prenájme   -troj a viac hrobov  sa účtujú násobky jednohrobu na 10 rokov.

Cena výkopu hrobu pre uloženie rakvy so zosnulým vrátane následného zasypania:

Základná hĺbka                                                       70,00€

Prehĺbený hrob                                                        77,00€

Detský hrob                                                              43,00€

Hrob pre uloženie urny                                           17,00€

Prechodné uloženie zomretého v chladiacom zariadení domu smútku do zákonnej lehoty pochovania za l deň :                                                          3,30 €/deň

Poplatok za použitie chladiaceho zariadenia                    1,70 €

Cena za pochovanie                                                            10,00 €     

 

K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola zmena prevádzkového poriadku pohrebiska schválená.

 

- Starosta obce informoval poslancov o predloženej ponuke spoločnosti Synerga X, s.r.o. Ohľadne výzvy na budovanie verejného osvetlenia.

 

- Starosta obce informoval poslancov o zisťovaní dupicitného vlastníctva na  parceliach registra „C“ 1014/2, 1015 a parceliach registra „E“ č. 1014/1, 1014/26, 1014/27, 1117/2,

pri ktorých požiadal Okresný súd Trnava o zaslanie kópie listiny č.d. 2679/1930 k.ú. Krakovany. Okresný súd odpovedal, že takáto listina sa v registri Okresného súdu nenachádza, to znamená, že listina, ktorá nie je zviazaná v knihe listín, nebola pravdepodobne zaregistrovaná a  obec nevie preukázať výlučné vlastnícke právo.

 

- starosta obce prečítal poslancom sťažnosť Ing. Mariána Klinovského na znečisťovanie komunikácie na Novej ulici. Táto sťažnosť bude postúpená na prešetrenie poriadkovej komisii.

 

Interpelácie

- Ing. Michal Sedlák, pripomienkoval schodík ktorý vznikol  pri výmene dverí na sále KD, výškový rozdiel je dosť veľký a mohlo by tam dôjsť aj k úrazom. Starosta obce prisľúbil nápravu. Vzhľadom k rôznej výške podlahy sály, haly a požiarnym predpisom sa situácia nadala riešiť inak.

- Ladislav Žitnanský, vchodové dvere do KD sú skrivene, čo spôsobuje ich pootvorenie, čím sa z vykurovaných priestorov KD odčerpáva teplo. Navrhol na dvere osadiť BRAMO, ktoré by tento problém možno vyriešilo.

-  Starosta obce navrhol termín slávnostného zasadnutia OZ na 5. januára 2010.

 

K bodu č. 12

 

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 13/2009 zo dňa 15. decembra 2009

 

UZNESENIE č.13/2009

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15. decembra 2009

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 1. schvaľuje:

 1. Program  rokovania

 2. Návrhovú komisiu v zložení Ladislav Žitnanský a Ing. Jarolím Kališ

 3. Overovateľov zápisnice  Ing. Milan Jurda, Peter Kikta

 4. Názov novovzniknutej ulice Záhradková ulica v časti bývalej záhradkovej osady.

 5. Pripomienku PŠD Krakovany – Stráže na rozloženie splátok na daň z nehnuteľnosti variant 2.

 6. pripomienku - do § 5 sa dopĺňa bod 6 v znení „Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN  zaniká platnosť a účinnosť VZN č. 5/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.“

 7. Návrh VZN č.7/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 1.1.2010.

 8. VZN č.8/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadeniach so sídlom na území obce Krakovany.

 9. Zrušenie VZN č. 2/2009 Prevádzkový poriadok futbalového štadióna a Prevádzkový poriadok detského ihriska, ktorý bol schválený uznesením 2/2009 pod bodom A5. 19.2.2009,  ku dňu nadobudnutia účinnosti VZN č. 9/2009.

 10. Návrh cenníka na použivanie ihriska s umelou trávou podľa predloženého návrhu športovej komisie.

 11. Návrh nájomnej zmluvy medzi Obcou Krakovany a Futbalovým klubom Krakovany o prenajme športovísk v obci Krakovany.                   

 12. VZN č. 9/2009 Prevádzkový poriadok futbalového štadióna, Prevádzkový poriadok detského ihriska a Prevádzkový poriadok ihriska s umelou trávou.

 13. Rozpočtové opatrenie č.2/2009

 14. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 1. polrok roku 2010

 15. Komunitný plán obce Krakovany na roky 2010-2014

 16. Výšky dotácie pre jednotlivé organizácie podľa predloženého návrhu v rozpočte na rok  2010.           

 17. Návrh rozpočtu na rok 2010 vo výške 675 484,0 €  v príjmovej a 672 124,0 € vo  výdavkovej časti.          

 18. Vyradenie majetku obce v celkovej hodnote 62 671,77 € podľa priložených zoznamov.

 19. Zmenu prevádzkového poriadku pohrebiska v obci Krakovany príloha č. 1 cenník cintorínskych služieb.

 

 1. berie na vedomie:    

 

1.      Kontrolu uznesení č. 12/2009

 1. Návrh rozpočtu na roky 2011 vo výške  664 046,0€ v príjmovej časti,  663 686,0 € vo výdavkovej časti , 2012 vo výške 681 045,0€ v príjmovej časti a 680 685,0€ vo výdavkovej časti.

 2. Doplnenú integrovanú stratégiu rozvoja Podmalokarpatského partnerstva o.z.

4.      Informáciu o výberových konaniach na rekonštrukciu KD

5.      Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2010, 2011, 2012.

6.      Informáciu o rekonštrukcii verejného osvetlenia firmou SYNERGA

6.  Informáciu o vybavovaní duplocitného vlastníctva na parceliach registra „C“ 1014/2, 1015 a parceliach registra „E“ č. 1014/1, 1014/26, 1014/27, 1117/2.

 

 1. Neschvaľuje:

 

1. Pozmeňovací návrh Mgr. Lukáša Radoského na poníženie kapitálového rozpočtu o     čiastku 8300,0 € v položke  716 – realizácia nových stavieb – dažďová kanalizácia na      Južnej ulici

 

 

D.    Ukladá:

 

      1. kontrolórke obce vykonávať častejšiu kontrolu pri nájmoch KD.     

2. kancelárii OcÚ zabezpečiť opravu vchodových dverí v KD

 

 

Hlasovaním za:  7   , proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0,  bolo uznesenie č. 13/2009 zo dňa 15. decembra 2009  schválené.

 

K bodu č.13

 

Na záver starosta obce poslancom poďakoval za ich účasť a ukončil rokovanie.