Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 19. novembra 2007

 č. 13/2007

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení: Mgr. Lukáš Radoský, Michal Rajčák

Hostia: Mgr. Jana Lajchová

 

Program rokovania:

 1. Otvorenie zasadnutia

 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

 3. Kontrola uznesení

 4. Nájomná zmluva na cintorín v Strážoch s RKC farnosť Krakovany

 5. Rozpočtové opatrenie č. 4/2007

 6. Káblová televízia

 7. Rôzne

 8. Návrh uznesenia

 9. Záver

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce Krakovany privítal na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva všetkých prítomných poslancov. Predložil na schválenie návrh programu rokovania.

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, neprítomní:2 (Rajčák, Mgr. Radoský), bol program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce navrhol ako členov návrhovej komisie Ing. Jaroslava Kališa a Ladislava Žitnanského. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1(Ing. Kališ), nehlasoval: 0, neprítomní: 2 (Rajčák, Mgr.Radoský) boli členovia návrhovej komisie schválení.

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Ing. Michala Sedláka a Mgr. Juraja Filu. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, neprítomní: 2 (Rajčák a Mgr. Radoský) boli overovatelia zápisnice schválení.

 

K bodu č. 3

 

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 12/2007:

-      poplatok pre ošetrujúcu lekárku  MUDr. Muržicovú, za návštevu pacientov v ZOS.           Informáciu podala riaditeľka ZOS Mgr. Jana Lajchová. Požadovala zvýšenie poplatku za zaopatrenie pre každého obyvateľa ZOS, ktorého ošetrujúcou lekárkou je MUDr. Jarmila Muržicová o 100,- Sk. V tomto poplatku má byť zahrnutá pravidelná mesačná návšteva lekárky v zariadení a návšteva lekárky podľa potrieb a zdravotného stavu obyvateľov ZOS. Tento poplatok by bol mesačne odovzdávaný ošetrujúcej lekárke MUDr. Muržicovej. Požiadavku odôvodnila MUDr. Muržicová tým, že považuje za nevhodné pýtať od obyvateľov poplatok za návštevu pacienta v domácnosti priamo pri návšteve. Ing. Kališ navrhol, aby sa všetci obyvatelia ZOS prihlásili na trvalý pobyt v obci., aby MUDr. Muržicová musela prijať všetkých pacientov do svojej zdravotnej  starostlivosti. Mrg. Lajchová upozornila, že všetci obyvatelia ZOS sú evidovaní u pani doktorky. Napriek tomu odmieta spolupracovať. Pán Kikta a Mgr. Filo navrhli prehlásiť pacientov k inému lekárovi. Pán Gono upozornil na skutočnosť, že obecné zastupiteľstvo nemôže schvaľovať poplatok, lebo by to bolo protizákonné. Ing. Sedlák  navrhol  postupovať v súlade zo zákonom a platiť MUDr. Muržicovej len poplatok za návštevu pacienta v domácnosti (60,- Sk) za každého vyšetreného pacienta. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, neprítomní: 2 (Rajčák, Mgr.Radoský) doporučili starostovi obce dohodnúť s MUDr. Muržicovou, aby každú návštevu v ZOS vopred nahlásila a pri návšteve si zaúčtovala poplatok v súlade s platnými predpismi.

-      mreža na archív bola namontovaná

-      Program na obnovu dediny – informáciu podal Martin Gono, ktorý v spolupráci s riaditeľkou materskej školy Jozefínou Klčovou  vypracovali projekt na detské ihrisko pre materskú školu. Rozsah projektu je 200.000,- Sk so spoluúčasťou 5%. Druhý projekt na ktorom pracuje Martin Gono je na získanie grantu pre obecnú knižnicu.

-      Starosta obce ďalej informoval poslancov o projekte, ktorý vypracovala Mgr. Eva Seitlerová  na výsadbu školského ihriska.

 

K bodu č. 4

 

Predmetom Nájomnej  zmluvya medzi Rímskokatolickou cirkvou, farnosť Krakovany a Obcou Krakovany je prenájom pozemku - parcela č. 613 – ostatné plochy o výmere 1949 m2, zapísaná na Správe katastra Piešťany na LV č. 1032 ako parcela registra C v katastrálnom území Stráže pri Krakovanoch, za účelom zabezpečenia správy, údržby cintorína a zabezpečenie prevádzkovania pohrebnej služby. Nájom je 1,-Sk/rok. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, neprítomní: 2 (Rajčák, Mgr.Radoský) bola Nájomná zmluva s RKC farnosť Krakovany schválená.

 

K bodu č. 5

 

O rozpočtovom opatrení č.4/2007 informoval zástupca starostu Peter Kikta. Rozpočtovým opatrením č.4/2007 sa suma 20.496.000,- Sk  zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 846.000,-Sk na celkovú sumu 21.342.000,-Sk. Jednotlivé položky sú rozpísané v tabuľkách, ktoré tvoria prílohu zápisnice. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, neprítomní: 2(Rajčák, Mgr. Radoský), bolo rozpočtové opatrenie č.4/2007 schválené.

 

K bodu č. 6

 

Návrh na skvalitnenie káblovej televízie – predložil Mgr. Juraj Filo. Obsahuje zrušenie televíznych kanálov TV5, BBC,  NAUTIK. Namiesto nich by sa vysielanie doplnilo o  kanál spravodajský,  športový, filmový a dokumentárny: ČT 24- spravodajský, Eurošport v čeština – športový, FILMBOX alebo HALMARK – filmový, VIASAT HISTORY – dokumentárny. Pri zavedení navrhovaných kanálov by sa zvýšil poplatok na 1896 Sk/rok.  Navrhol aj alternatívne riešenie, a to zavedenie základného balíka programov, s tým, že kto si tento balík zmení do konca roka 2007, náklady na pripojenie pre neho zaplatí obec.

Pán Kikta navrhol urobiť prieskum, v ktorom by sa zisťoval záujem o základný balík vysielania. Nakoniec sa poslanci zhodli len na rozšírení už existujúceho vysielania a so zavedením základného balíka neuvažovali. Ing. Jurda upozornil na slabý signál káblového vysielania na Južnej ulici. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo schválené rozšírenie programov o kanál: ČT 24, EUROSPORT, FILM BOX, alebo HALMARK, VIASAT HISTORY a zrušenie kanálov: TV5, BBC a NAUTIK, s ročným poplatkom 1896,- Sk.

 

K bodu č. 7

 

- Starosta obce predložil návrh termínov na vykonanie inventúr  v čase od 26.11.2007 do 10.12.2007. Ing. Jurda navrhol vyradiť nepotrebný drobný majetok z evidencie z dôvodu prepočtu na euro. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol termín inventúr za rok 2007 schválený.

 

 - Informácia starostu o termíne konania hodov  v obci: Krakovany – 7.9.2008 a Stráže – 19.10.2008.

 

- Ďalším bodom bola zmena Štatútu obce. V  § 20 Komisie obecného zastupiteľstva, starosta obce navrhol vynechať v bode 3 časť vety: „ním je vždy poslanec obecného zastupiteľstva“. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola zmena Štatútu obce schválená.

 

- Po viacerých upozorneniach občanov starosta obce navrhol posunúť vypínanie verejného osvetlenia o 15 minút.

 

- Starosta obce informoval poslancov o účasti na rokovaní vo firme TAVOS, ktoré sa uskutočnilo 30.10.2007 za účelom budovania kanalizačného systému regiónov Trnava a Piešťany za spolufinancovania Európskej únie v rámci Kohézneho fondu  (KF). Naša obec sa dostalo  do užšieho výberu (16 obcí). Dňa 12.11.2007 sa na Obecnom úrade v Krakovanoch stretli starosta obce PaedDr. Mihálik, zástupca TAVOSu Ing. Tonkovič a pracovníci firmy Monstav Ing. Novák a Ing. Vašková, aby skontrolovali materiály pre vypracovanie projektov do Kohézneho fondu. Starosta obce informoval, že boli objednané projekty na rekonštrukciu ciest Veterná  a Strážovská ulica, ktoré by riešili aj problematiku chodníkov a odvodnenia. Pri vybavení stavebného povolenia treba pripraviť väčšie projekty, do ktorých je potrebné zahrnúť i dokončenie športového areálu. Kritérium bodovania je nastavené tak, že ak obec získa prostriedky, pri ďalších projektoch v priebehu 3 rokov sa jej bude odpočítavať 30 bodov z možných 100 bodov.

 

- Žiadosť slečny Štangelovej na predĺženie nájomnej zmluvy na priestory kaderníctva. Prenájom uvedených priestorov žiada predĺžiť za rovnakých podmienok ako doposiaľ. K žiadosti sa vyjadril pán Gono a navrhol nájom zvýšiť na 2000,- Sk mesačne. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania. 0, nehlasoval: 0, bolo schválené

predĺženie nájomnej zmluvy na priestory kaderníctva za rovnakých podmienok ako doposiaľ.

 

- Žiadosť o odkúpenie stavebného pozemku

Michal Paulech, Hliníkova 457/1, Moravany nad Váhom  žiada o odkúpenie stavebného pozemku parcela č. 1045/44 v katastrálnom území Krakovany o výmere 600 m2 za cenu 510,- Sk/m2.

Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 1(Ing. Jurda), bola žiadosť schválená.

 

- VZN o miestnych daniach a miestnych  poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – starosta obce podal iba stručnú informáciu, že návrh VZN je zverejnený na oznamovacej  tabuli.

 

- Žiadosť pána Michala Pauloviča na odkúpenie obecného pozemku pred domom č. 206 z dôvodu, že uvedený pozemok obhospodaruje a skrášľuje už viac ako 50 rokov. Poslanci sa dohodli, že rokovanie o tejto žiadosti je bezpredmetné, nakoľko na minulom zastupiteľstve bol schválený prenájom tohto pozemku pre spoločnosť K&L Rreal, s.r.o., za účelom zriadenia parkoviska.

 

- Starosta obce predložil žiadosť spoločnosti K&L Real, s.r.o., Krakovany, na dobu prenájmu a výšku nájomného na parkovisko, ktoré firma zriadi na prenajatej parcele č.43/1 - katastrálne územie Stráže pri Krakovanoch.  Celkové náklady  na zriadenie parkoviska činia 560.000,- Sk, ktoré bude hradiť spoločnosť K&L Real, s.r.o., Krakovany. Prenájom parcely č. 43/1 žiadajú na 10 rokov za cenu 1000,- Sk mesačne. Hlasovaním: za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1 (Gono), nehlasoval: 0, bol návrh na prenájom na 10rokov vo výške 1000,-Sk mesačne schválený.

 

Z rokovania odišiel Ing. Michal Sedlák.

 

- Starosta obce predložil žiadosť  spoločnosti K&L Real, s.r.o., Krakovany o predbežný súhlas na prenájom parcely č. 269 - katastrálne územie Stráže pri Krakovanoch na zriadenie parkovacích plôch. Mgr. Filo k uvedenému návrhu dodal pripomienku, že musia zostať zachované výhľadové pomery v križovatke. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol  schválený predbežný návrh na prenájom parcely č. 269 KU Stráže pri Krakovanoch.

 

- Starosta obce informoval o snahe odstrániť telefónne stĺpy na Veternej ulici. Spoločnosť Slovak Telekom, a.s., poslala vyjadrenie v ktorom uvádza, že uvedené stĺpy sú vecné bremeno na  nadobudnutej nehnuteľnosti, ktoré musí obec  strpieť. Pokiaľ by žiadala ich odstránenie, išli by o vyvolanú investíciu, ktorá by bola realizovaná na jej náklady. Výšku nákladov na odstránenie stĺpov Slovak Telekom, a.s. vyčíslil na 489 868,-Sk. Vzhľadom na výšku nákladov sa stĺpy odstraňovať nebudú.

 

- Žiadosť RKC farnosť Krakovany o prenájom kultúrneho domu na Festival Nebojte sa! bezplatne. Pán Kikta odporučil, aby si združenie Koráb nádeje, podalo žiadosť o dotáciu pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2008.

 

Interpelácie poslancov:

Mgr. Filo:

- spoplatnenie inzerátov na káblovej televízii

Pán Pekarovič navrhol tento poplatok zahrnúť do poplatkov za miestny rozhlas, lebo obec nemôže vyberať poplatky za inzerát.

Ing. Jurda podal návrh na obmedzenie informácií na obecnom kanále len na oznamy OcÚ, nakoľko pri veľkom počte oznamov sa kanál stáva neprehľadný.

 

 

Pán   Žitnanský:

Žiadal dobudovať  madlá pri kostole a dlažbu pri pomníku v parku pred kostolom.

Odpovedal starosta – je potrebné aby to riešil farský úrad so súhlasom pamiatkového úradu.

Uloženie dlažby pri pomníku sa bude  realizovať v budúcom roku.

 

Pán Gono:

- Upozornil na neoznačený výkop na chodníku na Školskej ulici pri novostavbe RD p. Pekara.

 

 

 

K bodu č. 8

 

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 13/2007 zo dňa 19 novembra 2007.

 

 

UZNESENIE č. 13/2007

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 19. novembra 2007

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 1. schvaľuje:

 1. program zasadnutia
 2. členov návrhovej komisie Ing. Jarolíma Kališa, Ladoslava Žitnanského
 3. overovateľov zápisnice Ing. Michala Sedláka, Mgr. Juraja Filu
 4. nájomnú zmluvu s RKC farnosť Krakovany na parcelu č. 613 katastrálne územie Stráže pri Krakovanoch na cintorín v Strážoch s dodatkom smernice kánon č. 1210-1213.
 5. rozpočtové opatrenia č. 4/2007
 6. zrušenie programov na KT : TV5, BBC, NAUTIK, doplnenie programov: ČT 24, EUROSPORT, FILM BOX alebo HALMARK, VIASAT HISTORY, zvýšenie ročného poplatku na 1896,-Sk.
 7. termíny inventúr 26.11.2007 – 10.12.2007
 8. zmenu štatútu obce § 20 bod 3 vypúšťa sa „je ním vždy poslanec OZ“
 9. predĺženie prenájmu priestorov kaderníctva za pôvodných podmienok 1300,- Sk mesačne pre slečnu Štangelovú.
 10. priamy odpredaj pozemku parcela č. 1045/44 katastrálne územie Krakovany o výmere 600m2 za cenu 510,- Sk/m2 pánovi Paulechovi, Hliníková 457/1, Moravany nad Váhom.
 11. prenájom časti p.č. 43/1 o výmere 290 m2 katastrálne územie Stráže pri Krakovanoch na 10 rokov za sumu 1000,- Sk mesačne (12.000,- Sk/ročne)
 12. schvaľuje predbežný súhlas  na prenájom parcely č. 269 katastrálne územie Stráže pri Krakovanoch pre spoločnosti K&L Real, s.r.o., Krakovany na vybudovanie parkoviska.

 

 1. Doporučuje:

 

 1. starostovi obce dohodnúť s MUDr. Muržicovou, aby si každú návštevu v ZOS vopred nahlásila, a aby pri každej návšteve zaúčtovala poplatok v súlade s platnými predpismi.

 

 1. Berie na vedomie:

 

 1. kontrolu uznesení
 2. informáciu o odstránení telefónnych stĺpov na Veternej ulici
 3. informáciu – Žiadosť RKC farnosť Krakovany na prenájom kultúrneho domu bezplatne na podujatie Nebojte sa!
 4. informáciu starostu obce o príprave projektov odkanalizovania obce Krakovany do Kohézneho fondu
 1. Ukladá:

 

 1. Kancelárii OcÚ  napísať list Farskému úradu Krakovany na doriešenie madiel pri kostole
 2. Kancelárii OcÚ, aby vyžiadala od firmy K&L Real, s.r.o., Krakovany návrh na doriešenie parkoviska na parcele č. 269 KU Stráže pri Krakovanoch.

 

Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, neprítomní: 3( Mgr. Radoský, Rajčák, Ing. Sedlák), bolo uznesenie č. 13/2007 zo dňa 19.novembra 2007 schválené.

 

K bodu č. 9

 

Na záver starosta obce poďakoval poslancom za ich účasť na rokovaní a ukončil zasadnutie.