Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

Zápisnica

z mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 14. novembra 2006

 

č. 13/2006

    

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnený: Ľubomír Pekarovič, na začiatku rokovania neprítomný: Ladislav Žitnanský

 

Program rokovania:

  1. Otvorenie

  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

  3. Kontrola uznesení

  4. Informácia o káblovej televízii  

  5. Stanovisko obce k výstavbe nájomných bytov

  6. Rôzne

  7. Návrh uznesenia

  8. Záver

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce otvoril mimoriadne zasadnutie, privítal prítomných  a predložil na schválenie program zasadnutia obecného zastupiteľstva. Hlasovaním: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce predložil návrh na schválenie členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.  Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, boli za členov návrhovej komisie schválení Jozef  Štefanka a Mgr. Juraj Filo.  Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, boli za overovateľov zápisnice  schválení Jozef Filo a Anna Belobradová.

 

K bodu č. 3

 

Starosta obce urobil kontrolu uznesenia č. 12/2006. Informoval poslancov, že boli preplatené náklady na rekonštrukciu 4 vodovodných prípojok pri výstavbe vodovodu na Strážovskej ulici. Pracovníčka obce vykonala opravy VZN o chove, držaní a vodení psov podľa pokynov Okresnej prokuratúry v Trnave.

 

Na rokovanie prišiel Ladislav Žitnanský.

 

Pokračuje prerokovávanie sťažnosti p. Alojza Franku na ďalších inštitúciách štátnej správy. Obvodný úrad životného prostredia v Piešťanoch už sťažnosť prešetroval. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Piešťany zvolal prerokovanie sťažnosti na 16.11.2006. Pojednávanie v súdnom  spore  s pánom Sarvašom bolo odročené, ďalší termín bude oznámený Okresným súdom v Trnave.

Zatiaľ sa neuskutočnilo rokovanie medzi futbalistami klubu seniorov, zástupcami obce a predstaviteľmi TJ Družstevník Krakovany. Celý problém využívania futbalového ihriska však už bol predrokovaný a stretnutie sa uskutoční v najbližších dňoch, pravdepodobne v piatok 17.11.2006.

Do ZOS Krakovany bola zakúpená nová automatická práčka, ktorá je už aj nainštalovaná.

Z interpelácií poslancov:

- autobusová zastávka smer Piešťany zatiaľ nebola opravená.

- taktiež nebol odstránený výmoľ na ulici Hoštáky pri premostení k pánovi Halinkovičovi.

- nezrealizovalo sa rokovanie a uzatvorenie písomnej dohody s Ing. Kornelom Gudiakom na zabezpečenie vybudovania náhradnej pivnice pre potreby školskej jedálne pri MŠ.

- označenie Strážovskej ulice bolo zrealizované.

 

Mgr. Juraj Filo požiadal o slovo a predložil požiadavku, aby boli po obci opravené dopravné značky, ktoré sú pokrívané alebo povyvracané. Starosta obce prisľúbil, že dá pokyn pracovníkom obce k opravám dopravného značenia.

 

Andrej Čelín zisťoval podmienky parkovania kamiónov v iných mestách alebo obciach. Vysvetlil podmienky, ako niektoré samosprávy riešia daný problém a navrhol, že pripraví návrh VZN, ktoré by upravovalo danú problematiku.

 

K bodu č. 4

 

Na rokovanie obecného zastupiteľstva bol pozvaný p. Dušan Sika, majiteľ firmy STELAR Nové Mesto nad Váhom, ktorá prevádzkuje káblovú televíziu v obci Krakovany. K danej problematike sa rozprúdila diskusia. Pán Sika vysvetlil princípy cenovej ponuky p. Macu. Navrhol, že aj on predloží v danej cenovej relácii novú ponuku, a to v termíne do 30.11.2006. Na budúcom zasadnutí sa problematika káblovej televízie dorieši.

 

K bodu č. 5

 

Starosta obce uskutočnil prieskum záujmu o výstavbu nájomných bytov. Na obecný úrad bolo predložených cca 27 žiadostí, v prevahe boli nájomné byty do osobného vlastníctva. Na základe tejto skutočnosti sa uskutočnili 3 stretnutia s Dr. Viliamom Vittekom, ktorý najskôr poslancom a potom 2x záujemcom vysvetlil podmienky financovania takejto výstavby. Výsledkom týchto stretnutí bola skutočnosti, že zostalo len 5 záujemcov (p. Božík, p. Urbanovský, p. Balažová, p. Klinga a p. Borovský). K danej problematike sa rozprúdila diskusia. Ing. Michal Sedlák vyjadril názor, že obec nemá dokončenú kanalizáciu, miestne komunikácie sú vo veľmi zlom stave, preto podľa neho nie je vhodné začínať s ďalšou významnou investičnou akciou. Taktiež nie je vhodné, aby obec čerpala ďalší úver, nakoľko financovanie výstavby bytov je podmienené tým, že obec požiada o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Myšlienku však nezamietol, ale odporučil, aby sa s výstavbou nezačalo práve teraz. K tomuto názoru sa pridal aj p. Peter Kikta. V diskusie vzišiel záver, že obecné zastupiteľstvo vzhľadom na rozrobenosť investičných akcií (vodovod, kanalizácia, výkup parciel na miestne komunikácie, výstavba miestnych komunikácií) nesúhlasí s výstavbou nájomných bytov, s problematikou výstavby sa bude zaoberať novozvolené obecné zastupiteľstvo.

 

K bodu č. 6

 

V druhom kole verejnej obchodnej súťaže boli odpredané 4 obecné pozemky. Bolo potrebné rozhodnúť, čo obec urobí so zostávajúcimi 8 pozemkami. Poslanci vyjadrili názor, že je vhodné vyhlásiť 3. kolo verejnej obchodnej súťaže. Záujemcovia o kúpu pozemku žiadali zmierniť podmienky výstavby rodinných domov - ide o sklon strechy. Poslanci sa vyjadrili, že podmienky treba dodržať, aby boli rovnaké pre všetky kolá verejnej obchodnej súťaže.

Poslanci sa dohodli na termínoch: termín predkladania ponúk je do stredy 31.1.2007 do 18.00 hod., otváranie obálok sa uskutoční v piatok 2.2.2007 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, boli podmienky 3. kola verejnej obchodnej súťaže schválené.

 

Starosta obce informoval poslancov o zámere dokončiť dlažbu na Námestí sv. Mikuláša pred vchodom na obecný úrad. Ide o plochu cca 45 m2. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bola schválená rekonštrukcia vchodu na obecný úrad uložením cca 45 m2 dlažby.

 

Predseda poriadkovej komisie obdržal na sťažnosť vedúcej pošty v Krakovanoch p. Šteruskej na voľný pohyb psov na Ulici k Spúšťu. Poštová doručovateľka p.Gonová bola už 2x pohryzená psami p. Serafína Chromjáka a p. Evy Cagalovej. V prípade, že sa daný problém nebude riešiť, pošta prestane doručovať poštu do Ulice k Spúšťu. Predseda poriadkovej komisie  si prevzal podklady na riešenie.

 

Na poslednom riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 30. novembra 2006, sa bude prerokovávať rozpočet obce na rok 2007 a VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad pre rok 2007. Finančná komisia už pripravuje podklady.

Je potrebné v schválenom termíne vykonať inventarizáciu majetku. Starosta obce zároveň upozornil p. Jozefa Štefanku, ktorý je zodpovedný za sklad CO, že už sú na obecnom úrade podklady aj na vykonanie tejto inventarizácie, termín je do 15.12.2006.

 

Ing. Michal Sedlák poďakoval za propagáciu relácie Kapura, ktorá bola vysielaná na SVT2 a v ktorej účinkoval LUSK Krakovany. Videoklip získal najviac hlasov a v súťaži zvíťazil.

 

Predseda finančnej komisie predložil návrh na schválenie odmeny za III. štvrťrok 2006 pre starostu obce a kontrolóra obce. Podľa predložených návrhov bola schválená odmena pre starostu obce vo výške 43% a pre kontrolóra obce vo výške 10%.

 

K bodu č. 7

 

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 13/2006 z 14. novembra 2006.

 

 

UZNESENIE č. 13/2006

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14. novembra 2006

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A. schvaľuje:

1. program rokovania

2. členov návrhovej komisie Jozefa Štefanku a Mgr. Juraja Filu

3. overovateľov zápisnice Jozefa Filu a Annu Belobradovú

4. stanovisko obecného zastupiteľstva, aby sa výstavbou nájomných bytov zaoberalo novozvolené obecné zastupiteľstvo

5. vyhlásenie 3. kola verejnej obchodnej súťaže na predaj obecných pozemkov. Termín podávania ponúk je 31.1.2007 do 18.00 hod a otváranie obálok sa uskutoční 2.2.2007 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

6. vybudovanie dlažby pri vstupe na obecný úrad

7. odmenu za III. štvrťrok 2006 pre starostu obce vo výške 43% a pre kontrolóra obce vo výške 10%.

 

B. berie na vedomie:

1. kontrolu uznesenia č. 12/2006

2. diskusiu s konateľom firmy STELAR Nové Mesto nad Váhom p. Dušanom Sikom ohľadne ponuky v prevádzkovaní káblovej televízie s tým, že firmy STELAR predloží novú cenovú ponuku na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 30. novembra 2006

3. informáciu o prípravách vykonania inventarizácie majetku obce

4. informáciu o sťažnostiach

5. informáciu o prípravách riadneho obecného zastupiteľstva (rozpočet obce na rok 2007 a VZN o miestnych daniach pre rok 2007).

 

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo uznesenie č. 13/2006 zo dňa  14. novembra 2006 schválené.

 

 

K bodu č. 8

 

Na záver poďakoval starosta obce poslancom za účasť a ukončil rokovanie.