Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

Zápisnica

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 19. 12. 2010 o 18.00 hod. v sále kultúrneho domu Krakovany.

č. 12/2010

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

           

Program zasadnutia:

1.      Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

2.      Schválenie programu zasadnutia

3.      Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

4.      Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie

5.      príhovor novozvoleného starostu

6.      Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií

7.      Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva

8.      Plat starostu

9.      Rôzne                                       

10.  Záver 

 

 

K bodu č. 1 - Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

Ustanovujúce zasadnutie OZ v Krakovanoch bolo otvorené   hymnou Slovenskej republiky. Rokovanie začal starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik. Privítal všetkých prítomných a vysvetlil, že ustanovujúce zasadnutie sa bude riadiť metodickým pokynov MV Slovenskej republiky.  Úvodom určil zapisovateľku  Ing. Emíliu Knoškovú a overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Petra Kiktu.  Po tom vyzval predsedu miestnej volebnej komisie Jozef Ondrejku, aby informoval prítomných o priebehu a výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí. Správa tvorí prílohu tejto zápisnice. Na záver predseda miestnej volebnej komisie odovzdal starostovi obce  a zvoleným poslancom obecného zastupiteľstva osvedčenia  o zvolení.  Osvedčenie si neprevzal Ing. Michal Sedlák, ktorý sa z rokovania ospravedlnil.  Po tomto úkone  starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik zložil sľub, ktorý potvrdil svojim  podpisom. Sľub poslanca prečítal najstarší poslanec OZ Ladislav Žitnanský.   Následne ho prítomní poslanci potvrdili svojim podpisom. Na základe tohto aktu sa novozvolené obecné zastupiteľstvo a starosta obce ujali svojich kompetencií. Neprítomný Ing. Michal Sedlák zloží sľub poslanca na najbližšom riadnom zasadnutí OZ.

 

K bodu č. 2 – Schválenie programu zasadnutia

 

            Starosta obce predložil na schválenie nasledujúci program rokovania:

1.                Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

2.  Schválenie programu zasadnutia

3.  Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

4.  Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie

5.   Príhovor novozvoleného starostu

6.   Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií

7.   Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva

8.   Plat starostu

9.   Rôzne                                       

10. Záver 

Poslanci tento návrh hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, schválili bez pripomienok.

 

K bodu č. 3 – Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

 

            Starosta obce vysvetlil poslancom náplň činnosti uvedených pracovných komisií. Zapisovateľka Ing. Emília Knošková prečítala návrhy pracovných  skupín mandátovej, návrhovej a volebnej komisie.

            Zloženie mandátovej komisie: Ing. Milan Jurda – predseda, členovia: Jozef Mitošinka a Jozef Štefanka.  Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zloženie mandátovej komisie schválené.

            Zloženie návrhovej komisie: Ing. Emília Knošková – predsedníčka, členovia: Martin Gono, Jozef Ondrejka. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zloženie návrhovej komisie schválené.

            Zloženie volebnej komisie: Ing. Marián Florek – predseda, členovia: Mgr. Juraj Filo, Ing. Mária Kiktová. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zloženie volebnej  komisie schválené.

 

 

K bodu č. 4 – Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie

 

            Predseda mandátovej komisie Ing. Milan Jurda predniesol správu mandátovej komise, ktorá konštatuje, že novozvolený starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik a poslanci obecného zastupiteľstva Mgr. Juraj Filo, Ing. Marián Florek, Martin Gono, Ing. Milan Jurda, Peter Kikta, Mgr. Lukáš Radoský,  Jozef Štefanka, Ladislav Žitnanský zložili zákonom predpísaný sľub. Správa tvorí prílohu č.2 originálu  tejto zápisnice. Poslanci túto správu hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, vzali na vedomie.

 

K bodu č. 5 – príhovor starostu obce

 

Starosta obce sa prihovoril všetkým prítomným. Poďakoval sa za prejavenú dôveru, v stručnosti zhrnul uplynulé volebné obdobia a naznačil priority svojho programu na budúce štyri roky.

 

K bodu č. 6 – Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií

 

Starosta obce navrhol zriadiť nasledujúce komisie:

a) komisia verejného poriadku a životného prostredia

b) stavebná komisia

c) finančná komisia

d) školská komisia

e) kultúrna komisia

f) športová komisia

g) sociálna komisia

h) komisia na ochranu verejného záujmu

 

Zloženie komisií prečítala zapisovateľka Ing. Emília Knošková.

 

a) Predseda komisie verejného poriadku a životného prostredia Jozef Štefanka,

člen komisie z poslancov: Ing. Marián Florek,

člen komisie z radov obyvateľov obce a iných osôb: Anna Belobradová

Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 2 (Štefanka, Florek), nehlasoval: 0, bolo zloženie komisie verejného poriadku a životného prostredia schválené.

 

b) Predseda stavebnej komisie Mgr Lukáš Radoský,

člen komisie z poslancov Ing. Milan Jurda,

členovia komisie z radov obyvateľov obce a iných osôb: Jozef Filo a Ing. Jarolím Kališ

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1 (Jurda), nehlasoval: 0, bolo zlo ženie stavebnej komisie  schválené.

 

c) Predseda finančnej   komisie -  Peter Kikta,

Členovia komisie z radov obyvateľov obce a iných osôb: Ing. Slávka Kotulová a Zuzana Sedláková.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zloženie finančnej komisie schválené.

 

d) Predseda školskej komisie - Ing. Milan Jurda

Členovia komisie z radov obyvateľov a iných osôb:  Jozefína Klčová a  Mgr. Eva Seitlerová

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1 (Jurda), nehlasoval: 0, bolo zloženie školskej komisie  schválené.

 

e) Predseda kultúrnej  komisie -  Ing. Michal Sedlák Csc.,

členovia komisie z radov obyvateľov a iných osôb: Helena Augustínová, Jana Gonová, Jozefína Klčová, Tomáš Kubran,   Mgr. Eva Seitlerová, Mgr. Zuzana Snohová,

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zloženie kultúrnej komisie schválené.

 

f) Predseda športovej komisie - Ladislav  Žitnanský,

člen komisie z poslancov: Mgr. Juraj Filo,

člen komisie z radov obyvateľov a iných osôb: Anton Čelín.

Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 2 (Filo, Žitnanský), nehlasoval: 0, bolo zloženie športovej komisie  schválené.

 

g) Predseda sociálnej komisie - Martin Gono

členovia komisie z radov obyvateľov a iných osôb:  Ing. Emília Knošková, Mgr. Jana  Lajchová.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zloženie sociálnej komisie schválené.

 

h) Predseda komisie na ochranu verejného záujmu -  Mgr. Juraj Filo,

členovia komisie: Peter Kikta, Jozef Štefanka, Ladislav Žitmanský.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zloženie komisie na ochranu verejného záujmu schválené.

 

 

K bodu č. 7 – poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

            Novela zákona o obecnom zriadení rieši situácie, kedy môže rokovanie obecného zastupiteľstva zvolávať aj poverený poslanec obecného zastupiteľstva.  Na riešenie takejto situácie poslanec Mgr. Juraj Filo navrhol, aby týmto povereným poslancom bol Mgr. Lukáš Radoský.  Hlasovaní za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1(Radoský), nehlasoval: 0, bol návrh schválený.

 

K bodu č. 8 – Plat starostu

 

            Na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva je zákonná povinnosť poslancov určiť plat novozvolenému starostovi obce. V súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. O právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný určili poslanci plat starostu PaedDr. Vladimíra Mihálika vo výške 2,2 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol plat starostu na určený.

 

K bodu č. 9 – Rôzne

           

            Starosta obce určil poslanca Petra Kiktu za zástupcu starostu v zmysle § 13b zákona č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov.

            Určenie sobášiacich poslancov a sobášny deň a miestnosť na vykonávanie sobášneho obradu. Starosta obce navrhol, že sobášiaci v tomto funkčnom období budú starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik, Peter Kikta a Ing. Michal Sedlák CSc. Sobášiť sa bude v sobotu v zasadacej miestnosti obecného úradu. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh schválený

 

K bodu č. 10

Návrhová komisia   predložila na schválenie návrh uznesenia č. 12/2010 zo dňa 19. decembra 2010

 

Uznesenia  Z USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

v Krakovanoch

prijaté dňa 19. decembra 2010

 

 

K bodu č. 1.

Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

Uznesenie č. 1/12/2010

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ berie na vedomie

1. určenie zapisovateľa, ktorým je Ing. Emília Knošková a overovateľov zápisnice: Mgr. Juraja Filu a Petra Kiktu.

2. informáciu predsedu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce

 

B/ konštatuje, že

1. novozvolený starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce

2.      zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:

Mgr. Juraj Filo,

Ing. Marián Florek,

Martin Gono,

Ing. Milan Jurda,

Peter Kikta,

Mgr. Lukáš Radoský, 

Jozef Štefanka,

Ladislav Žitnanský

 

 

K bodu č. 2:

Schválenie programu rokovania

 

Uznesenie č. 2/12/2010

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ berie na vedomie

návrh programu rokovania OZ predložený starostom obce

B/ schvaľuje

Program rokovania:

1. Vytvorenie predpokladov pre rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

·         určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice

·         informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu

·         zloženie sľubu novozvoleného starostu obce

·         zloženie sľubu novozvolených poslancov

2. Schválenie programu zasadnutia

3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie

5. Príhovor novozvoleného starostu

6. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií

7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva

8. Plat starostu

9. Rôzne

10. Záver

 

 

K bodu č. 3:

Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

 

Uznesenie č. 3 /12/2010

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ berie na vedomie

návrh zloženia mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

 

B/schvaľuje

1.      mandátovú komisiu v zložení: Ing. Milan Jurda, Jozef Štefanka, Jozef Mitošinka

2.      návrhovú komisiu v zložení: Ing. Emília Knošková, Martin Gono, Jozef Ondrejka,

3.      volebnú komisiu v zložení: Ing. Marián Florek, Mgr. Juraj Filo, Ing. Mária Kiktová

 

 

K bodu č. 4:

Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie

 

Uznesenie č. 4 /12/2010

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

berie na vedomie

Správu mandátovej komisie, ktorá konštatuje, že novozvolený starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom stanovený sľub a ujali sa svojich funkcií

 

 

K bodu č. 6:

Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií

 

Uznesenie č. 5/12/2010

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A/ zriaďuje

nasledovné komisie:

a) komisia verejného poriadku a životného prostredia

b) stavebná komisia

c) finančná komisia

d) školská komisia

e) kultúrna komisia

f) športová komisia

g) sociálna komisia

h) komisia na ochranu verejného záujmu

 

B/volí;

a) Predsedu komisie verejného poriadku a životného prostredia Jozefa Štefanku,

člena komisie z poslancov: Ing. Mariána Floreka,

člena komisie z radov obyvateľov obce a iných osôb: Annu Belobradovú.

 

b) Predsedu stavebnej komisie Mgr Lukáša Radoského,

člena komisie z poslancov Ing. Milana Jurdu,

členov komisie z radov obyvateľov obce a iných osôb: Jozefa Filu  a Ing. Jarolíma Kališa.

 

c) Predsedu finančnej   komisie Petra Kiktu,

členov komisie z radov obyvateľov obce a iných osôb: Ing. Slávku Kotulovú a Zuzanu Sedlákovú.

 

d) Predsedu školskej komisie Ing. Milana Jurdu

členov komisie z radov obyvateľov a iných osôb: Jozefínu Klčovú a Mgr. Evu Seitlerovú.

 

e) Predsedu kultúrnej  komisie Ing. Michala Sedláka CSc.

členov komisie z radov obyvateľov a iných osôb: Helenu Augustínovú, Janu Gonovú,  Jozefínu Klčovú,Tomáša Kubrana. Mgr. Evu Seitlerovú,  Mgr. Zuzanu Snohovú.

 

f) Predsedu športovej komisie Ladislava  Žitnanskeho,

členov komisie z poslancov: Mgr. Juraja Filu,

členov komisie z radov obyvateľov a iných osôb: Antona Čelína.

 

g) Predsedu sociálnej komisie Martina Gonu,

členov komisie z radov obyvateľov a iných osôb: Ing. Emíliu Knoškovú, Mgr. Janu  Lajchovú.

 

h) Predsedu komisie na ochranu verejného záujmu Mgr. Juraja Filu

členov  komisie Petra Kiktu, Jozefa  Štefanku, Ladislava Žitmanského.

 

 

K bodu č. 7

Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

 

Uznesenie č. 6/12/2010

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

poveruje

poslanca Mgr. Lukáša Radoského zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa§ 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom riadení v znení neskorších predpisov

 

 

K bodu č.8

Plat starostu

 

Uznesenie č. 7/12/2010

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

určuje

 v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. O pravnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu PaedDr. Vladimíra Mihálika vo výške 2,2 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.

 

K bodu č.9

Rôzne

 

Uznesenie č.. 8/12/2010

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A berie na vedomie

1. návrh starostu obce na určenie zástupcu starostu, ktorým bude Peter Kikta.

 

B schvaluje

1. Sobášiacich  PaedDr. Vladimíra Mihálika, Petra Kiktu a Ing. Michala Sedláka, CSc.

2. Sobášny deň – sobota.

3. Sobášna miestnosť – zasadačka obecného úradu Krakovany.

 

 

Hlasovanie

Prítomných: 8

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

boli uznesenia z ustanovujúceho zasadnutie OZ v Krakovanoch schválené

 

 

V Krakovanoch 19.12.2010