Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 26. novembra 2009

 č. 12/2009

  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Hostia: Jozefína Klčová

           

Program rokovania:

  1. Otvorenie zasadnutia

  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

  3. Kontrola uznesení

  4. Doriešenie kapacity MŠ v Krakovanoch

  5. Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska s umelou trávou

  6. Rôzne

  7. Návrh uznesenia

  8. Záver

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce Krakovany privítal na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva všetkých prítomných poslancov. Z rokovania sa ospravedlnili poslanci Mgr. Lukáš Radoský a Martin Gono, zo začiatku rokovania sa ospravedlnil Ing. Milan Jurda. Predložil na schválenie program rokovania. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol  program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce navrhol za členov návrhovej komisie Ladislava  Žitnanského a  Ing. Jarolíma  Kališa.   Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, boli členovia návrhovej komisie schválení. Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol /Petra Kiktu  a Mgr. Juraja Filu.  Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

K bodu č. 3

 

Starosta obce vykonal kontrolu uznesenia č. 11/2009:

-          Zápis do kroniky za rok 2008 bol urobený a podpísal ho  starosta obce aj zástupca starostu.

-          Stoličky do MŠ budú zakúpené až koncom roka 2009.

-          Návrh na riešenie situácie v MŠ bude samostatný bod programu.

-          Zateplenie  a výmena okien na kultúrnom dome, výberová komisia zasadla 2. decembra.  Z piatich ponúk, ktoré  boli na OcÚ  doručené v stanovenom termíne

výberová komisia vybrala najlacnejšiu, ktorú predložila trnavská spoločnosť ADLER. Výmena okien sa uskutoční už 7.12.2009. Za zvyšné peniaze sa vyhlásilo výberové konanie na minerálnu vatu a plech, ktorý sa použije na zateplenie strechy kultúrneho domu.  Na zasadnutie prišiel Ing. Milan Jurda.

-          Agro-družstvu Trebatice bola zaslaná odpoveď, že OZ neschválilo nimi predloženú nájomnú zmluvu na prenájom poľnohospodárskej pôdy, nakoľko sa javila ako nevýhodná a Obec Krakovany družstvu predloží vlastný návrh zmluvy. 

-          Cesta na ulici Hoštáky pri starom kine  a taktiež cesta na Veternej ulici pri novostavbe pána Barana  boli zasypané štrkom.

-          Garáž pri strážovskom kostole, o tejto problematike informoval predseda stavebnej komisie, poslanec Jozef Filo. Na kúpnej zmluve pani Bočincovej sa garáž na parcele č. 123/1, k. ú. Stráže pri Krakovanoch, ktorá je  vo vlastníctve Obce Krakovany,  nenachádza.  Uvedená stavba nemá známeho vlastníka. Vzhľadom k tomu, že uvedená stavba sa nachádza v ochrannom pásme kultúrnej pamiatky, Obec Krakovany požiada aj Krajský pamiatkový úrad o vydanie stanoviska k tejto stavbe. Potom sa celá záležitosť posunie na doriešenie stavebnému úradu.

-          O zvýraznenie priechodu pre chodcov červenou farbou  požiadal OcÚ správu a údržbu ciest TTSK.  Na požiadavku odpovedal pán Mezník, že na ceste II. triedy možno použiť len bielu reflexnú farbu. Iná farba by bola v rozpore s vyhláškou č. 9/2009 Z.z. Na zvýraznenie priechodu pre chodcov by bolo možné použiť dopravnú značku IP 6 v žltom reflexnom poli. 

 

K bodu č. 4

 

Riaditeľka materskej školy pani Jozefína Klčová predniesla poslancom návrh na rozšírenie kapacity Materskej školy v Krakovanoch. Na začiatku vyčíslila predpokladaný počet uchádzačov na prijatie do MŠ v rokoch 2010-2011 a 2011 – 2012.  V školskom roku sa predpokladá, že by po schválení výnimky školskej inšpekcie mohlo byť prijatých do materskej školy 48 detí a ostali by tri deti, ktoré by neboli prijaté. Zo 48 detí umiestnených, je osem mamičiek na materskej dovolenke. Pani Klčová predložila návrh na vytvorenie tretej triedy zo súčasnej spálne, kde je potrebné zakúpiť stoly a stoličky a vytvoriť tak pracovný priestor aspoň pre 10 detí, čo minimálny počet pre zradenie novej triedy.  Na úkony skladania a rozkladania lehátok je potrebné navýšiť pracovný úväzok upratovačky a taktiež by sa musel navýšiť pracovný úväzok pomocnej kuchárky. Poslanec Mgr. Juraj Filo sa pýtal, či sa k predloženému zámeru vyjadrila aj školská  hygienička. Riaditeľka MŠ odpovedala, že hygienička má prísť na kontrolu v najbližšej dobe a  potom s ňou bude tento zámer konzultovať.  Zo zasadnutie sa na krátky čas ospravedlnil poslanec Ing. Jarolím Kališ.  K predloženému návrhu riaditeľky MŠ sa vyjadril poslanec Ing. Milan Jurda a podľa jeho názoru pre tri neumiestnené deti zvyšovať náklady v takej miere, ako sa predpokladá, nemá význam.  S jeho názorom súhlasil aj poslanec Mgr. Juraj Filo.  Na záver sa poslanci dohodli, že z ekonomických dôvodov a pre neúmerne vysoké náklady, sa  rozširovanie MŠ v Krakovanoch nebude realizovať. 

 

K  bodu č. 5

 

Starosta obce požiadal poslancov, aby predložili pripomienky k prevádzkovému poriadku viacúčelového ihriska s umelou trávou. Celé VZN sa bude schvaľovať až na decembrovom zasadnutí OZ. Ing. Elena Podmaková, kontrolórka obce mala pripomienku, prečo vo VZN nie pevne stanovená otváracia doba ihriska s umelou trávou aj v letných mesiacoch, ale je len napísané, že používať ihrisko s umelou trávou je možné len po dohode so správcom štadióna,

 

alebo inou poverenou osobou.  Na otázku odpovedal zástupca starostu obce Peter Kikta, že prevádzkový poriadok bol vypracovaný podľa vzoru dodávateľa  a toto ustanovenie si vyžaduje samotná technológia ihriska.  V závere poslanec Jozef Filo navrhol, aby do budúceho zasadnutia OZ športová komisia predložila návrh na riešenie využívania všetkých športovísk v obci Krakovany.

 

 K bodu č. 6

 

- Ing. Michal Sedlák informoval poslancov o rokovaní kultúrnej komisie, kde prerokovávali prideľovanie dotácie z rozpočtu obce na rok 2010 súvisiace s kultúrou. Z podaných žiadosti odporúčajú prideliť dotácie nasledovne:

Pre folklórne súbory sa nebude účtovať prenájom za priestory, v ktorých budú nacvičovať. Preto kultúrna komisia odporučila prideliť dotácie na odborné vedenie súborov. FS LUSK vo výške 335,00€,  a FS Krakovanček vo  výške 335,00€, s tým že pri obecných kultúrnych akciách urobia 2 vystúpenia bez nároku na honorár.  Klubu paličkovanej čipky BABENCE odporučili čiastku vo výške 330,00€ a taktiež predvedú svoje práce pri nejakej obecnej akcii. FS Krakovanka dostane 332,00€ s poskytnutím 2 vystúpení. Koráb nádeje žiadal 900,00€, ale kultúrna komisia odporučila 450,00€ na prenájom kultúrneho domu pri spoločenských akciách s tým, že spotrebované energie si budú musieť uhradiť. Ženský klub zdravého cvičenia žiadal 335,00€ na prenájom priestorov na cvičenie. Aj v tomto prípade bolo dohodnuté, že za priestory sa nebude platiť. 

K druhej časti prideľovania dotácií z rozpočtu obce informoval predseda finančnej komisie Peter Kikta. Finančná komisia odporučila pridelenie dotácií týmto subjektom:

Poľovnícke združenie Králik vo výške - 250,00€

Jednota dôchodcov Slovenska v Krakovanoch – 350,00€

Miestna skupina Slovenského Červeného kríža – 1000,00€

Obecný stolnotenisový klub Krakovany – 600,00€

Združenie rodičov pri MŠ – 630,00 €

Združenie rodičov pri ZŠ – 550,00 €

Futbalový klub Krakovany – 8 500,00 €

Rímskokatolícka cirkev farnosť Krakovany – 1700,00 €

starí páni – finančná komisia neodporučila prideliť dotáciu, vzhľadom na to, že nespĺňajú podmienky VZN o prideľovaní dotácie z obecného rozpočtu.

K navrhnutej dotácii pre RKC farnosť Krakovany sa vyjadril aj poslanec Mgr. Juraj Filo. Nakoľko požadovaná suma bude určená ako príspevok na opravu zvonov v  kostole v Krakovanoch, s návrhom súhlasil. Starosta obce informoval poslancov, že vzhľadom k tomu, že kostol je kultúrna pamiatka, obec má zo zákona povinnosť starať sa o tieto kultúrne pamiatky. S príspevkom na opravu zvonov súhlasil aj poslanec Ladislav Žitnanský.

Ing. Michal Sedlák sa vyjadril k  dotácii pre starých  pánov, že kultúrna komisia neodporúča pridelenie dotácie, nakoľko sú tri skupiny a požiadala len jedna skupina, a obec predsa dotuje futbalový klub, ktorý má športoviská v prenájme, preto trvá na tom, aby si tento problém vyriešil futbalový klub svojimi vnútornými predpismi. Ing. Milan Jurda zasa súhlasil s pridelením dotácie, aby sa odstránilo platenie za používanie futbalového ihriska a kabín za účelom sprchovania. 

Na zasadnutie sa vrátil poslanec Ing. Jarolím Kališ.

 

- Starosta obce informoval poslancov, že nájomná zmluva o prenájme majetku obce Krakovany (futbalový štadión...), bola podpísaná ešte v roku 2002, na dobu desať rokov do roku 2012. Bude ju treba prehodnotiť a komplexne prepracovať.

Zo zasadnutia sa ospravedlnil Ing. Michal Sedlák.

 

- Starosta obce informoval poslancov o predloženej kúpnej zmluve, ktorú Obci Krakovany predložil generálny riaditeľ Slovenského pozemkového fondu, Ing. Miroslav Mihalík. Predmetom tejto zmluvy je parcela č. 398/21, orná pôda, o výmere 17 m2, nachádzajúca sa v k.ú. Stráže pri Krakovanoch, ktorej spoluvlastnícky podiel predávajúceho je ½ z celku, t.j. 8,5 m2. Druhá polovica je vo vlastníctve Obce Krakovany. Kúpna cena bola stanovená na 3,05€/m2, čo predstavuje 25,93€. Kupujúci hradí aj poplatok za účelom zabezpečenie vkladu do katastra vo výške 66,0 €, poštovné, balné a poistenie obálky vo výške 4,0 €, čo predstavuje celkovú sumu 95,93 €.   Starosta obce dal hlasovať za predložený návrh kúpnej zmluvy. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh kúpnej zmluvy so SR – Slovenským pozemkovým fondov schválený.

 

- Starosta v tejto súvislosti informoval poslancov, že Obec Krakovany požiadala  Slovenský pozemkový fond o bezplatný prevod parcely, ktorá sa nachádza pod chodníkom do Trebatíc. Tento prevod by sa mohol uskutočniť v priebehu niekoľkých mesiacov.

 

- Na obecný úrad bola 19. novembra 2009 doručená opätovná žiadosť Jozefa Štefanku s manželkou a Romana Samuhela s manželkou, ktorí sú nájomníci nájomných obecných bytov, o výmenu balkónových dverí na oboch nájomných bytoch. Starosta obce požiadal predsedu stavebnej komisie o stanovisko. Poslanec Jozef Filo vykonal obhliadku stavu dverí a konštatoval, že žiadosť nájomníkov je opodstatnená. Predseda finančnej komisie navrhol uvedené náklady na výmenu dverí zahrnúť do rozpočtu na rok 2010. 

 

- Starosta obce prečítal poslancom žiadosť  Bioenergetickej spoločnosti a.s. o vyjadrenie k podnikateľskému zámeru na parcelách č. 732/13, 731/8 a 834, k.ú. Krakovany. Spoločnosť podniká v oblasti zelených technológií a obnoviteľných zdrojov energie. Radi by svoje skúsenosti využili aj na našom území. Majú záujem investovať finančné prostriedky na vybudovanie fotovoltaickej elektrárne, závodu na spracovanie odpadového textilu a výstavbu bioplynovej stanice. Uvedené parcely sú vo vlastníctve RKC farnosť Krakovany, o ich odpredaji rozhodne arcibiskupský úrad v  Trnave. Obec Krakovany sa má vyjadriť len k predpokladanému podnikateľskému zámeru. Starosta obce dal o zámere hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol podnikateľský zámer  bioenergetickej spoločnosti, a.s., so sídlom Kolíňany, schválený.

 

- Lucia Štangelová požiadala o predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom kaderníctva na rok 2010 za rovnakých podmienok, ako sú uvedené v platnej  nájomnej zmluve do 31.12.2009.

Výška nájmu je 49,79 € na mesiac. Predseda finančnej komisie Peter Kikta navrhol sumu a prenájom zaokrúhliť na celých 50,00 €. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol prenájom kaderníctva na rok 2010 schválený za sumu 50,0 € na mesiac.

 

- Ing. Emília Knošková prečítala poslancom žiadosť riaditeľky ŠJ pri MŠ a ZŠ pani Daňkovej, v ktorej žiada o zmenu VZN č. 3/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Krakovany.  Žiada o schválenie nových finančných pásiem pre školské stravovanie, ktoré vydalo ministerstvo školstva s platnosťou od 1.1.2010 pre všetky zariadenia školského stravovania na území SR. Požadovaná zmena je v § 4 ods. 1:

a) Materská škola (deti od 2 – 6 rokov celodenná strava)     z 0,99 € na 1,0 €

b) Základná škola I. stupeň                                                   0,83 € ostáva na 0,83 €

c) Základná škola II. stupeň                                                 z 0,89 € na 0,90 €

 

 

Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlaosval: 0, bol návrh na zmenu VZN č. 3/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Krakovany v § 4, odst 1, schválený.

 

- Starosta obce prečítal poslancom požiadavku obyvateľov Novej ulice na spevnenie miestnej komunikácia, ktorá končí pri dome č. 519 a ďalej pokračuje ako nespevnená poľná cesta. Spevnenie cesty žiadajú po ZOS, ku ktorému pravidelne jazdí obecný traktor s fekálom. V prípade nepriaznivého počasia vyvezie na cestu veľké množstvo blata, ktoré ešte viac znehodnotí uvedenú  miestnu komunikáciu. Starosta obce navrhol riešenie tohto problému ako opatrenie pre riaditeľku ZOS, aby dôslednejšie sledovali potreby vývozu a regulovali ho v závislosti od počasia. Poslanec Ing. Jarolím Kališ zas navrhol uvedený úsek cesty vysypať makadamom, a tým túto časť aspoň čiastočne spevniť.  V prípade že finančné náklady nebudú vysoké, návrh na realizáciu by sa mohol zahrnúť do rozpočtu na rok 2010 a zrealizovať ho hneď na začiatku roka 2010.

 

- Starosta obce požiadal o zmenu termínu posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa malo konať 10.12.2009.  Navrhovaný termín by bol 15.12.2009, čím by sa maximálne predĺžil čas na prípravu a skompletizovanie obecného rozpočtu a zároveň by sa dodržali všetky zákonom stanovené lehoty. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola zmena termínu posledného zasadnutia v roku 2009 schválená na 15.12.2009.

 

- Starosta obce informoval poslancov o rokovaní s predstaviteľom spoločnosti ENVI-PAK, ktorá ponúka mestám a obciam dlhodobé riešenie podpory financovania separovaného zberu odpadov z obalov. Vývoz by sa aj naďalej realizoval prostredníctvom firmy Marius Pedersen. Aj z recyklačného fondu by sme mohli žiadať prostriedky na refundáciu nákladov, ale vzhľadom k tomu, že štát nemá peniaze, príspevky sa v súčasnej dobe nevyplácajú. Spoločnosť ENVI-PAK, ponúka finančné prostriedky za separovanie. Zástupca spoločnosti predložil aj návrh zmluvy, no tá sa pre naše podmienky javila pomerne nevýhodná.

 

- Starosta obce prečítal poslancom list, ktorý poslala akad. mal. Dragica Vrtelová, ktorá je zhotoviteľka návrhu erbu obce. V liste uvádza, že zverejnenie erbu na internete bez jej súhlasu a podpísania licenčnej zmluvy, je porušenie jej autorského práva podľa zákona 618/2003 Z.z.. Zároveň upozornila na  skutočnosť, že ani futbalový klub nemá právo bez jej súhlasu a podpisu licenčnej zmluvy jej kresbu upravovať.

 

- Pomenovanie novovzniknutej ulice v časti Strážovské, kde je navrhnutých päť domov. Domy nie je možné očíslovať zo Strážovskej ulice a preto je potrebné pomenovať túto časť samostatne. Starosta obce navrhol, aby sa uvedená časť pomenovala Záhradná ulica, nakoľko vznikla z bývalej záhradkovej osady. K návrhu sa pridali aj viacerí poslanci. Návrh na pomenovanie tejto časti obce predloží do budúceho zastupiteľstva kancelária OcÚ.

 

- Starosta obce prečítal žiadosť o vybudovanie chodníka na Školskej ulici od bytovky k autobusovej zastávke  a druhá žiadosť bola na vybudovanie chodníka od konca Hlavnej ulice po bytovku.  Starosta obce navrhol zvolať rokovanie so správcom ciest TTSK a pánom Sabom, o možnostiach vytvorenia požadovaného chodníka. Druhý chodník je zahrnutý v projekte rekonštrukcie futbalového štadióna.

 

Interpelácie:

 

Poslanec Ladislav Žitnanský - či sa ešte v tomto roku uskutoční vývoz nadrozmerného odpadu. Na otázku odpovedal starosta obce, že všetky vývozy v tomto roku sú už ukončené

vrátane zeleného, ktorý končí 28. novembra. 2009. Po dokončení drvenia sa priestor pri ČOV upraví a s ďalším vývozom sa začne až na jar v roku 2010. 

Pri predaji vína Chateau Krakovany vznikajú kolízne situácie, ktoré spôsobujú zaparkované autá popri ceste, či by obec nemohla vyriešiť toto parkovanie. Na otázku odpovedal starosta obce, že obec nie je kompetentná organizovať dopravu podnikateľským subjektom. Tento problém mal byť riešený ešte pri schvaľovaní stavebného povolenia.

Od decembra budú platné nové cestovné poriadky autobusovej dopravy, preto žiada, aby tieto boli hneď zabezpečené proti poškodeniu a znehodnoteniu poveternostnými podmienkami. 

 

- Starosta obce udelil slovo zástupcovi starých pánov.  Jozef  Valo poukázal na stále sa ťahajúce nezhody medzi futbalovým klubom a skupinou ľudí, ktorí chodia rekreačne využívať futbalový štadión. Tento problém sa nevyriešil ani po poslednom stretnutí na OcÚ v januári  tohto roka.  Požiadavku na dotáciu odôvodnil, že by bola použitá na spotrebovanú energiu, pri používaní kabín aspoň počas družobného futbalového zápasu, ktorý organizujú raz ročne na krakovianské hody.

Poslanec Jozef Filo navrhol, aby predseda športovej komisie zvolal  stretnutie zástupcov futbalového klubu a zástupcov starých pánov, na ktorom si písomne dohodnú podmienky využívania športovísk. 

 

K bodu č. 7

 

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 12/2009 zo dňa 26. novembra  2009

 

UZNESENIE č.12/2009

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26. novembra 2009

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

 1. schvaľuje:

 

 1. Program  rokovania.

 2. Návrhovú komisiu v zložení  Ing. Jarolím Kališ, Ladislav Žitnanský

 3. Overovateľov zápisnice Mgr. Juraj Filo, Peter Kikta

 4. Kúpno predajnú zmluvu na p.č. 398/21 k.ú. Stráže pri Krakovanoch 17 m2 v ½ za cenu 3,05 €/m2, celková suma predstavuje 25,93 €. Kupujúci hradí aj  manipulačné poplatky ako návrh na vklad, poštovné, balné a poistenie obálky. Celková výška úhrady je 95,93€

 5. Podnikateľský zámer  bioenergetickej spoločnosti

 6. Predlženie nájomnej zmluvy na kaderníctvo pre slečnu Luciu Štangelovú na rok 2010 za sumu 50,00 € za mesiac

 7. Zmenu VZN č. 3/2008  v §4 od 1,

            a) Materská škola (deti od 2 – 6 rokov celodenná strava) z 0,99 € na 1,0 €

            b) Základná škola I. stupeň                                                z 0,83 € ostáva na 0,83 €

            c) Základná škola II. stupeň                                               z 0,89 € na 0,90 €

 1. Zmenu termínu zasadnutie OZ na 15.12.2009 o 17,00 hod.

 

 

 1. berie na vedomie:

 

1.      kontrolu uznesení č. 11/2009

 1. Informáciu o vlastníckych vzťahoch na parcele č. 123/1, garáž pri strážovskom kostole

 2. Informáciu o riešení situácie na rozšírenie MŠ, ktoré sa z ekonomických dôvodov a malého počtu neprijatých detí nebude realizovať

 3. Informáciu o pridelení dotácií na rok 2010 pre PO a FO podnikateľov

 4. Žiadosť o výmenu dverí na nájomných bytoch , požiadavka bola zahrnutá do rozpočtu obce na rok 2010

 5. Žiadosť o úpravu cesty na Novej ulici a bude zahrnutá do rozpočtu na rok 2010

 6. Informáciu o možnosti financovania separovaného zberu spoločnosťou ENVI-PAC

 7. Informáciu o riešení problému s licenčnou zmluvou s  akad. mal. Vrtelovou.

 8. Žiadosti o vybudovanie chodníka na Školskej ulici popri futbalovom štadióne a od Hlavnej ulice č.d. 2 po bytovku na Školskej ulici

 

C.    Ukladá:

1.      Športovej komisii predložiť návrh na riešenie využívania športovísk v Krakovanoch

2.      Kancelárii OcÚ pripraviť návrh na pomenovanie novovytvorenej časti Strážovské- bývalá záhradková osada.

3.      Kancelárii OcÚ zabezpečiť ochranu nových cestovných poriadkov na autobusových zastávkach

4.      Kancelárii OcÚ zvolať rokovanie so zástupcom správy a údržby ciest TTSK a s pánom Ondrejom Sabom o možnosti vytvorenia chodníka.

5.      Športovej komisii zvolať zástupcov starých pánov a FKK  pripraviť návrh a pravidlá užívania športovísk.

 

Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0,  bolo uznesenie č. 12/2009 zo dňa 26. novembra 2009 schválené.

 

K bodu č.8

 

Na záver starosta obce poslancom poďakoval za ich účasť a ukončil rokovanie.