Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 11. decembra 2008

 č. 12/2008

 

č. 12/2008

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

           

Program rokovania:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesení
  4. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany
  5. VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej  škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krakovany
  6. Návrh rozpočtu obce na roky 2009, 2010, 2011.
  7. Rôzne
  8. Návrh uznesenia
  9. Záver

 

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce Krakovany privítal na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva všetkých prítomných poslancov. Z rokovania sa ospravedlnili poslanci Ing. Michal Sedlák a Mgr. Lukáš Radoský. Predložil na schválenie program rokovania. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol  program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce navrhol ako členov návrhovej komisie Jozefa Filu a Martina Gonu.  Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, boli členovia návrhovej komisie schválení.

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Ing. Jarolíma Kališa a Petra Kiktu.  Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

K bodu č. 3

 

Starosta obce vykonal kontrolu uznesenia č. 11/2008:

- Slečna Lucia Štangelová súhlasila so zvýšením nájmu za nebytové priestory – kaderníctvo na  schválenú sumu 1 500,- Sk mesačne, čo v prepočte činí 49,79 € a podpísala zmluvu na rok 2009.

- Podpísaná bola aj zmluva na prenájom obecnej poľnohospodárskej pôdy s PŠD Krakovany-Stráže na dobu päť rokov s platnosťou  od 1.11.2008 do 31.10.2013.

- Na základe predbežného súhlasu na zmenu územného plánu obce, bolo rokovanie s Ing. Odnogom, ktorý pri túto zmenu pripravuje.

- Starosta obce rokoval so spoločnosťou Premier Consulting, s.r.o., ktorá pre obec pripravuje projekty na žiadosti o financie z fondov. V súčastnosti pripravuje projekt na rekonštrukciu materskej školy. K tomu, aby bol projekt úspešný, je potrebné, aby obecné zastupiteľstvo súhlasilo so zmenou palivovej základne v prospech menej uhlíkatých palív a znižovanie energetických strát budovy MŠ. Je to  v súlade s Operačným programom Životného prostredia Prioritná os 3 - OCHRANA OVZDUŠIA. Cieľom tohto projektu je minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie. V súvislosti s tým predložil na schválenie spolufinancovanie vo výške 100% neoprávnených nákladov vyplývajúcich so žiadosti o NFP a spolufinancovanie vo výške 5% oprávnených výdavkov zo sumy:   5 331 954,8 Sk (176 988,48 €),  čo  predstavuje  266 597,74,- Sk (8 849,42 €). Hlasovaním za:7, proti: 0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval: 0, bol návrh na realizáciu projektu a spolufinancovanie schválené.

- Zmluva na vývoz elektroodpadu v roku 2009 bola podpísaná s firmou BOMAT, ktorá nám za vyzbieraný odpad bude platiť 1,50 Sk/kg, oproti firme ANEO, ktorá nám odpad brala v predchádzajúcich rokoch a neplatila nič.

- Kanalizácia na Južnej ulici sa začala kolaudovať. Vyskytli sa však menšie nedostatky, ktoré sú odstránené a v priebehu budúceho týždňa by mohlo  byť  vydané kolaudačné rozhodnutie.

 

K bodu č. 4

 

- Zástupca starostu a predseda finančnej komisie Peter Kikta predložil poslancom OZ na schválenie návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.  Oproti roku 2008 zostali sadzby miestnych daní nezmenené, len sa prepočítali konverzným kurzom v zmysle zákona. Poplatok za komunálny odpad a drobný  stavebný odpad sa zvýšil z 1,027 Sk (0,034 )  na 1,095 Sk za osobu na kalendárny deň v prepočte 0,036 € za osobu na kalendárny deň. K predloženému VZN poslanci nemali žiadne pripomienky. Pred jeho schválením starosta obce navrhol odhlasovať zrušenie VZN č.2/2007. Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo schválené zrušenie VZN č. 2/2007 ku dňu 31.12.2008.  Ďalej poslanci hlasovali za schválenie VZN č.5/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo VZN č. 5/2008  schválené.

 

K bodu č. 5

 

- Starosta obce v súlade s ustanoveniami §20 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), predložil poslancom na prerokovanie a schválenie  VZN č.6/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krakovany. Riaditeľka ZŠ Krakovany navrhla, aby sa zápis konal jeden deň, a to v stredu,  prvý februárový týždeň, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku v čase  od 14,30 hod. do 17,00 hod. V prípade že Ministerstvo školstva SR určí Pedagogicko – organizačnými pokynmi termín polročných prázdnin na tento termín, bude sa zápis konať  v stredu druhý februárový týždeň v tom istom  čase. K predloženému návrhu VZN poslanci nemali žiadne pripomienky. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo VZN č.6/2008 o učení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krakovany schválené.

 

K bodu č. 6

Predseda finančnej komisie Peter Kikta predložil návrh rozpočtu na roky 2009, 2010 a 2011 na pripomienkovanie.  Mgr. Juraj Filo mal pripomienku k položke rekonštrukcie detského ihriska, na ktorú bola vyčlenené suma 700 000, - Sk, ktorá sa mu zdala vysoká, a zároveň mu chýbali prostriedky určené na výsadbu verejnej zelene. Preto navrhol aby sa z položky určenej na rekonštrukciu detského ihriska odčlenilo 50 000,- Sk, ktoré sa použijú na výsadbu verejnej zelene v obci. S týmto návrhom súhlasil aj predseda finančnej komisie. Hlasovaním za: 6, proti: 1 (Ing. Kališ), zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh na presunutie čiastky 50 tis. Sk na výsadbu zelene schválený. Starosta obce prečítal žiadosť riaditeľky základnej školy Mgr. Evy Seitlerovej o pridelenie dotácie v sume 10 000,- Sk na realizáciu športovej olympiády neplnoorganizovaných škôl okresu Piešťany, ktorá sa bude konať v máji roku 2009 v Krakovanoch. Financie žiada na zakúpenie odmien a občerstvenia pre účastníkov tejto akcie. Celkovo by sa olympiády malo zúčastniť asi 350 žiakov, 20, rozhodcov a pomocníkov a 40 učiteľov. Predseda finančnej komisie navrhol, aby riaditeľka požiadala o príspevok z TTSK. V prípade že príspevok nedostane, obec Krakovany poskytne peniaze na akciu z vlastného rozpočtu.  Ing. Milan Jurda mal pripomienku k prideleným  príspevkom pre občianske združenia, ktoré pôsobia v obci.  Konkrétne, prečo niektoré združenia nedostali príspevok. Starosta obce vysvetlil, že na základe doručených žiadosti, ktoré boli prerokované na kultúrnej komisii, ak organizácia žiadala príspevok len na refundáciu nájmu telocvične alebo kultúrneho domu, príspevok pridelený nebol a príspevky sa schvaľovali len tým, ktorí o to požiadali. Kultúrna komisia navrhla, že organizáciám sa a združeniam, ktoré pôsobia v obci sa nájom za telocvičňu a kultúrny dom účtovať nebude.  Ing. Milan Jurda sa opýtal, či škola nebude ukrátená ak nedostane nájomné za užívanie telocvične, a či sa v škole plánujú ešte nejaké väčšie práce, lebo tam nenašiel žiadnu položku  na to vyčlenenú.  Starosta obce informoval, že sa pripravuje rekonštrukcia kúrenia v základnej škole, na ktorej sa pracuje už teraz. Zhotovujú sa projekty, ktoré riešia tri lokálne vykurovacie systémy. Na realizáciu sa budú žiadať peniaze z MF SR.

Poslancovi Martinovi Gonovi sa zdala položka určená na propagáciu nízka a navrhoval ju zvýšiť na 50 000,- Sk, v záujme lepšej propagácie obce. Predseda finančnej komisie Peter Kikta odpovedal, že na propagáciu sa dajú peniaze získať aj prostredníctvom rôznych projektov. Ďalšie pripomienky k návrhu rozpočtu už poslanci obecného zastupiteľstva nemali. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovanie: 0, nehlasoval: 0, bol návrh rozpočtu na rok 2009 schválený.

 

K bodu č. 7

 

- Starosta obce udelil slovo opäť predsedovi finančnej komisie Petrovi Kiktovi, ktorý poslancom predložil na schválenie návrhy na vyradenie majetku po jednotlivých strediskách. Najvyššia hodnota vyradeného majetku je na OcÚ. Do návrhu je zaradená kanalizácia, ktorej obstarávacia cena bola 2 639 105,10 Sk a vodovod, ktorého obstarávacia cena bola 4 278 251,00 Sk. Tieto stavby boli odovzdané Trnavskej vodárenskej spoločnosti, za ktoré nám budú pridelené akcie. Do návrhu na vyradenie z majetku OcÚ boli zahrnuté aj Elektrická registračná pokladňa z prevádzky  kaderníctva v obstarávacej cena 18 750,- Sk, Router Zyxel Prestige 100H v obstarávacej cene 14 482,- Sk, Softwer SW-Windows 98 + offis 2ks , ktorého obstarávacia cena bola 38 136,- Sk a kopírovací stroj Canon s obstarávacou cenou 48 740,- Sk. Spolu hodnota navrhnutého vyradeného majetku na OcÚ je 7 106 742,40 Sk. V kultúrnom stredisku bol navrhnutý majetok na vyradenie v hodnote 32 791,90 Sk, v základnej škole  v hodnote 22 724,44 Sk, v ZOS bola navrhnutá na vyradenie kuchynská linka s obstarávacou cenou 8 640,- Sk, váľandy 15 ks s obstarávacou cenou 30 450,- Sk, nočné stolíky s obstarávacou cenou 10 155,- Sk. Celková výška hodnoty vyradeného majetku v ZOS predstavuje 49 245,- Sk. V školskej jedálni pri MŠ bol navrhnutý na vyradenie majetok v hodnote 532,- Sk a v školskej jedálni pri ZŠ, majetok v hodnote 79,90 Sk. Celková hodnota vyradeného majetku vo všetkých zariadeniach obce predstavuje 7 212 115,64 Sk.

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zadržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh na vyradenie majetku obce v celkovej hodnote 7 212 115,64 Sk schválený.

- Ing. Jarolím Kališ informoval poslancov o stretnutí s predstaviteľmi mesta Vrbové, na  ktorom bola  podpísaná  zmluva o spolupráci pri realizácii spoločného projektu výstavby kanalizácie. Na  tomto stretnutí sa mesta Vrbové zaviazalo, že do konca roka podajú na stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie.

- Starosta obce prečítal žiadosť Martina Piscu, ktorá bola doručená emailom na OcÚ, na umiestnenie dopravných zrkadiel na križovatke pred a za futbalovým štadiónom pri výjazde na hlavnú cestu, nakoľko obe križovatky sú veľmi neprehľadné.  Na základe tejto požiadavky obecný úrad Krakovany pošle žiadosť  na Správu a údržbu ciest TTSK o umiestnenie cestných zrkadiel na tieto miesta, nakoľko sa jedná o štátnu cestu  II triedy, ktorá je v ich správe. 

 

Interpelácie

- Ladislav Žitnanský  sa pýtal, či by nebolo možné nové cestovné poriadky, ktoré vylepila SAD Piešťany na autobusových zastávkach v obci ochrániť plexisklom, alebo iným spôsobom, aby vydržali čo najdlhšie a neboli zničené  už pri prvej zábave. Ladislav Žitnanský sa pýtal na cyklotrasu popri železničnej trati, v akom štádiu riešenia je daná problematika. Na otázku odpovedal starosta obce, že danú záležitosť rieši VUC, ktorý v súčasnosti zisťuje ekonomickú únosnosť využitia trate. 

- Ing. Milan Jurda sa pýtal ako skončil návrh projektu na výrobu bioenergie, ktorý predložila firma  TWI na februárovom zasadnutí. Starosta obce odpovedal, že po úvodných rokovaniach s firmou, projekt zamietlo predstavenstvo PŠD Krakovany, nakoľko bol pre družstvo nevýhodný.

- O postupe prác na Veternej ulici pri vysporiadaní pozemkov pod miestnu komunikáciu informoval poslanec Jozef Filo. Bol zhotovený geometrický plán na polovicu ulice.

V závere zasadnutia sa poslanci dohodli, že 1.  zasadnutie OZ v roku 2009 sa bude konať 22. januára 2009.

 

K bodu č. 8

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 12/2008 zo dňa 11. decembra 2008

 

UZNESENIE č.12/2008

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 11. decembra 2008

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 1. schvaľuje:
 1. Program  rokovania
 2. Návrhovú komisiu v zložení  Jozef Filo, Martin Gono
 3. Overovateľov zápisnice Petra Kiktu a Ing. Jarolíma Kališa
 4. Zrušenie VZN č.2/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady ku dňu 31.12.2008. 
 5. Návrh VZN č.5/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 1.1.2009.
 6. Návrh VZN č .6/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krakovany.
 7. Zmenu návrhu rozpočtu v položke na detské ihrisko bude čiastka 650 000,. Sk a na verejnú zeleň sa presunie položka 50 000,- Sk.
 8. Návrh rozpočtu na rok 2009 v výške 22 247 000,- Sk (738 465,16 €) v príjmovej aj výdavkovej časti so zapracovanými navrhnutými zmenami.
 9. Súhlas s realizáciou projektu a podaním žiadosti o NFP na zmenu palivovej základne v prospech menej uhlíkatých palív a znižovanie energetických strát budovy materskej školy v súlade s Operačným programom Životného prostredia Prioritná os 3 – Ochrana ovzdušia. Zároveň schvaľuje spolufinancovanie vo výške 100% neoprávnených výdavkov vyplývajúcich  so žiadosti o NFP a spolufinancovanie vo výške 5% oprávnených výdavkov zo sumy 5 331 954,8 Sk (176 988,48 €),  čo  predstavuje  266 597,74,- Sk (8 849,42 €).
 10. Vyradenie majetku obce v celkovej hodnote 7 212 115,64 Sk.

 

 1. berie na vedomie:

 

1.      kontrolu uznesení č. 11/2008

 1. Návrh rozpočtu na roky 2010 vo výške  20 988 000,- Sk (696 674,01 €) , 2011 vo výške 21 550 000,- Sk (715 329,00 €) v príjmovej aj výdavkovej časti.

 

 1. Ukladá:

 

 1. kancelárii  obecného úradu, aby požiadala Správu ciest TTSK o umiestnenie cestných zrkadiel na štátnu cestu II/504 na križovatke s Hlavnou ulicou, ulicou Hrádze a s Mlynskou ulicou.

 

 

 

Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0,  bolo uznesenie č. 12/2008 zo dňa 11. decembra 2008  schválené.

 

K bodu č.9

 

Na záver starosta obce poslancom poďakoval za ich účasť a ukončil rokovanie.