Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 22. októbra 2007

 č. 12/2007

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Hostia: Mgr. Eva Seitlerová, riaditeľka ZŠ

            Jozefína Klčová, riaditeľka MŠ

 

Program rokovania:

  1. Otvorenie zasadnutia

  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

  3. Kontrola uznesení

  4. Správy o výchovno – vzdelávacích výsledkoch MŠ a ZŠ

  5. Zámenná zmluva s RKC farnosť Krakovany

  6. Nájomná zmluva na cintoríny v Krakovanoch s RKC farnosť Krakovany

  7. Zmena VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytovanie služieb v ZOS Krakovany, ktorým sa upravujú sadzby v ZOS – úhrady za ubytovanie

  8. Rôzne

  9. Návrh uznesenia

  10. Záver

 

 

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce Krakovany privítal na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva všetkých prítomných poslancov. Predložil na schválenie návrh programu rokovania. Poslanec Michal Rajčák sa vopred ospravedlnil, že bude meškať.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0,  neprítomný: 1 (Rajčák), bol program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce navrhol ako členov návrhovej komisie Ing. Milana  Jurdu a Martina Gonu. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovanie: 0, nehlasoval: 2 ( Ing. Jurda a Gono), neprítomný: 1(Rajčák), boli členovia návrhovej komisie schválení. Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Mgr. Juraja Filu a Petra Kiktu. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, neprítomný:1 (Rajčák), boli overovatelia zápisnice schválení.

 

Na rokovanie prišiel pán Rajčák

 

K bodu č. 3

 

Starosta obce vykonal kontrolu uznesenia č. 11/2007:

-     žiadosť firmy K&L Real Krakovany s predloženým predbežnej štúdie využitia priestorov v časti susediacej s potokom Holeška  za účelom zriadenia parkoviska sa presúva do bodu rôzne.

-     Výsadba areálu futbalového ihriska zatiaľ nebola  zrealizovaná

-     Výsadba areálu kultúrneho domu – najskôr doriešiť svahovanie a potom následne vypracovať orientačný návrh na výsadbu, ktorá bude riešená po etapách, nakoľko je finančne náročná.

-     Odpoveď pre pani Krajčírovú – bolo zaslané súhlasné stanovisko k umiestneniu vodovodnej šachty a septiku na verejnom priestranstve s podmienkou predloženia projektu vodovodnej  rípojky,  potvrdený firmou TAVOS, a.s.

-      Návrh p. Pekaroviča namontovať mreže na archív – bude realizovaná v zimnom období

-      Natretie brány futbalového štadióna bude realizovaná v jarnom období

-      Doplnenie pracovnej náplne kontrolóra – Pán Pekarovič predložil návrh rozšírenia pracovnej náplne o bod – Štúdium problematiky samosprávy a príslušných predpisov. Pán Kikta podal návrh pre HK p. Pekaroviča, aby sa zúčastňoval zasadnutí komisií na ktorých sa prerokovávajú sťažnosti obyvateľov.  Za oba návrhy sa hlasovalo. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo rozšírenie plánu činnosti HK schválené.

 

K bodu č. 4

 

Mgr.  Seitlerová, riaditeľka ZŠ, predniesla Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti v školskom roku 2006/2007.Správa bola vypracovaná v zmysle Vyhlášky č.9/2006 Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo 16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno -  vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. Správa obsahuje:

- Identifikačné údaje o škole,

- koncepciu a výchovno – vzdelávací program školy,

 -vnútornú organizáciu školy: údaje o počte žiakov, zoznam pedagogických zamestnancov, zoznam prevádzkových zamestnancov,

- výchovno – vzdelávacie výsledky žiakov

- údaje o počte, kvalifikačnom predpoklade a ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov, zhodnotenie plnenia projektu vzdelávania

- záujmové vzdelávanie – počet záujmových útvarov pracujúcich na škole 5: jazykový, počítačový, moderného tanca, čitateľský, zdravotnícky. Škola vydáva školský časopis ŠKOLÁK za pomoci sponzorov a rodičov. Vychádza 2-krát ročne.

- komplexná inšpekcia v školskom roku 2006/2007 nebola.

- aktivity a prezentácia školy na verejnosti podľa Plánu práce na školský rok 2006/2007

- projekty: Zdravá škola, Viacúčelové ihrisko, Infovek (nebol prijatý), Elektronizácia a revitalizácia knižnično-informačných služieb, Konto Orange (nebol prijatý), Školská mliečna liga DANONE,  1. internetová vedomostná olympiáda. ZŠ získala 40.000,- Sk  na nákup kníh.

- vyhodnotenie činnosti Školy podporujúca zdravie

- oblasť materialno – technického zlepšenia

- uplatňovanie učebných plánov

- spolupráca školy s rodinou a verejnosťou

- činnosť metodického združenia,

- vyhodnotenie činnosti koordinátora primárnej protidrogovej prevencie

- vyhodnotenie realizácie výchovy k manželstvu a rodičovstvu

- vnútroškolská  kontrola,

- výchova mimo vyučovania, činnosť školských klubov

- údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

- sponzorská pomoc škole.

Táto správa bola prerokovaná a schválená na zasadnutí rady školy dňa 19.10.2007.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0 bola správa o výchvno -vzdelávacej činnosti Základnej školy v Krakovanoch v školskom roku 2006/2007 schválená.

(Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti je prílohou zápisnice).

 

Pani Klčová, riaditeľka MŠ,  predniesla Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti materskej školy v školskom roku 2006/2007.  Správa bola vypracovaná v zmysle Vyhlášky č.9/2006 Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo 16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchvno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. Správa obsahuje:

- Identifikačné údaje o materskej škole

- údaje o občianskom združení rodičov,  o zamestnancoch školy

- štatistické údaje

- prehľad o dochádzke detí do MŠ

- Rozhodovanie riaditeľa predškolského zariadenia podľa § 5 odst. 6 zákona č. 596/2003 Z.z.

- Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov materskej školy

- údaje o aktivitách školy, jednorázové aktivity,

- Charakteristika priestorov školy

- analýza výchovno – vzdelávacieho procesu, prosociálna výchova,

- Dopravná a zdravotná výchova

- analýza vnútroškolskej kontroly

- závery z analýzy za školský rok 2006/2007

- závery z hospitačnej a vnútroškolskej kontroly

- obsahové zameranie pedagogických porád

- spoluprácu s obecným úradom, verejnosťou a inštitúciami

- analýzu spolupráce s rodinou a verejnosťou, pomoc rodičov materskej škole, akcie v prospech detí, spolupráca s verejnosťou, spolupráca s OcU, spolupráca so ZŠ, spolupráca s obecnou knižnicou, spolupráca s MsSČK, analýza s OPPP

Táto správa bola prerokovaná a schválená na zasadnutí Rady školy pri MŠ v Krakovanoch dňa 19.10.2007.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti materskej školy za školský rok 2006/2007 schválená.

(Správa o výchovno -  vzdelávacej činnosti je prílohou zápisnice).

 

K bodu č. 5

 

Ešte pred prerokovaním Zámennej zmluvy starosta obce predložil návrh na zrušenie Uznesenia č.5/2007 bod A.4. zo dňa 23.4.2007 v ktorom bola schválená zámenná zmluva s RKC – farnosť Krakovany, nakoľko sa táto zámena neuskutočnila.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo uznesenie č. 5/2007 bod A.4. zo dňa 23.4.207 zrušené.

 

Starosta obce predložil na schválenie Zámennú  zmluvu s Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Krakovany, v ktorej sa zamieňajú nehnuteľnosti:

-      nehnuteľnosť vytvorenú geometrickým plánom č. 62/2007, nachádzajúca sa v zastavanom území obce Krakovany, katastrálne územie Krakovany – parcelu registra C, evidovanú na katastrálnej mape,  parcelné č. 293/7 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 583 m2 . Parcela č. 293/7 je plocha okolo kostola v Krakovanoch.

za nehnuteľnosti:

-      nehnuteľnosť vytvorenú GP č. 292/2007 nachádzajúcu sa v zastavanom území obce Krakovany, katastrálne územie Krakovany, ako parcela registra C, evidovaná na katastrálnej mape, parcelné č. 738/6 - zastavené plochy a nádvoria o výmere 490 m2

-      nehnuteľnosť parcela registra C, evidovaná na katastrálnej mape, parcelné č. 738/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 93 m2. Parcela č.738/2 je pozemok pod Domom smútku na cintoríne v Krakovanoch a parcela č. 738/6 sú asfaltové chodníky na cintoríne v Krakovanoch.

Podpísaním zmluvy sa Obec Krakovany stane spoluvlastníkom cintorína .

Hlasovaním za:9, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola Zámenná zmluva s RKC farnosť Krakovany schválená.

 

K bodu č. 6 

 

Nájomná zmluva medzi Rímskokatolickou cirkvou,  farnosť Krakovany a Obcou Krakovany. Predmetom zmluvy je prenájom pozemkov:  parcela č. 738/1 o výmere 1569 m2, parcela č.738/3 o výmere 1311 m2, parcela č. 738/4 o výmere 929 m2, parcela č. 738/5 o výmere 668 m2, v katastrálnom území Krakovany, za účelom zabezpečenia správy, údržby cintorína a zabezpečenia prevádzkovania pohrebnej služby.  Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

Pripomienky poslancov: pán Gono podal návrh na doloženie Smernice kánon 1210-1213, ako prílohu k Nájomnej zmluve.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola Nájomná zmluva s RKC farnosť Krakovany schválená.

 

K bodu č.7

 

Starosta obce predložil návrh riaditeľky ZOS Mgr. Lajchovej  na zmenu VZN Obce Krakovany č. 1/2007 zo dňa 22. januára 2007  o úhradách za bývanie pre obyvateľov umiestnených v ZOS Krakovany. 

-      úhrady za bývanie pre obyvateľov v ZOS. Tento návrh bol vypracovaný v dvoch variantoch . V prvom variante  - dennú sadzbu úhrady za užívanie 1m2 podlahovej obytnej miestnosti zvýšiť z 2,-Sk/m2 na 4,-Sk/m2. K tomu pripočítať poplatok za užívanie spoločných priestorov(jedáleň, chodba, spoločenská miestnosť) vo výške 3,-Sk/m2 a pripočítať poplatok za vecné plnenie spojené s bývaním v ZOS vo výške 10,-Sk/1 deň. V druhom variante fixne určiť za užívanie obytnej miestnosti, spoločných priestorov a vecné pnenie poplatkov vo výške 60,-Sk/1 deň s tým, že obyvateľovi   dvojposteľovej izby pripočítať +10,-Sk teda 70,-Sk/1deň, obyvateľovi štvorposteľovej izby odpočítať -10,-Sk teda 50,-Sk/1 deň.

-      úhrady za zaopatrenie pre obyvateľov, ktorých ošetrujúcou lekárkou je MUDr. Muržicová.

V diskusii k danému návrhu sa vyjadril Ing. Kališ, ktorému sa zvýšenie podľa variantu 1. pozdávalo zložitejšie, ale napriek tomu ho považoval za spravodlivejšie, aby boli pri výpočte ceny za ubytovanie zohľadnené m2, a nie koľko ľudí je na izbe ubytovaných. S návrhom na zvýšenie poplatku za zaopatrenie nesúhlasil a nepovažuje za správne, aby tieto peniaze boli odvádzané pani MUDr. Muržicovej. Pán Kikta navrhol zaviazať pani Lajchovú, aby zabezpečila jednotnú lekársku starostlivosť pre všetkých obyvateľov ZOS, vzhľadom na to, že niektorí obyvatelia nepatria do obvodu pani MUDr. Muržicovej. Mgr. Radoský taktiež nesúhlasil s návrhom poplatku za lekársku starostlivosť, lebo si myslí, že nie všetci obyvatelia potrebujú každý mesiac návštevu lekára. Po vzájomnej dohode poslanci z hlasovania vypustili Návrh na úpravu úhrady za zaopatrenie pre obyvateľov, ktorých ošetrujúcou lekárkou je MUDr. Muržicová a hlasovali len za návrh na učenie úhrady za bývanie pre obyvateľov umiestnených v ZOS.

Variant č. 1, hlasovaním za: 8, proti: 1 (Ing. Jurda), zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh na určenie úhrady za bývanie pre obyvateľov umiestnených v ZOS schválený. Pre návrh variantu č. 2 sa už nehlasovalo.

 

K bodu č. 8

 

Žiadosť Ing. Janky Belicovej na odvolanie z funkcie kronikára obce Krakovany. Do funkcie bola schválená uznesením č. 2/2004  bod A. 8. zo dňa 11.3.2004.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo uznesenie č. 2/2004 A.  8. zo dňa 11.3.2004  zrušené.

Starosta obce predložil návrh na nového kronikára   obce Krakovany - Ing. Emíliu Knoškovú. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola Ing. Knošková schválená do funkcie kronikára obce Krakovany.

 

Žiadosť Ing. Janky Belicovej na odvolanie z funkcie predsedníčky sociálnej komisie obce Krakovany. Do funkcie predsedníčky sociálnej komisie bola schválená uznesením č. 15/2006  bod D.8. zo dňa 8.12.2006. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo uznesenie č. 15/2006 zo dňa 8.12.2006 zrušené.

Starosta obce predložil návrh na novú predsedníčku sociálnej komisie - Ing. Emíliu Knoškovú. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1(pán Gono), nehlasoval: 0, bola pani Knošková schválená do funkcie predsedníčky sociálnej komisie.

 

Starosta obce oboznámil poslancov o ukončení investičnej výstavby – plynofikácia, ktorá je v štádiu pred kolaudáciou.

 Ďalej informoval poslancov o havárii plynu v materskej škole, kde došlo k výbuchu a následnému poškodeniu okna. Privolaná poruchová služby zistila, že porucha vznikla na prívodnom potrubí pár metrov od budovy škôlky. Poruchu odstránila ešte v ten deň v nočných hodinách, ale škôlka zostala zatvorená, nakoľko bol odstavený prívod plynu.  Bolo potrebné premiestniť regulátor a plynomer mimo budovu škôlky. Bolo prisľúbené, že tieto práce budú vykonané hneď na druhý deň, t.j. 23.10.2007. Náklady spojené s rozkopaním terénu bude hradiť SPP, ostatné vzniknuté náklady na rekonštrukciu uhradí Obec Krakovany.

 

Starosta obce informoval aj o oprave poškodeného elektrického vedenia počas kalamity pri kultúrnom dome. Na opravu zostáva už len elektrické vedenie pri cintoríne v Krakovanoch.

 

Ing. Michal Sedlák informoval poslancov o zasadnutí kultúrnej komisie, na ktorej sa zaoberali

-  potrebou zriadenia a  opravy detských ihrísk v obci.  Kultúrna komisia navrhla opravu a obnovu  existujúceho detského ihriska, ktoré by slúžilo pre staršie deti. Pre malé deti navrhla vybrať novú lokalitu, napr. vo dvore pri kaviarni U notára, nakoľko je tento priestor zabezpečený aj proti prípadným vandalom.

Pripomienky poslancov: Ing. Jurda navrhol zriadenie nového detského ihriska v priestoroch záhrady pri materskej škole a pripomenul, že zariadenia na detské ihriská musia byť certifikované. Pán Pekarovič sa stotožnil návrhom pána Jurdu, ale zároveň navrhol prehradenie objektu záhrady  škôlky, lebo vstup do objektu cudzím osobám je zakázaný. Tým by sa zabezpečil prístup na detské ihrisko aj verejnosti. Pán Gono navrhol využiť projekt Obnova dediny a použiť ho na obnovu detského ihriska v materskej škole, ktoré bude slúžiť len pre potreby materskej školy.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh na použitie projektu Obnova dediny pre materskú školu schválený.

 

- rekonštrukciou Kultúrneho domu v Krakovanoch. Vzhľadom na predpokladané náklady na opravu KD (cca 20.000.000,- Sk) je potrebné sledovať výzvy  v rámci Štrukturálnych fondov.

 

Rozpočet na kanalizáciu pre firmu STURM:

Celkové náklady, ktoré uviedol spracovateľ návrhu, boli 1.380.000,- Sk, Ing. Kališ jednotlivé položky prepočítal a návrh upravil na výslednú sumu 648.000,- Sk. Po predložení upraveného návrhu (648.000) firma Sturm žiadala  úpravu rozpočetu na 700.000,- Sk

Pán Pekarovič priniesol na zasadnutie inštalačné CD CEN KROS  a navrhol, aby bol predložený rozpočet prepočítaný a pomocou tohto programu.

Na hlasovanie predložil starosta obce konečný návrh rozpočtu kanalizácie firmy Sturm vo výške 650.000,- Sk + DPH.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol rozpočet na kanalizáciu pre firmu Sturm  vo výške 650.000,- Sk + DPH schválený.

 

Posúdenie návrhu firmy K&L Real Krakovany na zriadenie parkoviska na parcele č.43/1 na ulici Hoštáky v časti pri potoku Holeška.

Firma K L Real Krakovany predložila na rokovanie štúdiu využitia požadovaných priestorov za účelom zriadenia parkovacích  miest pre osobné motorové vozidlá. Pán Pekarovič vyjadril nesúhlas zo zriadením tohto parkoviska z dôvodu rušenia nočného pokoja a zvýšenej hlučnosti. Na tieto argumenty reagoval Ing Kališ a snažil sa poukázať na stále rastúci stupeň motorizácie nielen na Slovenku, ale  aj v našej obci. Ing. Jurda požadoval pri realizácii návrhu ponechať existujúce stromy. Pán Pekarovič požadoval, ak sa parkovisko bude realizovať, aby mal on a pán Paulivič na tomto parkovisku vyhradené po jednom parkovacom mieste, nakoľko sa parkovisko bude nachádzať pred ich domami. (Návrh bol zamietnutý). Záver diskusie vyústil do požiadavky ponechať existujúce stromy a dodržať všetky podmienky na ochranu životného prostredia.

Hlasovaním za: 7, proti: 1(Rajčák), zdržal sa hlasovania: 1(Gono), nehlasoval: 0, bol predložený návrh na zriadenie parkoviska podľa štúdie bez výrubu stromov schválený.

 

Hlasovanie o odmenách pre starostu obce a hlavného kontrolóra

 Pán Kikta, zástupca starostu obce rozdal poslancom lístočky, na ktoré poslanci anonymne napísali svoje návrhy na odmeny pre starostu a kontrolóra obce. Z navrhovaných hodnôt sa vypočítal aritmetický priemer.

- Starosta obce: 41%

- Kontrolór obce: 13%

 

 

Interpelácie poslancov:

Ľubomír Pekarovič kontrolór obce:

- vyslovil požiadavku, aby bol prizvaný na rokovania o tvorbe rozpočtu,

- Upozornil na skutočnosť, že základná škola nie je odhradená od staveniska,

- pripomenul potrebu aktualizácie internetovej stránky, čo sa týka doplnenia VZN.

 

Mgr. Eva Seitlerová, riaditeľka ZŠ:

- požiadala o zaradenie do rozpočtu obce na rok 2008 výmenu okien na ZŠ

 

Jozefína Klčová, riaditeľka MŠ.

- požiadala o zaradenie do rozpočtu obce na rok 2008 výmenu okien na MŠ.

 

K bodu č.9

 

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 12/2007 zo dňa 22. októbra 2007

 

 

UZNESENIE č. 12/2007

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 22. októbra 2007

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 1. schvaľuje:

1. program rokovania

2. členov návrhovej komisie Ing. Milana Jurdu a Martina Gonu

3. overovateľov zápisnice Petra Kiktu a Mgr. Juraja Filu

4 rozšírenie plánu činnosti hlavného kontrolóra obce p. Pekaroviča o štúdium problematiky samosprávy a príslušných predpisov a prizývanie  na zasadnutie komisií pri riešení sťažnosti obyvateľov

5. správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch ZŠ za školský rok 2006/2007

6. správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch MŠ za školský rok 2006/2007

7. Zrušenie uznesenia č. 5/2007 pod bodom A.4. zo dňa 23.4.2007

8. Zámennú zmluvu s RKC - farnosť Krakovany - parcela č. 293/7 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 583 m2  za  parcelu č. 738/6 - zastavené plochy a nádvoria o výmere 490 m2  a parcela č. 738/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 93 m2 – katastrálne územie Krakovany.

9. Nájomnú zmluvu s RKC - farnosť Krakovany na parcely č. 738/1, 738/3, 738/4, 738/5 na cintorín v Krakovanoch s dodatkom smernice kánon č. 1210-1213.

10. návrh zmeny VZN  na určenie úhrady za bývanie pre obyvateľov umiestnených v ZOS variant č.1, bez zaopatrenia s účinnosťou od 1.1.2008

11. zrušenie uznesenia č.2/2004 pod bodom A.8. zo dňa 1.3.2004

12. návrh na nového kronikára obce - Ing. Emíliu Knoškovú

13. zrušenie uznesenia č. 15/2006 pod bodom D.8. zo dňa 18.12.2006

14. návrh na novú predsedníčku sociálnej komisie - Ing. Emíliu Knoškovú

15. prípravu projektu Obnova dediny pre materskú školu – spracovatelia p. Jozefína Klčová  a p. Martin Gono

16. financovanie kanalizácie firmy Sturm do výšky 650.000,- + DPH

17. zriadenie parkoviska podľa štúdie bez výrubu stromov

18. odmeny pre starostu obce vo výške 41% a pre hlavného kontrolóra vo výške 13%.

 

 1. berie na vedomie:

1.      kontrolu uznesení č. 1/2007

2.      informáciu o dokončení plynovodu v štádiu pred kolaudáciou

3.      informáciu o havárii plynu v MŠ

4.      informáciu o oprave elektrického vedenia pri KD

5.      informáciu o zasadnutí kultúrnej komisie

 

Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo uznesenie č. 12/2007 zo dňa 22.októbra 2007 schválené.

 

K bodu č. 10

 

Na záver starosta obce poslancom poďakoval za ich účasť a ukončil rokovanie. Po oficiálnej časti nasledovalo malé spoločenské posedenie. Starosta obce zablahoželal poslancovi p. Ladislavovi Žitnanskému k životnému jubileu 60 rokov.