Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 26. októbra 2006

 

č. 12/2006

    

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnený: Peter Kikta, na začiatku rokovania neprítomný: Ing. Michal Sedlák

 

Program rokovania:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Výstavba bytov   
 5. Ponuka na prevádzkovanie káblovej televízie
 6. Rôzne
 7. Návrh uznesenia
 8. Záver

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce otvoril riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, privítal prítomných  a predložil na schválenie návrh na doplnenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. Ako bod č. 4 požiadal zaradiť Rozpočtové opatrenie č. 2/2006.  Hlasovaním: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol upravený program rokovania schválený nasledovne:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Rozpočtové opatrenie č. 2/2006
 5. Výstavba bytov  
 6. Ponuka na prevádzkovanie káblovej televízie
 7. Rôzne
 8. Návrh uznesenia
 9. Záver

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce predložil návrh na schválenie členov návrhovej komisie.  Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa: 2 (Jozef Macháč a Andrej Čelín), nehlasoval: 0, boli za členov návrhovej komisie schválení Jozef  Macháč a Andrej Čelín.

 

Na rokovanie prišiel Ing. Michal Sedlák.

 

Za overovateľov zápisnice zo zasadnutia OZ starosta obce navrhol Ing. Sedláka a A. Belobradovú.  Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1 (Anna Belobradová), nehlasoval: 0, boli za overovateľov zápisnice  schválení Ing. Michal Sedlák a Anna Belobradová.

 

 

 

K bodu č. 3

 

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 10/2006 a 11/2006. Konštatoval nasledovné:

-         zámenná zmluva medzi obcou Krakovany a manželmi Kusendovými ešte nebola zrealizovaná,

-         obec má podpísanú zmluvu o školskom obvode s mestom Piešťany a Vrbové - všetci žiaci, ktorí navštevujú 2. stupeň, budú mať preplatené cestovné,

-         čerpanie účelových finančných prostriedkov  vo výške 87.236,- Sk -  bola vybratá, objednaná a dodaná snežná fréza a krovinorez.

-         uskutočnilo sa zasadnutie výberovej komisie - pre ZOS bola vybratá firma na dodávku okien a dverí (Vetrex Žilina), pre obec bola vybratá firma Moundfield - snežná fréza v sume 58.500,- Sk, firma Paulovič Smolenice - krovinorez  + žacia hlava v sume 26.000,- Sk. Podľa čerpania kapitálových finančných prostriedkov v ZOS Krakovany, komisia bude ešte posudzovať ponuky na dodávku automatickej práčky.

-         PŠD Krakovany-Stráže dodržalo prísľub a uhradilo sumu 290.000,- Sk z nedoplatku dane z nehnuteľnosti za rok 2006,

-         v rámci vyhodnotenia 2. kola verejnej obchodnej súťaže bol už zrealizovaný 1 odpredaj - pán Ivan Beseda uhradil kúpnu cenu a kúpne zmluvy boli už predložené na zápis do katastra,

-         na SÚC TTSK v Trnave bol zaslaný list, ktorý vyzýva správcu mosta cez potok Holeška, aby vykonal opravy na železnej konštrukcii zábradlia ponad most,

-         poškodené erby pri vstupe do obce boli demontované a počas zimy bude uskutočnená ich rekonštrukcia a po obnove náterov budú opäť inštalované,

-         správca toku Holeška uskutoční v najbližších mesiacoch čistenie potoka - výrub kríkov, aby sa zabránilo prípadným povodniam.

 

K bodu č. 4

 

Starosta obce predložil návrh finančnej komisie na rozpočtové opatrenie č. 2/2006, ktorým sa upravuje schválený rozpočet obce na rok 2006. Príjmy bežného rozpočtu sa zvyšujú o sumu 418.500,- Sk (dotácie zo štátneho rozpočtu + výnos dane z príjmov fyzických osôb) a príjmy kapitálového rozpočtu sa zvyšujú o sumu 3.374.000,- Sk. Príjmy spolu sa zvyšujú o 3.792.500,- Sk.

Výdaje rozpočtu obce sa taktiež zvyšujú v bežnom rozpočte o sumu 418.500,- Sk a v kapitálovom rozpočte o sumu 3.374.000,- Sk. Výdaje spolu sa zvyšujú o sumu 3.3792.500,- Sk.  Účelové použitie týchto finančných prostriedkov je presne určené v rozpočtovom opatrení č. 2/2006, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 , bolo rozpočtové opatrenie č. 2/2006 schválené.

 

K bodu č. 5

 

V stredu 25.10.2006 sa na obecnom úrade uskutočnilo stretnutie záujemcov o výstavbu nájomných bytov. Stretnutia sa zúčastnil Dr. Viliam Vittek, ktorý vysvetlil záujemcom finančné podmienky takejto výstavby. Záujemcovia dostali určitý čas na rozmyslenie, či s danými podmienkami súhlasia, alebo od žiadosti odstupujú. Nakoľko niektorým záujemcom podmienky neboli celkom zrozumiteľné, starosta obce zorganizoval aj ďalšie stretnutie, ktoré sa uskutoční v utorok 31.10.2006.

 

 

K bodu č. 6

 

Firma Multichannel, Strážovská ulica 48, Krakovany, ktorej prevádzkovateľom je Ing. Miroslav Maco, predložila návrh na prevádzkovanie káblovej televízie. V predloženej ponuke je 16  televíznych programov za ročný poplatok 1.200,- Sk.. Uvedený návrh predložil ako ponuku na zmenu prevádzkovateľa káblovej televízie v obci Krakovany. Pán Ing. Maco predložil návrh na zmenu od 1.1.2008, poslanci sa vyjadrili, že je možné zaslať firme STELAR Nové Mesto nad Váhom výpoveď zo zmluvy o prevádzkovaní a prevádzkovateľa zmeniť od 1.7.2007.

Starosta obce navrhol, aby sa o predloženom návrhu diskutovalo a využili právne rady po preštudovaní zmluvy o prevádzkovaní, aby sa vyhlo zbytočným súdnym sporom. Najvýhodnejším riešením by bola dohoda k 1.1.2008 pri zmene prevádzkovateľa. O návrhu sa rozhodne na budúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

 

K bodu č. 7

 

Obec Krakovany vybudovala nové prepojenie vodovodu na Strážovskej ulici v prepojení na Južnú ulicu. Na Strážovskej ulici boli doteraz na vodovod v tejto lokalite pripojení: p. Miklovič, p. Klčo, p. Klíč a p. Strížová. Menovaní si už v minulosti uhradili poplatky za zriadenie vodovodnej prípojky a pri tejto výstavbe im firma TAVOS Piešťany opätovne fakturovala zriadenie prípojky (nainštalovanie navŕtavacieho pásu). Títo menovaní požiadali obec o preplatenie týchto výdavkov, nakoľko boli spôsobené výstavbou zo strany obce.

Pán Miklovič požadoval uhradiť sumu 4.892,- Sk, pani Strížová požadovala sumu 5.127,- Sk, pán Klčo 4.476,- Sk a Ing. Klíč mal uhradiť sumu 4.448,- Sk. (Žiadatelia predložili fotokópiu dokladu o úhrade faktúry, Ing. Klíč vrátil neuhradenú faktúru firme TAVOS, ale uvedenú sumu bude musieť uhradiť). Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 , boli schválené  žiadosti o  preplatenie nákladov za realizáciu vodovodných prípojok. Uvedené náklady budú zahrnuté do celkových výdavkov na výstavbu vodovodu na Strážovskej ulici.

 

Rokovanie opustil Jozef Štefanka.

 

Starosta obce informoval poslancov o predloženom návrhu firmy SAD Trnava, a. s., ktorým upravujú prevádzku autobusu, ktorý zachádza do obce Krakovany. Z dôvodu neefektívnosti sa ruší „klasický“ spoj Krakovany - Piešťany a do obce bude zachádzať spoj Piešťany - Ostrov - Vrbové. Uvedená zmena začne platiť od 10. decembra 2006. Občania tieto zmeny kritizovali, najmä z dôvodu zhoršeného prístupu na zastávku Piešťany - Juh. Tento problém sa bude riešiť presmerovaním niektorých spojov Vrbové - Piešťany cez zastávku Piešťany - Juh.

Poslanci túto informáciu zobrali na vedomie.

 

VZN č. 5/2003 o chove, vodení a držaní psov na území obce Krakovany - Okresná prokuratúra v Trnave uskutočnila  previerku a podala protest proti tomuto VZN. Po obsahovej stráne je uvedená norma v poriadku, je potrebné však  zrušiť pojem „miestny poplatok za psa“ podľa novej právnej úpravy na pojem „daň za psa“ a „poplatok za náhradnú známku“ zmeniť na zákonný pojem „suma úhrady za náhradnú známku“.

Na základe protestu prokurátora hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 , boli napadnuté paragrafy VZN č. 5/2003 zrušené a nahradené pojmami podľa platnej právnej úpravy. O prerokovaní protestu bude zaslaný na Okresnú prokuratúru do Trnavy záznam.

 

Prišiel poslanec Jozef Štefanka.

 

Starosta obce navrhol poslanom, aby doplnili sadzobník úhrad za služby poskytované obcou. Ide o službu - poskytovanie šalovacích dielcov na vybudovanie obrubníka na osadenie náhrobných kameňov. Obec dala zhotoviť jednu formu, ktorá by mala zabezpečiť rozmerovú jednotnosť hrobov. Navrhol, aby bol schválený poplatok 50,- Sk/1 týždeň. Poslanci s týmto návrhom súhlasili a hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 , schválili doplnenie sadzobníka úhrad.

 

Nakoľko sa blíži koniec kalendárneho roka a zároveň aj ukončenie funkčného obdobia, starosta obce navrhol, aby sa fyzická inventúra uskutočnila najneskôr do 30. novembra 2006.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 , bol termín vykonania fyzickej inventúry schválený.

 

Z rokovania odišiel Ing. Michal Sedlák.

 

Ivana Galbavá, nájomníčka prevádzky kaderníctva, predložila žiadosť o výmenu gamatiek. Svoju žiadosť odôvodnila kontrolou pracovníka SPP, ktorý  zistil, že gamatky už nespĺňajú bezpečnostné podmienky. V minulosti už obec vykonala výmenu gamatiek v prevádzke kaviarne. Hoci priamo v nájomnej zmluve nie je stanovená povinnosť prenajímateľa vykonať takúto výmenu, poslanci so žiadosťou súhlasili a hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 , ju schválili. Bližšie časové a technické podmienky už dohodne priamo starosta obce.

 

Starosta obce informoval poslancov o pokračovaní súdneho sporu, ktorý vedie obec Krakovany s nájomníkom p. Sarvašom. Predseda senátu nariadil pojednávanie na 9. novembra 2006 o 8.30 hod. Starosta obce zároveň informoval, že na toto pojednávanie si aj obec dohodne právne zastúpenie. Obec zároveň navrhla, aby boli spojené oba spory (Obec Krakovany podala návrh na vypratanie nehnuteľnosti a pán Sarvaš o vyhlásenie vôle na uzavretie zmluvy.

Po prvom pojednávaní starosta obce bude poslancov informovať o vývoji celej kauzy.

 

Na rokovanie prišiel Ing. Michal Sedlák.

 

Obec Krakovany požiadala Slovenský pozemkový fond o odkúpenie  parcely č. 653/1 vo výmere 1162 m2 a parcely č. 653/3 vo výmere 270 m2 v katastrálnom území Stráže pri Krakovanoch. Uvedené parcely slúžia ako poľný chodník medzi obcami Krakovany a Trebatice. Budúci investori majú záujem do týchto parciel uložiť inžinierske siete. Slovenský pozemkový fond zaslal obci vyjadrenie k žiadosti. Aby mohla byť vypracovaná kúpna zmluva, je potrebné súhlasné stanovisko obecného zastupiteľstva. Obec si už zadala na uvedené parcely vypracovať aj znalecký posudok. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 , bol schválený súhlas na odkúpenie uvedených parciel.

 

Obec Krakovany v minulosti už riešila sťažnosť p. Alojza Franku na parkovanie kamióna p. Bohunského pred jeho rodinným domom. Pán Franko sa obrátil aj na Ministerstvo životného prostredia SR so svojou sťažnosťou na nekonanie starostu obce. Ministerstvo požiadalo obecné zastupiteľstvo o zaslanie stanoviska. Starosta obec podrobne oboznámil poslancov s celým prípadom a obecné zastupiteľstvo schválilo text stanoviska pre ministerstvo. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 , bol text stanoviska schválený.

 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o prípravách osláv 100. výročia začatia prevádzky na  železničnej trati Piešťany - Vrbové, ktoré sa uskutočnia v piatok 27. októbra 2006.

Vyzval prítomných, ktorí majú záujem o program osláv, že sa ho môžu zúčastniť.

 

Na obecné zastupiteľstvo bola doručená žiadosť futbalových seniorov, ktorí sa obrátili na obecné zastupiteľstvo so žiadosťou o vyriešenie problému využívania športového komplexu. Žiadosť podporilo 22 členov - futbalových seniorov. K problému sa rozprúdila živá diskusia. Záverom tejto diskusie bola dohoda, že sa uskutoční spoločné rokovanie medzi zástupcami obecného zastupiteľstva  ( Ing. Michal Sedlák a Ladislav Žitnanský), výboru TJ Družstevník Krakovany a zástupcami futbalových seniorov. Tohto rokovania sa môžu zúčastniť aj ďalší poslanci obecného zastupiteľstva. Termín rokovania dohodne starosta obce.

 

Starosta obce informoval poslancov o nedoplatkoch na dani z nehnuteľnosti za rok 2006, poplatku za komunálny odpad a dani za psa. Najväčšie nedoplatky má PŠD Krakovany-Stráže. Jeho daňový nedoplatok predstavuje sumu 366.774,- Sk.

 

Interpelácie poslancov:

Ladislav Žitnanský:

-         poškodenie autobusovej zastávky na Železničnej ulici smerom na Piešťany,

-         pri odstránení domu súpisné číslo 328 (tzv. Fiedlerovec) bola odstránené označenie Strážovská ulica, toto označenie chýba a znemožňuje tak orientáciu v obci,

-         na ulici Hoštáky pri budúcom premostení potoka Holeška vznikol veľký výmoľ, ktorý je maskovaný kríkmi, hrozí však nebezpečenstvo zosunutia priamo do potoka.

 

Jozef Štefanka:

-         zúčastnil sa na Okresnej záhradkárskej výstave v Piešťanoch, kde získal Cenu primátora mesta Piešťany za 1. miesto za kolekciu jabĺk

-         ďalšia otázka smerovala k zabezpečeniu náhradných  plastových vriec pri vývoze PET fliaš. (V prípade potreby sú ďalšie náhradné vrecia k dispozícii na obecnom úrade.),

-         informoval poslancov o riešení sťažností občanov na neprehľadnosť križovatky pri dome č. 166. Pán Anton Braško však už vykonal orez kríkov, ktoré bránili vo výhľade.

 

Andrej Čelín:

-         je nutné vyriešiť problém parkovania kamiónov v obci vypracovaním všeobecne záväzného nariadenia, ktoré by túto problematiku upravovalo.

 

Ing. Michal Sedlák:

-         informoval poslancov o vystúpení súboru LUSK v Slovenskej televízii (relácia Kapura dňa 28.10. a 29.10.2006 na STV2) a ľudovej hudby Borovienka v programe zábavnej skupiny Drišľak, ktorý bude vysielaný v novembri.

-         obec získa dodatočne dotáciu na folklórne slávnosti vo výške 20.000,- Sk z Trnavského samosprávneho kraja. Od budúceho roka  budú slávnosti niesť názov Krajské slávnosti Trnavského samosprávneho kraja.

 

Ľubomír Pekarovič:

-         bolo by vhodné upozorniť firmu WABASH, aby pokosila burinu za svojím oploteným areálom,

-         je potrebné zmluvne doriešiť dohodu s Ing. Gudiakom, v akom čase vybuduje skladové priestory pre potreby školskej jedálne pri materskej škole,

-         v prevádzke kultúrneho strediska je k 26.10.2006 vykázaná strata vo výške 205.000,- Sk, pri riešení tohto problémy by bolo vhodné pouvažovať aj nad lepším využívaním prírodného amfiteátra. Na túto informáciu reagoval Ing. Sedlák (predseda kultúrnej komisie), ktorý navrhol, aby kultúrne stredisko organizovalo všetky zábavy, a potom bude prevádzka zisková.

 

K bodu č. 8

 

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 12/2006 z 26. októbra 2006.

 

 

UZNESENIE č. 12/2006

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26. októbra 2006

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A. schvaľuje:

1. program rokovania,

2. členov návrhovej komisie Jozefa Macháča a Andreja Čelína,

3. overovateľov zápisnice Ing. Michala Sedláka a Annu Belobradovú,

4. rozpočtové opatrenie č. 2/2006 , ktorým sa zvyšuje rozpočet obce o sumu 3.792.500,- Sk v príjmovej aj výdavkovej časti na výslednú sumu 19.537.000,- Sk v príjmoch aj výdavkoch.

5. preplatenie sumy 4.892,- Sk pre Jána Mikloviča za rekonštrukciu vodovodnej prípojky pri výstavbe vodovodu na Strážovskej ulici,

6. preplatenie sumy 5.127,- Sk pre pani Janu Strížovú za rekonštrukciu vodovodnej prípojky pri výstavbe vodovodu na Strážovskej ulici,

7. preplatenie sumy 4.476,- Sk pre pána Ladislava Klču za rekonštrukciu vodovodnej prípojky pri výstavbe vodovodu na Strážovskej ulici,

8. preplatenie sumy 4.448,- Sk pre pána Ing. Petra Klíča za rekonštrukciu vodovodnej prípojky pri výstavbe vodovodu na Strážovskej ulici,

9. opravu  VZN č. 5/2003 o chove, vodení a držaní psov na území obce Krakovany podľa pokynov Okresnej prokuratúry v Trnave,

10. doplnenie sadzobníka úhrad za služby poskytované obcou Krakovany o úhradu za zapožičanie šalovacích dielcov na vybudovanie obrubníka hrobového miesta. Výška úhrady je 50,- Sk/1 týždeň zapožičania.

11. vykonanie fyzickej inventúry majetku obce v termíne do 30. novembra 2006,

12. výmenu gamatiek v prevádzke kaderníctva,

13. odkúpenie parcely č. 653/1 o výmere 1162 m2 a parcely č. 653/3 o výmere 270 m2 v katastrálnom území Stráže pri Krakovanoch od Slovenského pozemkového fondu na výstavbu chodníka medzi obcami Krakovany a Trebatice,

14. stanovisko obecného zastupiteľstva na prešetrenie podania z MŽP SR (sťažnosť p. Alojza Franku na nekonanie starostu obce).

 

B. berie na vedomie:

1. kontrolu uznesenia číslo 10/2006 a 11/2006,

2. informáciu o výstavbe nájomných bytov,

3. diskusiu o problematike prevádzkovania káblovej televízie,

4. informáciu o pripravovaných úpravách v autobusovej linke, ktorá zachádza do obce Krakovany,

5. informáciu o pripravovanom súdnom pojednávaní v spore s pánom Pavlom Sarvašom,

6. informáciu o oslave 100. výročia zahájenia prevádzky na železničnej trati Piešťany - Vrbové,

7. sťažnosť na využívanie športového komplexu s tým, že starosta obce dohodne spoločné stretnutie po 2 členoch (zástupcoch) medzi obecným zastupiteľstvom (stretnutia sa za OZ zúčastní Ing. Sedlák a L. Žitnanský), výborom TJ a zástupcami futbalových seniorov.

8. interpelácie poslancov

 

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo uznesenie č. 12/2006 zo dňa  26. októbra 2006 schválené.

 

 

K bodu č. 9

 

Na záver poďakoval starosta obce poslancom za účasť a ukončil rokovanie.