Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 15. decembra 2005

 

č. 12/2005

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnený: Jozef Macháč

Na začiatku rokovania nebol prítomný Ing. Michal Sedlák.

 

Program rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3. Kontrola uznesenia

4. Rozpočtové opatrenie č. 3/2005

5. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  pre rok 2006

6. Schválenie ÚPO Krakovany

7. Návrh rozpočtu na rok 2006

8. Zoznam vyradeného majetku

9. Rôzne

10. Návrh uznesenia

11. Záver

 

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce privítal prítomných poslancov na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Na otvorení rokovania bolo prítomných 7 poslancov, dvaja poslanci svoju neúčasť a meškanie vopred ospravedlnili.  Zároveň predložil na schválenie program rokovania. Keďže nikto nemal   ďalšie pripomienky ani doplňujúce návrhy, dal o predloženom návrhu hlasovať.

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce predložil návrh na schválenie členov návrhovej komisie. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa: 1 (Andrej Čelín), nehlasoval: 0, boli za členov návrhovej komisie schválení Andrej Čelín a Ing. Michal Sedlák.

Za overovateľov zápisnice z tohoto zasadnutia starosta obce navrhol Jozefa Filu a Petra Kiktu. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

K bodu č. 3

 

Starosta obce vykonal kontrolu uznesenia č. 11/2005. Na poslednom operatívnom zasadnutí sa rozhodovalo, či sa v obci bude budovať gravitačná alebo vákuová kanalizácia.  

Dnes (15.12.2005) sa starosta obce spolu s Petrom Kiktom zúčastili rokovania s Ing. Kuběnom (zástupca firmy TAVOS, a.s.).  Vysvetlili si súčasnú situáciu s finančnými prostriedkami a možnosťami ich získania cez Štrukturálne fondy Európskej únie.

Predstavitelia firmy TAVOS vyjadrili súhlasné stanovisko, aby obec samostatne predložila projekt na získanie finančných prostriedkov na výstavbu kanalizácie zo Štrukturálnych fondov EÚ, ale len na výstavbu gravitačnej kanalizácie. Na výstavbu vákuovej kanalizácie obec nedostane od vodárenskej spoločnosti súhlas, nakoľko to nie je v súlade s ich dlhodobým rozvojom.  

Predseda finančnej komisie p. Kikta sa vyjadril, aby sa pokračovalo v samostatnom projekte obce na žiadosť do Štrukturálnych  fondov EÚ na gravitačnú kanalizáciu. V platnosti zostáva pôvodné uznesenie o samostatnom predložení žiadosti na finančné prostriedky.

 

K bodu č. 4

 

Finančná komisia spolu s p. Kotulovou predložili na schválenie rozpočtové opatrenie č. 3/2005. Ide o úpravu schváleného rozpočtu na rok 2005, ktorý bol v príjmoch aj výdavkoch schválený  vo výške 15.574.000,- Sk. Uvedená čiastka sa zvyšuje o 496.000,- Sk v príjmoch a výdavkoch na výslednú sumu 16.070.000,- Sk.

Podrobný rozpis jednotlivých položiek tvorí prílohu originálu tejto zápisnice.

V rámci úpravy rozpočtu na rok 2005 starosta obce informoval, že obec získala z Nadácie Markíza sumu 50.000,- Sk na rozvoj mládežníckeho športu. Suma je určená na nákup športovej výstroje pre žiacke mužstvo.

 

Na rokovanie prišiel Ing. Michal Sedlák.

 

V diskusii k rozpočtovému opratreniu sa Ing. Sedlák vyjadril, že bude potrebné ešte tento rok vyplatiť sumu 10.000,- Sk za nácvik detského folklórneho súboru Krakovanček. V roku 2005 túto činnosť vykonáva p. Jarmila Kubranová, za rok 2004 bola suma vyplácaná začiatkom roku 2005 p. Zuzane Snohovej. Ing. Sedlák upozornil, aby sa s touto sumou počítalo v rozpočte roku 2005.

 

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo rozpočtové opatrenie č. 3/2005 schválené.

 

K bodu č. 5

 

Od 1. decembra 2005 bol na úradnej tabuli zverejnený návrh VZN o miestnych daniach pre rok 2006. Na základe tejto skutočnosti PŠD Krakovany-Stráže  predložila žiadosť, v ktorej podľa  návrhu VZN § 3, bod 4 žiada o zníženie sadzby dane z pozemkov z 0,30 na 0,25% zo základu dane.

K tejto žiadosti sa rozprúdila diskusia, v ktorej starosta informoval poslancov, čo by vo finančnom vyjadrení predstavovalo požadované zníženie.

Poslanci sa kriticky vyjadrili k postoju PŠD voči obci a považujú za neseriózne jednanie, keď nikto z vedenia PŠD sa nezúčastnil tohto rokovania aby prezentoval a obhájil túto žiadosť.

Starosta obce dal o žiadosti hlasovať.

Hlasovaním za: 0, proti: 7, zdržal sa: 1 (Ing. Sedlák), nehlasoval: 0, žiadosť PŠD bola zamietnutá.

 

Po prerokovaní tejto žiadosti sa pristúpilo k prejednávaniu jednotlivých paragrafov návrhu VZN.

 

 

 

Daň zo stavieb

 

-  po prekonzultovaní výkladu novely zákona na Ministerstve financií SR starosta navrhol sadzbu 2,50 Sk / 1 m2 bez ďalších príplatkov za ďalšie nadzemné alebo podzemné podlažia pre stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo k hlavnej stavbe (drobné stavby).

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol tento návrh schválený.

 

Daň z bytov

 

Pri sadzbe dane z bytov bola navrhnutá suma 2,50 Sk / 1 m2. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bola táto sadzba schválená.

 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

V roku 2005 bola sadzba 0,918 Sk /deň/1 osoba - táto suma predstavuje podiel občana na celkových nákladoch obce spojených so zneškodňovaním komunálneho odpadu. Podľa predbežných (očakávaných) nákladoch v roku 2006 bola navrhnutá suma 0,945 Sk/deň/1 osoba, čo predstavuje ročný poplatok 345,- Sk.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol návrh schválený.

 

Na záver tohto bodu dal starosta obce hlasovať o návrhu VZN ako o celku. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpadu a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany pre rok 2006 schválené.

 

K bodu č. 6

 

Krajský stavebný úrad Trnava, odbor územného plánovania vydal záverečné stanovisko k územnoplánovacej dokumentácii Územný plán obce Krakovany - návrh".  Starosta obce poslancov oboznámil s textom stanoviska a záverečným odporučením, v ktorom krajský stavebný úrad odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť návrh riešenia ÚPO spolu s navrhovaným VZN o územnom pláne obce.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol Územný plán obce Krakovany schválený.

 

K bodu č. 7

 

Finančná komisia predložila na shválenie návrh rozpočtu obce na rok 2006. V príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu sa uvažuje so sumou 15.277.000,- Sk. Podrobný položkový rozpis návrhu rozpočtu obce na rok 2006 tvorí prílohu originálu tejto zápisnice.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol rozpočet obce na rok 2006 schválený.

 

K bodu č. 8

 

Predseda vyraďovacej komisie p. Pekarovič informoval prítomných o majetku obce, ktorý bol navrhnutý na vyradenie. Kroje  sa budú vyraďovať a presúvať na občianske združenie LUSK, hudobné nástroje zostanú v inventári obce a budú len zapožičané členom hudobných skupín. Z hudobných nástrojov sa vyradia len bicie a harmonika - podobne ako kroje budú prevedené na občianske združenie LUSK.

Z prevádzky kaviarne navrhol vyradiť a vyradený majetok odpredať:

plastové stoličky odpredať v cene 20,- Sk/1 kus

kreslá tapacírované červené v cene 10,- Sk/1 kus.

Výčapný pult sa len preradí do kultúrneho strediska a bude slúžiť pre potreby obce.

Hlasovaním za: 7, proti: 1 (Andrej Čelín), zdržal sa: 0, nehlasoval: 0,  bolo vyradenie a následný odpredaj schválené.

Zoznam vyraďovaného majetku  tvorí prílohu orginálu tejto zápisnice.

 

V rámci schvaľovania vyraďovania majetku a finančného usporiadania je potrebné schváliť prevod finančných prostriedkov vo výške 35.000,- Sk na občianske združenie LUSK. Ide o finančné prostriedky, ktoré si vytvoril folklórny súbor LUSK svojou činnosťou v roku 2005.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol prevod financií schválený.

 

K bodu č. 9

 

Ladislav Žitnanský:

- informoval prítomných poslancov a starostu obce, že Povodie Váhu vykonalo pri úprave Holešky veľmi nekvalitnú prácu. Na "stavenisku" zostalo po výkopoch veľké množstvo zeminy, ktorú už terénne neupravili. Bolo by vhodné, aby starosta obce požiadal Povodie Váhu, aby prácu kvalitne dokončilo.

- dojednal termín návštevy v družobnej obci Krakovany v Čechách na 30.6. - 2.7.2006. Zloženie delegácie budú tvoriť najmä športovci miestnej TJ, hudobná skupina Borovienka, LUSK  a prípadní ďalší záujemci podľa voľných kapacít v dopravnom prostriedku.

 

Starosta obce:

Klub paličkovanej čipky predložil žiadosť na preplatenie nákladov pre p. Piscovú a p. Valovú, ktorý vznikli účasťou na medzinárodnej výstave paličkovanej čipky v Prešove v júni 2005.

Hlasovaním za: 0, proti: 8, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, žiadosť nebola schválená.

 

Klub paličkovanej čipky predložil požiadavku na príspevok na rok 2006. Uvedená žiadosť bola postúpená na prerokovanie v kultúrnej a finančnej komisii, postup bude podľa schváleného uznesenia pri prerokovávaní žiadosti (najskôr prerokovanie v príslušnej komisii, potom schvaľovanie na zasadnutí obecného zastupiteľstva).

 

Daniela Piscová - žiadosť o osadenie smerových tabúľ

Pri tejto žiadosti je podobný postup - najskôr musí byť žiadosť prerokovaná v príslušnej komisii, potom bude schvaľovaná na  obecnom zastupiteľstve. V prípade osadenia informačných tabúľ sa bude postupovať podľa stavebného zákona.

 

Firma POPRO - ukončenie činnosti

Starosta obce informoval poslancov, že firma POPRO, s.r.o., Krakovany ukončuje k 31.12.2005 svoju činnosť. Nájomná zmluva bola ukončená dodatkom a dohodou o ukončení nájmu nebytových priestorov. Celý objekt bude protokolárne odovzdaný späť obci.

 

PETMAS ONYX - separovaný zber

Starosta obce informoval poslancov o možnostiach separovaného zberu v našej obci v roku 2006. Do zberných kontajnerov v domácnostiach by sa mal v budúcom roku zberať len papier a plastové nádoby, PET fľaše by sa mali zberať  do igelitových vriec. Zatiaľ nie je ešte dohodnutý presný systém zberu, je to predmetom rokovaní do konca roku, nakoľko obec je aj členom Združenia Piešťansko pre separovaný zber.

 

V diskusii vystúpili:

Ľubomír Pekarovič požiadal o informáciu, kto naviezol štrk pri vstupe do Strážovskej ulice. Starosta obce informoval, že štrk je určený na Mlynskú ulicu, ale bolo napršané a auto nemohlo vojsť do tejto ulice. Pán Garafa tento štrk presunie na Mlynskú ulicu v najbližšom vhodnom termíne.

 

Andrej Čelín požiadal o informáciu, kto umiestnil betónové panely pri potok Holeška. Starosta obce informoval, že panely si obstaral p. Martin Melicher, na ich osadenie do potoka dostal súhlas Povodia Váhu. Technické riešenie uloženia panelov do potoka zatiaľ nie je doriešenie, ale na odstránenie panelov z verejeného priestranstva apeluje aj p. Rajčáková.

 

Rokovania obecného zastupiteľstva sa zúčastnil aj p. Krupa. Informoval sa, kedy obec vybuduje prístupovú komunikáciu k jeho pozemku. Ide o lokalitu oproti materskej škole.

Starosta p. Krupovi vysvetlil situáciu, že obec zatiaľ nie je vlastníkom uvedenej parcely, na základe tejto skutočnosti obec zatiaľ nemôže podnikať žiadne ďalšie kroky.

 

Starosta obce poďakoval poslancom za prácu v roku 2005, ospravedlnil svoj predčasný odchod a poveril zástupcu starostu obce p. Jozefa Filu vedením rokovania.

 

 K bodu č. 10

 

Zástupca starostu obce vyzval členov návrhovej komisie, aby predložili návrh uznesenia č. 12/2005.

 

 

 

UZNESENIE č. 12/2005

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15. decembra 2005

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A. schvaľuje:

 

1. program rokovania

2. členov návrhovej komisie Ing. Michala Sedláka a Andreja Čelína

3. overovateľov zápisnice Jozefa Filu a Petra Kiktu

4. rozpočtové opatrenie č. 3/2005

5. Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2005 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2006

6. Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2005 o územnom pláne obce Krakovany a o regulatívoch a limitoch využívania územia a zásad pre ďalší rozvoj obce, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Krakovany

7. rozpočet obce Krakovany na rok 2006

8. vyradenie majetku obce podľa vyraďovacích protokolov

9. prevod finančných prostriedkov vo výške 35.000,- Sk na občianske združenie LUSK

10. odpredaj vyradeného majetku obce:

 

B. berie na vedomie:

 

1. kontrolu uznesenia č. 11/2005

2. informáciu o príprave družobnej návštevy v Krakovanoch v Čechách v dňoch 30.6. - 2.7.2006

3. žiadosť o príspevok na činnosť pre Klub paličkovania , pani Piscová bude prizvaná na rokovanie kultúrnej komisie na prerokovanie   tejto žiadosti

4. žiadosť o osadenie informačných tabuľ - táto žiadosť bude najskôr prerokovaná na zasadnutí stavebnej komisie

5. informáciu o ukončení činnosti firmy POPRO, s.r.o., Krakovany

6. informácie o separovanom zbere v budúcom roku

7. diskusné príspevky

 

C. neschvaľuje:

 

1. žiadosť PŠD Krakovany-Stráže o zníženie sadzby dane z pozemkov   zo sadzby 0,30 na 0,25 % zo základu dane

2. žiadosť Klubu paličkovania na preplatenie finančných nákladov na medzinárodnej výstave paličkovanej čipky v Prešove v dňoch 22.6. - 25.6.2005.

 

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo uznesenie č. 12/2005 zo dňa  15. decembra  2005 schválené.

 

K bodu č. 11

 

Zástupca starostu obce poďakoval prítomným poslancom za účasť na zasadnutí obecného

zastupiteľstva a ukončil rokovanie.