Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

Zápisnica

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 6. januára 2005

 

č. 1/2005

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program rokovania:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Schválenie navýšenia poplatku za odobraté jedlo v školských stravovacích zariadeniach o réžijné náklady
 5. Rôzne
 6. Návrh uznesenia
 7. Záver

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce privítal prítomných poslancov a pozvaných hostí na slávnostnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch na začiatku nového kalendárneho roku 2005.

Vo svojom slávnostnom príhovore zhodnotil uplynulý rok 2004, informoval prítomných poslancov o  vykonaných  prácach či už na budove obecného úradu, kultúrneho domu alebo budovách školských zariadení. V závere príhovoru  vytýčil úlohy na rok 2005, najmä dokončenie bleskozvodov, dokončenie výmeny svietidiel na verejnom osvetlení, rekonštrukcia domu smútku.

 

Hoci bolo dnešné zasadnutie plánované ako slávnostné,  bolo potrebné prerokovať aj niektoré pracovné záležitosti. Na základe tejto skutočnosti dal starosta obce schváliť program rokovania.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce predložil návrh na schválenie členov návrhovej komisie. Hlasovaním za: 8, proti. 0, zdržal sa: 1 /Andrej Čelín/, nehlasoval: 0,  boli za členov návrhovej komisie schválení Jozef Štefanka a Andrej Čelín.   

Za overovateľov zápisnice z tohto zasadnutia starosta obce navrhol Ladislava Žitnanského a Jozefa Filu.   

Hlasovaním za: 8, zdržal sa: 1 /Jozef Filo/, proti: 0, nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

K bodu č. 3

Starosta obce vykonal kontrolu uznesenia č. 10/2004. Skonštatoval, že uznesenie bolo splnené, treba však vykonať opravu pri bode A.9 - odmena starostovi obce za IV. štvrťrok 2004 a pri bode A.10 - odmena kontrolórovi obce za IV. štvrťrok 2004. Uvedené odmeny je možné podľa platnej právnej úpravy schváliť až po ukončení príslušného štvrťroka.  Na základe tejto skutočnosti je potrebné zrušiť body A.9 a A.10 uznesenia č. 10/2004. Poslanci sa dohodli, že sadzby zostanú v platnosti a schvália sa opätovne uznesením č. 1/2005.

 

K bodu č. 4

 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13. decembra 2004 sa rokovalo o navyšovaní poplatku za odobraté jedlo v školských stravovacích zariadeniach, no o zvýšení sa nerozhodlo. Nakoľko obec dopláca na prevádzku týchto zariadení, vedúca týchto zariadení navrhuje zvýšiť sadzbu stravného o 3,- Sk za odobraté jedlo, pričom táto suma je určená na financovanie réžijných nákladov stravovacieho zariadenia.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo navýšenie poplatku schválené a je platné od 1. januára 2005.

 

Starosta obce ďalej predložil na schválenie návrh, ktorý predložila riaditeľka materskej školy. Podľa pôvodne platnej právnej úpravy dieťa, ktoré dovŕšilo 5 rokov veku a navštevovalo predškolské zariadenie neplatilo žiadny poplatok. Nakoľko ostatné deti vo veku do 5 rokov platia sumu 100,- Sk, riaditeľka navrhla taktiež sumu 100,- Sk.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol  poplatok 100,- Sk za čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením za dieťa, ktoré dovŕšilo 5 rokov  schválený  a je platný od 1. januára 2005.

 

K bodu č. 5

 

Predseda kultúrnej komisie Ing. Michal Sedlák informoval prítomných poslancov o zámere zorganizovať ďalší ročník obecného plesu. Dohodou prítomných poslancov bol stanovený dátum organizovania na 22. január 2005.

Nakoľko od 1. januára 2005 je funkcia riaditeľa kultúrneho strediska neobsadená, organizáciu plesu bude vo väčšej miere zabezpečovať kultúrna komisia. Tá bude zasadať v pondelok 10. januára 2005 o 17.00 hod. Na zasadnutie budú prizvaní aj predstavitelia spoločenských organizácií a občianskych združení, aby sa mohol vypracovať plán kultúrnych podujatí v KD.

 

Starosta obce ďalej informoval poslancov, že dňa 5. januára 2005 sa na Krajskom pozemkovom úrade v Trnave uskutočnilo predbežné rokovanie na zmenu územného plánu obce na základe žiadosti firiem Stiva, s.r.o.,  a RE  PUBLIC GROUP, s.r.o.., ktoré majú záujem podnikať na časti parcely č. 334/5 k.ú. Stráže pri Krakovanoch. V tejto súvisloti uvedené firmy požiadali obecné zastupiteľstvo o predbežný súhlas k ich podnikateľskému zámeru. Krajský pozemkový úrad sa vyjadril v zmysle, že obec má predložilť žiadosť o zmenu územného plánu.

Poslanci s podnikateľským zámerom uvedených firiem súhlasili. Pred hlasovaním sa poslanec Peter Kikta vyjadril, že nebude hlasovať, nakoľko v predmetnej veci má osobný záujem /je vlastníkom susednej nehnuteľnosti/.

V diskusii  ohľadne sídiel podnikateľských subjektov bola prednesená požiadavka, či sa nedá tieto subjekty nejakým spôsobom zaviazať, aby mali sídlo na území obce Krakovany z dôvodu prerozdeľovania podielových daní. Žiadnym interným predpisom sa táto skutočnosť nedá zabezpečiť, môže byť iba výsledkom rokovaní predstaviteľov podnikateľských subjektov s predstaviteľmi obce.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 1 /Peter Kikta/ bol schválený predbežný súhlas k podnikateľskému zámeru firiem Stiva, s.r.o., a RE PUBLIC GROUP, s.r.o..

 

 

Interpelácie poslancov:

 

Jozef Štefanka žiadal vysvetlenie, aká je vlastne situácie v kultúrnom stredisku a prečo bol ukončený pracovný pomer s Jaroslavom Hladkým.

Starosta vysvetlil situáciu, že Jaroslav Hladký mal uzavretú pracovnú zmluvu na domu určitú do 31.12.2004, nakoľko si neplnil pracovné povinnosti, pracovný pomer nebol od 1.1.2005 obnovený. Zatiaľ táto funkcia zostáva neobsadená.

 

Ing. Michal Sedlák informoval prítomných o rokovaniach pri riešení situácie ohľadne organizovania HOBBY stretnutí. Prebehli predbežné rokovania s p. Kvasnicom, ktorý tieto podujatia v minulosti organizoval ako riaditeľ kultúrneho strediska. Záverečné rokovania sa uskutočnia na budúci týždeň, nakoľko 22.1.2005 sa uskutoční prvé tohoročné HOBBY stretnutie. Rokovania s p. Kvasnicom sa zúčastnia ako zástupcovia OZ p. Sedlák, p. Kikta a p. Štefanka. Komisia sa predbežne stretne v pondelok 10.1.2005, aby si dohodla stratégiu rokovania.

 

Ing. Michal Sedlák ďalej informoval poslancov, že už bol stanovený termín organizovania folklórneho festivalu KRAKOVANY 2005, ktorý sa uskutoční 2. - 3. júla 2005.  

 

Ďalší návrh Ing. Sedláka bol orientovaný na využitie demontovaných svietidiel verejného osvetlenia. Predložil požiadavku, aby sa tieto svietidlá využili aj na osvetlenie zimného štadióna a rekonštruovaného tenisového ihriska za základnou školou.

 

V súvislosti s osvetlením predložil požiadavku na osvetlenie farského kostola sv. Mikuláša aj poslanec Ladislav Žitnanský.  Toto osvetlenie je však technický problém, nakoľko inštalované osvetlenie má vždy iba niekoľkodňovú životnosť. Kolísanie napätia spôsobuje poškodenie a znefunkčnenie osvetlenia.

 

Starosta obce predložil na schválenie návrh na odpredaj demontovaných svietidiel z verejného osvetlenia z dôvodu neúčelného skladovania neupotrebiteľného materiálu. Poslanci s daným návrhom súhlasili a hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, schválili odpredaj demontovaných použitých svietidiel v cene 500,- Sk (svietidlo + žiarovka) a 100,- Sk za samostatnú náhradnú žiarovku.

 

Ladislav Žitnanský predložil otázku, či bude predložený na schválenie plán zasadnutí obecného zastupiteľstva. Starosta vysvetlil, že obecné zastupiteľstvo zvoláva v termíne buď 1x za 2 mesiace alebo 2x za 3 mesiace, vždy podľa potreby prerokovania závažných otázok.

 

Na zasadnutí sa ako pozvaný hosť zúčastnil aj Mgr. Ľudovít Malý, správca farnosti v Krakovanoch. Poďakoval poslancom za spoluprácu v minulom roku a ocenil ochotu  vyhovieť žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi na odpustenie dane z nehnuteľnosti pre rok 2005.

 

 

K bodu č. 6

 

Predtým, ako starosta obce vyzval členov návrhovej komisie, aby predložili návrh uznesenia č. 1/2005 , poďakoval prítomným poslancom a pozvaným hosťom za účasť a pozval ich na malé spoločenské posedenie, ktoré bolo pripravené na začiatok nového kalendárneho roku 2005.

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 1/2005 z 6. januára 2005

 

UZNESENIE č. 1/2005

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 6. januára 2005

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

 1. schvaľuje:
 1. program rokovania
 2. členov návrhovej komisie Jozefa Štefanku a Andreja Čelína
 3. overovateľov zápisnice Ladislava Žitnanského a Jozefa Filu
 4. odmenu  starostovi obce za 4. štvrťrok 2004 vo výške 38%
 5. odmenu kontrolórovi obce za 4. štvrťrok 2004 vo výške 14%
 6. zvýšenie poplatku za každé odobraté jedlo v školskej jedálni pri MŠ a v školskej jedálni pri ZŠ v Krakovanoch o sumu 3,- Sk, ktorá je určená na réžijné náklady týchto stravovacích zariadení. Výška poplatku je platná od 1.1.2005
 7. mesačný príspevok na  čiastočnú úhradu nákladov dieťaťa v materskej škole na dieťa, ktoré dovŕšilo vek 5 rokov vo výške 100,- Sk.
 8. predbežný súhlas k podnikateľskému zámeru pre firmu Stiva, s.r.o., a RE PUBLIC GROUP, s.r.o., na časti parcely č. 334/5 k.ú. Stráže pri Krakovanoch.
 9. odpredaj použitých demontovaných svietidiel verejného osvetlenia v cene 500,- Sk za svietidlo + žiarovka a v cene 100,- Sk za samostatnú žiarovku.

 

 1. berie na vedomie:
 1. príhovor starostu
 2. kontrolu uznesenia č. 10/2004
 3. organizáciu obecného plesu dňa 22. januára 2005
 4. interpelácie poslancov

 

 1. zrušuje:
 1. uznesenie č. 10/2004 bod A.9 - odmenu starostovi za 4. štvrťrok 2004
 2. uznesenie  č. 10/2004 bod A.10 - odmenu kontrolórovi za 4. štvrťrok 2004.

 

 

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo uznesenie č. 1/2005 zo dňa 6. januára 2005 schválené.