Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,

Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

 

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 13. decembra 2012

 č. 11/2012

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program zasadnutia:

1.      Otvorenie zasadnutia                                                           

2.      Voľba overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení

4.      Návrh VZN č.6/2012  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

5.      Návrh VZN č. 7/2012 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení

6.      Rozpočtové opatrenie č.2/2012

7.      Rozpočet obce na rok 2013, 2014, 2015

8.      Rôzne

9.      Návrh uznesenia    

10.  Záver                                            

                

                                                                                                              

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Riadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Zo  zasadnutia sa ospravedlnil Martin Gono a Mgr. Lukáš Radoský.  Starosta obce poslancov oboznámil s návrhom programu riadneho zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol nasledovný  program rokovania schválený.

 1. Otvorenie zasadnutia                                                           
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Návrh VZN č.6/2012  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 5. Návrh VZN č. 7/2012 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení
 6. Rozpočtové opatrenie č.2/2012
 7. Rozpočet obce na rok 2013, 2014, 2015
 8. Rôzne
 9. Návrh uznesenia                                                                   
 10. Záver                                     

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z riadneho zasadnutia OZ starosta navrhol Petra Kiktu a Jozefa Štefanku. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 6,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, schválili bez pripomienok.

 

K bodu č. 3

Kontrola uznesení

Na zasadnutie prišiel Ing. Milan Jurda

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 112/10/2012-122/10/2012 z riadneho zasadnutia konaného dňa 29. novembra 2012. Uznesenie č. 118/10/2012  stále trvá, všetky ostatné uznesenia, z ktorých vyplývala úloha, boli splnené.

Odpovede na interpelácie poslancov:

Optimalizácia osvetlenia kostola - bola vytvorená komisia z poslancov Jozef Štefanka, Ing. Milan Jurda a Mgr. Lukáš Radoský, ktorá má za úlohu navrhnúť ekonomické používanie osvetlenia kostola. Článok o osvetlení bude zverejnený aj v decembrovom Hlase Krakovian.

Parkovanie na miestnych komunikáciách a chodníkoch v obci – oznam bude uverejnený v obecných novinách. Tento problém bol prekonzultovaný aj s políciou. Osádzanie dopravného značenia nie je potrebné, pokiaľ parkujúce vozidlá nespĺňajú podmienky ustanovené zákonom, je potrebné volať políciu, ktorá priestupok vyrieši blokovou pokutou na mieste.

Chodník okolo pána Sabu – nie je možné urobiť, lebo tam nieje dostatok miesta. Táto záležitosť bola konzultovaná so správcom cesty už niekoľkokrát. 

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, prítomní poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie.

 

K bodu  č.4

Starosta obce predložil poslancom návrh VZN č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

VZN bolo vypracované v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady. Pre rok 2013 bolo navrhnuté zvýšenie sadzby dane z pozemkov – orná pôda a zastavané plochy a nádvoria. Zvýšená bola aj daň za užívanie verejného priestranstva. Pôvpdný návrh na zvýšenie poplatku  za vývoz komunálneho odpadu z 15,50 € na 16,50 € pre jednu osobu na rok neprešiel.  K predloženému návrhu na zvýšenie poplatku za komunálny odpad mal pripomienku poslanec Peter Kikta a navrhol zvýšenie poplatku za komunálny odpad na 20 € za osobu a kalendárny rok. (V Návrhu VZN sa uvádza sadzba 0,0452 € za osobu a kalendárny deň. Podľa návrhu poslanca Petra Kiktu je nová navrhovaná sadzba 0,0548 € za osobu a kalendárny deň.) Starosta obce dal za predložený pozmeňujúci návrh  hlasovať. Hlasovaním za:7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol pozmeňujúc návrh na zvýšenie miestneho poplatku za vývoz komunálneho odpadu  vo výške 0,0548 € za osobu a kalendárny deň schválený.

Potom dal starosta obce hlasovať za VZN ako celok. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo VZN č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s pozmeňujúcim návrhom schválený.

 

K bodu č. 5

Starosta obce predložil poslancom Návrh VZN č. 7/2012 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Krakovany. VZN bolo vypracované v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z.z. O výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorým sa mení a dopĺňa zákon   č. 596/2003 Z.z. O štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.  K predloženému návrhu VZN poslanci nemali pripomienky. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0 bolo VZN 7/2012 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Krakovany schválené.

 

K bodu č. 6

Predseda finančnej komisie, poslanec Peter Kikta predložil poslancom Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2012.

Schválený rozpočet celkom na rok 2012 predstavuje čiastku 712 317,-€ v príjmových aj výdavkových položkách. Rozpočtovým opatrením č. 1/2012 sa uvedená čiastka zvýšila v príjmových aj výdavkových položkách o 21 229,-€ na sumu 733 066-€. Rozpočtovým opatrením č. 2/2012 sa uvedená čiastka znižuje v príjmových aj výdavkových položkách  o 10 480,-€ na  sumu 723 066,-€.  K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Za rozpočtové opatrenie č. 2/2012 dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2012 schválená.

 

K bodu č. 7

Starosta obce predložil poslancom návrh rozpočtu na roky 2013 – 2015.

Programový rozpočet na rok 2013 je navrhnutý ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý príjmovými finančnými operáciami a prebytkom bežného rozpočtu. Výdavkové finančné operácie sú kryté príjmovými finančnými operáciami, t.z. prevodom prostriedkov z rezervného fondu. Prebytok hospodárenia za rok 2013 bude v priebehu roka použitý na kapitálové výdavky. Pre roky 2013-2015 je rozpočtovaných 13 programov, ktoré predstavujú 68 podprogramov a 25 prvkov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.  Rozpočet na rok 2014-2015 nie je v zmysle § 9 ods. Zákona č. 583/2004 Z.z.  Rozpočtových pravidlách a o zmene doplnení v znení neskorších predpisov záväzný.

 

PRÍJMY  

Druh rozpočtu

Čerpanie 2010

Čerpanie 2011

Schválený 2012

Predpokladaná skutočnosť 2012

Návrh 2013

Návrh 2014

Návrh 2015

Bežný rozpočet

639 492

828 111

685 317

706 546

686 470

682 475

686 435

Kapitálový rozpočet

54l 919

369 986

10 000

10 000

0

0

0

Finančné operácie

501 892

18 302

17 000

17 000

16 557

11 000

11 000

SPOLU:

1 196 303

1 216 399

712 317

733 546

703 027

639 475

697 435

 

 

VÝDAVKY

Druh rozpočtu

Čerpanie 2010

Čerpanie 2011

Schválený 2012

Predpokladaná skutočnosť 2012

Návrh 2013

Návrh 2014

Návrh 2015

Bežný rozpočet

668 594

722 593

670 977

679 782

670 977

666 850

678 697

Kapitálový rozpočet

518 571

63 105

25 700

30 000

30 000

26 625

18 738

Finančné operácie

6 632

423 983

15 640

23 764

2 050

0

0

SPOLU:

1 193 798

1 209 681

712 317

733 546

703 027

693 475

697 435

 

 

K predloženému návrhu rozpočtu na rok 2013 poslanci nemali žiadne pripomienky.

V zmysle § 18f, odsek 1 písmeno c) zákona č 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predložila kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková odborné stanovisko k návrhu viacročnému rozpočtu obce na roky 2013-2015 a k návrhu rozpočtu na rok 2013, ktoré bolo spracované na základe predloženého návrhu  viacročnému rozpočtu obce na roky 2013-2015 a k návrhu rozpočtu na rok 2013.

Návrh rozpočtu obce vychádza z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2013 – 2015 a  z vývoja hospodárenia obce v predchádzajúcom období. Rozpočet obce je navrhovaný ako vyrovnaný, v bežných výdavkoch na úrovni schváleného rozpočtu na roku 2012 v súlade s Memorandum o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky medzi Vládou SR a ZMOS.

V závere  odporučila obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu schváliť.

Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh rozpočtu na rok 2013 schválený.

Návrh rozpočtu na roky 2014- 2015 zobrali poslanci na vedomie.

 

K bodu č. 8

Rôzne

- Starosta obce predložil poslancom návrh  zmeny VZN č.6/2009 o úhradách za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom v Krakovanoch. Návrh zmeny spočíva v zmene časti Sadzobníka cien, ktorý tvorí prílohu VZN č. 6/2009.

1. Vysielanie v obecnom rozhlase a v káblovej televízii

a) v stránkových hodinách                            3,-€

b) v mimopracovnom čase                             6,-€

c) zverejnenie oznamu na káblovej televízii  3,-€/týždeň

K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola zmena VZN č. 6/2009 schválená.

- Starosta obce predložil poslancom žiadosť Lucie Sersenovej,  r. Štangelovej na predlženie nebytových priestorov kaderníctva na rok 2013. Poslanci k predloženie žiadost nemali pripomienky a navrhli predlžiť nájom nebytových priestorov na rok 2013 za rovnakých podmienok ako v roku 2012, t. j. Od 1.1.2013 do 31.12.2013 za 50,- € mesačne. Starosta dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo predlženie nájmu na nebytové priestory kaderníctva pre Luciu Sersenovú, Dubovany 161 za cenu 50,-€ mesačne schválené.

- Starosta obce predložil poslancom Žiadosť pána Lukáša Daněka, Dolná ulica 85/43, Krakovany na prenájom nebytových priestorov (bývalý kozmetický salón) na rok 2013 za 80,-€ mesačne.  Starosta upozornil poslancov, že pán Daněk má nedoplatok za nájomné v roku 2012.  

Navrhol predlženie nájmu s podmienkou, že nedoplatok uhradí do 21.12.2012. V prípade, že do tohto termínu nebude nedoplatok zaplatený, nájomná zmluva sa nepodpíše a vypíše výberové konanie na prenájom nebytových  priestorov.

Za predložený návrh dal starosta hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0,  nehlasoval: 0, bolo predlženie nájmu na nebytové priestory (bývalý kozmetický salón ) pre pána Daněka za cenu 80,- € mesačne na rok 2013 za podmienky, že do 21.12. 2012 doplatí nedoplatok na nájomnom za rok 2012 schválené. 

 

- Interpelácie poslancov

-Jozef  Štefanka – navrhol poskytnúť finančný príspevok pre zdravotne postihnuté deti v našej obci.

- Ing. Marián Florek navrhol znížiť odmenu poslancom a ušetrené peniaze použiť napríklad na oslavu výročia obce.

- Starosta obce informoval poslancov, že účasť poslancov na zasadnutiach OZ bude zverejnená v najbližšom Hlase Krakovian.

- Ing. Milan Jurda  - pripomienkoval fungovanie pošty v Krakovanoch.

- Mgr. Juraj Filo sa pýtal, či starosta obce pripravuje silvestrovské posedenie pre občanov. Starosta obce odpovedal, že takéto stretnutie neplánuje.

- Ing. Michal Sedlák  - informoval poslancov, že 9.12. 2012 Obec Krakovany organizovala predvianočné posedenie na ktorom bola pekná účasť občanov.  

- Ladislav Žitnanský navrhol opraviť vchodové dvere na kultúrnom dome, lebo cez ne uniká teplo.

 

 

K bodu č.9

Zapisovateľka  prečítala   uznesenia   zo zasadnutia OZ  konaného dňa 13. decembra  2012

 

 

K bodu  č. 10

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

 

Uznesenia  Z  riadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

v Krakovanoch

prijaté dňa 13. decembra  2012

 

 

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

 

Uznesenie č. 123/11/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ 

Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

 1. Otvorenie zasadnutia                                                           
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Návrh VZN č.6/2012  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 5. Návrh VZN č. 7/2012 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení
 6. Rozpočtové opatrenie č.2/2012
 7. Rozpočet obce na rok 2013, 2014, 2015
 8. Rôzne
 9. Návrh uznesenia    

10.  Záver                                             

 

Prítomných:.6 (Filo, Florek, Kikta Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Za: .6

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č. 124/11/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Určuje

Overovateľov zápisnice Peter Kikta  a Jozef Štefanka

Prítomných: 6.(Filo, Florek, Kikta, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Za: 6

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3

Kontrola uznesení

 

Uznesenie č. 125/11/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. 112/10/2012-122/10/2012 z riadneho zasadnutia konaného dňa 29. novembra 2012

 

Prítomných: 7 (Filo, Florek, Jurda, Kikta,  Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 4

Návrh VZN č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Uznesenie č. 126/11/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

pozmenujúci návrh na zvýšenie koeficientu za komunálny odpad na 0,057 € na osobu a kalendárny deň.

Schvaľuje

pozmenujúci návrh na zvýšenie koeficientu za komunálny odpad na 0,057 € na osobu a kalendárny deň.

 

Prítomných: 7 (Filo, Florek, Jurda, Kikta,  Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 127/11/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Návrh VZN č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Schvaľuje

VZN č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s pozmeňujúcim návrhom

 

Prítomných: 7 (Filo, Florek, Jurda, Kikta,  Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 5

Návrh VZN č. 7/2012 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení

 

Uznesenie č. 128/11/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Návrh VZN č. 7/2012 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení

 

Schvaľuje

VZN č. 7/2012 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení

 

Prítomných: 7 (Filo, Florek, Jurda, Kikta, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 6

Rozpočtové opatrenie č.2/2012

 

Uznesenie č. 129/11/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Návrh Rozpočtového  opatrenie č.2/2012

 

Schvaľuje

2. zmenu rozpočtu vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č.2/2012 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2, písm. c, Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.

 

Druh príjmov

Rozpočet rok 2012 

Návrh na 1. zmenu

1. zmena

Návrh na 2. zmenu

2. zmena

Bežné príjmy

685 317

+21 229

706 546

- 7 473

699 073

Kapitálové príjmy

  10 000

            0

  10 000

- 3 600

6 400

Finančné operácie

  17 000

            0

  17 000

+ 593

17 593

Príjmy spolu

712 317

+ 21 229

 733 546

-10 480

723 066

 

 

Druh výdavkov

Rozpočet rok 2012 

Návrh na 1. zmenu

1. zmena

Návrh na 2. zmenu

2. zmena

Bežné výdavky

670 977

+ 8 805

679 782

-12 023

667 759

Kapitálové výdavky

  25 700

+ 4 300

  30 000

+1 543

31 543

Finančné operácie

  15 640

+ 8 124

  23 764

0

23 764

Výdavky spolu

712 317

+21 229

733 546

-10 480

723 066

 

Prítomných: 7 (Filo, Florek, Jurda, Kikta, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 7

Rozpočet obce na roky 2013, 2014, 2015

 

 

Uznesenie č. 130/11/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

 

Rozpočet, vrátane programov a podprogramov na rok 2013

 

PRÍJMY                                                                         

Druh rozpočtu

Rozpočet na rok 2013  v €                  

 Bežný rozpočet

686 470

Kapitálový rozpočet

0

Finančné operácie

16 557

SPOLU:

703 027

 
 

VÝDAVKY

Druh rozpočtu

Rozpočet na rok 2013 v €

Bežný rozpočet

670 977

Kapitálový rozpočet

30 000

Finančné operácie

2 050

SPOLU:

703 027

 

Prítomných: 7 (Filo, Florek, Jurda, Kikta, Radoský, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Za:7

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

  

Uznesenie č. 131/11/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

B/ Berie na vedomie

Viacročný rozpočet, vrátane programov a podprogramov na roku 2014-2015

 

   

PRÍJMY

Druh rozpočtu

Rozpočet na rok 2014 v €

Rozpočet na rok 2015 v €

Bežný rozpočet

682 475

686 435

Kapitálový rozpočet

0

0

Finančné operácie

11 000

11 000

SPOLU:

639 475

697 435

 

 

VÝDAVKY

Druh rozpočtu

Rozpočet na rok 2014 v€

Rozpočet na  rok 2015 v €

Bežný rozpočet

666 850

678 697

Kapitálový rozpočet

26 625

18 738

Finančné operácie

0

0

SPOLU:

693 475

697 435

 

Prítomných: 7 (Filo, Florek, Jurda, Kikta, Radoský, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Za:7

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

 

Uznesenie č. 132/11/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2013-2015 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2013

 

Prítomných: 7 (Filo, Florek, Jurda, Kikta, Radoský, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Za:7

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 8

Rôzne

 

Uznesenie č. 133/11/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Návrh zmeny sadzobníka cien VZN č. 6/2009 o úhradách za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom v Krakovanoch.

 

Schvaľuje

Návrh zmeny sadzobníka cien VZN č. 6/2009 o úhradách za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom v Krakovanoch.

 

Prítomných 7 (Filo, Florek, Jurda, Kikta,  Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 134/11/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Žiadosť pani Lucie Sersenovej , Dubovany 161 o predlženie nájmu kaderníctva na rok 2013

 

Schvaľuje

predlženie nájmu kaderníctva na rok 2013 za cenu 50€/mesačne pre Luciu Sersenovú, Dubovany 161.

 

Prítomných:7 (Filo, Florek, Jurda, Kikta,  Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 135/11/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Žiadosť o pána Lukáša Deněka o prenájom nebytových priestorov na rok 2013

 

Schvaľuje

prenájom nebytových priestorov na rok 2013 pre pána Lukáša Daněka, Dolná ulica 85/43 Krakovany, za cenu 80,00€/mesačne s podmienkou uhradenie  podlžnosti do 21.12.2012. V prípade nezaplatenia podlžnosti NZ nebude predlžená.

 

 

Prítomných:.7 (Filo, Florek, Jurda, Kikta,  Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 136/11/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Interpelácie  poslancov

 

 

 

Prítomných:7 (Filo, Florek, Jurda, Kikta, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

 

V Krakovanoch  13. decembra  2012

 

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková