Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 15. decembra 2010

 č. 11/2010

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program rokovania:

1.      Otvorenie zasadnutia                                                           

2.      Voľba overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení

4.      VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

5.      Zmena ÚP č. 7/2010

6.      Rozpočtové opatrenie 2/2010

7.      Návrh na vyradenie majetku

8.      Rozpočet obce na roky 2011, 2012,2013

9.      Rôzne

10.  Návrh uznesenia                                                                   

11.  Záver 

 

K bodu č. 1

Starosta obce Krakovany privítal na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva všetkých prítomných poslancov. Z  rokovania sa ospravedlnil Jozef Filo.  Zo začiatku rokovania sa ospravedlnili Mgr. Lukáš Radoský a  Ing. Milan Jurda. Predložil na schválenie program rokovania.  Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol  program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Petra Kiktu a Mgr. Juraja Filu. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

K bodu č. 3

Starosta obce vykonal kontrolu uznesenia č. 10/2010

-        Inventúry na všetkých strediskách boli vykonané v termíne a boli predložené návrhy na vyradenie majetku.

-        Slečne Štangelovej bola zaslaná odpoveď, že jej bolo schválené predĺženie nájomnej zmluvy na kaderníctvo. Nájomná zmluva bude podpísaná v priebehu mesiaca december.

-        Odpoveď bola zaslaná aj spoločnosti Plauto Dubovany a SPORTS Veľké Kostoľany.

 

K bodu č. 4

Starosta obce predložil na prerokovanie návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany.

Sadzby dane z nehnuteľnosti sa pre obyvateľov ani podnikateľov pôsobiacich v obci Krakovany nezvyšovali. Zvýšil sa len poplatok za vývoz komunálneho odpadu. V roku 2010 bola sadzba za vývoz komunálneho odpadu / 0,0384 € /1,157 Sk  za osobu a kalendárny deň. Na rok 2011 je  navrhnutá sadzba za vývoz komunálneho odpadu 0,0397 € za osobu a kalendárny deň, čo predstavuje zvýšenie o 0,50 € ročne na osobu.

K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky, preto dal starosta za predložený návrh VZN č. Š/2010 hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0 bol návrh VZN č. 3/2010 o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady schválené. 

Na zasadnutie prišiel Ing. Milan Jurda.

 

 

K bodu č. 5

Starosta obce prečítal poslancom stanovisko Krajského stavebného úradu Trnava, odboru územného plánovania k zmene Územného plánu obce Krakovany – Zmena č. 7/2010 v zmysle  § 25 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v z znení neskorších predpisov. V stanovisku KSU Trnava odporúča Obecnému zastupiteľstvu v Krakovanoch predloženú UPD “Územný plán obce Krakovany, Zmena č. 7/2010“ schváliť v plnom rozsahu. Na zasadnutie prišiel Mgr. Lukáš Radoský. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 1(Radoský), bola  UPD “Územný plán obce Krakovany, Zmena č. 7/2010“ schválená.

 

K bodu č. 6

Predseda finančnej komisie a zástupca starostu Peter Kikta predložil poslancom návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2010.

Schválený rozpočet celkom na rok 2010 predstavuje čiastku 675 484 € v príjmových a 672 124 € vo výdavkových položkách. Rozpočet bol schválený ako prebytkový, z dôvodu očakávaných nižších príjmov v roku 2010.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2010 sa uvedená suma zvýšila v príjmových položkách o 61 695 € a vo výdavkových položkách o 65 055  € na celkovú sumu 737 179  €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2010 sa rozpočet zvyšuje v príjmových aj výdavkových položkách o 511 730 €.

V príjmovej časti sa rozpočet zvyšuje:

·         Bežný rozpočet o 29 169 € (úpravy jednotlivých položiek),

·         kapitálový rozpočet o 46 905 € (dotácia pre ZOS a za predaj pozemkov)

·         finančné operácie o 435 656 € (prekleňovací úver - MK Veterná).

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

Vo výdavkovej časti je zahrnutá aj položka za nákup osobného motorového vozidla, ktoré by sa malo kúpiť formou splátok ešte v roku 2010. Za  návrh na kúpu osobného vozidla dal starosta obce hlasovať.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh na kúpu nového osobného vozidla pre OcÚ Krakovany schválený.

 K predloženému návrhu rozpočtového opatrenia 2/2010 poslanci nemali pripomienky, a preto dal starosta obce hlasovať.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh rozpočtového opatrenia 2/2010 schválený.

Starosta obce predložil návrh na presun finančných prostriedkov z rezervného fondu obce na vykrytie rozdielu príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu a finančných operácií po použití zostatku finančných prostriedkov z bežného rozpočtu v plnej výške 30 662,20 €.

Za presun prostriedkov dal starosta obce hlasovať.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol presun finančných prostriedkov z rezervného fondu  vo výške 30 662,20  schválený. 

 

Po tomto bode starosta prerušil verejné rokovanie a požiadal prítomných občanov, aby opustili rokovaciu miestnosť.  Na zasadnutí privítal Ing. Róberta Dohála, predsedu PŠD Krakovany – Stráže. Požiadal ho, aby poslancom vysvetlil stav a finančnú situáciu PŠD. Cieľom tohto stretnutia bolo bližšie sa zoznámiť s novým predsedom družstva, ujasniť si stanoviská a  zlepšiť vzájomnú komunikáciu medzi obecným zastupiteľstvo a vedením PŠD, ktoré v posledných rokoch bolo veľmi nedostačujúce.

Po prezentácii starosta obce poďakoval Ing. Róbertovi Dohálovi a pokračoval v rokovaní podľa schváleného programu.

 

K bodu č. 7

Vedúci zariadení predložili návrhy na vyradenie majetku na jednotlivých  zariadeniach. Návrhy skontrolovala a podpísala Vyraďovacia komisia.

V ZOS bol návrh na vyradenie majetku v celkovej výške 3 485,46 €.

V školskej jedálni bol návrh na vyradenie majetku v celkovej výške 563,17 €

V materskej  škole bol návrh na vyradenie majetku vo výške 124,24 €

Na obecnom úrade bol návrh na vyradenie vo výške 1 748,94 €

V kultúrnom stredisku bol návrh na vyradenie vo výške 629,47 €

V základnej škole bol návrh na vyradenie vo výške  530,72 €.

Celková hodnota vyradeného majetku je  7 082,00 €.

K predloženým návrhom poslanci nemali pripomienky. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh na vyradenie majetku v celkovej výške 7 082,00  schválený.

 

K bodu č. 8

Starosta obce predložil na prerokovanie návrh rozpočtu obce Krakovany  na roky 2011, 2012, 2013. Požiadal poslancov, aby vyslovili svoje pripomienky k predloženému návrhu.

Ing. Michal Sedlák sa spýtal, či sú v návrhu rozpočtu zakomponované dotácie pre organizácie tak, ako boli odsúhlasené na minulom  zasadnutí OZ. Na otázku odpovedal predseda finančnej komisie, že dotácie boli zaradené do rozpočtu podľa schválených návrhov.  

Mgr. Lukáš Radoský  sa spýtal, či nie možné vyčleniť v budúcnosti viac prostriedkov na realizáciu nových stavieb, napr. na rekonštrukciu miestnych komunikácií v celej obci. Starosta odpovedal, že sa bude uvažovať aj s rekonštrukciou MK, ale prvoradé bude vybudovanie kanalizácie, na ktorú je pripravená dokumentácia aj stavebné povolenie. Čo sa týka rekonštrukcie komunikácií je potrebné najskôr vypracovať projekty a v prípade možnosti získať prostriedky z iných zdrojov.  Mgr. Lukáš Radoský mal ďalšiu pripomienku vyčlenenie prostriedkov na osvetlenie kostola  sv. Mikuláša v Krakovanoch. Na pripomienku zareagoval poslanec Ing. Jarolím Kališ, že Jadrové elektrárne spracovávajú  projekt  do ktorého vyberajú obce, v ktorých by zabezpečili osvetlenie dominánt.  Preto navrhol s presunom financií na osvetlenie kostola ešte počkať. V prípade, že by to nebolo aktuálne, je možné vždy upraviť rozpočet formou rozpočtového opatrenia.  

Mgr. Juraj Filo pripomienkoval prostriedky vyhradené na verejnú zeleň. Navrhol v ďalšom období vypracovať projekt na výsadbu okolo chodníka na Školskej ulici od železničnej stanice až po Strážovskú ulicu. Na pripomienku reagoval starosta obce, že v budúcnosti sa môže zapracovať do návrhu rozpočtu aj táto položka, ale musí byť riešená komplexne s odvodnením komunikácie, aby sa vysadená zeleň nezničila. Ďalšiu pripomienku smeroval na opravu a údržbu ciest, či sa z týchto prostriedkov nenájdu peniaze aj na úpravu cesty na ulici Hoštáky.

Ing. Milan Jurda navrhoval skôr riešiť problém s chodníkom popri futbalovom ihrisku k bytovke.  Starosta obce odpovedal, že návrh na vybudovanie chodníka je zakomponovaný v projekte na rekonštrukciu futbalového ihriska.

Ing. Milan Jurda pripomienkoval opravu školského dvora, ktorý je v havarijnom stave. Starosta obce odpovedal, že prvoradá bude rekonštrukcia strechy, aby nedošlo k zatečeniu interiéru, ktorý je kompletne zrekonštruovaný.  

Po prerokovaní návrhov dal starosta hlasovať za kompletný návrh rozpočtu v takom znení, ako bol poslancom doručený a zverejnený na úradnej tabuli.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0 nehlasoval: 0, bol návrh rozpočtu na rok 2011  schválený. Návrh rozpočtu tvorí prílohu k originálu tejto zápisnice.

 

K bodu č. 9

- Starosta obce prečítal poslancom žiadosť pani Zlatice Štefankovej, ktorá žiada o zrušenie nájomnej zmluvy na nájomný byt č. 2, ktorý má  v súčasnosti prenajatý spoločne s Jozefom Štefankom, s ktorým sa rozviedla. Zároveň žiada o prenájom bytu sama. Poslanci súhlasne konštatovali, že pokiaľ je nájomná zmluva podpísaná s oboma účastníkmi, musia obaja taktiež súhlasiť s vypovedaním zmluvy. Pokiaľ pán Jozef Štefanka s ukončením nájmu nebude súhlasiť, bude treba počkať až do ukončenia nájmu, t.j. do 30.4.2011.

- O slovo požiadal pán Peter Zigman, s požiadavkou, prečo mu starosta obce nechce vydať potvrdenie o tom, že mu nebolo umožnené nahliadnuť do zápisnice z vykonania ROEPu. O toto potvrdenie  požiadal písomne obecné zastupiteľstvo. Táto žiadosť bola prerokovaná  bola prerokovaná na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva s tým, že sa má obrátiť so žiadosťou na starostu obce, ktorý má v kompetencii vydávať potvrdenia. Problém spočíva v tom, že v roku 1978 sa zarovnávali záhrady a vtedy bola Zigmanovcom pričlenená časť záhrady. Tesne pred ROEPom im bola časť záhrady  odobratá. Pointa je v tom, že pán Zigman nevie, ako sa to mohlo stať a ani sa nevie dopátrať, kde sa stala chyba. Preto žiada starostu o vydanie potvrdenia, že mu nebo umožnené nahliadnuť do zápisnice. Starosta prisľúbil, že zistí,  či je možné, aby  do zápisnice  nahliadol, ak nie, bude pánovi Zigmanovi vystavené potvrdenie, že do zápisnice nemohol nahliadnuť.

- Starosta obce prečítal žiadosť pána Jána Mikloviča o čiastočnú úhradu nákladov. Žiada o čiastočné preplatenie  nákladov spojených s úpravou potoka a komunikácie pred domom č. 487/4, nakoľko bolo na túto úpravu použitých 16 ks betónových skruží v hodnote 896,00 €. Cieľom úpravy bolo rozšírenie komunikácie a lepšie využitie pozemku. S preplatením nákladov poslanci nesúhlasili, nakoľko celú stavbu pán Miklovič urobil bez akéhokoľvek povolenia. Napriek tomu dal starosta za preplatenie nákladov  hlasovať. Hlasovaním za: 0, proti: 6, zdržal sa hlasovania: 2(Jurda, Kališ), nehlasoval: 0, bola žiadosť na čiastočné preplatenie nákladov na úpravu komunikácie pre  pána Mikloviča zamietnutá.

 

Interpelácie

Ladislav Žitnanský tlmočil požiadavku JDS, že by boli ochotní urobiť pochovávanie basy v termíne nedeľa pred ukončením fašiangov, keď budú môcť v tento dátum mať výročnú schôdzu. Odpovedal starosta, že o tento termín má záujem aj MSSČK, tiež na výročnú schôdzu. Túto  vec bude potrebné ešte dohodnúť s predsedom kultúrnej komisie.

Mgr. Lukáš Radoský tlmočil žiadosť dievčat z Krakovian, ktoré sa odčlenili z Korábu nádeje, že by chceli usporiadať farský ples z ktorého výťažok použijú pri organizovaní letného tábora pre deti z farnosti. Žiadajú, či by im nemohol byť odpustený nájom a energie spotrebované počas akcie. Predseda finančnej komisie odporučil, že si majú podať žiadosť, ale musí ich zastrešiť nejaká organizácia, aby bolo možné dotáciu prideliť. Napr. farský úrad.

Martin Gono požiadal o zlepšenie údržby chodníka na Školskej ulici. V čase, keď je na ňom namrznutých ľad, je úplne neschodný. Žiada o posýpanie jemnejším materiálom, aby sa nešmýkal.

Ing. Jarolím Kališ navrhol schváliť odmeny starostu za predchádzajúci štvrťrok, v prípade, že PŠD uhradí do konca roka všetky pohľadávky, tak ako prisľúbili. Tajným hlasovaním a aritmetickým priemerom bolo vypočítané, že starosta obce dostane odmenu za tretí štvrťrok vo výške 40 %. 

Mgr. Lukáš Radoský oznámil poslancom obecného zastupiteľstva, že sa vzdal funkcie tajomníka Futbalového klubu Krakovany.

 

K bodu č. 10

Zapisovateľka  predložila na schválenie návrh uznesenia č. 11/2010 zo dňa 15. decembra 2010

 

UZNESENIE č. 11/2010

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15. decembra 2010

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A.   schvaľuje:

1.      Program  rokovania

2.      Overovateľov zápisnice Petra Kiktu, Mgr. Juraja Filu

3.      VZN č. 3/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

4.      Zmenu ÚP č. 7/2010

5.      Nákup motorového vozidla  pre potreby OcÚ formou splátok

6.      Rozpočtové opatrenie č. 2/2010

7.      presun finančných prostriedkov z rezervného fondu obce na vykrytie rozdielu príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu a finančných operácií po použití zostatku finančných prostriedkov z bežného rozpočtu v plnej výške 30 662,20 €.

8.      Návrh na vyradenie majetku v celkovej výške 7 082,00 €

9.      Rozpočet obce Krakovany  na rok 2011 v príjmovej aj výdavkovej časti 1 117 310,00€

10.  Odmenu starostovi za 3. štvrťrok 2010 vo výške 40%.

 

  1. berie na vedomie:

 

1.      Kontrolu uznesení č.10/2010.

2.      Rozpočet na rok 2012, 2013

3.      Berie na vedomie žiadosť Zlatice Štefankovej

 

C.    Neschvaluje:

1. Žiadosť pána Mikloviča na preplatenie nákladov.

 

     

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0,  bolo uznesenie č. 11/2010 zo dňa 15. decembra 2010 schválené.

 

K bodu č. 11

 

Na záver starosta obce poslancom poďakoval za ich účasť,  ukončil rokovanie.