Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 22. októbra 2009

 č. 11/2009

  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Hostia: Mgr. Eva Seitlerová a  Jozefína Klčová

           

Program rokovania:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesení
  4. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti materskej a základnej školy za školský rok 2008/2009.
  5. VZN č. 6/2009 o úhradách za pracovnú činnosť vykonávanú Obecným úradom v Krakovanoch.
  6. Rôzne
  7. Návrh uznesenia
  8. Záver

 

 

K bodu č. 1

Starosta obce Krakovany privítal na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva všetkých prítomných poslancov. Zo začiatku rokovania sa ospravedlnili poslanci Mgr. Lukáš Radoský a Jozef Filo.  Predložil na schválenie program rokovania. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol  program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

Starosta obce navrhol za členov návrhovej komisie Ing. Michala Sedláka a Martina Gonu.  Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, boli členovia návrhovej komisie schválení. Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Mgr. Juraja Filu a Ladislava Žitnanského.  Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

K bodu č. 3

Starosta obce vykonal kontrolu uznesenia č. 10/2009:

 

Na zasadnutie prišiel Jozef Filo.

- Starosta obce informoval o návšteve poľskej obce Popielów, ktorá sa mala uskutočniť 4. - 6. septembra, ale zo zdravotných dôvodov sa návšteva preložila na iný termín, 13. - 14.  októbra. Bližšie informácie z tejto služobnej cesta podali zúčastnení poslanci Ing. Michal Sedlák a Peter Kikta v bode rôzne.

- Ručný zápis kroniky sa vykonáva.

- Projekt na knižnicu je vypracovaný, spracovateľom je Martin Gono, ale zatiaľ ešte nebol odoslaný, čaká sa na potvrdenie zo sociálnej poisťovne.

- Osvetlenie kostola v Krakovanoch, zatiaľ nebola spracovaná cenová kalkulácia, úloha stále trvá. 

- Wabash technologies, rokovania na odkúpenie výdajne stravy prebehli.

- Dopravné značenie na prepojovaciu uličku medzi Hrádzami a Hoštákmi je už zakúpená, v najbližšej dobu bude osadená. Zakúpili sa aj dopravné značky zákaz vjazdu nákladných vozidiel, ktorá bude umiestnená na Južnej ulici od ČOV-ky.

 

 

K bodu č. 4

Mgr.  Seitlerová, riaditeľka ZŠ, predniesla Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti v školskom roku 2008/2009. Správa bola vypracovaná v zmysle Vyhlášky č.9/2006 Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo 16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno -  vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. Správa obsahuje:

- identifikačné údaje o škole,

- koncepciu a výchovno – vzdelávací program školy,

 -vnútornú organizáciu školy: údaje o počte žiakov, zoznam pedagogických zamestnancov, zoznam prevádzkových zamestnancov,

- výchovno – vzdelávacie výsledky žiakov

- údaje o počte, kvalifikačnom predpoklade a ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov, zhodnotenie plnenia projektu vzdelávania

- záujmové vzdelávanie – počet záujmových útvarov pracujúcich na škole 5: jazykový, počítačový, moderného tanca, čitateľský, zdravotnícky. Škola vydáva školský časopis ŠKOLÁK za pomoci sponzorov a rodičov. Vychádza 3-krát ročne.

- komplexná inšpekcia v školskom roku 2007/2008 nebola.

- aktivity a prezentácia školy na verejnosti podľa Plánu práce na školský rok 2008/2009

-  vyhodnotenie činnosti Škola podporujúca zdravie

- oblasť materialno – technického zlepšenia

- uplatňovanie učebných plánov

- koncepčný zámer rozvoja ZŠ

- spolupráca školy s rodinou a verejnosťou

- činnosť metodického združenia,

- vyhodnotenie činnosti koordinátora primárnej protidrogovej prevencie

- vyhodnotenie realizácie výchovy k manželstvu a rodičovstvu

- vnútroškolská  kontrola,

- výchova mimo vyučovania, činnosť školských klubov

- údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

- sponzorská pomoc škole.

Táto správa bola prerokovaná a schválená na zasadnutí rady školy dňa 30.9.2008.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0 bola správa o výchvno -vzdelávacej činnosti Základnej školy v Krakovanoch v školskom roku 2007/2008 schválená.

(Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti je prílohou originálu  zápisnice).

Na zasadnutie prišiel Mgr. Lukáš Radoský.

 

Jozefína Klčová, riaditeľka MŠ,  predniesla Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti materskej školy v školskom roku 2008/2009.  Správa bola vypracovaná v zmysle Vyhlášky č.9/2006 Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo 16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno -  vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

Správa obsahuje:

- identifikačné údaje o materskej škole

- údaje o občianskom združení rodičov,  o zamestnancoch školy

- štatistické údaje

- prehľad o dochádzke detí do MŠ

- rozhodovanie riaditeľa predškolského zariadenia podľa § 5 odst. 6 zákona č. 596/2003 Z.z.

- údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov materskej školy

- údaje o aktivitách školy, jednorázové aktivity,

- charakteristika priestorov školy

- analýza výchovno – vzdelávacieho procesu, prosociálna výchova,

- dopravná a zdravotná výchova

- analýza vnútroškolskej kontroly

- závery z analýzy za školský rok 2008/2009

- závery z hospitačnej a vnútroškolskej kontroly

- obsahové zameranie pedagogických porád

- spoluprácu s obecným úradom, verejnosťou a inštitúciami

- analýzu spolupráce s rodinou a verejnosťou, pomoc rodičov materskej škole, akcie v prospech detí,  OcU, so ZŠ, s obecnou knižnicou, s MsSČK, s OPPP

Táto správa bola prerokovaná a schválená na zasadnutí Rady školy pri MŠ v Krakovanoch dňa 15.10.2009.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti materskej školy za školský rok 2007/2008 schválená.

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti je prílohou originálu zápisnice).

 

 K bodu č. 5

Ing. Knošková predložila na schválenie návrh VZN č. 6/2009 o úhradách za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom v Krakovanoch. Vzhľadom k tomu, že návrh bol všetkým poslancom zaslaný elektronicky už sa nečítal. Starosta obce požiadal poslancov o vyslovenie pripomienok k predloženému návrhu. Keďže poslanci nemali žiadne pripomienky, dal za návrh VZN č.6/2009 hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh VZN č. 6/2009 o úhradách za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom v Krakovanoch schválený.  

 

 K bodu č. 6

- Jozefína Klčová , riaditeľka materskej školy požiadala poslancov o súhlas na zakúpenie stoličiek do materskej školy, nakoľko v súčasnosti používajú stoličky z jedálenskej časti aj pri cvičení, ale aj pri jednotlivých pracovných zaradeniach, ktoré stále premiestňujú, a tým dochádza aj k ich častejšiemu poškodzovaniu a môže dôjsť aj k úrazu detí.  Starosta obce informoval poslancov, že emailom dostal ponuku na zakúpenie stoličiek aj pre zariadenia materských škôl.  Táto ponuka bude riaditeľke MŠ preposlaná. Poslanec Mgr. Juraj Filo sa spýtal, či neexistuje výzva na získanie prostriedkov na vybavenie materskej školy. Odpovedal riaditeľka Jozefína Klčová, že zatiaľ žiadnu výzvu nezaregistrovala.

Starosta obce vyzval riaditeľku MŠ, aby informovala poslancov o prijímaní detí do MŠ k 1.9.2009, vzhľadom k tomu, že na obecný úrad prišiel list dvoch nespokojných mamičiek, že ich deti neboli prijaté do MŠ. Obe matky sú v súčasnej dobe na materskej dovolenke s druhým dieťaťom. Riaditeľka MŠ vysvetlila poslancom, že v súčasnom období je v MŠ zapísaných 48 detí, čo je plný stav, aj s výnimkou, ktorú  dostala MŠ od Štátnej školskej inšpekcie v Trnave. Zároveň vysvetlila postup prijímania detí do MŠ. Tento postup je v súlade s vyhláškou 306/2008 Z.z.  §3 odst. 2.  Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili 5 rokov veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ďalšie deti je možné prijať, ak to kapacita materskej školy umožňuje podľa kritérií: 3 ročné deti zamestnaných matiek, 2 ročné deti zamestnaných matiek, deti matiek na materskej dovolenke. Tieto kritéria boli schválené zriaďovateľom a pedagogickou radou.

Poslanec Juraj  Filo sa pýtal, či nie je možné urobiť ďalšiu triedu, veď materská škola na rozlohu vyzerá dostatočne veľká. Poslanec Milan Jurda zasa navrhol, aby sa tretia trieda vytvorila nadstavbou strechy v zníženej časti budovy.  Poslanec Michal Sedlák predložil návrh, aby riaditeľka materskej školy do ďalšieho zasadnutia predložila poslancom nejaké návrhy riešenia, ktoré by umožnili zvýšiť kapacitu materskej školy. Starosta upozornil poslancov, že v prípade rozšírenia MŠ o ďalšiu triedu budú zvýšené aj prevádzkové náklady nielen o mzdu ďalšej učiteľky, ale aj ďalšej pomocnej sily v jedálni.

Starosta obce informoval poslancov aj o projektoch, ktoré  sa týkajú rekonštrukcie MŠ. Projekt na zmenu vykurovania,  rozvodov a slnečné kolektory už bol podaný  na Ministerstve životného prostredia a pripravený je aj projekt na výmenu okien a zateplenie budovy MŠ, ktorý sa bude podávať na Ministerstve pôdohospodárstva.  

- Mgr. Eva Seitlerová informovala poslancov o stave žiakov v ZŠ k 1.9.2009. Základnú školu v tomto školskom roku navštevuje 57 žiakov, z toho dvaja integrovaní. Škola dostala na výučbu anglického jazyka 1 dataprojektor a 1 notebook, a na výučbu počítačov 1 dataprojektor, 1 notebook a 5 počítačov.  Do budúcnosti zostáva ešte rekonštrukcia počítačovej učebne, ktorá by sa mala robiť v zimnom období a rekonštrukcia sociálnych zariadení pre učiteľov a dievčatá. V havarijnom stave je aj povrch školského dvora. S jeho opravou sa počíta v budúcom roku, podľa toho, aký bude prísun finančných prostriedkov. Spolu s rekonštrukciou dvora by sa malo vyriešiť  aj odvod dažďovej vody z celého areálu školy.  Riaditeľka ZŠ pozvala všetkých poslancov na Katarínsky ples, ktorý organizuje Združenie rodičov pri ZŠ dňa 21.novembra2009.  

 

- Starosta obce oboznámil poslancov o výsledkoch pracovnej služobnej cesty, ktorá sa konala 13.-14. októbra v poľskom Popielowe. Tejto návštevy sa zúčastnili: starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik, zástupca starostu Peter Kikta a predseda kultúrnej komisie Ing. Michal Sedlák, a prečítal ďakovný list, ktorý pri tejto príležitosti poslal Wójt Gminy Popielów Dionizy Duszyński. Ing. Michal Sedlák poukázal na úplne iný systém  získavania prostriedkov z fondov EU. Počas návštevy sa zúčastnili aj slávnostného otvorenia viacúčelového ihriska , ktoré vybudovali z fondov najnovšou anglickou technológiou.  Peter Kikta, zástupca starostu dohodol medzinárodný futbalový turnaj, ktorého by sa zúčastnili aj Krakovany z Čiech, naši futbalisti a dve družstvá z Poľska. Tieto družobné aktivity by sa mali zameriavať hlavne na deti, ktoré by týmto získavali širší rozhľad, spoznávanie okolitých krajín a taktiež by si rozširovali  jazykové znalosti. Koordinačným centrom pre tieto aktivity by sa stalo Poľsko, nakoľko majú najväčšie skúsenosti so získavaním prostriedkov z fondov.

 

- O poskytnutí dotácií na individuálne potreby na rok 2009 informoval starosta obce. Obec Krakovany získala účelovú dotáciu vo výške 13 277,- €, ktorú možno použiť na rekonštrukciu a zateplenie budovy kultúrneho domu. Na základe toho je potrebné, aby sa čo najskôr uskutočnilo výberové konanie na dodávateľa prác na výmenu okien v KD.

 

- AGRO-DRUŽSTVO Trebatice  poslalo na obec Krakovany návrh nájomnej zmluvy na poľnohospodársku pôdu, ktorej výmera ja 4352 m2. Ročný nájom vo výške 86,30€/ha. Výška ročného nájmu predstavuje 37,56 €. Navrhnutá doba nájmu je 15 rokov. Starosta obce predložil tento návrh na vyjadrenie a pripomienkovanie. Jozef Filo navrhol, aby sme použili ten návrh zmluvy, aký máme aj s PŠD Krakovany – Stráže, a to na dobu neurčitú s ročnou výpovednou lehotou.  V závere dal starosta obce hlasovať za predložený návrh zmluvy, ktorý poslalo AGRO-DRUŽSTVO Trebatice. Hlasovaním za: 0, proti: 9, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, predložený návrh nebol schválený.

Hlasovalo sa aj za Návrh zmluvy na prenájom poľnohospodárskej pôdy na dobu neurčitú s ročnou výpovednou lehotou za cenu 86,3 €/ha. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh zmluvy na prenájom poľnohospodárskej pôdy na dobu neurčitú s ročnou výpovednou lehotou za cenu 86,30 €/ha schválený.

 

- Starosta obce predložil poslancom na schválenie upravené inventerizačné komisie, nakoľko v priebehu roka došlo k viacerým personálnym zmenám. Návrh komisií:

Invetarizačná komisia pre obecný úrad a požiarnu zbrojnicu (budova OcÚ + príslušné priestanstvá)- predseda: Peter Kikta, členovia: Ing. Elena Podmaková, Ladislav Žitnanský, Vladimír Zeman, Slávka Kotulová.

Inventerizačná komisia pre sklad CO – Predseda: Mgr. Juraj Filo, členovia: Jozef Štefanka, PaedDr. Vladimír Mihálik.

Dokladová invetarizačná komisia – predseda: Ing. Elena Podmaková, členovia: Ing. Jarolím Kališ, Mgr. Lukáš Radoský.

Vyraďovacia komisia – predseda: Ing. Elena Podmaková, členovia: Ing. Jarolím Kališ, Mgr. Lukáš Radoský.

Inventarizačná komisia pre kultúrne stredisko a knižnicu – predseda: Ing. Michal Sedlák, členovia: Mgr. Juraj Filo, Martin Gono, Ing. Jaroslava Keprtová, Dominika Galbavá.

Inventarizačná komisia pre všetky školské zariadenia obce a ZOS – predseda: Ing. Milan Jurda, členovia: Jozef Filo  riaditeľky príslušného školského  zariadenia a ZOS ( ZŠ – Mgr. Eva Seitlerová, MŠ – Jozefína Klčová, ŠJ – Jana Daňková, ZOS – Kvetoslava Gonová).

Hlasovaním za: 9, proti. 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, boli invetarizačné komisie schválené.

Termín vykonania inventnúr bol  navrhnutý na dobu od 15.11.2009 do 30.11.2009. Hlasovaním za: 9, proti: 0,  zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol termín vykonania inventúr schválený.

- Obec Krakovany má pripravený projekt na rekonštrukciu MŠ. Spoluúčasť na financovanie výdavkov predstavuje sumu vo výške 8 848,48 €. Túto čiastku starosta obce predložil poslancom na schválenie. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo spolufinancovanie obce vo výške 8 848,48 € z rozpočtu na rok 2010 schválené.

- Predseda kultúrnej komisie navrhol, aby sa zverejnil oznam o predkladaní žiadostí na dotácie z rozpočtu obce. Oznam bude zverejnený na obecnom kanále a úradných tabuliach. Termín predkladania žiadosti sa stanovil do 15.11.2009.

 

Interpelácie poslancov

- Mgr. Juraj Filo - či sa uvažuje pri tvorbe rozpočtu aj s opravou MK na ulici Hoštáky, ktorá je v katastrofálnom stave. Odpovedal starosta, že s údržbou komunikácií sa uvažuje v každom rozpočte, ale kompletná rekonštrukcia to nebude, lebo to sú už kapitálové výdavky, a na to prostriedky nebudú.

- Ladislav Žitnanský – chodník do Trebatíc pri rodinnom dome pána Barana je tam veľký výmol, kde sa  drží blato, bolo by dobré ho teraz pred sviatkom Všetkých svätých zasypať. Odpovedal starosta, že v priebehu týždňa bude táto závada odstránená.

- Ing. Michal Sedlák- informoval o kultúrnej akcii, ktorú poriadalo OZ FS Krakovanka, že myšlienka to bola dobrá a navrhuje, aby si to do budúcnosti zobrala pod patronát kultúrna komisia. Tento návrh predloží aj na zasadnutí kultúrnej komisie.

- Mgr. Lukáš Radoský – pri strážovskom kostole stojí garáž, ktorá nie je zapísaná na liste vlastníctva,  navrhol preveriť vlastnícke vzťahy. Starosta túto úlohu uložil stavebnej komisii. Taktiež navrhol zaradiť do rozpočtu obce náklady na osvetlenie kostola v Krakovanoch.

- O výkupe pozemkov od chodník do Trebatíc informoval starosta obce. Obec požiadala Slovenský pozemkový fond o bezplatný prevod.  Budeme čakať na odpoveď zo Slovenského pozemkového fondu. 

- Riaditeľka ZŠ predložila požiadavku na zvýraznenie prechodu pre chodcov pred základnou školou červenou farbou.

 

 

 

K bodu č. 7

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 11/2009 zo dňa 22. októbra 2009

 

 

UZNESENIE č.11/2009

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 22. októbra 2009

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 1. schvaľuje:

 

 1. Program  rokovania.
 2. Návrhovú komisiu v zložení  Ing. Michal Sedlák a Martin Gono.
 3. Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu  a Ladislava Žitnanského.
 4. Správu o výsledkoch a podmienkách výchovno – vzdelávacej činnosti Základnej školy – Školská 318/3 Krakovany, ktorej súčasťou je školský klub za školský rok 2008/2009.
 5. Správu o výchovno vzdelávacej činnosti Materskej školy v Krakovanoch za školský rok 2008/2009.
 6. VZN č. 6/2009 o úhradách za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom v Krakovanoch.
 7. Návrh nájmu poľnohospodárskej pôdy Agrodružstvu Trebatice na dobu neurčitú s ročnou výpovednou lehotou za cenu nájmu 86,30€/ha.
 8. Invetarizačné komisie do roku 2010:

            Invetarizačná komisia pre obecný úrad a požiarnu zbrojnicu (budova OcÚ +           príslušné priestranstvá – predseda: Peter Kikta, členovia: Ing. Elena Podmaková, Ladislav Žitnanský, Vladimír Zeman a Slávka Kotulová.

            Inventarizačná komisia pre sklad civilnej obrany – predseda: Mgr. Juraj Filo, členovia: Jozef Štefanka a PaedDr. Vladimír Mihálik.

            Dokladová invetarizačná komisia – predseda: Ing. Elena Podmaková, členovia: Ing.    Jarolím Kališ, Mgr. Lukáš Radoský.

            Vyraďovacia komisia – predseda: Ing. Elena Podmaková, členovia: Ing. Jarolím           Kališ, Mgr. Lukáš Radoský.

            Invetarizačná komisia pre kultúrne stredisko a knižnicu – predseda: Ing. Michal        Sedlák, členovia: Mgr. Juraj Filo, Martin Gono, Ing. Jaroslava Keprtová, Dominika Galbavá.

            Inventarizačná komisia pre všetky školské zariadenia obce a ZOS – predseda: Ing.    Milan Jurda, členovia: Jozef Filo, a riaditeľky príslušných školských zariadení a ZOS   (ZŠ – Mgr. EvaSeitlerová, MŠ – Jozefína Klčová, ŠJ – Jana Daňková, ZOS-    Kvetoslava Gonová)

 1. Termín konania inventúr 15.11 – 30.11. 2009.
 2. Podanie projektu na rekonštrukciu a zateplenie materskej školy so spoluúčasťou obce vo výške 8 848,48€  z rozpočtu obce na rok 2010.

 

 

 

 1. berie na vedomie:

 

1.      kontrolu uznesení č. 10/2009

2.      Informáciu starostu obce o projektoch na vykurovanie a zateplenie MŠ.

3.      Informáciu riaditeľky MŠ o prijatí detí do materskej školy k 1.9.2009.

4.      Informáciu riaditeľky ZŠ o rozšírení počítačového vybavenia v ZŠ.

5.      Informácie starostu obce PaedDr. Vladimíra Mihálika, zástupcu starostu Petra Kiktu a   poslanca Ing. Michala Sedláka o návšteve v Poľsku.

6.      Informácie starostu o získaní dotácií zo Štátneho rozpočtu na výmenu okien a     zateplenie KD.

7.      Informácie o výkupe pozemkov pod chodník do Trebatíc.

 

C.    Ukladá:

 

1.      Kancelárii OcÚ zaslať riaditeľke MŠ ponuku na stoličky.

2.      Ukladá riaditeľke MŠ predložiť na budúce zasadnutie OZ  návrh na doriešenie situácie na rozšírenie kapacity MŠ.

3.      Ukladá stavebnej komisii preveriť vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti (garáž), ktorá je postavená pri oplotení strážovského kostola.

4.      Ukladá kancelárii OcÚ požiadať správu  a údržbu ciest TTSK o zvýraznenie prechodu pre chodcov červenou farbou pri ZŠ.

5.      Ukladá kancelárii OcÚ zverejniť termín predkladania žiadosti o dotácie.

 

 

D.    Neschvaľuje:

 

1. Predložený návrh zmluvy o nájom na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku s nájomcom AGRO-DRUŽSTVOM  Trebatice na dobu 15 rokov.

                       

 

Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0,  bolo uznesenie č. 11/2009 zo dňa 22. októbra 2009 schválené.

 

K bodu č.8

Na záver starosta obce poslancom poďakoval za ich účasť a ukončil rokovanie.