Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 27. novembra 2008

 č. 11/2008

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

           

Program rokovania:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesení
  4. Rozpočtové opatrenie 2/2008
  5. Rôzne
  6. Návrh uznesenia
  7. Záver

 

 

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce Krakovany privítal na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva všetkých prítomných poslancov. Zo začiatku rokovania sa ospravedlnili Ing. Michal Sedlák a Mgr. Lukáš Radoský. Martin Gono sa ospravedlnil z celého zasadnutia dôvodov pracovnej zaneprázdnenosti. Predložil na schválenie návrh programu rokovania.

Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol  program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce navrhol ako členov návrhovej komisie Mgr. Juraja Filu a Ladislava Žitnanského.  Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, boli členovia návrhovej komisie schválení.

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Ing. Milana Jurdu a Jozefa  Filu.  Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

K bodu č. 3

 

Starosta obce vykonal kontrolu uznesenia č. 10/2008:

- zmluva o prenajme poľnohospodárskej pôdy s PŠD Krakovany – Stráže je pripravená, zatiaľ nie je podpísaná. Sporné body v zmluve boli konzultované s právničkou.

Na zasadnutie prišiel Ing. Michal Sedlák.

- Riaditeľka ZŠ na minulom zasadnutí OZ predložila návrh na využívanie počítačovej učebne pre verejnosť.  V tejto súvislosti bola oslovená pani Alžbeta Redechová a Anežka Štefanková, aby iniciovali založenie Jednoty dôchodcov v našej obci. Jednota dôchodcov by mohla začať fungovať už začiatkom roku 2009. Počítačoví kurz by sa mohol uskutočniť aj pre členov novovzniknutej Jednoty dôchodcov.  Záujem verejnosti o kurz sa bude zisťovať prostredníctvom káblovej televízie a obecných novín.

Na zasadnutie prišiel Mgr. Lukáš Radoský.

- Viacerí obyvatelia obce sa už pýtali, či do káblovej televízie nebude zaradený vysielací kanál LUX. Z toho dôvodu bude potrebné, aby starosta obce zvolal rokovanie s pánom Sikom a prehodnotil možnosť zaradenia televíznej stanice LUX, ako aj ďalších vysielacích kanálov z výhľadom do budúcnosti. Ing. Jarolím Kališ navrhol, aby LUX bol zaradený ešte pred vianočnými sviatkami.

- Starosta obce informoval poslancov o možnosti vyvlastnenia pozemkov pod miestne komunikácie, ktorú navrhoval na minulom zasadnutí OZ Mgr. Lukáš Radoský.  Túto problematiku starosta konzultoval na Krajskom stavebnom úrade, kde mu povedali, že vyvlastnenie pozemkov sa dalo robiť  do roku 2000, teraz to už neprichádza do úvahy.

- Kľúč od futbalového štadióna pre pani Podmakovú je pripravený, ale zatiaľ jej nebol odovzdaný.

- na základe interpelácie Ladislava Žitnanského boli jamy na Notárskej ulici boli zasypané.

- Upozornenie majiteľov psov na dodržiavanie VZN o chove, držaní a vodení psov v obci bolo zverejnené v káblovej televízii.

 

K bodu č. 4

 

Zástupca starostu obce a predseda finančnej komisie Peter Kikta predložil na schválenie rozpočtové oparenie č. 2/2008. Schválený rozpočet na rok 2008 predstavoval čiastku 21 461 000,- Sk v príjmových aj výdavkových položkách. Rozpočtovým opatrením č. /2008 sa uvedená suma zvýšila v príjmových aj výdavkových položkách o 2 163 000,- Sk. Upravený rozpočet sa rozpočtovým opatrením č. 2/2008 znížil o 1 339 000,- Sk na sumu 22 285 000,- Sk v príjmových aj výdavkových položkách. Ďalej zahŕňa presun medzi jednotlivými rozpočtovými položkami. Zároveň navrhol presun finančných prostriedkov z účelového fondu obce na vykrytie rozdielu príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu a finančných operácií po použití zostatku finančných prostriedkov z bežného rozpočtu, najviac vo výške kapitálových výdavkov a finančných operácií. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo rozpočtové opatrenie 2/2008 a presun finančných prostriedkov z účelového fondu obce na vykrytie rozdielu príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu a finančných operácií po použití zostatku finančných prostriedkov z bežného rozpočtu schválený.

 

K bodu č. 5

 

- Starosta obce predložil žiadosť Lucie Štangelovej na predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom kaderníctva. Doterajší nájom platila Lucia Štangelová 1 300,- Sk mesačne. Tento nájom sa poslancom OZ zdal nízky, predseda finančnej komisie Peter Kikta navrhol zvýšenie na 1 400,- Sk. Mgr. Lukáš Radoský a Ing. Milan Jurda navrhli nájom zvýšiť na sumu  1500,- Sk.  Tento návrh sa pozdával aj ostatným poslancom. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol schválený prenájom kaderníctva Lucii Štangelovej na jeden rok, za podmienky, že nájomca bude akceptovať zvýšenie nájmu na 1 500,- Sk mesačne. 

 

- Starosta obce predložil návrh na zmenu kultúry pôdy na obecných parcelách č. 1014/27 a 1020/2 v k.ú. Krakovany, ktoré sú vedené ako orná pôda. Nachádzajú za parcelami na Južnej ulici, na ktorých teraz prebieha individuálna výstavba RD. Po zmene kultúry by sa uvedené parcely mohli v budúcnosti použiť na výstavbu. Na základe toho je však potrebné vykonať aj zmenu územného plánu. K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky. Hlasovaní za: 8, proti: 0,. zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola žiadosť o predbežný súhlas na zmenu kultúry pôdy na parcelu č. 1020/2 o výmere 3424 m2, k..ú. Krakovany zapísaná na LV č. 1769 a parcelu č. 1014/27 o výmere 16679 m2, k.ú. Krakovany, zapísaná na LV č. 1912 schválená.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola zmena územného plánu obce Krakovany pre parcely č. 1020/2 a 1014/27 za účelom bytovej výstavby schválená.

 

- Starosta obce informoval poslancov o zámere firmy TAVOS, a.s. , ktorá pripravuje veľký projekt, ktorý zahŕňa aj  rekonštrukciu čistiareň odpadových vôd, ktorá sa nachádza v našej obci. Firma TAVOS, a.s., v tejto súvislosti podala na stavebný úrad žiadosť o územné konanie.  Zároveň informoval o postupe mesta Vrbové v súvislosti s prípravou projektov na výstavbu kanalizácie, od ktorých je závislá aj naša obec. Mesto Vrbové ešte stále nemá stavebné povolenie.

 

- O postupe vysporiadania pozemkov pod miestne komunikácie informoval predseda stavebnej komisie Jozef Filo. Vysporiadane sú pozemky na uliciach Krátka, Športová, Kultúrna, ulica od pána Božíka ku kultúrnemu domu, ulička od pána Bedloviča na Veternú ulicu a časť pozemkov na Veternej ulici. Neidentické parcely sú na Hlavnej ulici od cintorína až po pána Pašáka na Dolnej ulici, a na Južnej ulici. Najväčší problém bude na Veternej ulici, kde je asi 250 účastníkov. S nimi bude potrebné jednať.  

 

Interpelácie

- Mgr. Juraj Filo – v minulosti sa robilo výberové konanie na kamerový systém v obci, ktorý sa z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov už v tomto roku realizovať nebude, pýta sa, či sa s jeho realizáciou počíta v budúcom roku. Odpovedal starosta obce – v pripravovanom rozpočte je včlenená čiastka 120 000,- Sk na zavedenie kamerového systému. V tejto súvislosti starosta obce navrhol umiestnenie kamery aj do priestorov pre vývoz zeleného odpadu.  Ďalej starosta informoval o ukončení vývozu zeleného odpadu. S vývozom a drvením sa začne až na jar. Vývoz elektroodpadu zabezpečovala firma ANEO z Trnavy. Táto firma robila zber bezplatne. Nakoľko už zmluva s ňou skončila, neuvažuje sa s jej predĺžením. Na základe telefonického dohovoru bude odpísaná v budúcom roku zmluvu s firmou BOMAT, ktorá nám za každý kilogram vyvezeného odpadu bude platiť 1,50 Sk.

 

- Ladislav Žitnanský – v akom štádiu riešenia je cyklotrasa popri železnici. Odpovedal starosta obce , tento problém bol prerokovaný na VUC-ke, rokovania sa zúčastnili len primátor mesta Piešťany a starosta obce Krakovany. Na rokovaní sa hovorilo o tom, že problematiku bude zastrešovať TTSK, ktorý bude rokovať so železnicami.  O ďalšom využívaní bude rozhodovať TTSK.  Ďalej sa pýtal na chodník k pomníku Padlým hrdinom, či sa naň nezabudlo? Odpovedal starosta obce , že na chodník sa nezabudlo, ale zatiaľ nebol čas na jeho realizáciu. Na strážovskom cintoríne je na vodovodnej šachte prehrdzavený poklop. Starosta obce prisľúbil tento nedostatok v čo najkratšom čase odstrániť.

 

- Ľubomír Pekarovič  upozornil na jamu na chodník pred základnou školou.

 

- Ing. Michal Sedlák informoval poslancov o pripravovanom vianočnom posedení, ktoré sa bude konať 4.12.2008 v kultúrnom dome. Posedenie je pripravené nielen pre dôchodcov, ale pre všetkých občanov obce. Na posedenie kultúrna komisia v spolupráci s OcÚ pripravila bohatý program a občerstvenie.

 

- Starosta obce informoval poslancov o príprave projektov na rekonštrukciu materskej školy. Projekt zahŕňa výmenu okien, zateplenie stien a zateplenie strechy.  Projektantka  firmy Premier Consulting, ktorá pripravuje projekt na  žiadosť o financovanie z fondov, aby bol projekt úspešný doporučila, aby sa do rekonštrukcie zapojil aj nový zdroj vykurovania, pričom boli navrhnuté slnečné kolektory. V tejto súvislosti starosta navrhol zriadiť komisiu v zložení Peter Kikta, Ing. Michal Sedlák a Ing. Jarolím Kališ, ktorí návrh preveria  a po zhodnotení predložia na prerokovania obecnému zastupiteľstvu.

 

 

 

K bodu č. 6

 

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 11/2008 zo dňa 27. novembra 2008

 

UZNESENIE č.11/2008

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27. novembra 2008

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

 1. schvaľuje:
 1. Program  rokovania
 2. Návrhovú komisiu v zložení Mgr. Juraj Filo, Ladislav Žitnanský
 3. Overovateľov zápisnice Jozefa Filu  a Ing. Milana Jurdu
 4. Rozpočtové opatrenie č. 2/2008 a presun finančných prostriedkov z účelového fondu obce na vykrytie rozdielu príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu a finančných operácií po použití zostatku finančných prostriedkov z bežného rozpočtu.
 5. Prenájom kaderníctva Lucii Štangwelovej na dobu jeden rok, za podmienky, že nájomca bude akceptovať zvýšenie nájmu na 1 500,- Sk mesačne.
 6. Žiadosť o predbežný súhlas na zmneu kultúry pôdy na parcelu č. 1020/2 o výmere 3424 m2, k.ú. Krakovany, zapísanú na LV č. 1769 a parcelu č. 1014/27, o výmere 16679 m2, k.ú. Krakovany, zapísanú na LV č. 1912.
 7. Zmenu územného plánu obce Krakovany, pre parcelu č. 1020/2 o výmere 3424 m2, k.ú. Krakovany, zapísanú na LV č. 1769 a parcelu č. 1014/27, o výmere 16679 m2, k.ú. Krakovany, zapísanú na LV č. 1912.  za účelom rozšírenia bytovej výstavby.

 

 1. berie na vedomie:

1.      kontrolu uznesení č. 10/2008

 1. Informáciu o rekonštrukcii ČOV, ktorú plánuje realizovať firma TAVOS, a.s., a následnej výstavbe kanalizácie v obci.
 2. Informáciu o vysporiadaní pozemkov pod MK.

 

 

Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0,  bolo uznesenie č. 11/2008 zo dňa 27. novembra 2008  schválené.

 

K bodu č.9

 

Na záver starosta obce poslancom poďakoval za ich účasť a ukončil rokovanie.