Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 24. septembra 2007

 č. 11/2007

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení: Martin Gono a Mgr. Lukáš Radoský

 

Program rokovania:

1.      Otvorenie zasadnutia

2.      Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení

4.      Zmena Organizačného poriadku obce 

5.      Rôzne

6.      Návrh uznesenia

7.      Záver

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce Krakovany privítal na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva všetkých prítomných poslancov. Poslanci Martin Gono a Mgr. Lukáš Radoský  vopred ospravedlnili svoju neúčasť z pracovných dôvodov. Predložil na schválenie návrh programu rokovania.

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce navrhol ako členov návrhovej komisie Michala Rajčáka  a Ladislava Žitnanského. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, boli členovia návrhovej komisie schválení. Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Ing. Jarolíma Kališa a Ing. Michala Sedláka.  Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa: 1 (Ing. Kališ), nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

K bodu č. 3

 

Starosta obce vykonal kontrolu uznesenia č. 10/2007:

-      odpredaj parcely č. 398/25 v k. ú. Stráže pri Krakovanoch sa zatiaľ nezrealizoval.

-      obsadenie obecného nájomného bytu – manželia Samuheloví si dali spísať notársku zápisnicu a byt riadne prevzali. V súlade s nájomnou zmluvou už uhradili aj všetky poplatky, obec zabezpečila vykonanie revízie plynového kotla a servisný technik ich zaučil používať dané zariadenie,

-      zariadenie opatrovateľskej služby – prevádzka je vymaľovaná, bolo zakúpené a uložené nové linoleum. Ešte nastal problém so zatekaním rovnej strechy v zadnej časti budovy. Toto sa bude riešiť v budúcom roku ( finančnú požiadavku na rekonštrukciu bude potrebné zahrnúť do návrhu rozpočtu na rok 2008).

-      riešenie dopravnej situácie na ceste II/499 – smer Vrbové – Piešťany: navrhované osadenie dopravnej značky s obmedzením rýchlosti na 70 km/h sa zatiaľ nezrealizovalo. Podľa vyjadrenia p. Haringa (dopravného projektanta) je potrebné danú lokalitu riešiť komplexne v spolupráci s ODI PZ v Trnave.

-      na obecnom úrade bol nainštalovaný nový počítač pre potreby starostu obce, ktorý je taktiež pripojený na internet,

-      navážanie zeminy na úpravu amfiteátra – zatiaľ je jej nedostatok, nakoľko firmy Stürm a Kaiser sa rozhodli si zeminu ponechať pre potreby svojich terénnych úprav,

-      obec postupne realizuje investičné akcie – výstavbu inžinierských sietí v nových lokalitách: vodovod a NN siete sú už hotové, začína sa s výstavbou plynovodu na Južnej ulici a Strážovskej ulici. V tomto bode starosta obce zároveň podrobnejšie informoval poslancov o postupe prác.

-      sťažnosti pána Šoku na intenzívny pohyb včiel a spaľovanie odpadu – starosta obce tieto záležitosti konzultoval s Obvodným úradom v Piešťanoch a vysvetlil postup pri riešení jednotlivých prípadov: včely – je potrebné riešiť pokusom o zmier alebo požiadať súd o predbežné opatrenie; spaľovanie odpadu je zakázané a tento priestupok je potrebné riešiť uložením pokuty.

-      parkovanie kamiónov: dlhoročný problém, ktorý by malo riešiť VZN, ktorým sa vyčlení plocha na parkovanie týchto vozidiel. Pokiaľ ide o nočné štartovanie – tento problém treba riešiť ako rušenie nočného kľudu a priestupok bude riešený Obvodným úradom v Piešťanoch.

-      v najbližších dňoch sa uskutoční výmena okien na obecnom úrade a pošte. Doposiaľ sme čakali na stanovisko pošty, či uhradí tento výdavok, nakoľko pošta si stanovila inštalovanie okien s bezpečnostnými sklami. Obec získala súhlas a rekonštrukčné práce sa teda uskutočnia v najbližších dňoch. (Okná sú zamerané a prebieha ich výroba vo firme ProWin, s.r.o., Piešťany)

 

K bodu č. 4

 

Starosta obce predložil na schválenie zmenu smernice č. 1/2005, ktorou sa vydáva Organizačný poriadok obce Krakovany. Predmetom zmeny je §9, odsek 3, 6 a 8. V odseku 3 sa mení počet úväzkov technických pracovníkov na úseku hospodárskej správy z počtu 5 na počet 4 (Jedná sa o zrušenie pracovného miesta po p. Ferancovi, ktorý odišiel na invalidný dôchodok .) Tento pracovný úväzok sa pomerne rozdelí po 2x 0,53 úväzku do školských stravovacích zariadení. To znamená, že v ŠJ pri MŠ ( odsek 6)a v ŠJ pri ZŠ ( odsek 6) sa  organizačná štruktúra upravuje o ďalšiu pracovnú pozíciu   + 0,53 úväzku – pomocná kuchárka. (Pracovný čas 4 hodiny denne.)

V diskusii k danému návrhu sa vyjadril p. Pekarovič, kontrolór obce, ktorý navrhol, aby sa úväzok na obci nerušil (z dôvodu potreby technických pracovníkov pri investičných akciách a údržbe obce) a úväzky v stravovacích zariadeniach sa len navýšili.

Starosta obce dal hlasovať o prvom návrhu (zrušenie úväzku na obci + navýšenie úväzkov v stravovacích zariadeniach).  Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol tento návrh schválený. O návrhu p. Pekaroviča sa už nehlasovalo, nakoľko bol schválený pôvodný návrh.

 

K bodu č. 5

 

Zhodnotenie akcií:

1)      Ing. Michal Sedlák : reprezentoval obec Krakovany na projekte „Spanilá jazda drezín „Čango“, ktorý sa konal v sobotu 22.9.2007. Išlo o bezplatné jazdy na šliapacích a motorových drezínach na železničnej trati Piešťany – Trebatice -  Krakovany – Vrbové. (Pozn. starosta obce v tom čase absolvoval návštevu družobnej obce Krakovany v Čechách.) Do tejto akcie sa zapojila aj folklórna skupina Krakovanka so svojím kultúrnym programom a členovia MsSČK, ktorý v tomto čase organizovali výstavu ovocia a zeleniny.

2)      Ing. Michal Sedlák ďalej vysoko hodnotil 4. ročník výstavy „Aké záhady a krásy ukrýva dedinská záhrada“, ktorá sa konala v dňoch 21. – 23.9.2007 v záhrade kultúrneho domu. Akcia má už svoju tradíciu a veľmi pozitívne zapôsobilo aj pekné slnečné počasie, ktoré taktiež prilákalo množstvo návštevníkov. Určite dobrú propagáciu celej akcii urobila aj reportáž televízie Markíza, ktorá bola vysielaná v sobotu 22.9. v hlavnej spravodajskej relácii. Propagačnú reportáž natočila aj regionálne televízia 2Mmedia z Nitry, v ktorej pôsobí bývalý pracovník obce p. Kvasnica. Predseda kultúrnej komisie požiadal o tlmočenie poďakovania všetkým členom MsSČK, ktorí sa na danej akcii podielali a prispeli k jej zdarnému priebehu.

3)      Zástupca starostu p. Peter Kikta informoval prítomných poslancov o návšteve v družobnej obci Krakovany v Čechách, ktorej sa zúčastnil spolu so starostom obce a zástupcami našej základnej školy. Hostitelia pre nich pripravili bohatý program, navštívili 2 zámky (Kuks, Nové Město nad Metují) a tradičnú chovateľskú výstavu, ktorú miestni chovatelia každoročne organizujú pri príležitosti ich hodových slávností (tzv. „posvícení“). Taktiež sa uskutočnili ďalšie rokovania pri príležitosti vypracovania spoločného projektu na podporu cezhraničnej spolupráce. V tejto súvislosti starosta obce informoval aj o možnosti navrhovanej spolupráce s obcou „Bořetice“ na Morave, ktorá je príhraničnou obcou a financovanie projektov spolupráce by bolo možné realizovať cez program LEADER, ktorý financuje Európska únia.

 

Žiadosť p. Krajčírovej

Manželia Krajčíroví sa stali novými vlastníkmi domu súpisné číslo 116 na Dolnej ulici. Nakoľko uvedená nehnuteľnosť nemá vybudovaný septik, a ani vodovodnú prípojku, podali zároveň ohlásenie drobnej stavby na uvedené stavby. Vzhľadom k tomu, že na vlastnej nehnuteľnosti nemajú možnosť uvedené stavby umiestniť, bolo potrebné požiadať obecné zastupiteľstvo o možnosť umiestnenia týchto stavieb na verejnom priestranstve (ktoré je vlastníctvom obce) pred ich rodinným domom.

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bola ich žiadosť schválená a bol im udelený súhlas na umiestnenie septiku a vodovodnej šachty pred parcelou č. 1014/42.

 

Žiadosť pani Sabovej

Pani Ľudmila Sabová, ktorá má v prenájme priestory Kaviarne u Notára požiadala o výmenu okien na uvedenej budove, ktorá je majetkom obce. K žiadosti sa rozprúdila diskusia, v ktorej poslanci vyjadrili názor, že obec musí najskôr posúdiť potreby svojich prevádzok. Ing. Jurda upozornil na potrebu výmeny okien na budove základnej školy, kde stav ohrozuje bezpečnosť detí. Starosta s daným návrhom súhlasil a informoval, že vyzve  riaditeľov zariadení, aby predložili svoje požiadavky na konca mesiaca októbra. V tomto období sa bude pripravovať rozpočet obce na budúci rok a tieto požiadavky sa budú môcť zohľadniť. V tomto zmysle je potrebné zaslať aj odpoveď pani Sabovej.

 

Výzva pre záujmové združenia

V súvislosti s prípravami budúcoročného rozpočtu starosta obce vyzval predstaviteľov záujmových združení v obci, aby v súlade s platným VZN o poskytovaní dotácií, predložili svoje požiadavky na finančné prostriedky najneskôr do konca októbra 2007. V tomto bode vyzval aj predstaviteľov TJ, aby predložili svoje zámery na najbližšie obdobie, najmä čo sa týka rekonštrukcie budovy kabín a areálu ihriska. Jedná sa o zapracovanie ich finančných požiadaviek do rozpočtu obce na budúci rok.

 

 

Žiadosť o prenajatie verejného priestranstva

Firma K&L Real Krakovany požiadala o prenajatie časti parcely č. 43/1 na ulici Hoštáky na vytvorenie parkovacích priestorov pre osobné motorové vozidlá. Jedná sa o lokality pred domom číslo 205 a v časti pri potoku Holeška. Firma uvedené priestory zrekonštruuje, uloží dlažbu a daný priestor bude udržiavať.

K žiadosti sa začala diskusia. Kontrolór obce sa vyjadril proti, nakoľko v uvedenej lokalite vlastní RD a parkovisko by bolo umiestnené pred touto nehnuteľnosťou.

Ing. Sedlák žiadal, aby táto žiadosť bola doplnená o vyjadrenie majiteľov susedných nehnuteľnosti. Člen stavebnej komisie Ing. Kališ vysvetlil situáciu, že v tomto prípade je stavbou dotknutá len obec Krakovany, ktorá je vlastníkom všetkých susediacich nehnuteľností. Záver diskusie vyústil do požiadavky, aby firma žiadosť doplnila o predbežnú štúdiu navrhovaného riešenia parkovania, ale len v lokalite pri potoku Holeška.

Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa: 1 (Ing. Kališ), nehlasoval: 0, bola schválená výzva na doplnenie žiadosti o predbežnú štúdiu. Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa: 2 (P. Kikta a Ing. Kališ), nehlasoval: 0, bol schválený nesúhlas k prenájmu časti parcely č. 43/1 v časti pred rodinnými domami č. 205 a 206.

 

Výsadba verejnej zelene

Starosta obce vyzval predstaviteľov TJ a členov kultúrnej komisie k splneniu záväzku vysadiť zeleň na verejných priestranstvách (areál futbalového ihriska a areál kultúrneho domu). Nastupuje vhodné vegetačné obdobie. Ján Remiš z firmy Semper Dekor vypracuje návrh výsadby, jedná sa už len o jej zrealizovanie.

 

Interpelácie poslancov:

Ľubomír Pekarovič, kontrolór obce:

-      v rámci správy registratúry je potrebné na vstupné dvere do archívu obce inštalovať mreže a opatriť ich bezpečnostnou zámkou

-      informoval o situácii po poslednej diskotéke, kde 2 účastníci skončili so zranením v nemocnici, kde boli hospitalizovaní

-      bolo by vhodné natrieť brány futbalového ihriska, nakoľko sú celé polepené a esteticky nevhodne pôsobiace,

-      predložil požiadavku riešenia svojej pracovnej náplne. Časovo nie je možné naplniť pracovný úväzok (možnosť návštevy OcÚ v popoludňajších hodinách je len v stredu v čase od 15.30 do 18.00 h). Predložil požiadavku, aby do pracovnej náplne bolo zahrnuté aj štúdium odbornej literatúry mimo budovu OcÚ. Zástupca starostu vyzval kontrolóra obce, aby na ďalšie zasadnutie predložil  svoj plán činnosti a pracovnú náplň doplnené o štúdium odbornej literatúry a takýto návrh bude predložený na schválenie. Zároveň vyzval kontrolóra, aby na zasadnutí obecného zastupiteľstva predkladal krátku správu o výsledkom kontrolnej činnosti.   

 

Peter Kikta

-      apeloval na riešenie problému parkovania kamiónov na miestnych komunikáciách

 

Ing. Mila Jurda

-      vyjadril sa k organizácii zábavy. Priznal, že nebola splnená podmienka ohlásenia tohto podujatia na Obvodnom oddelení PZ SR vo Vrbovom

-      k zraneniam sa nemohol vyjadriť, nakoľko tieto sa stali mimo budovy KD, kde sa konala spomínaná diskotéka.

 

 

K bodu č. 6

 

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 11/2007 zo 24. septembra 2007.

 

 

 

UZNESENIE č. 11/2007

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 24. septembra 2007

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 1. schvaľuje:

 1. program rokovania

 2. členov návrhovej komisie Michala Rajčáka a Ladislava Žitnanského

 3. overovateľov zápisnice Ing. Michala Sedláka a Ing. Jarolíma Kališa

 4. zmenu Organizačného poriadku obce v paragrafe 9, odsek 3, 6 a 8

 5. žiadosť manželov Krajčírových o umiestnenie septiku a vodovodnej šachty na verejnom priestranstve pred rodinným domom súpisné číslo 116, ktorý je umiestnený na parcele č. 1014/42.

 

 1. berie na vedomie:

 1. kontrolu uznesenia č. 10/2007

 2. informáciu Ing. Sedláka o akcii „Spanilá jazda drezín Čango“, ktorá sa uskutočnila v sobotu 22.9.2007

 3. informáciu Ing. Sedláka o 4. ročníku akcie „Aké záhady a krásy ukrýva dedinská záhrada“, ktorá sa uskutočnila v dňoch 21.-23.9.2007

 4. informáciu zástupcu starostu p. Petra Kiktu o návšteve v družobnej obci Krakovany v Čechách

 5. žiadosť p. Sabovej o výmenu okien v prevádzke kaviarne. Uvedená žiadosť bude riešená pri tvorbe rozpočtu obce na rok 2008

 6. interpelácie poslancov

 

 1. ukladá

 1. aby kancelária obecného úradu vyzvala firmu K&L REAL Krakovany na doplnenie žiadosti k prenájmu o predloženie predbežnej štúdie využitia požadovaných priestorov len v časti susediacej s potokom Holeška.

 2. kontrolórovi obce, aby doplnil svoj plán činnosti o štúdium problematiky samosprávy a príslušných právnych predpisov.

 

 1. neschvaľuje

 1. žiadosť firmy K&L REAL Krakovany o prenájom parcely č. 43/1 v časti pri rodinných domoch súpisné číslo 205 a 206.

 

 

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo uznesenie č. 11/2007 zo dňa  24. septembra 2007 schválené.

 

 

 

 

K bodu č. 7

 

Na záver starosta obce poslancom poďakoval za ich účasť a ukončil rokovanie. Po oficiálnej časti nasledovalo malé spoločenské posedenie. Starosta obce zablahoželal zástupcovi starostu obce p. Petrovi Kiktovi k životnému jubileu 50 rokov a poďakoval za prácu zapisovateľky pani Janke Belicovej, ktorá ku dňu 30.9.2007 končí pracovný pomer  a odchádza na nové pracovisko.