Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

Zápisnica

z mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 2. októbra 2006

 

č. 11/2006

    

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Na zasadnutie bol prizvaný predseda PŠD Krakovany Ing. Guba. Zúčastnil sa ho aj s členkou predstavenstva p. Máriou Žákovou.

Prizvaná bola aj Mgr. Gabriela Stanková ako odborný poradca obce.

 

Program rokovania:

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Informácia predsedu PŠD Krakovany o spôsobe splácania dane z pozemkov
  4. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže - otváranie obálok 
  5. Rôzne
  6. Návrh uznesenia
  7. Záver

 

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce otvoril mimoriadne zasadnutie, privítal prítomných  a predložil na schválenie program zasadnutia obecného zastupiteľstva. Hlasovaním: za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol program rokovania schválený. Neprítomní: A. Čelín a A. Belobradová.

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce predložil návrh na schválenie členov návrhovej komisie.  Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa: 1 (Jozef Macháč), nehlasoval: 0, boli za členov návrhovej komisie schválení Jozef  Macháč a Peter Kikta. Za overovateľov zápisnice zo zasadnutia OZ starosta obce navrhol Ing. Sedláka a L. Žitnanského.  Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, boli za overovateľov zápisnice  schválení Ing. Michal Sedlák a Ladislav Žitnanský.

Na rokovanie prišli A. Belobradová a A. Čelín.

 

K bodu č. 3

 

Starosta obce informoval poslancov o nezaplatenej dani z pozemkov PŠD Krakovany. Predpis na pozemky je 568.366,- Sk, na stavby 165.181,- Sk. Doteraz PŠD uhradilo 76.773,- Sk za pozemky. Nedoplatok je 491.593,- Sk za pozemky a 165.181,- Sk za stavby.

Vyzval prítomného predsedu PŠD Krakovany Ing. Gubu, aby poslancov informoval o spôsobe splatenia. Ing. Guba navrhol nedoplatok vyrovnať 2 splátkami:

k 15.10.2006 vo výške 290.000,- Sk

k 15.11.2006 vo výške 366.774,- Sk.

Poslanci s navrhovaným riešením súhlasili. Starosta poďakoval Ing. Gubovi a p. Žákovej za účasť. Menovaní opustili rokovanie OZ.

K bodu č. 4

 

Starosta obce informoval, že do 2. kola verejnej obchodnej  súťaže prišli 4 ponuky. Prítomní záujemcovia o pozemky skontrolovali neporušenosť obálok. Potom dostala slovo Mgr. Stanková, ktorá riadila otváranie obálok a priebeh súťaže.

Obálky boli otvárané v poradí, ako prišli.

Obálka č. 1 - predkladateľ Igor Priesol, Vážska 13, Piešťany, kúpna cena 550,- Sk/1 m2.

Obálka č. 2 - predkladateľ Andrej Duran, Hlboká 76, Piešťany, kúpna cena 501,- Sk/1 m2.

Obálka č. 3 - predkladateľ - Ivan Beseda, Hospodárska 17, Piešťany, kúpna cena 510,- Sk/1 m2.

Obálka č. 4 - predkladateľ - Boris Viceník, SNP 288, Vrbové, kúpna cena 511,- Sk/1 m2.

Rokovanie opustil Ing. Sedlák z dôvodu vyriešenia pracovných úloh.

Podľa výšky ponúk bolo zostavené poradie, v ktorom si záujemcovia vyberali z ponúkaných 12 pozemkov.

1. miesto - Igor Priesol si vybral parcelu č. 1045/20 k. ú. Krakovany o výmere 614 m2 v ponúkanej cene 550,- Sk/1 m2.

2. miesto - Boris Viceník, ktorý splnomocnil matku, vybratá  parcela č. 1045/19 k. ú. Krakovany o výmere 611 m2 v ponúkanej cene 511,- Sk/1 m2.

3. miesto - Ivan Beseda si vybral parcelu č. 1045/18 k. ú. Krakovany o výmere 609 m2 v ponúknutej cene 510,- Sk/1 m2.

4. miesto - Andrej Duran si vybral parcelu č. 1045/17 k. ú. Krakovany o výmere 608 m2 v ponúknutej cene 501,- Sk/1 m2.

Poslanci hlasovaním: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, rozhodli, že účastníkom súťaže budú pridelené parcely tak, ako je uvedené vyššie v texte.

Starosta obce poďakoval prítomným účastníkom verejnej obchodnej súťaže za ich účasť a zároveň ich informoval, že v súlade s podmienkami súťaže obdržia písomné vyjadrenie o ich úspešnosti v súťaži. Kúpne zmluvy budú podpísané po prevode peňazí na účet obce. Účastníci súťaže opustili rokovanie obecného zastupiteľstva.

 

K bodu č. 5

 

Pán Ing. Miroslav Maco, prevádzkovateľ káblovej televízie v okolí Trnavy (Chtelnica, Dechtice, Naháč...), predložil cenovú ponuku na prevádzkovanie káblovej televízie a zloženie programov. Poslanci sa informovali o veľkosti čiastky na elektrinu a údržbu. Pán Maco prisľúbil, že na najbližšie zastupiteľstvo predloží, aké sú náklady v jednotlivých obciach. Poslanci zobrali informáciu na vedomie s tým, že sa k nim vyjadria až po hlbšom preskúmaní.

 

P. Jozef Štefanka požiadal, aby pracovníci Obecného úradu Krakovany v dôsledku zvýšeného počtu krádeží, vyzvali občanov na väčšiu ostražitosť a všímali si podozrivé osoby. Zároveň chcel zdôrazniť, že pri krádežiach zlodeji vypínajú verejné osvetlenie.

 

K bodu č. 6

 

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 11/2006 z 2. októbra 2006.

 

 

 

 

 

 

UZNESENIE č. 11/2006

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 2. októbra 2006

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A. schvaľuje:

1. program rokovania,

2. členov návrhovej komisie Jozefa Macháča a Petra Kiktu,

3. overovateľov zápisnice Ing. Michala Sedláka a Ladislava Žitnanského,

4. vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže spojené s otváraním obálok,

5. odpredaj parcely č. 1045/20 k. ú. Krakovany o výmere 614 m2 pre Igora Priesola v cene 550,- Sk/1 m2,

6. odpredaj parcely č. 1045/19 k. ú. Krakovany o výmere 611 m2 pre Borisa Viceníka v cene 511,- Sk/1 m2,

7. odpredaj parcely č. 1045/18 k. ú. Krakovany o výmere 609 m2 pre Ivana Besedu v cene 510,- Sk/1 m2,

8. odpredaj parcely č. 1045/17 k. ú. Krakovany o výmere 608 m2 pre Andreja Durana v cene 501,- Sk/1 m2,

 

B. berie na vedomie:

1. informáciu o cenovej ponuke p. Macu na prevádzkovanie káblovej televízie,

2. informáciu predsedu PŠD Krakovany Ing. Gubu o situácii v platení dane z pozemkov a termíny splátok

a) suma 290.000,- Sk do 15.10.2006

b) suma 366.774,- Sk do 15.11.2006.

 

C. ukladá:

1. pracovníkom obecného úradu pripraviť reláciu do miestneho rozhlasu o krádežiach a vyzvať občanov, aby si viacej všímali situáciu (vypínanie verejného osvetlenia).

 

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 , bolo uznesenie č. 11/2006 zo dňa  2. októbra  2006 schválené.

 

 

K bodu č. 7

 

Na záver poďakoval starosta obce poslancom za účasť a ukončil rokovanie.