Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

Zápisnica

z operatívneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 5. decembra 2005

 

č. 11/2005

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení: Andrej Čelín, Jozef Macháč

 

Program rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3. Kanalizácia

4. Návrh uznesenia

5. Záver

 

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce privítal prítomných poslancov na operatívnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Na  rokovanie prišlo 5 poslancov, ostatní svoju neúčasť vopred ospravedlnili alebo prišli v priebehu zasadnutia.  Zároveň predložil na schválenie program rokovania. Keďže nikto nemal   ďalšie pripomienky ani doplňujúce návrhy, dal o predloženom návrhu hlasovať.

Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce predložil návrh na schválenie členov návrhovej komisie. Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 , nehlasoval: 0, boli za členov návrhovej komisie schválení Ladislav Žitnanský a Anna Belobradová.

Za overovateľov zápisnice z tohoto zasadnutia starosta obce navrhol Jozefa Filu a Petra Kiktu. Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

K bodu č. 3

 

Hlavným bodom rokovania tohoto operatívneho zasadnutia  bola problematika kanalizácie, zaujatie záverečného stanoviska k výstavbe vákuovej kanalizácie a predloženie projektu na čerpanie finančných prostriedkov na jej výstavbu zo Štrukturálnych fondov EÚ.

 

Na zasadnutie prišiel Ing. Michal Sedlák.

 

Starosta obce vyzval prítomných poslancov, aby sa vyjadrili k predloženému návrhu, nakoľko firma  ARVAKA - združenie právnických osôb, Slovenská republika vypracovala cenovú ponuku na vákuovú kanalizáciu a zároveň finančné porovnanie medzi vákuovou a gravitačnou kanalizáciou.

Poslanec Peter Kikta vysvetlil možnosť 100% čerpania finančných prostriedkov zo ŠF EÚ, nakoľko nebude problém preukázať znečisťovanie spôdných vôd. Taktiež vysvetlil finančné podmienky prevádzky kanalizácie.

 

Prišiel poslanec Jozef Štefanka

 

Poslanec Jozef Štefanka sa vyjadril za tento projekt.

Poslanec Ing. Michal Sedlák ocenil modernejšie technické riešenie a vyjadril sa taktiež za výstavbu tohto druhu kanalizácie.

Ostatní poslanci sa k danej problematike už nevyjadrovali.

Starosta obce predložil návrh na hlasovanie o otázke, či obec samostatne predloží žiadosť na čerpanie finančných prostriedkov zo ŠF EÚ na výstavbu vákuovej kanalizácie.

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo schválené samostatné preloženie žiadosti obcou Krakovany na čerpanie finančných prostriedkov zo ŠF EÚ na výstavbu vákuovej kanalizácie.

 

Starosta obce zároveň informoval poslancov, že v prvých dňoch nového roku 2006 sa uskutoční slávnostné novoročné zasadnutie obecného zastupiteľstva. Posledné riadne zasadnutie v roku 2005 sa uskutoční vo štvrtok 15. decembra 2005 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

 

 K bodu č. 4

 

Starosta obce vyzval členov návrhovej komisie, aby predložili návrh uznesenia č. 11/2005.

 

 

 

UZNESENIE č. 11/2005

z operatívneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 5. decembra 2005

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A. schvaľuje:

 

1. program rokovania

2. členov návrhovej komisie Ladislava Žitnanského a Annu Belobradovú

3. overovateľov zápisnice Jozefa Filu a Petra Kiktu

4. aby obec Krakovany samostatne žiadala o finančné prostriedky zo Štrukturálnych fondov EÚ na projekty na výstavbu vákuovej kanalizácie v obci Krakovany

 

B. berie na vedomie:

 

1. diskusné príspevky poslancov obecného zastupiteľstva ohľadne výstavby vákuovej kanalizácie.

 

 

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo uznesenie č. 11/2005 zo dňa  5. decembra  2005 schválené.

 

K bodu č. 5

 

Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť na zasadnutí obecného

zastupiteľstva a ukončil rokovanie.