Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,

Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

 

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 29. novembra 2012

 č. 10/2012

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program zasadnutia:

1.      Otvorenie zasadnutia                                                           

2.      Voľba overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení

4.      Návrh VZN č.4/2012  Zásady nakladania s majetkom obce

5.      Návrh VZN č. 5/2012 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce

6.      Dotácie z rozpočtu obce na rok 2013

7.      Rôzne

8.      Návrh uznesenia

9.      Záver                                       

                                                                                                              

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Riadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Zo  zasadnutia sa ospravedlnil Martin Gono.  Zo začiatku zasadnutia sa ospravedlnil Peter Kikta a Mgr. Lukáš Radoský.  Starosta obce poslancov oboznámil s návrhom programu riadneho zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol nasledovný  program rokovania schválený.

  1. Otvorenie zasadnutia                                                           
  2. Voľba overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesení
  4. Návrh VZN č.4/2012  Zásady nakladania s majetkom obce
  5. Návrh VZN č. 5/2012 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
  6. Dotácie z rozpočtu obce na rok 2013
  7. Rôzne
  8. Návrh uznesenia                                                                  
  9. Záver                         

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z riadneho zasadnutia OZ starosta navrhol Ing. Milana Jurdu a Ladislava Žitnanského. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 6,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, schválili bez pripomienok.

 

K bodu č. 3

Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 102/9/2012-111/9/2012 z riadneho zasadnutia konaného dňa 25. októbra 2012. Všetky uznesenia, z ktorých vyplývala úloha, boli splnené.

Odpovede na interpelácie poslancov:

Poplatok za vývoz fekálií – pozostáva z poplatku, ktorý obec zaplatí za vývoz na ČOV (11,00€) a 14,00€ sú náklady na PHM, údržbu traktora a fekálu, a mzda pracovníka.  Podľa zisťovaní u iných vývozcov je poplatok za vývoz ešte vyšší. Mesto Vrbové vyváža za cenu 30€ /3,5m3 a súkromník z Ostrova p. Kunic 40,00€/10m3

Na zasadnutie prišiel poslanec Peter Kikta.

Dopravné zrkadlo na výjazde z Hlavnej ulice na štátnu cestu bolo objednané, prišlo, pracovníci OcÚ pri montáži zistili že je prasknuté, preto ho obec  reklamovala.  Zrkadlo bolo síce veľké, ale bolo vyrobené z plastu, a preto bolo dosť labilné.

Na zasadnutie prišiel poslanec Mgr. Lukáš Radoský.

Doladenie zvuku v káblovej televízii. Starosta obce volal s prevádzkovateľom KT pánom Sikom a požiadal ho o doladenie hlasitosti zvuku na jednotlivých staniciach. Pán Sika prisľúbil, že urobí, čo sa bude dať, ale veľkú zmenu nezaručil. 

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, prítomní poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie.

 

K bodu  č.4

Starosta obce predložil poslancom návrh VZN č. 4/2012 Zásady nakladania s majetkom obce.

VZN vypracovala Ing. Slávka Kotulová  v zmysle  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za  Návrh  VZN č. 4/2012  Zásady nakladania s majetkom obce hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo VZN č.4/2012  Zásady nakladania s majetkom obce schválené.

 

K bodu č. 5

Starosta obce predložil poslancom návrh VZN č. 5/2012 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce.  Návrh VZN č. 5/2012 bol vypracovaný v zmysle zákona  č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších  predpisov.  K predloženému návrhu VZN č. 5/2012 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce  poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním za: 8,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol VZN č. 5/2012 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce schválené.

 

K bodu č. 6

Predseda finančnej komisie poslanec Peter Kikta predložil poslancom na prerokovanie žiadosti spoločenských organizácií na dotácie z rozpočtu obce pre rok 2013 v zmysle VZN č. 4/2005.  Kontrolórka Ing. Elena Podmaková poslancom na zjednodušenie a porovnanie pripravila tabuľku, v ktorej vyčíslila výšky poskytnutej dotácia za roky 2009, 2010, 2011, 2012 a požiadavky na rok 2013.

Predseda finančnej komisie Peter Kikta navrhol, aby sa finančné príspevky  pre organizácie zachovali v takej výške, ako boli schválené na rok 2012.  To znamená nasledovne:

MSSČK  1000 € 

Stolný tenis  650 € 

Poľovnícke združenie 500 € 

FKK  11000 € 

Krakovanka 250 €  

Lusk  1000 € 

ZR MŠ  450 €   na refundáciu energií v KD

ZR ZŠ  460 €    na refundáciu energií v KD

JDS  700 € 

Dotácie sú určené  účelovo na konkrétne akcie podľa žiadostí.

Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať.  Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, boli dotácie z rozpočtu obce pre organizácie na rok 2013  schválené.  

Žiadosť o finančný príspevok podala aj pani Daniela Piscová za Klub paličkovanej čipky Bábence, ktorý chcú využiť na reprezentáciu obce a našej čipky na festivale paličkovanej čipky v zahraničí. VZN č. 4/2005 neumožňuje poskytnutie dotácie spolku, ktorý nie je organizovaný v združení.  Preto Mgr. Juraj Filo navrhol, aby sa v rozpočte nechala  určitá čiastka, ktorá im bude môcť byť vyplatená na konkrétnu akciu ako príspevok (preplatenie časti nákladov)

 

K bodu č. 7

Rôzne

- Starosta obce informoval poslancov, že je potrebné vykonať inventarizáciu obecného majetku k 31.12.2012. Fyzické inventúry sa uskutočnia v období od 3.12.2012 do 3.1.2013. Inventarizačné komisie zostávajú v rovnakom zložení ako v minulom roku. V komisii pre kultúrne stredisko nahradí Ing.  Jaroslavu Keprtovú pani Mária Straková.

- Starosta obce informoval poslancov o upozornení prokurátora, v ktorom boli vypísané nedostatky  pri prevode nehnuteľného majetku v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení účinnom do 31.12.2010.  Prokurátor sledoval obdobie od 1.1.2008 do 31.12.2010.  Poslanci OZ Krakovany pripomienky prokurátora rešpektujú a ďalšie prevody sa budú vykonávať v súlade so zákonom.

- Starosta obce informoval poslancov o postupe prác na chodníku do Trebatíc. V tomto roku sa už nestihne dokončiť konečná povrchová  úprava, čo je naliatie asfaltu. To sa urobí v budúcom roku, hneď, ako to dovolí počasie.

- Ing. Michal Sedlák, predseda kultúrnej komisie,  informoval poslancov o príprave osláv 900.  výročia prvej písomnej zmienky o Krakovanoch, ktoré budú v roku 2013.  Predseda kultúrnej komisie predložil poslancom ponuku agentúry, ktorá vyčíslila náklady na prípravu dvojdňového podujatia. Prvý deň by bol skôr pre mladšiu generáciu, koncerty populárnych skupín a večer diskotéka, druhý deň by bol pre starších obyvateľov, folklór domácich interpretov a ľudová veselica. Popri tom by boli aj rôzne atrakcie pre deti. Celková odhadovaná cena za toto podujatie je približne 30 000,-€.  Cena je pomerne vysoká, a preto Ing. Sedlák navrhol, podujatie zorganizovať vlastnými silami, nakoľko máme skúsenosti z organizovania folklórneho festivalu. Po novom roku Ing. Sedlák zvolá kultúrnu komisiu a osloví ďalších ľudí, ktorí budú pracovať v prípravnom a organizačnom tíme.  Navrhovaný termín je na krakovianské hody.  Poslanci s týmto s termínom súhlasili.  Mgr. Lukáš Radoský mal pripomienku, či je skutočne potrebné robiť oslavy v takom veľkom rozsahu, lebo výročie budú mať aj iné okolité obce a ľudia budú osláv presýtení.

- Starosta obce informoval poslancov, že ďalšie finančné prostriedky budú potrebné na pripravovanú publikáciu, ktorá je v štádiu dokončovania rukopisu. Na grafickú úpravu a tlač publikácie bude potrebné výberové konanie.  

 

Interpelácie poslancov

- Ladislav Žitnanský, pán Anton Rajčák požaduje vybudovanie chodníka okolo pána Sabu, ktorý prisľúbil, že umožní vybudovať chodník na jeho pozemku. Osvetlenie veže kostola je veľmi silné postačili by aj dva reflektory.

- Jozef Štefanka – je za osvetlenie kostola, lebo je to stred obce, ktorý ba mal byť osvetlený. Toto osvetlenie, ktoré máme teraz je dosť predimenzované. V rámci šetrenia nastaviť svetlá na bokoch kostola aby sa vypínali skôr ako osvetlenie veže.

- Mgr. Lukáš Radoský sa pýtal, prečo nie je dokončené osvetlenie veže.

- Pán Slavomír Ťupek, obyvateľ Krakovian, pripomienkoval parkovanie vozidiel na Veternej ulici. Autá parkujú na chodníku a mamičky s kočíkmi musia chodiť po ceste. Poslanec Jozef Štefanka navrhoval zákaz parkovania riešiť dopravným značením, lebo problém s parkovaním je aj na Strážovskej ulici, kde síce nie sú chodníky, ale autá stoja na ceste a tvoria tak prekážku pri prejazde ostatných vozidiel.  Starosta obce navrhol, aby sa do najbližšieho Hlasu krakovian zverejnilo upozornenie o nesprávnom parkovaní vozidiel na chodníkoch a cestách v obci.  

K bodu č. 8

Zapisovateľka  prečítala   uznesenia   zo zasadnutia OZ  konaného dňa 29. novembra  2012

 

 

K bodu  č. 9

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  Z  riadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

v Krakovanoch

prijaté dňa 29. novembra  2012

 

 

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

 

Uznesenie č. 112/10/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ 

Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

1.      Otvorenie zasadnutia                                                                

2.      Voľba overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení

4.      Návrh VZN č.4/2012  Zásady nakladania s majetkom obce

5.      Návrh VZN č. 5/2012 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce

6.      Dotácie z rozpočtu obce na rok 2013

7.      Rôzne

8.      Návrh uznesenia 

9.      Záver                                       

 

Prítomných:.6 (Filo, Florek, Jurda, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Za: .6

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č. 113/10/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Určuje

Overovateľov zápisnice Ing. Milan Jurda a Ladislav Žitnanský

Prítomných: 6 (Filo, Florek, Jurda, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Za: 6

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3

Kontrola uznesení

 

Uznesenie č. 114/10/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. č. 102/9/2012-111/8/2012 z riadneho zasadnutia konaného dňa 25. októbra 2012

 

Prítomných: 8 (Filo, Florek, Jurda, Kikta, Radoský, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 4

Návrh VZN č. 4/2012 Zásady nakladania s majetkom obce

 

Uznesenie č. 115/10/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Návrh VZN č. 4/2012 Zásady nakladania s majetkom obce

Schvaľuje

VZN č. 4/2012 Zásady nakladania s majetkom obce

 

Prítomných: 8 (Filo, Florek, Jurda, Kikta, Radoský, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 5

Návrh VZN č. 5/2012 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce

 

Uznesenie č. 116/10/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Návrh VZN č. 5/2012 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce

Schvaľuje

VZN č. 5/2012 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce

 

Prítomných: 8 (Filo, Florek, Jurda, Kikta, Radoský, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 6

Dotácie z rozpočtu obce na rok 2013

 

Uznesenie č. 117/10/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Žiadosti spoločenských organizácií o dotácie z rozpočtu obce na rok 2013

 

Schvaľuje

Výšku dotácií z rozpočtu obce  pre spoločenské organizácie na rok 2013 nasledovne:

 

MSSČK 1000 € 

Stolný tenis  650 €

Poľovnícke združenie 500 € 

FKK  11000 € 

Krakovanka 250 €

Lusk  1000 € 

ZR MŠ  450 €   na refundáciu energií v KD

ZR ZŠ  460 €    na refundáciu energií v KD

JDS  700 € 

Dotácie sú schválené účelovo na jednotlivé akcie  podľa žiadostí

 

Prítomných: 8 (Filo, Florek, Jurda, Kikta, Radoský, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 7

Rôzne

 

Uznesenie č. 118/10/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Vykonanie inventúr v období od 3.12.2012 do 3.1.2013

V invetnarizačnej komisii pre KD sa pani Ing. Jaroslava Keprtová nahrádza pani Máriou Strakovou.

 

Prítomných: 8 (Filo, Florek, Jurda, Kikta, Radoský, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 119/10/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Upozornenie prokurátora. Poslanci OZ Krakovany pripomienky prokurátora rešpektujú a ďalšie prevody sa budú vykonávať v súlade so zákonom.

 

Prítomných 8 (Filo, Florek, Jurda, Kikta, Radoský, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 120/10/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Informácie starostu o dobudovanie chodníka do Trebatíc

 

Prítomných:8 (Filo, Florek, Jurda, Kikta, Radoský, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 121/10/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Informácie Ing. Michala Sedláka o organizovaní  slávností 900 výročia  prvej písomnej zmienky o obci Krakovany

 

Prítomných:8 (Filo, Florek, Jurda, Kikta, Radoský, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 122/10/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Interpelácie  poslancov

 

Prítomných:8 (Filo, Florek, Jurda, Kikta, Radoský, Sedlák, Štefanka, Žitnanský)

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:

Nehlasoval: 0

 

 

V Krakovanoch  29. novembra  2012

 

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková