Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,

Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

 

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 15. decembra 2011

 č. 10/2011

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program zasadnutia:

1.     Otvorenie zasadnutia                                                                    

2.     Voľba overovateľov zápisnice

3.     Kontrola uznesení

4.     VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

5.     Rozpočtové opatrenie 2/2011

6.     Rozpočet na rok 2012, 2013, 2014

7.     Návrh na vyradenie majetku

8.     Rôzne

9.     Návrh uznesení

10.  Záver                                                                                                                           

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Riadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Zo zasadnutia sa ospravedlnili poslanci Ing. Michal Sedlák a Martin Gono, zo začiatku zasadnutia sa ospravedlnil  Jozef Štefanka a Peter Kikta. Starosta obce poslancov oboznámil s návrhom programu riadneho zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:  5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bol nasledovný  program rokovania schválený.

 

  1. Otvorenie zasadnutia                                                                     
  2. Voľba overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesení
  4. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
  5. Rozpočtové opatrenia 2/20011
  6. Rozpočet na rok 2012, 2013, 2014
  7. Návrh na vyradenie majetku
  8. Rôzne
  9. Návrh uznesení
  10. Záver                        

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z riadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Ing. Milana Jurdu a Ladislava Žitnanského. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 5,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, schválili bez pripomienok.

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 95/9/2011-108/9/2011 z riadneho zasadnutia konaného dňa 24. novembra 2011.

- Odpredaj p.č. 544/5, k.ú. Stráže pri Krakovanoch spoločnosti I.E.T., s.r.o. Dominika Tatarku 2953, Piešťany. Starosta obce prečítal Čestné prehlásenie k odkúpeniu pozemku, ktorý doručila spoločnosť I.E.T., s.r.o., v ktorom súhlasila s cenou aj ostatnými podmienkami, ktoré obecné zastupiteľstvo stanovilo. 

- Predbežný súhlas na odpredaj časti p.č. 271/3, k.ú. Krakovany pánovi Petrovi Radoskému. Pán Radoský predložil vyhotovený geometrický plán aj návrh zmluvy. Na zasadnutie prišiel poslanec Jozef Štefanka.

- Smerová tabuľa na ceste od Vrbového – Starosta predložil zástupcom spoločností Stürm sfs, Inalfa Roof Systems a Kaiser návrh na smerovú tabuľu. Prisľúbili, že smerovú tabuľu dajú vyhotoviť, ale k tomuto návrhu sa bude musieť vyjadriť aj Správa a údržba  ciest TTSK a DI Trnava.

- Pani Detkovej bol poslaný opravený platobný výmer

- Navážanie amfiteátra sa robiť nebude, taktiež sa nebude upravovať Maracana.

 

 

K bodu č. 4

Starosta obce predložil návrh VZN č. 1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady. VZN bolo vypracované v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady. Pre rok 2012 bolo navrhnuté zvýšenie sadzby dane z pozemkov, stavieb aj bytov. Taktiež sa zvýši poplatok za vývoz komunálneho odpadu zo 14,50 € na 15,50 € pre jednu osobu na rok.  K predloženému návrhu poslanci nemali pripomienky.  Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bol návrh VZN č. 1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady schválený.

 

K bodu č. 5

Starosta obce predložil Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2011 v súlade s ods. 2 písmena b) §14 zákona č. 583/2004 Z.z. O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  v znení zmien a doplnkov. Rozpočtovým opatrením sa rozpočet znižuje o 18 138 € na sumu      1 123 791 € v príjmových aj výdavkových položkách.

V príjmovej časti sa rozpočet:

-       bežný znižuje o 2 238 € na 732 107 € (nenaplnené príjmy)

-       kapitálový znižuje o 15 900 € (nenaplnené príjmy)

-       finančné operácie – bez zmien 20 895 €

Vo výdavkovej časti sa rozpočet:

-       bežný znižuje o 9 478 € na 647 960 €  (úprava jednotlivých položiek)

-       kapitálový zvyšuje o 9 645 € na 51 840 €  (úprava jednotlivých položiek)

-       finančné operácie sa znižujú o 18 305 € na 423 991 € (splatenie prekleňovacieho úveru prechádza do nasledujúcich rokov 2012 a 2013).

K predloženému návrhu rozpočtového opatrenia poslanci nemali pripomienky. Starosta dal hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo Rozpočtové opatrenia č. 2/2011 schválené.

 

K bodu  č.6

Programový rozpočet na rok 2012, 2013, a 2014. Návrh programového rozpočtu bol všetkým poslancom doručený v elektornickej podobe  a p. Žitnanskému v tlačenej podobe spolu s pozvánkou na zasadnutie.

Rozpočet je navrhnutý ako vyrovnaný, t.j. rozdiel medzi celkovými príjmami a  výdavkami je nula. Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý príjmovými finančnými operáciami a prebytkom bežného rozpočtu. Výdavkové finančné operácie sú kryté príjmovými finančnými operáciami, t.z. prevodom prostriedkov z rezervného fondu. Prebytok hospodárenia za rok 2012 bude v priebehu roka použitý na kapitálové výdavky. Pre rok 2012 je navrhnutý v príjmovej aj výdavkovej časti  712 317,-€. Rozpočet na roky 2013 a 2014 nie je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.   Starosta obce požiadal poslancov, aby sa k návrhu vyjadrili. Na zasadnutie prišiel poslanec Peter Kikta. Mgr. Lukáš Radoský sa pýtal, či bol zaznamenaný nárast v príjme podielových daní s nárastom počtu obyvateľov. Starosta obce odpovedal, že túto skutočnosť nevie sám vyhodnotiť, nakoľko v minulom roku bol značný úbytok na príjme podielových daní zo strany štátu.  Mgr. Lukáš Radoský mal pripomienku k výdavkovej  položke kanalizácia na Záhradkovej ulici. Nesúhlasí s budovaním kanalizácie na tejto ulici. Pýtal sa starostu obce, na koho podnet sa s plánovaním kanalizácie začalo. Starosta odpovedal, že o vybudovanie kanalizácie požiadali stavebníci. Mgr. Radoský navrhol, aby sa stavebníci zo Záhradkovej ulice spolupodieľali na vybudovaní kanalizácie.

Ing. Marián Florek sa pýtal, čo je zahrnuté v položke Rekonštrukcia a stavba MK , chodníkov a ostatných plôch. Starosta odpovedal, že je tam zahrnutá rekonštrukcia MK Hoštáky a chodníky na cintoríne v Strážoch.  Ďalej sa pýtal, či je možné prostriedky z rezervného fondu použiť na nejaké nepredvídané udalosti ako požiar  v obci, alebo iná živelná pohroma. Starosta obce vysvetlil, že rezervný fond sú  nevyčerpané prostriedky z predchádzajúceho roka, ktoré sa môžu použiť len na kapitálové výdavky. Čo sa týka mimoriadnych udalostí, prostriedky ba muselo vyčleniť obecné zastupiteľstvo na konkrétne požiadanie postihnutého.

Mgr. Juraj Filo sa pýtal, či by sa nemal časovo obmedziť prenájom v obecných bytoch.

K rozpočtu obce na rok 2012, 2013 a 2014  predložila stanovisko kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková.  V závere  odporučila obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu schváliť.

Starosta obce dal za predložený návrh rozpočtu na rok 2012 hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh rozpočtu na rok 2012  schválený bez pripomienok.

  

K bodu č. 7

Návrhy na vyradenie majetku predložili jednotlivý strediská:

-       Obecný úrad                                     1029,21€

-       Kultúrne stredisko                              429,46 €

-       Základná škola                                    543,02 €

-       Materská škola                                   278,47 €

-       Školská jedáleň pri MŠ                      476,02€

-       Školská jedáleň pri ZŠ                         90,92 €

-       Zariadenie opatrovateľskej služby   880,60 €

Spolu                                                              3727,70 €

K  predloženým návrhom mala pripomienky predsedníčka vyraďovacej komisie Ing. Elena Podmaková. Návrh ZOS na vyradenie malotraktora  v ZOS v hodnote 880,60€ zamietla navrhla ho preradiť na OcÚ, malotraktor je funkčný.

Návrh MŠ – škol. jedáleň- vyradenie tlačiarne MINOLTA v hodnote 414,76 € pripomienkuje s podmienkou likvidácie odpredajom tlačiarne, nakoľko je funkčná.  

Upravená hodnota vyradeného majetku je 2847,10 €. Napriek tomu, že tlačiareň MINOLTA je plne funkčná, poslanci navrhli vyradenie likvidáciou bez odpredaja.

K návrhu na vyradenie poslanci ďalšie pripomienky nemali. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bol upravený návrh na vyradenie v hodnote 2 847,10€ schválený.

 

K bodu č. 8

- Odpredaj časti parcely č. 271/9, k.ú. Krakovany pánovi Petrovi Radoskému. Pán Radoský predložil na obecný úrad  geometrický plán, v ktorom je odčlenená parcela, ktorú žiada odkúpiť.  Novovytvorená parcela má č. 271/9, k.ú. Krakovany o výmere 160 m2. Starosta obce predložil poslancom aj návrh Kúpnej zmluvy, ktorú dal vypracovať pán Peter Radoský. K predloženému návrhu zmluvy poslanci nemali žiadne pripomienky, preto dal starosta obce hlasovať za odpredaj parcely č. 271/9, zastavené plochy a nádvoria, k.ú. Krakovany o výmere 160 m2 za cenu 20,00 €/m2 Petrovi Radoskému. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol odpredaj p.č. 271/9, zastavené plochy a nádvoria, k.ú. Krakovany o výmere 160 m2 za cenu 20,00 €/m2 Petrovi Radoskému schválený.

- Starosta obce informoval poslancov o  postupe prác na osvetlení kostola. Boli vykonané skúšky nasvietenia. Zatiaľ sa predpokladá osvetlenie s tromi halogénmi.

 

Interpelácie

- Ladislav Žitnanský – po skosení kukurice ostal neporiadok na ceste ku Kubánovi, je to materiál, po nedávnej oprave elektrického zariadenia. Starosta odpovedal, že osloví pána Slivu z ZSE, aby vykonali nápravu.

-  Ing. Marián Florek – vyslovil pochvalu kontrolórke.  Ďalej sa pýtal, aké možnosti má pán Toplanský, ak by žiadal odstránenie susedových stavieb (pána Miezgu). Starosta odpovedal, že je možnosť poslať na miesto stavebný dozor, ktorý nariadi odstránenie stavby,  otázka je, či to bude mať kto odstrániť.  

- Mgr. Lukáš Radoský sa pýtal, v akom štádiu je odstránenie garáže pri Strážovskom kostole. Starosta obce odpovedal, že rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť, lebo pani Bočincová sa odvolala a spis bude postúpený na Krajský stavebný úrad v Trnave.

 

 

 

K bodu  č.9

Zapisovateľka  prečítala návrh  uznesení  zo zasadnutia OZ  konaného dňa 15. decembra 2011.

 

K bodu  č.10

 

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

  

Uznesenia  Z  riadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

v Krakovanoch

prijaté dňa 15. decembra  2011

 

 

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

 

Uznesenie č. 109/10/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ berie na vedomie

 

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ 

 

B/ schvaľuje

 

Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

1. Otvorenie zasadnutia                                                                      

2. Voľba overovateľov zápisnice

3. Kontrola uznesení

4. VZN č. 1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

5. Rozpočtové opatrenie č.2/2011

6. Rozpočet na rok 2012, 2013, 2014

7. Návrh na vyradenie majetku

8. Rôzne

9. Návrh uznesení

10. Záver

 

Prítomných: 5

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

K bodu č. 2

 

Voľba overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č.110/10/2011

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Určuje

 

Overovateľov zápisnice: Ing. Milana Jurdu a Ladislava Žitnanského

 

Prítomných:5

Za: 5

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3

Kontrola uznesení

 

Uznesenie č. 111/10/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

 

Kontrolu uznesení č94/9/2011-108/9/2011,  ktoré vykonal starosta obce

 

Prítomných:6

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 4

 

VZN č. 1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

 

Uznesenie č. 112/10/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

 

Návrh VZN č. 1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

 

B/Schvaľuje

 

VZN č. 1/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

 

Prítomných: 6

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 5

Rozpočtové opatrenie č. 2/2011

 

Uznesenie č. 113/10/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

 

Rozpočtové opatrenie č. 2/2011

 

B/Schvaľuje

 

Rozpočtové opatrenie č. 2/2011

 

Prítomných:6

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 6

Rozpočet na rok 2012, 2013, 2014

 

Uznesenie č. 114/10/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

 

Návrh rozpočtu na roky 2012, 2013, 2014

 

B/Schvaľuje

 

Návrh rozpočtu na rok 2012

 

C/ berie na vedomie

stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2012, 2013 a 2014

 

Prítomných: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 7

Návrh na vyradenie

 

Uznesenie č. 115/10/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ berie na vedomie

 

Návrh na vyradenie majetku

 

B/ Schvaľuje

Vyradenie majetku obce v jednotlivých zariadeniach v celkovej hodnote 2847,10 €

 

Prítomných: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 8

Rôzne

 

Uznesenie č. 116/10/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Informáciu starostu o čestnom prehlásení spoločnosti IET

 

Prítomných: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 117/10/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Schvaľuje

 

odpredaj  p.č. 271/9, k.ú. Krakovany o výmere 160m2 za cenu 20,00 € za m2 pánovi   Petrovi Radoskému, bytom Krakovany, Sadová ulica 366/24,  v súlade s  §9a,  odst. 8,  písm. b),  zákona 138/1991 Z.z.

 

Prítomných: 6

Za: 6

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 118/10/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Ukladá

kancelárii OcÚ vyvolať rokovanie so stavebníkmi na Záhradkovej ulici, aby sa finančne podieľali na výstavbe kanalizácie v Záhradkovej ulici.

 

 

Prítomných: 7

Za:7

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

 

 

Uznesenie č. 119/10/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

 

Informácie starostu

 

Prítomných:7

Za: 7

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 120/10/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

 

Interpelácie poslancov

 

Prítomných: 7

Za: 7

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

 

V Krakovanoch  15. decembra  2011

 

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková