Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 25. novembra 2010

 č. 10/2010

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program rokovania:

1.      Otvorenie zasadnutia                                                           

2.      Voľba overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení

4.      Predĺženie nájmu na kaderníctvo

5.      Poskytnutie dotácií v zmysle VZN č. 4/2005

6.      Rôzne

7.      Návrh uznesenia                                                                  

8.      Záver 

 

K bodu č. 1

Starosta obce Krakovany privítal na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva všetkých prítomných poslancov. Z  rokovania sa ospravedlnil Jozef Filo a Martin Gono.  Zo začiatku rokovania sa ospravedlnili  Ing. Michal Sedlák, Peter Kikta. Predložil na schválenie program rokovania.  Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol  program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Ing. Jarolíma Kališa a Mgr. Juraja Filu. Hlasovaním za: 4, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1 (Kališ), nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

K bodu č. 3

Starosta obce vykonal kontrolu uznesenia č. 9/2010

Na zasadnutie prišiel Ing. Michal Sedlák.

Informácie o priebehu inventúr v zariadeniach a na obecnom úrade podali predsedovia komisií.  Na OcÚ inventúra už prebehla, V kultúrnom dome tiež bola vykonaná inventúra. Predseda kultúrnej komisie Ing. Michal Sedlák sa sťažoval na neporiadok a nečistotu v priestoroch KD.  Navrhol, či by nebolo vhodné prijať upratovačku na plný úväzok.  V škole, škôlke a v zariadení opatrovateľskej služby bude inventúra v priebehu budúceho týždňa.  

- Starosta obce informoval poslancov o priebehu výkupu a vyvlastňovania pozemkov pod miestne komunikácie. Okolo 6. decembra by mali rozhodnutia o vyvlastnení parciel na Veternej ulici nadobudnúť právoplatnosť. Zostala ešte jedna zmluva na výkup v časti Južná ulica, ktorú zatiaľ nepodpísala pani Hammelová. 

- Jamy na miestnych komunikáciách boli zasypané asfaltom, len sa už nedali uvalcovať.

- Starosta obce informoval poslancov o rokovaní s p. Mezníkom zástupcom SÚC TTSK, ktorý oznámil, že uvažujú so znížením rýchlosti v úseku od firmy AG Color, s.r.o. na 70 km/h. Výstavbu kruhovej križovatky je treba požiadať na TTSK.

 

K bodu č. 4

Starosta obce prečítal poslancom žiadosť pani Lucie Štangelovej o predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom kaderníctva za rovnakých podmienok, aké mala v roku 2010.  Nájomná zmluva končí 31.12.2010.  K predloženému návrhu poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za predĺženie nájomnej zmluvy hlasovať. Hlasovaní za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:  0, bol návrh na predĺženie nájomnej zmluvy na kaderníctvo na jeden rok do 31.12.2011 za cenu 50,00 €/mesiac pre Luciu Štangelovú schválený.

Na zasadnutie prišiel Peter Kikta.

 

K bodu č. 5

Starosta obce predložil poslancom na prerokovanie a schválenie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na dotáciu pre organizácie a občianske združenia pôsobiace v obci Krakovany.

- FKK požiadal o čiastku 9 000,00 €, ktoré chcú použiť na úhradu energií – 2 500,00 €, cestovné náklady čiastočné – 1 800,00 €, delegované osoby – odmeny 4 700,00 €. Predseda finančnej komisie odporučil tuto sumu schváliť.

- PZ Králik požiadalo o čiastku 500,00 €, ktorú požadujú na propagáciu poľovníctva, starostlivosť o prírodu a zver a činnosť PZ Králik. Predseda finančnej komisie odporučil  prideliť sumu 250,00 €.

- Klub paličkovanej čipky požiadal  o príspevok vo výške 330,00 € na činnosť spojenú s účasťou na medzinárodných výstavách paličkovanej čipky. Predseda finančnej komisie odporučil túto čiastku schváliť, túto žiadosť podporil aj predseda kultúrnej komisie.

- FS LUSK predložila žiadosť  vo výške 1000,00 € určených na činnosť – reprezentovanie Krakovian na folklórnych festivaloch doma aj v zahraničí. Predseda finančnej komisie navrhol prideliť príspevok vo výške 800,00 €.

- Jednota dôchodcov Slovenska Krakovany, predložila žiadosť vo výške 700,00 € určených na činnosť organizácie.  Predseda finančnej komisie navrhol prideliť čiastku 500,00 €.

- Obecný stolnotenisový klub požiadal o dotáciu vo výške 650,00 € určených na činnosť klubu. Predseda finančnej komisie odporučil schváliť príspevok v požadovanej výške.

- FS Krakovanka požiadala o dotáciu vo výške 330,00 € na činnosť a nájom pri organizovaní kultúrnych podujatí. Predseda finančnej komisie odporučil schváliť čiastku 250,00 € na nájom kultúrneho domu. Tento návrh podporil aj predseda kultúrnej komisie.

- Združenie rodičov pri ZŠ Krakovany požiadalo o dotáciu vo výške 660,00€ na prenájom priestorov KD pri organizovaní akcií. Predseda finančnej komisie odporučil túto čiastku schváliť. Žiadosť podporil aj predseda kultúrnej komisie.

- Združenie rodičov pri MŠ Krakovany požiadalo o dotáciu vo výške 750,00 € na prenájom priestorov KD pri organizovaní akcií.  Predseda finančnej komisie odporučil túto čiastku schváliť. Žiadosť podporil aj predseda kultúrnej komisie.

- Miestna skupina Slovenského Červeného kríža požiadala o dotáciu vo výške 1000,00 € určenú na prenájom priestorov  a činnosť organizácie. Predseda finančnej komisie odporučil túto sumu schváliť.

- Zdravé cvičenie PILATES  podalo žiadosť na 332,00 € na prenájom telocvične. Predseda finančnej komisie odporučil poskytnúť prenájom telocvične bezplatne.

V závere starosta obce zhrnul návrhy pridelených dotácii:

FKK –                                9 000,00 €

PZ Králik –                            250,00 €

Klub paličkovanej čipky –     330,00 €

FS LUSK –                            800,00 €

JDS Krakovany –                   500,00 €

FS Krakovanka -                    250,00 €

ZR pri ZŠ Krakovany –         660,00 €

ZR pri MŠ Krakovany –        750,00 €

MSSČK –                            1 000,00 €

PILATES –                                0,00 €

K predloženým návrhom poslanci už nemali žiadne pripomienky. Preto dal za návrhy hlasovať.  Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh  na pridelenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2011 schválený.

 

K bodu č. 6

- Starosta obce predložil poslancom Výročnú správu Obce Krakovany za rok 2009, ktorú vypracovala Ing. Slávka Kotulová.  Výročný správa obce sa nečítala, nakoľko bola poslancom doručená ešte s pozvánkami elektronicky. Výročnú správu poslanci zobrali na vedomie.

- Starosta obce prečítal  poslancom žiadosť pána Petra Zigmana o vystavenie potvrdenia, že nie je možné nahliadnuť do zápisnice z výkonu ROEPu. Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali žiadosť na vedomie a odporučili p. Zigmanovi obrátiť sa zo žiadosťou na starostu obce, nakoľko vydávanie potvrdení je v jeho kompetencii.   

- Starosta obce predložil na schválenie podnikateľský zámer spoločnosti SPORTS spol. s r.o. Družstevná 660/23, Veľké Kostoľany, veľkoobchod  s rybárskymi potrebami, ktorá odkúpila časť pozemku od spoločnosti Integra, s.r.o. vedľa  Mabonexu. Na uvedenom priestore plánujú vybudovať centrálny sklad produktov.  Poslanci si podnikateľský zámer preštudovali a nemali k nemu žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol podnikateľský zámer spoločnosti SPORTS, spol. s r.o. schválený.

- Starosta obce prečítal žiadosť  spoločnosti PLAUTO s.r.o. Dubovany č. 201.  Konateľka spoločnosti požiadala o odkúpenie parcely č. 651/38 – orná pôda o výmere 1794 m2 v k.ú. Stráže pri Krakovanoch, zapísaná na liste vlastníctva č. 1406. Za túto ornú pôdu ponúka cenu 6,00€/m2. Táto parcela bude slúžiť ako prístupová cesta  na pozemok p.č. 651/39, k.ú. Stráže pri Krakovanoch, ktorý je určený na výstavbu obchodného centra.  Zo zasadnutia sa ospravedlnil poslanec Ing. Michal Sedlkák.  Poslanci s odpredajom pozemku súhlasia, ale navrhovali cenu za m2 zvýšiť. Poslanec Ing. Milan Jurda navrhol cenu 7,00 €/m2 a poslanec Mgr. Juraj Filo navrhol kompromis 6,50 /m2. Nakoniec sa dohodli na cene 7,00 €/m2.  Za tento návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:  0, bol návrh na odkúpenie parcely č. 651/38, orná pôda o výmere 1794 m2 v k.ú. Stráže pri Krakovanoch, zapísaná na liste vlastníctva č. 1406 za cenu 7,00 €/m2, čo predstavuje 12 558,00 €/m2 pre spoločnosť PLAUTO s.r.o. Dubovany č. 201. 

- Starosta obce informoval poslancov, že boli ukončené práce na zateplení strechy kultúrneho domu a vo štvrtok 25. novembra bola skolaudovaná cesta na Veternej ulici.

 

K bodu č. 7

 

Zapisovateľka  predložila na schválenie návrh uznesenia č. 10/2010 zo dňa 25. novembra 2010

 

 

UZNESENIE č. 10/2010

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 25. novembra 2010

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A.   schvaľuje:

1.      Program  rokovania

2.      Overovateľov zápisnice Ing. Jarolíma Kališa a Mgr. Juraja Filu

3.      Predlženie nájmu kaderníctva do 31.12.2011 za 50,00€ mesačne pre Luciu Štangelovú

4.      Výšku dotácie pre jednotlivé organizácie    

FKK –                                 9 000,00 €

PZ Králik –                            250,00 €

Klub paličkovanej čipky –     330,00 €

FS LUSK –                            800,00 €

JDS Krakovany –                   500,00 €

FS Krakovanka -                    250,00 €

ZR pri ZŠ Krakovany –         660,00 €

ZR pri MŠ Krakovany –        750,00 €

MSSČK –                            1 000,00 €

PILATES –                                0,00 €

5.      Podnikateľský zámer pre firmu SPORTS, s.r.o. Veľké Kostoľany  Družstevná 660/23

6.      Odpredaj  ornej pôdy pre spoločnosti Plauto, s.r.o.,  p.č. 651/38  k.ú. Stráže pri Krakovanoch  o výmere 1794 m2  za cenu 7,00 €/m2, čo predstavuje 12 558,00 €.

 

  1. berie na vedomie:

 

1.      Kontrolu uznesení č.9/2010.

2.      Výročnú správu obce.

3.      Žiadosť pána Zigmana  

 

     

Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0,  bolo uznesenie č. 10/2010 zo dňa 25. novembra 2010 schválené.

 

K bodu č. 8

 

Na záver starosta obce poslancom poďakoval za ich účasť,  ukončil rokovanie.