Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 24. septembra 2009

 č. 10/2009

  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

           

Program rokovania:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesení
  4. VZN č.5/2009 na vyhradenie plochy na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Krakovany.
  5. Ročný zápis do kroniky obce za rok 2008.
  6. Rôzne
  7. Návrh uznesenia
  8. Záver

 

K bodu č. 1

Starosta obce Krakovany privítal na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva všetkých prítomných poslancov. Z  rokovania sa ospravedlnil poslanec Martin Gono, Mgr. Lukáš Radoský, zo začiatku zasadnutia sa ospravedlnili aj poslanci Mgr. Juraj Filo a Ing. Michal Sedlák.  Predložil na schválenie program rokovania. Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol  program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

Starosta obce navrhol za členov návrhovej komisie Ladislava Žitnanského a Ing. Jarolíma Kališa.  Hlasovaním za: 4, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1 (Kališ), nehlasoval: 0, boli členovia návrhovej komisie schválení. Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Ing. Milana Jurdu a Petra Kiktu.  Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

K bodu č. 3

Starosta obce vykonal kontrolu uznesenia č. 9/2009:

-       Výzva na údržbu budovy bývalého kina bola zaslaná pani Marte Hermanovej.

-       Odsúhlasenie  odpredaja časti parcely č. 544/4, k.ú. Stráže pri Krakovanoch o výmere 3,5 m2 bola zaslaná.

-       Odpoveď k vyjadreniu Ing. Ľubomíra Pekaroviča, na spolufinancovanie odvodňovacieho kanála na Južnej ulici bola poslaná s tým, že problematika bude zahrnutá pri  tvorbe rozpočtu na rok 2010. 

-       Pani Anna Horanská si prevzala schválenú dotáciu pre OZ Krakovanka vo výške 331,94 €.

-       Návšteva poľského mesta Popielow sa v určenom termíne neuskutočnila. Bude dohodnutý náhradný termín. 25.-27.9. sa uskutoční návšteva družobnej obce Krakovany v Čechách. Tejto návštevy sa zúčastnia učiteľky a vychovávateľky ZŠ Krakovany, poslanec Ing. Milan Jurda a starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik.

-        Projekt na rekonštrukciu vykurovania MŠ Krakovany bol podaný.

-        Projekt na rekonštrukciu miestnej komunikácie Veterná ulica – o jeho úspešnosti by sa malo rozhodnúť do konca  októbra.

-        Návrh sadzobníka cien za úhrady vykonávané Obecným úradom Krakovany, bol vypracovaný a predložený poslancom. Celý návrh VZN bude vypracovaný a predložený na schválenie na budúce zasadnutie OZ. 

 

K bodu č. 4

Ing. Emília Knošková predniesla poslancom návrh VZN č. 5/2009 na vyhradenie plochy na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Krakovany (katastrálne územie Krakovany a Stráže pri Krakovanoch).  Pri uplatňovaní tohoto VZN platí zákon NR SR č. 303/2001 Z.z. O voľbách do orgánov samosprávnych krajov v znení neskorších predpisov. Ako vyhradené plochy pre volebnú kampaň boli určené 3 presklené tabule pred budovou obecného úradu a tri kusy betónových skruží na autobusových zastávkach na Železničnej ulici (2ks),  a Školskej ulici (1ks). K predloženému návrhu VZN poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh VZN na vyhradenie plochy na vylepovanie volebných plagátov na verejnom priestranstve počas volebnej kampane na území obce Krakovany schválený.

 

K bodu č. 5

Na zasadnutie prišiel poslanec Mgr. Juraj Filo.

Ročný zápis do kroniky za rok 2008 vypracovala Emília Knošková, vzhľadom k tomu, že text zápisu bol poslancom doručený elektronickou poštou, na zasadnutí sa už nečítal. Starosta obce požiadal poslancov o vyslovenie pripomienok a doplnenie  predloženého  zápisu. Poslanci k textu nemali pripomienky ani doplňujúce návrhy. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol text zápisu do kroniky za rok 2008 schválený.

 

K bodu č. 6

- Starosta obce informoval poslancov o novom grantovom programe z Ministerstva kultúry SR

v ktorom je 10 výziev. Pre nás sú aktuálne výzvy č. 1, 2, 5 a 8.

 Výzva „Obnov svoj dom“ zameraná na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok, by sa dala použiť pri oprave Strážovského kostola. V tejto súvislosti starosta obce oslovil aj akademického sochára Tomáša Luptáka, ktorý sa zúčastnil konferencie reštaurátorov, ktorá sa konala v Chateau Krakovany, a požiadal  ho o prehliadku kostola. Spoločne s ďalšími  reštaurátormi si kostol prezrel. Odporučil v prvom rade vypracovať projekt na odvodnenie. Termín na podanie tohto projektu je do 14. novembra 2009.

Ďalšia výzva – „Kultúrne aktivity – knižnice a kultúrne dedičstvo.

Z fondu Pro Slovakia – prezentácia kultúry  v zahraničí na prezentáciu a mobilitu. Termín podania žiadostí do 15.1.2010 a 15.5.2010.

Nehmotné kultúrne dedičstvo je možné využiť pri organizovaní Župného festivale kultúry.  Dal by sa využiť aj pri zhotovení publikácie k 900 rokov písomnej zmienky o Krakovanoch, ktorú budeme oslavovať v roku 2013.

Starosta obce predložil návrh na zmenu územného plánu. V ÚP je charakterizované bývalé smetisko ako rozšírenie cintorína. Vzhľadom k tomu, že smetisko už nie v majetku obce, je potrebné  parcelu č. 629/2 z rozšírenia cintorína vyňať.  Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol predbežný súhlas na zmenu územného plánu schválený. Na zasadnutie prišiel poslanec Ing. Michal Sedlák.

- Peter Kikta, zástupca starostu informoval poslancov o možnosti odkúpenia zariadenia na výdaj stravy, ktorý nám ponúkla firma Wabash, ktorá je v súčasnosti v likvidácii a toto zariadenie odpredávajú za zostatkovú cenu. Zariadenie by sa mohlo použiť do kultúrneho domu. Predbežná cena za zariadenie je 7 tisíc euro, ale je možné o cene rokovať. Starosta predložil poslancom na schválenie súhlas na rokovanie s firmou Wabash o kúpe zariadenia na výdaj stravy. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol  schválený súhlas na rokovanie s firmou Wabash.

- Starosta obce informoval poslancov o školení o nových pravidlách  nakladenia s majetkom obce, ktorého sa zúčastnil 24. septembra 2009.

- Ing. Michal Sedlák  informoval poslancov o akcii karaoke show, ktorá sa má konať 3. 10.2009 v kultúrnom dome. Akciu robí Karaoke Club a prezentovala to ako diskotéku s vyplnenými prestávkami kultúrnym programom – karaoke. Poslanci Juraj Filo, Ladislav Žitnanský, Milan Jurda a Peter Kikta s organizovaním tejto akcie nesúhlasili. Starosta obce dal hlasovať o tejto  akcii. Hlasovaním za: 1 (Sedlák), proti: 5 (Kikta, Jurda, Filo, Filo. Žitnanský), zdržal sa hlasovania: 1 (Kališ), nehlasoval: 0, bolo organizovanie tejto akcie zamietnuté.

 - O výkupe pozemkov pod miestnu komunikáciu na Veternej ulici informoval poslanec Jozef Filo. Od 1. septembra sa budú na katastrálny úrad na zápis predkladať len dve kúpne zmluvy, ktoré zostanú na katastrálnom úrade a účastníci dostanú len rozhodnutie o zapísaní tejto zmluvy a kupujúci dostane nový list vlastníctva.  

  

Interpelácie poslancov:

- Mgr. Juraj Filo,  sa spýtal, či sa dá doriešiť osvetlenie kostola v Krakovanoch, lebo všetky obce na okolí už majú kostol osvetlený.

- Pri Strážovskom cintoríne sa vytvára nová skládka odpadu. Odpovedal starosta, že vyvezený odpad je z cintorínov a bol tav vyvezený za účelom zavezenia jamy. Táto skládka je už zahrnutá a upravená.

 

K bodu č. 7

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 10/2009 zo dňa 24. septembra    2009

  

UZNESENIE č.10/2009

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 24. septembra  2009

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 1. schvaľuje:

 

 1. Program  rokovania.
 2. Návrhovú komisiu v zložení  Ladislav Žitnanský a Ing. Jarolím Kališ.
 3. Overovateľov zápisnice  Ing. Milana Jurdu a Petra Kiktu.
 4. VZN č.5/2009 na vyhradenie plochy na vylepovanie volebných plagátov ba verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Krakovany.
 5. Ročný zápis do kroniky za rok 2008.
 1. Predbežný súhlas na zmenu územného plánu obce na rozšírenie cintorína len po parcelu č. 629/2, k.ú. Stráže pri Krakovanoch.
 2. Predbežný súhlas na jednanie o odkúpení zariadenia na výdaj stravy z firmou Wabash do kultúrneho domu.

 

 

 1. berie na vedomie:

 

1.      kontrolu uznesení č. 9/2009

2.      Informáciu o nových pravidlách  nakladania s majetkom obcí.

3.      Informácie o výkupe pozemkov na Veternej ulici.

 

C.    Neschvaľuje:

 

1.  Organizovanie  karaoke show v Kultúrnom dome Krakovany 3. októbra 2009.

 

D.    Ukladá:

 

1.    Sekretariátu obecného úradu oznámiť organizátorom neschválenie karaoke schow v KD Krakovany.

2.    Sekretariátu OcÚ zistiť finančné podmienky  osvetlenia kostola v Krakovanoch.

 

Hlasovaním za: 7, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0,  bolo uznesenie č. 10/2009 zo dňa 24. septembra 2009 schválené.

 

K bodu č.8

Na záver starosta obce poslancom poďakoval za ich účasť a ukončil rokovanie.