Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 23. októbra 2008

 č. 10/2008

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Hostia:            Mgr. Eva Seitlerová, riaditeľka ZŠ

            Jozefína Klčová, riaditeľka  MŠ

 

Program rokovania:

  1. Otvorenie zasadnutia

  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

  3. Kontrola uznesení

  4. VZN o predajnej a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní v obci Krakovany

  5. Schválenie nájmu poľnohospodárskej pôdy

  6. Rôzne

  7. Návrh uznesenia

  8. Záver

 

 

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce Krakovany privítal na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva všetkých prítomných poslancov. Zo začiatku rokovania sa ospravedlnili Ing. Michal Sedlák a Jozef Filo sa ospravedlnil z celého zasadnutia zo zdravotných dôvodov. Predložil na schválenie návrh programu rokovania, ktorý bol upravený nasledovne:

      1.      Otvorenie zasadnutia

      2.      Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

      3.      Kontrola uznesení

      4.      Schválenie nájmu poľnohospodárskej pôdy

      5.      VZN o prevádzkovej a predajnej dobe v živnostenskom podnikaní v obci Krakovany

      6.      Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej a základnej školy za školský rok 2007/2008

      7.      Rôzne

      8.      Návrh uznesenia

      9.      Záver

 

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol upravený  program rokovania schválený.

 

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce navrhol ako členov návrhovej komisie Mgr. Juraja Filu a Ladislava Žitnanského.  Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, boli členovia návrhovej komisie schválení.

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Ing. Jarolíma Kališa a Petra Kiktu.  Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

 

 

K bodu č. 3

 

Starosta obce vykonal kontrolu uznesenia č. 9/2008:

- Prepis textu  do kroniky je dokončený a   podpísaný starostom a zástupcom starostu.

- VZN o predajnej a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní na území obce Krakovany bolo vyvesené 6.10.2008 na všetkých vývesných tabuliach obce. Zo strany občanov ani podnikateľov neboli k VZN  doručené žiadne pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.

- Vývoz nadrozmerného odpadu v obci sa uskutoční 8.11.2008. Starším občanom, ktorí si tento odpad nahlásia vopred,  vyvezú pracovníci OcÚ už v piatok 7.11. Ostatní občania budú môcť odpad priviezť v sobotu 8.11. na dvor OcÚ.

- Kamerový systém na zabezpečenie námestia a dvoru OcÚ – na základe požiadavky z minulého obecného zastupiteľstva, boli oslovené ešte ďalšie firmy, a to spoločnosť Videonic a pán  Miština. Firma Videonics cenovú ponuku poslala, ale pán Miština  na požiadavku nereagoval. Výberová komisia, ktorá sa zaoberala výberom najvhodnejšej firmy, pracovala v zložení Mgr. Juraj Filo, Mgr. Lukáš Radoský a Martin Gono. Úplné ponuky mali:

KELCOM Senica

VIDENICS Piešťany                       

Elemont Drahovce                            

Q PRODUCTS Bratislava dala cenovú ponuku bez montáže a bola vyradená.

Po porovnaní jednotlivých ponúk a ponúkaných komponentov výberová komisia navrhla seneckú firmu KELCOM.

Na zasadnutie prišiel Ing. Michal Sedlák. Starosta obce navrhol, že  vybranú ponuku dá  posúdiť  nezávislému odborníkovi v danej oblasti.

- Odkúpenie polovice  spoluvlastníckeho podielu  od pána Antona Madunického na p.č. 544/3 k.ú. Stráže pri Krakovanoch o výmere 590 m2, čo činí 295 m2 z celku za cenu 230,-Sk/m2, zatiaľ nebolo zrealizované. Predávajúci mal dať vypracovať kúpnopredajnú zmluvu – zatiaľ ju nepredložil.

- Obec vyzvala PŠD Krakovany – Stráže na spoločné stretnutie, ktoré sa uskutočnilo 13. októbra 2008 na obecnom úrade. Tohto stretnutia sa zúčastnili Peter Kikta, Ing. Michal Sedlák, starosta PedDr. Vladimír Mihálik a predseda PŠD Krakovany – Stráže Ing. Igor Guba. O tomto rokovaní poslancov informoval Ing. Michal Sedlák – družstevníci majú záujem naďalej užívať obecnú pôdu, chcú si plniť svoje pohľadávky voči obci a na dnešnom rokovaní predložia svoju ponuku.

- Na spojovacej ceste medzi ulicami Hrádze a Hoštáky boli orezané stromy, ktoré zasahovali do miestnej komunikácie a znečisťovali ju. Poškodená rozvodná skrinka na káblovú televíziu bola zabetónovaná.

- Výzva na predkladanie žiadostí na dotácie z obecného rozpočtu pre združenia a organizácie pôsobiace v obci bola zverejnená v treťom vydaní obecných novín Hlas Krakovian.

- 6. októbra zasadala kultúrna komisia, na ktorú boli pozvaní aj členovia chrámového spevokolu. Boli im vysvetlené podmienky poskytovania finančných príspevkov z rozpočtu obce a zároveň sa kultúrna komisia dohodla, že im preplatí cestovné vo výške 5 000,- Sk zo zdrojov OZ LUSK.

- Smetné nádoby na cintorínoch, ktoré boli najviac poškodené, sa vymenili a v čase pred pamiatkou zosnulých budú k cintorínom pristavené veľké kontejnery. 

 

 

K bodu č. 4

Starosta obce predložil návrh VZN o predajnej a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní na území obce Krakovany. Vzhľadom k tomu, že poslanci ani verejnosť nemala k predloženému návrhu pripomienky, dal starosta o návrhu hlasovať. Hlasovaním  za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo VZN o predajnej a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní na území obce Krakovany schválené.

 

K bodu č. 5

Starosta obce privítal na rokovaní OZ predstaviteľov PŠD Krakovany – Stráže predsedu Ing. Igora Gubu a podpredsedu Jozefa Pekaroviča.  Slova sa ujal predseda družstva Ing. Igor Guba. Vo svojej ponuke oznámil záujem družstva naďalej užívať obecnú poľnohospodársku pôdu a podpísať zmluvu o prenájme. Zmluva by však musela byť uzatvorená minimálne na 5 rokov, aby družstvo mohlo žiadať dotácie. Cena  2 600,- Sk/1ha. V otázkach daní za hnuteľný a nehnuteľný majetok  požiadal Ing. Guba o možnosť splátkového kalendára, ktorý by bol rozdelený na 4/4 s možnosťou prvej splátky až po žatve v priebehu júna.  Po tejto prezentácii dal starosta priestor poslancom, aby sa pýtali predstaviteľov PŠD.

Ing. Michal Sedlák – zaujímal sa o možnostiach prenájmu  časti družstevného hnojiska na ukladanie zeleného odpadu. Odpovedal Ing. Igor Guba – táto možnosť existuje, ale len za podmienky, že sa tam bude uskladňovať len drvený biologický odpad, ktorý má možnosť ľahko sa skompostovať. Mgr. Juraj Filo sa pýtal na súčasnú ekonomickú situáciu PŠD. Odpovedal predseda družstva, že do popredia sa postupne opäť dostáva chov ošípaných, ale naďalej je ťažisko na  rastlinnej  výrobe.

Mgr. Lukáš Radoský vyzdvihol prezentáciu predsedu PŠD a zároveň ho vyzval aj na ďalšiu spoluprácu  a komunikáciu s obecným zastupiteľstvom.

Ing. Guba v závere požiadal starostu obce, či by nebolo možné nejakým spôsobom upozorniť občanov na to, aby nevyhadzovali odpad na polia s vyšším porastom, kde tento môže spôsoby značné poškodenie poľnohospodárskej techniky  s pomerne vysokými nákladmi na opravu. Jozef Pekarovič upozornil na rozšírenie majiteľov motorových štvorkoliek, ktorí si v poli vytvorili pretekársku dráhu a nerešpektujú pokyny poľnohospodárov. Starosta obce s  konštatoval, že tieto záležitosti sú v kompetencii polície. Ďalej pán Pekarovič reagoval na článok v Hlase Krakovian o soche sv. Vendelína, oznámil, že socha je umiestnená na PŠD stredisko Krakovany a je v dosť dezolátnom stave. Túto sochu odviezli už pred dávnymi rokmi, z toho dôvodu, aby sa neznehodnotila úplne. V závere dal starosta obce hlasovať  o predloženom návrhu prenájmu poľnohospodárskej pôdy PŠD Krakovany – Stráže.

Hlasovaním, za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh na uzatvorenie zmluvy o prenajme poľnohospodárskej pôdy PŠD Krakovany – Stráže na dobu 5 rokov s ročnou výpovednou lehotou za cenu 2 600,-Sk/ ha schválený.

 

 

 

K bodu č. 6

 

Jozefína Klčová, riaditeľka MŠ,  predniesla Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti materskej školy v školskom roku 2007/2008.  Správa bola vypracovaná v zmysle Vyhlášky č.9/2006 Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo 16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno -  vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

Správa obsahuje:

- identifikačné údaje o materskej škole

- údaje o občianskom združení rodičov,  o zamestnancoch školy

- štatistické údaje

- prehľad o dochádzke detí do MŠ

- rozhodovanie riaditeľa predškolského zariadenia podľa § 5 odst. 6 zákona č. 596/2003 Z.z.

- údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov materskej školy

- údaje o aktivitách školy, jednorázové aktivity,

- charakteristika priestorov školy

- analýza výchovno – vzdelávacieho procesu, prosociálna výchova,

- dopravná a zdravotná výchova

- analýza vnútroškolskej kontroly

- závery z analýzy za školský rok 2007/2008

- závery z hospitačnej a vnútroškolskej kontroly

- obsahové zameranie pedagogických porád

- spoluprácu s obecným úradom, verejnosťou a inštitúciami

- analýzu spolupráce s rodinou a verejnosťou, pomoc rodičov materskej škole, akcie v prospech detí, spolupráca s verejnosťou, s OcU, so ZŠ, s obecnou knižnicou, s MsSČK, s OPPP

Táto správa bola prerokovaná a schválená na zasadnutí Rady školy pri MŠ v Krakovanoch dňa 14.10.2008.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti materskej školy za školský rok 2007/2008 schválená.

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti je prílohou zápisnice).

 

 

Mgr.  Seitlerová, riaditeľka ZŠ, predniesla Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti v školskom roku 2007/2008. Správa bola vypracovaná v zmysle Vyhlášky č.9/2006 Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo 16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno -  vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. Správa obsahuje:

- identifikačné údaje o škole,

- koncepciu a výchovno – vzdelávací program školy,

 -vnútornú organizáciu školy: údaje o počte žiakov, zoznam pedagogických zamestnancov, zoznam prevádzkových zamestnancov,

- výchovno – vzdelávacie výsledky žiakov

- údaje o počte, kvalifikačnom predpoklade a ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov, zhodnotenie plnenia projektu vzdelávania

- záujmové vzdelávanie – počet záujmových útvarov pracujúcich na škole 5: jazykový, počítačový, moderného tanca, čitateľský, zdravotnícky. Škola vydáva školský časopis ŠKOLÁK za pomoci sponzorov a rodičov. Vychádza 2-krát ročne.

- komplexná inšpekcia v školskom roku 2007/2008 nebola.

- aktivity a prezentácia školy na verejnosti podľa Plánu práce na školský rok 2007/2008

- projekty: Zdravá škola, Viacúčelové ihrisko, Infovek (nebol prijatý), Otvorená škola (nebol prijatý), Elektronizácia a revitalizácia knižnično-informačných služieb, Konto Orange (nebol prijatý), Podpora športových aktivít pre všetkých 2008 škola získala dotáciu z VUC 20 000,- Sk,  Zelené oázy 2008 (nebol prijatý), Školská mliečna liga DANONE,  1. internetová vedomostná olympiáda. ZŠ získala 40.000,- Sk  na nákup kníh.

- vyhodnotenie činnosti Škola podporujúca zdravie

- oblasť materialno – technického zlepšenia

- uplatňovanie učebných plánov

- koncepčný zámer rozvoja ZŠ

- spolupráca školy s rodinou a verejnosťou

- činnosť metodického združenia,

- vyhodnotenie činnosti koordinátora primárnej protidrogovej prevencie

- vyhodnotenie realizácie výchovy k manželstvu a rodičovstvu

- vnútroškolská  kontrola,

- výchova mimo vyučovania, činnosť školských klubov

- údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

- sponzorská pomoc škole.

Táto správa bola prerokovaná a schválená na zasadnutí rady školy dňa 30.9.2008.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0 bola správa o výchvno -vzdelávacej činnosti Základnej školy v Krakovanoch v školskom roku 2007/2008 schválená.

(Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti je prílohou zápisnice).

 

 

K bodu č. 7

-Starosta obce informoval poslancov o dokončení prác na kanalizácii na Južnej ulici. Stavba je pripravená na kolaudáciu, ktorá by mala byť 10. novembra. Po kolaudácii bude stavba odovzdaná TAVOS-u. Potom sa budú môcť začať pripájať všetci stavebníci na Južnej ulici. Minulý týždeň začal s výkopovými prácami na Veternej ulici od novostavby RD pána Barana a pokračovať sa bude smerom ku Školskej ulici. Táto etapa sa bude realizovať z vlastných prostriedkov, nakoľko sú na Veternej ulici nevysporiadané pozemky pod miestnou komunikáciou, a celý proces je dlhodobá záležitosť. Mgr. Lukáš Radoský navrhol aby sa táto záležitosť prekonzultovala na Krajskom stavebnom úrade, aká je možnosť vysporiadania pozemkov neznámych vlastníkov a ako postupovať.

- Starosta obce udelil  slovo pani Eve Babuškovej, ktorá predniesla sťažnosť na stravu podávanú v zariadení opatrovateľskej služby a spôsob jej servírovania občanom obce, ktori si do tohto zariadenia chodia po stravu do obedárov. Vyslovila pocit, že strava nie je poskytovaná v patričnej kvalite  ani v potrebnom množstve. Na uvedenú sťažnosť reagoval starosta, že uvedenú vec bude riešiť s dotknutými a vyvodí adekvátne dôsledky.

- Ing. Elena Podmaková  sa spýtala, či sa neuvažuje s rekonštrukciou detského ihriska. Na otázku reagoval predseda kultúrnej komisie Ing. Michal Sedlák, že touto problematikou sa už zaoberala aj kultúrna komisia. Starosta oslovili niektoré mamičky, ktoré majú malé deti, aby predložili predbežný návrh na rekonštrukciu tohoto priestoru,  aby ho bolo možne zahrnúť pri tvorbe rozpočtu na rok 2009. Ďalej sa preberala problematika zamykania futbalového ihriska. Mgr. Lukáš Radoský vysvetlil, že ihrisko sa zamyká z dôvodu ničenia zariadenia a trávnika. Mladé mamičky dostanú kľúče od futbalového ihriska, aby sa mohli s deťmi hrať na ihrisku.

 

Interpelácie poslancov

- Martin Gono, upozornil na   parkovanie vozidiel počas futbalového zápasu pri štadióne, ktoré stoja až v križovatke a pri autobusovej zastávke. Odpovedal starosta, táto záležitosť je v kompetencii polície, pretože blokujú cestu II/504.

- Ladislav Žitnanský – navrhol na žiadosť občanov Notárskej ulice opravenie výtlkov na tejto ulici, prípadne rozšírenie miestnej komunikácie.

- Zástupca starostu rozdal poslancom hlasovacie lístky, na ktoré poslanci stanovili výšku odmeny pre starostu obce a kontrolóra za III. štvrťrok 2008. Aritmetickým priemerom bolo vypočítaná výška odmeny  pre starostu 41% a kontrolóra 13%.

- Informáciu o možnosti propagácie kultúrnych podujatí prostredníctvom TV KARPATY predniesol Ing. Michal Sedlák. Televízia prišla s ponukou, že za 2,5 -3 min. šot by sme zaplatili 4 500,- Sk, s tým, že by sa pred akciou vysielal program v relácii Kedy a kam.

- Pripomienka od občanov:  Pavol Belebrad požiadal starostu obce, aby upozornil majiteľov psov, aby pri venčení psov nevodili po súkromných trávnikoch, nakoľko to spôsobuje nepríjemnosti pri kosení trávnika.

- starosta obce navrhol zmenu inventarizačnej komisie. Namiesto Michala Rajčáka navrhol Jozefa Filu. Hlasovaním Za:8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh prijatý.

 

Kontrolór obce sa  spýtal, čie   osobné autá sú zaparkované  na dvore OcÚ.  Starosta obce odpovedal, že autá patria nájomníkom obecných bytov.

 

 

 

 

K bodu č. 8

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 10/2008 zo dňa 23. októbra 2008

 

UZNESENIE č.10/2008

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 23. októbra 2008

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

 1. schvaľuje:

 

 1. Zmenu programu  rokovania

 2. Návrhovú komisiu v zložení Mgr. Juraj Filo, Ladislav Žitnanský

 3. Overovateľov zápisnice Ing. Jarolím Kališ, Peter Kikta

 4. VZN o predajnej a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní v obci Krakovany

 5. Prenájom obecnej poľnohospodárskej pôdy PŠD Krakovany – Stráže za cenu 2 600,- Sk/ha na dobu 5 rokov s ročnou výpovednou lehotou, za podmienok platných v zmluve od ktorej bolo odstúpené

 6. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy za školský rok 2007/2008

 7. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy na školský rok 2007/2008

 8. Odmeny za tretí štvrťrok starosta 41% a kontrolór 13%

 9. Zmenu inventarizačnej komisie, namiesto Michala Rajčáka, ktorý pracoval v komisii pre všetky školské zariadenia obce a ZOS, bude pracovať Jozef Filo.

 

 

 

 1. berie na vedomie:

 

1.      kontrolu uznesení č. 9/2008

 1. Sťažnosť pani Evy Babuškovej na stravu v zariadení opatrovateľskej služby.

 2. Informácie o možnostiach propagácie v TV KARPATY.

 

 

 

 1. Ukladá:

 

 1. Sekretariátu obecného úradu zistiť záujem občanov o počítačový kurz v učebni ZŠ prostredníctvom obecného infokanála a obecných novín.

 2. Sekretariátu obecného úradu konzultovať s Krajským stavebným úradom problém neznámych vlastníkov pri vysporiadaní pozemkov pod miestnu komunikáciu na Veternej ulici.

 3. Sekretariátu obecného úradu zabezpečiť prístup mamičiek s deťmi na futbalový štadión.

 4. Členom inventarizačných komisií vykonať inventúru majetku v príslušných zariadeniach v čase od 15.11 – 30.11.2008.

 

Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0,  bolo uznesenie č. 10/2008 zo dňa 23. októbra 2008  schválené.

 

 

 

 

K bodu č.9

 

Na záver starosta obce poslancom poďakoval za ich účasť a ukončil rokovanie.