Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 20. augusta 2007

 

č. 10/2007

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení: zo začiatku rokovania Ing. Michal Sedlák a Ing. Jarolím Kališ

 

Program rokovania:

1.      Otvorenie zasadnutia

2.      Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení

4.      Audit za rok 2006

5.      VZN – Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov a smernica starostu obce Krakovany pre OcÚ a OZ Krakovany  

6.      Rôzne

7.      Návrh uznesenia

8.      Záver

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce Krakovany privítal na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva všetkých prítomných poslancov. Poslanci Ing. Michal Sedlák a Ing. Jarolím Kališ vopred ospravedlnili svoj neskorší príchod.  Predložil na schválenie návrh programu rokovania.

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce navrhol ako členov návrhovej komisie Martina Gonu a Ing. Milana Jurdu. Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa: 2 (Ing. Jurda a Martin Gono), nehlasoval: 0, boli členovia návrhovej komisie schválení. Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Mgr. Juraja Filu a Petra Kiktu.  Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

K bodu č. 3

 

Starosta obce vykonal kontrolu uznesenia č. 9/2007. Konštatoval, že zámenná zmluva medzi Obcou Krakovany a pani Danielou Šťastnou je už predložená na zápis na Správe katastra Piešťany. Darovacia zmluva sa ešte len pripravuje, nakoľko celý majetkoprávny prevod, ktorý bol schvaľovaný na minulom mimoriadnom zasadnutí nebolo možno urobiť jednou zmluvou.

Dňa 20.7.2007 sa uskutočnila zahraničná služobná cesta do Krakovian v Čechách. O jej priebehu informoval zástupca starostu p. Peter Kikta. Vysvetlil, že cieľom návštevy bolo pripraviť projekt na cezhraničnú spoluprácu v oblasti kultúry, školstva a športu s družobnou obcou Krakovany v Čechách. Jednou z možností spolupráce by mohlo byť napríklad organizovanie spoločných detských letných táborov pre deti základných škôl. Projekt bude pripravený v priebehu niekoľkých týždňov a obec sa na jeho príprave bude podieľať i finančne spolu s družobnou obcou.

K dnešnému dňu bola zrealizovaná i dodávka mobilného kontajnera – hygienické zariadenie pre potreby TJ. Zároveň bol osadený i nový septik. Zostáva už iba pripojiť rozvody vody a kanalizačné prípojky (prepojenie kabín do septika). Je predstava, že by sa to malo zrealizovať do soboty 25. augusta 2007, kedy sa má uskutočniť futbalové stretnutie 1. ligy žien.

 

K bodu č. 4

 

Minulý mesiac sa ukončil audit obce za rok 2006. Na základe tejto skutočnosti starosta obce predložil na schválenie Správu nezávislého audítora z overovania účtovnej závierky a finančného hospodárenia za rok 2006. Správa konštatuje, že účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu obce k 31.12.2006 a výsledky jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v platnom znení. Správu vypracovala Ing. Marta Serenčéšová. Na základe predložených skutočností navrhol, aby obecné zastupiteľstvo audit obce za rok 2006 schválilo. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol audit obce za rok 2006 schválený.

 

K bodu č. 5

 

Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov

Obecné zastupiteľstvo v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov má povinnosť vydať Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov. Starosta obce zadal jeho vypracovanie firme NPS, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom, ktorá sa danou problematikou zaoberá a spracúva ju na profesionálnej úrovni. Školské zariadenia majú už svoje bezpečnostné projekty, teraz sa predkladá na schválenie projekt v podmienkach Obecného úradu Krakovany. Vzťahuje sa na činnosť obecného úradu a všetkých jeho zamestnancov.

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo VZN č. 1/2007 - Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov schválený.

 

Na vykonávanie VZN, ktorým sa vydal Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov je potrebné zároveň prijať smernicu starostu. Základným princípom smernice je stanovenie zásady, že porušenie smernice bude považované  ako závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bola Smernica starostu obce č. 1/2007 schválená.

 

K bodu č. 6

 

Odpredaj parcely č. 398/25 a 398/29 k. ú. Stráže pri Krakovanoch

Z pôvodnej parcely č. 425 boli geometrickým plánom odčlenené 2 novovytvorené parcely č. 398/25 o výmere 1463 m2 a parcela č. 398/29 o výmere 964 m2. Obec je v týchto parcelách spoluvlastníkom v podiele 14/60 + 1/10 + 2/10 (= 32/60) spolu s Danielou Šťastnou, ktorá vlastní 14/60 + 14/60 (=28/60).

Parcelu č. 398/29 – orná pôda zapísanú na LV č. 1405 katastrálne územie Stráže pri Krakovanoch o výmere 964 m2 má záujem v celosti odkúpiť Integra TDS, s.r.o., IČO 36273104 so sídlom N. Teslu 4434/6, Piešťany.

Parcelu č. 398/25 – orná pôda zapísanú na LV č. 1405 katastrálne územie Stráže pri Krakovanoch o výmere 1463 m2 má záujem v celosti odkúpiť Ettore Trevisan bytom Via Meldolesi 7, 36100 Vicenza, Taliansko.

Kúpna cena za predávané nehnuteľnosti bola stanovená dohodou vo výške 200,- Sk/1 m2.

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na odpredaj uvedených nehnuteľností.

K odpredaju neboli žiadne výhrady, diskusia bola len o kúpnej cene.  Poslanci Ing. Jurda a Martin Gono spolu s kontrolórom obce vyjadrili názor, že dohodnutá cena je nízka. Predseda finančnej komisie vysvetlil situáciu o vzniku vlastníckeho práva k predávaným nehnuteľnostiam a finančná komisia navrhnutú kúpnu cenu schválila.

Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa: 1 (Martin Gono), nehlasoval: 0, bol odpredaj schválený.

 

Kúpa parcely registra E č. 424  katastrálne územie Stráže pri Krakovanoch

Spoluvlastníci parcely registra E č. 424 o výmere 2007 m2 ponúkli na odpredaj obci Krakovany túto parcelu z dôvodu, že táto zostala ako zvyšok z pôvodnej výmery 3730 m2. Rozdiel výmery  (1723 m2)bol začlenený do priemyselnej zóny Horné pole a je predmetom iných majetkoprávnych prevodov. Spoluvlastníci: Edita Záhorová, rod. Valová, Katarína Sedláková, rod. Valová, Milan Valo, Vladimír Valo a Františka Svítková, rod. Valová predložili cenovú ponuku 35,- Sk/1 m2.

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo schválenie odkúpenie parcely registra E č. 424 o výmere 2007 m2 v katastrálnom území Stráže pri Krakovanoch.

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bola schválená kúpna cena pri kúpe parcely č. 424 vo výške 35,- Sk/1 m2.

 

Starosta obce po hlasovaní informoval poslancov, že po realizácii schválených majetkoprávnych prevodov  bude priemyselná zóna Horné pole už uzatvorená.

 

Zmena Územného plánu obce Krakovany č. 2/2007

Obec Krakovany požiadala Atelier A5 – Ing. Petra Odnogu o vypracovanie zmeny ÚP č. 2/2007. Išlo o začlenenie lokality krakovianske Záhumenice o výmere 7260 m2 do intravilánu obce. Ide o lokalitu, kde je sťažené obrábanie poľnohospodárskej pôdy. Cely schvaľovací proces zmeny č. 2/2007 prebiehal v súlade so zákonom. Uskutočnilo sa verejné prerokovanie a Krajský stavebný úrad Trnava vydal stanovisko, že odporúča obecnému zastupiteľstvu predloženú ÚPD „Územný plán obce Krakovany – Zmena č. 02/2007 schváliť.

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol ÚPO Krakovany – Zmena č. 2/2007 schválená.

 

Železnice Slovenskej republiky – vyjadrenie

Obec Krakovany mala záujem o odkúpenie železničnej zastávky. Železnice Slovenskej republiky túto nehnuteľnosť odpredávali formou verejnej obchodnej súťaže, ktorej sa Obec Krakovany zúčastnila. Nehnuteľnosť ponúkali za  cenu 350.000,- Sk (vrátane DPH). Obec úspešná nebola, vyskytli sa nové skutočnosti a celá záležitosť je už bezpredmetná. Podľa najnovších informácií proces odpredaja nehnuteľnosti bude pokračovať verejnou súťažou.

 

Na zasadnutie prišiel Ing. Jarolím Kališ.

 

Mgr. Ľudovít Malý, školský dekan – poďakovanie

Starosta obce prečítal prítomným poslancom ďakovný list Mgr. Ľudovíta Malého, školského dekana piešťanského dekanátu a spoluorganizátora stretnutia mládeže Nebojte sa! Ocenil pomoc, ktorú obec poskytla pri organizovaní tohto stretnutia a zaželal všetkým veľa zdravia, pokoja a úspechov v práci.

Inventarizačné komisie

Starosta obce predložil prítomným poslanom na schválenie návrh zloženia inventarizačných komisií, ktoré by pracovali počas celého funkčného obdobia –  t. j. v rokoch 2007 – 2010.

 

Inventarizačná komisia pre obecný úrad a požiarnu zbrojnicu (budova OcÚ + príslušné priestranstvá, kaviareň, kaderníctvo):

Predseda: Peter Kikta

Členovia: Ľubomír Pekarovič, Ladislav Žitnanský, Vladimír Zeman a Slávka Kotulová,

 

Inventarizačná komisia pre sklad civilnej obrany:

Predseda: Mgr. Juraj Filo

Členovia: Jozef Štefanka a PaedDr. Vladimír Mihálik

 

Dokladová inventarizačná komisia:

Predseda: Ľubomír Pekarovič

Členovia: Ing. Jarolím Kališ a Mgr. Lukáš Radoský

 

Vyraďovacia komisia:

Predseda: Ľubomír Pekarovič

Členovia: Ing. Jarolím Kališ a Mgr. Lukáš Radoský

 

Inventarizačná komisia pre kultúrne stredisko a knižnicu:

Predseda: Ing. Michal Sedlák

Členovia: Mgr. Juraj Filo, Martin Gono, Jana Starovičová, Adriana Pániková

 

Inventarizačná komisia pre všetky školské zariadenia obce a ZOS:

Predseda: Ing. Milan Jurda

Členovia: Michal Rajčák a riaditeľky príslušného školského zariadenia a ZOS (ZŠ – Mgr. Seitlerová, MŠ – Jozefína Klčová, ŠJ  – Jana Daňková, ZOS – Mgr. Jana Lajchová).

  

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, boli inventarizačné komisie na obdobie 2007 – 2010 schválené.

 

Na rokovanie obecného zastupiteľstva sa dostavili zástupcovia firmy Stürm páni Purchart, Polák a Gučík, ktorí zabezpečujú výstavbu novej prevádzky v priemyselnej zóne Jutrá. Dôvodom ich návštevy bola požiadavka na vybudovanie časti obecnej kanalizácie medzi šachtami č. 125 až 130 (prepoj Veternej ulice pri dome č. 515 – Gašpar Zuzic až po napojenie na Strážovskej ulici pri čísle domu 250 – Mária Hesková). Na tomto úseku sa totiž má pripojiť i uvedená firma. Obec mala záujem túto časť kanalizácie budovať v rámci dotácie z Environmentálneho fondu. Nakoľko však obec finančné prostriedky nezískala, uvedený úsek zatiaľ nie je vybudovaný. Firma Stürm má záujem prevádzku firmy skolaudovať v decembri 2007 a za týmto účelom potrebuje vyriešiť problém kanalizačného napojenia. Ponuka firmy je nasledujúca: firma Stürm by uvedený úsek obecnej kanalizácie vybudovala v období do konca roku 2007 s tým, že obec uhradí náklady na jej výstavbu z rozpočtu obce roku 2008.

Člen stavebnej komisie  Ing. Jarolím Kališ daný návrh uvítal a navrhol splnomocniť starostu obce na ďalšie rokovania. Tento krok podporil aj zástupca starostu, nakoľko sa jedná  o perspektívnu firmu, ktorá ponúka obci spoluprácu aj v kultúrnej a športovej oblasti.

Kontrolór obce upozornil, že na rozhodnutie je potrebné niekoľko dní, nakoľko nie sú jednoznačné finančné otázky tejto investičnej akcie. Ing. Kališ navrhol dať firme predbežný súhlas k výstavbe a finančné otázky sa prerokujú v najbližších dňoch za účasti pracovnej komisie v zložení: PaedDr. Vladimír Mihálik, starosta obce, Peter Kikta, zástupca starostu a Ing. Jarolím Kališ, člen stavebnej komisie. Firma Stürm vypracuje cenovú ponuku na výstavbu tohto úseku (cca 150 m) v termíne do 10 dní, pracovná komisia ju posúdi a v prípade reálnosti schválenia je možnosť zvolania mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol schválený zámer firmy Stürm na vybudovanie kanalizácie od jestvujúcej šachty po šachtu č. 125 a od 125 po šachtu číslo 130. Po predložení výkazu výmer bude ďalšie rokovanie o finančných podmienkach investičnej akcie. Celkové náklady projektu schváli obecné zastupiteľstvo.

 

Na rokovanie prišiel poslanec Ing. Michal Sedlák.

 

Nájom obecného bytu

Bývalý nájomca Pavol Sarvaš uvoľnil obecný nájomný byt. O tejto skutočnosti informoval aj kontrolór obce, ktorý sa zúčastnil fyzického odovzdávania bytu. Na základe tejto skutočnosti starosta obce nariadil zverejniť oznam, že obec bude prenajímať 1 obecný nájomný byt.

Na základe tejto výzvy boli na obecný úrad doručené 3 žiadosti. Žiadosti boli posúdené a predložené na schválenie podľa poradia ich doručenia na obecný úrad. Predmetom posudzovania bol príjem žiadateľov a ich sociálna situácia. Jednou z podmienok  pridelenia bol príjem žiadateľa a jeho schopnosť splácať nájom ( - posudzovanie sa uskutočňovalo podľa výnosu MVSR SR.). Túto podmienku spĺňali len 2 žiadatelia.

Ing. Milan Jurda, Martin Gono, Mgr. Juraj Filo a Mgr. Lukáš Radoský podporili žiadosť štvorčlennej rodiny p. Romana Samuhela. Táto rodina reagovala na výzvu okamžite a hneď aj doložila všetky požadované prílohy žiadosti.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bola schválená žiadosť p. Romana Samuhela s manželkou a ich 2 maloletými deťmi.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol schválený návrh prenajať obecný nájomný byt týmto žiadateľom na 3 roky s termínom od 1. septembra 2007. Byt bude odovzdaný formou notárskej zápisnice, ktorej vyhotovenie uhradí nájomca.

Na základe tejto skutočnosti sa už o ďalších žiadostiach nerokovalo.

 

Diskusný príspevok:

Rokovania  obecného zastupiteľstva sa zúčastnil aj občan obce p. Ján Šoka, ktorý požiadal o riešenie nasledujúcich problémov:

-      vypaľovanie na otvorených priestranstvách – pracovníci jeho firmy nie sú schopní pracovať v zadymenom prostredí, ktoré vzniká svojvoľným vypaľovaním a spaľovaním na otvorených priestranstvách,

-      spaľovanie nábytkárskeho odpadu vo firme pána Hinnera – vytvára sa nedýchateľné ovzdušie,

-      umiestnenie úľov v intraviláne obce – ich nekontrolovateľný počet a agresivita včiel ohrozuje pracovníkov firmy, ale i obyvateľov v lokalite záhrad Námestia sv. Mikuláša. 

Starosta obce informoval, že túto problematiku prerieši s Obvodným úradom v Piešťanoch (priestupkové oddelenie) a takého problémy, ako aj parkovanie kamiónov na miestnych komunikáciách sa bude riešiť prijatím VZN.

 

Odmena za II. štvrťrok 2007

Predseda finančnej komisie Peter Kikta predložil návrh na schválenie odmeny za II. štvrťrok 2007 pre starostu obce a kontrolóra obce. Aritmetickým priemerom predložených návrhov poslancov bol vypracovaný návrh – starosta obce 46% a kontrolór obce – 15%. Tento návrh návrhová komisia začlenila do výsledného návrhu uznesenia.

Interpelácie poslancov:

starosta obce informoval poslancov o prebiehajúcich aktivitách:

-      je vybavených, resp. sa vybavuje 12 stavebných povolení na výstavbu inžinierských sietí,

-      výstavba vodovodu na Južnej ulici a Krátkej ulici je už hotová,

-      v tomto období prebieha výstavba NN siete na Krátkej ulici a Školskej ulici,

-      výstavba plynovodu bude v najbližších dňoch,

-      v ZOS prebieha maľovanie priestorov (čiastočne je obmedzené vydávanie stravy pre cudzích stravníkov – obyvatelia obce),

-      v ZŠ boli rekonštruované  chlapčenské WC,

-      s firmou Prowin, s.r.o., Piešťany, na základe výberového konania bola podpísaná zmluva o dielo na výmenu okien na budove obecného úradu (náklady na výmenu okien v časti pošty budú refundované v roku 2008 z dôvodu predloženia tejto požiadavky do rozpočtu na rok 2008. Pošta zároveň žiada o inštalovanie bezpečnostných skiel),

-      pripravuje sa rekonštrukcia WC v budove obecného úradu – aj na týchto rekonštrukčných prácach sa finančne bude podieľať Slovenská pošta, a.s.,

-      OR PZ SR, ODI Trnava zaslal súhlas na zmenu dopravnej situácie – zníženie rýchlosti na 70 km/h v lokalite pri železničnej stanici v úseku medzi autobusovými zastávkami. Táto situácia sa bude opätovne riešiť v spolupráci s dopravným projektantom p. Haringom,

-      vyzval poslancov, aby dodržiavali termín príchodu na zasadnutie,

-      vyzval overovateľov zápisnice, aby taktiež dodržiavali povinnosť prísť podpísať zápisnicu zo zasadnutia v stanovenom termíne, aby mohla byť v súlade so zákonom zverejnená na webovej stránke obce,

-      vyzval poslancov, aby sa aktívne zúčastňovali pri tvorbe Hlasu Krakovian a pripravovali články k uverejneniu,

-      vyzval poslancov, ktorí žiadajú ospravedlniť svoju neúčasť na zasadnutí, aby túto skutočnosť oznámili písomne.

 

Ľubomír Pekarovič – kontrolór obce:

-      taktiež vyzval k dodržiavaniu času príchodu na zasadnutie,

-      požiadal o vysvetlenie vzniku článku v Piešťanskom týždni – článok, ktorý sa týkal výstavby priemyselných zón na úrodných poliach,

-      upozornil na preplnené kontajnery na sklo – je treba zabezpečiť ich vývoz,

-      požiadal o zriadenie internetového pripojenia na PC v kancelárii starostu (vysvetlenie jestvujúci PC je nevyhovujúci, je potrebné kúpiť nový),

-      existuje ponuka na rokovanie – úspora elektrickej energie na verejnom osvetlení,

-      v novootvorenej stavebnej lokalite na Južnej ulici prichádza k nežiadúcim  prechodom cez súkromné pozemky ťažkými stavebnými mechanizmami. Niektorí majitelia podali sťažnosť a žiadali o nápravu.

 

Ing. Milan Jurda:

-      upozornil, že niektoré rozvodné skrine elektrickej energie v novovytvorenej stavebnej lokalite Južná ulica sú nevhodne umiestnené (napr. vchod do garáže)

 

Ing. Michal Sedlák:

-      starostovi obce predložil návrh na úpravu amfiteátra – navozenie hliny a vytvorenie kaskádovitého hľadiska,

-      folklórny súbor LUSK Krakovany získal pochvalu za účasť na festivale Trnavská brána,

-      pán Štefan Slabý má už vypracovaný návrh na zhotovenie sochy medveďa z poškodeného duba, drevo však ešte musí vyschnúť, aby sa z neho dalo vyrezávať,

 

Ladislav Žitnanský:

-      informoval o účasti na ľudovej veselici, ktorú organizovalo ZR pri ZŠ Krakovany. Zábavy sa zúčastnilo len 30 návštevníkov, hoci výťažok z akcie mal byť určený pre potreby ZŠ Krakovany.

 

K bodu č. 7

 

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 10/2007 zo 20. augusta 2007.

 

 

 

UZNESENIE č. 10/2007

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 20. augusta 2007

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A. schvaľuje:

1. program rokovania

 

2. členov návrhovej komisie Martina Gonu a Ing. Milana Jurdu

 

3. overovateľov zápisnice Petra Kiktu a Mgr. Juraja Filu

 

4. audit obce za rok 2006

 

5. VZN č. 1/2007 – Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov

 

6. Smernicu starostu obce č. 1/2007, ktorou sa vykonáva VZN – Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov

 

7. odpredaj podielu obce Krakovany  (14/60+1/10+2/10 = 32/60) v parcele  č. 398/25 o výmere 1463 m2 a parcele č. 398/29 o výmere 964 m2 v katastrálnom území Stráže pri Krakovanoch. Kúpna cena je 200,- Sk/1 m2.

Parcelu č. 398/29  o výmere 964 m2 v k. ú. Stráže pri Krakovanoch zapísanú na LV č. 1405 kupuje Integra TDS, s.r.o., IČO 36273104 so sídlom N. Teslu 4434/6, Piešťany.

Parcelu č. 398/25 o výmere 1463 m2 v k.ú. Stráže pri Krakovanoch, zapísanú na LV č. 1405 kupuje Ettore Trevisan, bytom Via Meldolesi 7, Vicenza, Taliansko.

 

8. kúpu parcely registra E č. 424 v katastrálnom území Stráže pri Krakovanoch vo výmere 2007 m2 v cene 35,- Sk/1 m2. Parcela sa odkupuje od spoluvlastníkov: Edita Záhorová, rod. Valová, Katarína Sedláková ,rod. Valová, Milan Valo, Vladimír Valo a Františka Svítková, rod. Valová.

 

9. Územný plán obce Krakovany – zmena č. 2/2007

10. inventarizačné komisie na obdobie 2007 – 2010 v nasledujúcom zložení:

Inventarizačná komisia pre obecný úrad a požiarnu zbrojnicu (budova OcÚ + príslušné priestranstvá, kaviareň, kaderníctvo):

Predseda: Peter Kikta

Členovia: Ľubomír Pekarovič, Ladislav Žitnanský, Vladimír Zeman a Slávka Kotulová,

 

Inventarizačná komisia pre sklad civilnej obrany:

Predseda: Mgr. Juraj Filo

Členovia: Jozef Štefanka a PaedDr. Vladimír Mihálik

 

Dokladová inventarizačná komisia:

Predseda: Ľubomír Pekarovič

Členovia: Ing. Jarolím Kališ a Mgr. Lukáš Radoský

 

Vyraďovacia komisia:

Predseda: Ľubomír Pekarovič

Členovia: Ing. Jarolím Kališ a Mgr. Lukáš Radoský

 

Inventarizačná komisia pre kultúrne stredisko a knižnicu:

Predseda: Ing. Michal Sedlák

Členovia: Mgr. Juraj Filo, Martin Gono, Jana Starovičová, Adriana Pániková

 

Inventarizačná komisia pre všetky školské zariadenia obce a ZOS:

Predseda: Ing. Milan Jurda

Členovia: Michal Rajčák a riaditeľky príslušného školského zariadenia a ZOS (ZŠ – Mgr. Seitlerová, MŠ – Jozefína Klčová, ŠJ  – Jana Daňková, ZOS – Mgr. Jana Lajchová).

 

11. zámer firmy Stürm na vybudovanie kanalizácie od jestvujúcej šachty po šachtu č. 125 a od šachty 125 po šachtu 130. Po predložení výkazu výmer bude ďalšie rokovanie o finančných podmienkach investičnej akcie. Celkové náklady projektu schváli Obecné zastupiteľstvo Krakovany,

 

12. žiadosť manželov Romana a Jany Samuhelových na prenájom obecného nájomného bytu s účinnosťou od 1.9.2007 na obdobie 3 rokov. Byt bude odovzdaný formou notárskej zápisnice, ktorej vypracovanie uhradí nájomca.

 

13. odmenu za II. štvrťrok 2007 pre starostu obce vo výške 46% a kontrolóra obce vo výške 15%.

 

B. berie na vedomie:

1. kontrolu uznesenia č. 9/2007

 

2. žiadosti o prenájom obecného nájomného bytu, ktoré predložil Peter Agafón s manželkou a Mgr. Jana Chamasová

 

3. diskusný príspevok p. Jána Šoku, ako žiadosť na riešenie problematiky spaľovania v obci, spaľovania nábytkárskeho odpadu a umiestňovania stanovíšť včiel v intraviláne obce

 

4. interpelácie poslancov

 

5. diskusný príspevok kontrolóra obce.

 

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo uznesenie č. 10/2007 zo dňa  20. augusta 2007 schválené.

 

 

 

 

K bodu č. 8

 

Na záver starosta obce poslancom poďakoval za ich účasť a ukončil rokovanie.