Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 28. septembra 2006

 

č. 10/2006

   

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnený: Ing. Michal Sedlák, CSc.

 

Program rokovania:

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesení
  4. Schválenie VZN o výlepných plochách pre komunálne voľby 
  5. Vymenovanie komisie na obstarávanie
  6. Informácia o nájomných bytoch
  7. Rôzne
  8. Návrh uznesenia
  9. Záver

 

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce privítal prítomných poslancov na  riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva a predložil na schválenie program zasadnutia obecného zastupiteľstva. Z  rokovania bol ospravedlnený Ing. Michal Sedlák.

Hlasovaním: za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol program rokovania schválený.

Po schválení programu rokovania starosta obce tlmočil pozvanie Ing. Michala Sedláka, aby sa poslanci po rokovaní zúčastnili malého spoločenského posedenia pri príležitosti jeho životného jubilea.

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce predložil návrh na schválenie členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.  Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, boli za členov návrhovej komisie schválení Jozef  Štefanka a Ladislav Žitnanský.  Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1 ( Mgr. Juraj Filo), nehlasoval: 0, boli za overovateľov zápisnice  schválení Jozef Filo a Mgr. Juraj Filo.

 

K bodu č. 3

 

Starosta obce vykonal kontrolu uznesenia č. 9/2006. Hneď úvodom požiadal predsedu stavebnej komisie, aby predložil stanovisko k žiadosti manželov Kusendových na odkúpenie časti obecného pozemku z dôvodu zarovnania hranice nehnuteľnosti. Na tejto hranici bá byť zároveň vybudované oplotenie.

Podľa vyhotoveného geometrického plánu majú manželia Kusendoví odkúpiť od obce 24 m2 (novovytvorená parcela č. 129/15 k. ú. Stráže pri Krakovanoch) a obec by mala od manželov Kusendových odkúpiť 7 m2 (novovytvorená parcela č. 168/4 k. ú. Stráže pri Krakovanoch).

Stavebná komisia spolu s finančnou komisiou navrhli, aby sa táto žiadosť riešila zámennou zmluvou a manželia Kusendoví rozdiel 17 m2 doplatia obci v cene 200,- Sk/1 m2.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol tento návrh schválený.

 

Dotácia pre TJ Skloplast Trnava sa zatiaľ neriešila a bude predmetom rokovania až na ďalšom riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva pri schvaľovaní rozpočtového opatrenia (po  účtovnej uzávierke za 3. štvrťrok 2006).

 

K bodu č. 4

 

Nakoľko sa blíži termín volieb do orgánov samosprávy obcí, v súlade so zákonom o voľbách je potrebné, aby obecné zastupiteľstvo všeobecne záväzným nariadením určilo plochy, ktoré sa použijú na predvolebnú kampaň. Starosta obce zároveň požiadal zapisovateľku miestnej volebnej komisie, aby okrem predloženia návrhu VZN, zároveň informovala poslancov o najbližších termínoch, ktoré sú rozhodujúce pre komunálne voľby. Jednalo sa najmä o termín predkladania kandidátnych listín, ktorý je stanovený na 8. októbra 2006.

Pani Belicová zároveň predložila návrh VZN, ktoré tvorí prílohu originálu tejto zápisnice.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo VZN o určení výlepných plôch pre komunálne voľby schválené.

 

Z rokovania odišiel p. Peter Kikta.

 

Starosta obce navrhol, aby sa pokračovalo v rokovaní bodom č. 7 - Rôzne.

 

K bodu  č. 7

 

Starosta obce informoval poslancov, že sa vyskytol problém s preplácaním cestovného pre žiakov, ktorí navštevujú špeciálnu triedu v ZŠ E. F. Scherera v Piešťanoch.  Jedná sa o deti, ktoré majú poruchu vzdelávania. Mesto Piešťany predložilo návrh, aby obec Krakovany prijala VZN o určení školského obvodu pre týchto žiakov, ale aj ostatných žiakov navštevujúcich ZŠ v Piešťanoch. Obecné zastupiteľstvo v roku 2004 schválilo, že školským obvodom pre žiakov z obce Krakovany, ktorí navštevujú II. stupeň je mesto Vrbové.

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo nové VZN schválené a tvorí prílohu originálu tejto zápisnice.

 

Ďalej starosta obce poskytol poslancom nasledujúce informácie:

-         v obci sa uskutočnili 2 separované zbery. 16. septembra 2006 bol zber textílií (nazbierali sa 2 vlečky) a 23. septembra 2006 firma ANEO Trnava uskutočnila vývoz elektroodpadu (vyzbieralo sa 1,5 t elektroodpadu).

-         Správa katastra Piešťany zapísala zámennú zmluvu medzi RKC a obcou Krakovany. Jednalo sa o časť miestnej komunikácie na kultúrnej ulici. Táto parcela je však ešte stále vedená ako orná pôda, v najbližších dňoch obec požiada o zmenu kultúry, nakoľko táto sa už viac ako 40 rokov využíva ako miestna komunikácia.

-         v piatok 29.9.2006 R. Klčo (geodet) zameria nové stavebné pozemky na Južnej ulici, ktoré sa predávajú prostredníctvom verejnej obchodnej súťaže.

-         v tejto súvislosti upozornil poslancov, že podľa schváleného znenia súťažných podmienok sa v pondelok 2.10.2006 o 17.30 hod. sa v kultúrnom dome uskutoční otvárane obálok.

-         firma Paloma zrealizovala pokosenie buriny, ktorá rástla na ich pozemku

-         obec obdržala list z Okresného súdu Trnava vo veci súdneho sporu medzi obcou a p. Sarvašom. Po konzultácii s Dr. Šefčíkom (právny poradca ZMO Jaslovské Bohunice) bolo na súd zaslané požadované vyjadrenie a súd už toto vyjadrenie prevzal.

 

Na rokovanie prišiel p. Peter Kikta.

 

-         dokončuje sa prepojenie vodovodu na Strážovskej ulici,

-         pracovníci obce dokončujú prípravné práce na osadenie osvetlenia na tréningovú plochu na ihrisku TJ,

-         začalo sa s budovaním kabinetu na športové náradie v ZŠ,

-         v priestoroch obecného dvora sú inštalované základné piliere na ďalší prístrešok pre motorové vozidlá,

-         starostu obce navštívila pracovníčka  SVP, Povodie Váhu Piešťany p. Ficeková. Informovala o tom, že pri úprave Holešky prišlo k zásahom nielen do súkromných pozemkov, ale aj do obecných. Predložil geometrický plán tejto úpravy a ako riešenie navrhol zámennú zmluvu. O návrhu sa však nerozhodlo, je zatiaľ len na posúdenie.

-         obec získa v rámci kompenzácie za výstavbu elektrických zariadení (elektrifikácia Veternej ulice) sumu 87.236,- Sk (jedná sa o 1/4, 3/4 boli obci preplatené už v roku 2005). Tieto finančné prostriedky sa však musia viazať na konkrétnu investičnú akciu, o ktorej má rozhodnúť obecné zastupiteľstvo. Kontrolór obce p. Pekarovič predložil návrh, aby sa za uvedené finančné prostriedky zakúpila snežná fréza s prídavným zariadením (zametacie kefy na čistenie chodníkov a miestnych komunikácií). Za zostávajúce finančné prostriedky by sa ešte dokúpila záhradná technika - krovinorez.

Mgr. Juraj Filo predložil návrh, či by sa tieto finančné prostriedky nemohli investovať do káblovej televízie a nákup zariadení pre výber ponukových balíkov programov. Poslanci s daným návrhom nesúhlasili.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo schválenie použitie uvedenej sumy (87.236,- Sk) na nákup snežnej frézy s prídavným zariadením a na nákup záhradnej techniky.

 

Interpelácie poslancov:

Mgr. Juraj Filo - zábradlie na moste na Školskej ulici je poškodené a utrhnuté. Bolo by potrebné vyzvať správcu, aby túto závadu ostránil. Obec zašle list SÚC TSK Trnava.

Ďalej informoval o ponuke firmy Multichanel - Ing. Maco ako nového prevádzkovateľa káblovej televízie. Nakoľko sa však Ing. Maco zasadnutie nezúčastnil,  o ponuke sa ďalej nerokovalo.

 

Jozef Štefanka - informoval poslancov o ocenení, ktoré získal ako pestovateľ jabĺk v súťaži Jablko roku 2006. Na tejto celoslovenskej súťaží získal 4. miesto s odrodou Rubín.

Ďalej predložil požiadavku na informáciu, či PŠD Krakovany uhradilo svoje daňové záväzky voči obci. Nakoľko tomu tak nie je, požiadal, aby bol na zasadnutie obecného zastupiteľstva pozvaný Ing. Guba, ako štatutár PŠD. Poslanci sa dohodli, že Ing. Guba bude pozvaný na mimoriadne zasadnutie na pondelok 2.10.2006 o 17.00 hod.

 

Starosta obce navrhol, aby sa v programe rokovania pokračovalo v bode č. 5

 

K bodu č. 5

 

Nakoľko v závere roka bude potrebné zrealizovať niekoľko investičných akcií, predložil na schválenie zloženie komisie pre verejné obstarávanie (nákup snežnej frézy a čerpanie kapitálových výdavkov v ZOS Krakovany).

Navrhol, aby komisia bola 3-členná. Členovia budú 2 poslanci obecného zastupiteľstva a tretím členom bude vždy zástupca úseku obstarávania.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, boli ako členovia komisie z obecného zastupiteľstva schválení Jozef Štefanka a Peter Kikta. Za náhradníka z poslancov bol zároveň schválený Ing. Michal Sedlák.

 

K bodu č. 6

 

Starosta obce informoval poslancov o vykonanom prieskume záujmu o nájomné byty. Uskutočnilo sa stretnutie s týmito záujemcami, ktorí mali po  tomto stretnutí predložil na obecný úrad konkrétnu požiadavku, o aký typ bytu majú záujem.

Do osobného vlastníctva má záujem získať byt 17 žiadateľov (15 - 3-izbový byt a 2 - 2-izbový byt), 4 žiadatelia majú záujem o štandardný nájomný byt.

Požiadal poslancov, aby posúdili tieto žiadosti. Poslanci sa vyjadrili, že je potrebné najskôr zistiť všetky podmienky výstavby  takýchto bytov a taktiež bude potrebné nájsť lokalitu, ktorá bude vhodná pre výstavbu, nakoľko v platnom územnom pláne sa s takouto výstavbou neráta.

 

V závere rokovania sa predseda finančnej komisie vyjadril, že v rozpočtovom opatrení sa bude riešiť aj problematika finančných prostriedkov, ktoré sú určené pre TJ.

 

Kontrolór obce informoval poslancov o prípravách na 3-ročný rozpočet.

 

 

K bodu č. 8

 

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 10/2006 z  28. septembra 2006. 

 

 

UZNESENIE č. 10/2006

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28. septembra 2006

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A. schvaľuje:

1. program rokovania,

2. členov návrhovej komisie Jozefa Štefanku a Ladislava Žitnanského,

3. overovateľov zápisnice Jozefa Filu a Mgr. Juraja Filu,

4. zámennú zmluvu medzi obcou Krakovany a RNDr. Andrejom Kusendom a manželkou RNDr. Alicou Kusendovou. Obec Krakovany zamieňa parcelu č. 129/15 k. ú. Stráže pri Krakovanoch o výmere 24 m2 za parcelu č. 168/4 k. ú. Stráže pri Krakovanoch o výmere 7 m2. Rozdiel, ktorý vzniká v prospech manželov Kusendových - 17 m2 , manželia Kusendoví doplatia obci Krakovany v cene 200,- Sk/1 m2.

5. VZN č.3/2206 na vyhradenie plochy na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Krakovany pre komunálne voľby v roku 2006

6. VZN č. 4/2006 o určení školského obvodu pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku, sú žiakmi ZŠ v Piešťanoch a majú trvalý pobyt v obci Krakovany. Školským obvodom je mesto Piešťany.

7. účelové  použitie finančných prostriedkov vo výške 87.236,- Sk, ktoré sú z kompenzácie nákladov obce vynaložených na vybudovanie energetických zariadení, na nákup snežnej frézy s prídavným zariadením a na nákup záhradnej techniky.

8. komisiu pre verejné obstarávanie. Komisia je 3-členná, 2 poslanci obecného zastupiteľstva (Jozef Štefanka a Peter Kikta) + 1 člen - vždy zástupca úseku obstarávateľa, ktorý je menovaný starostom obce. Náhradníkom za poslancov je Ing. Michal Sedlák.

 

B. berie na vedomie:

1. informáciu o separovanom zbere textílií a elektroodpadu,

2. informáciu starostu obce o aktivitách v obci,

3. informáciu o ponuke SVP, Povodia Váhu Piešťany na riešenie stavu po úprave Holešky,

4. interpelácie poslancov,

5. informáciu o žiadateľoch o nájomné byty.

 

C: ukladá:

1. pozvať predsedu  PŠD Krakovany-Stráže Ing. Gubu na mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 2. októbra 2006 o 17.00 h do zasadačky kultúrneho domu v Krakovanoch.

 

 

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 1 (Jozef Štefanka) , bolo uznesenie č. 10/2006 zo dňa  28. septembra 2006 schválené.

 

 

K bodu č. 9

 

Na záver poďakoval starosta obce poslancom za účasť a ukončil rokovanie.