Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

Zápisnica

z operatívneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 21. novembra 2005

 

č. 10/2005

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení: Jozef Filo, Ing. Michal Sedlák, Andrej Čelín, Jozef Macháč

 

Program rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3. Kanalizácia

4. Rôzne

5. Návrh uznesenia

6. Záver

 

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce privítal prítomných poslancov na operatívnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Na  rokovanie prišlo 5 poslancov, ostatní 4 svoju neúčasť vopred ospravedlnili.  Zároveň predložil na schválenie program rokovania. Keďže nikto nemal   ďalšie pripomienky ani doplňujúce návrhy, dal o predloženom návrhu hlasovať.

Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce predložil návrh na schválenie členov návrhovej komisie. Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0 , nehlasoval: 0, boli za členov návrhovej komisie schválení Jozef Štefanka a Anna Belobradová.

Za overovateľov zápisnice z tohoto zasadnutia starosta obce navrhol Mgr. Juraja Filu a Ladislava Žitnanského. Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

K bodu č. 3

 

Hlavným bodom rokovania tohoto operatívneho zasadnutia  bola problematika kanalizácie. Zástupcovia obce - PaedDr. Vladimír Mihálik, Peter Kikta, Ladislav Žitnanský a Ľubomír Pekarovič sa v piatok 18.11.2005 navštívili obec Postřelmov v Čechách, kde je vybudovaná vákuová kanalizácia. Bol im predvedený systém fungovania tohto typu kanalizácie, taktiež sa oboznámili aj s technickými a prevádzkovými podmienkami fungovania takéhoto zariadenia. Z návštevy bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorú Mgr. Juraj Filo prezentoval na počítači.

Starosta obce požiadal účastníkov, aby  vyjadrili svôj názor na výstavbu takéhoto typu kanalizácie.

Ladislav Žitnanský - v prípade dostatku finančných prostriedkov je za takýto typ kanalizácie

Ľubomír Pekarovič - z technického riešenia súhlasi s výstavbou vákuovej kanalizácie, ktorá je progresívna a technicky vyhovujúca

Peter Kikta - ako nevýhodu považuje náklady a energetickú náročnosť prevádzky takéhoto typu kanalizácie.

 

Na základe týchto vyjadrení sa rozprúdila diskusia, v ktorej účastníci vyjadrovali svoje názory pre a proti výstavbe vákuovej kanalizácie. Otázkou riešenia bola vlastne ponuka Ing. Brezániho na vypracovanie projektov na čerpanie finančných prostriedkov na výstavbu takejto kanalizácie z prostriedkov Štrukturálnych fondov EÚ.

Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bola  ponuka podmienok Ing. Brezániho odmietnutá, ale poslanci sa vyjadrili  hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, že súhlasia s ďalšími rokovaniami s Ing. Brezánim o iných možnostiach  vypracovania projektu na financovanie a výstavbu kanalizácie.

 

K bodu č. 4

 

Žiadosť o vyjadrenie k podnikateľskému zámeru

Zuzana Sedláková bytom Dechtice 478 požiadala obec o vyjadrenie k podnikateľskému zámeru na parcele č. 421 a 420 k. ú. Stráže pri Krakovanoch na vybudovanie skladových priestorov na veľkoobchod, maloobchod a predaj pneumatík. Ide o lokalitu priemyselnej zóny Horné pole.

Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bola žiadosť schválená a bol udelený súhlas k podnikateľskému zámeru p. Sedlákovej.

 

Preplácanie súkromnej telefónnej linky

Starosta obce predložil návrh, aby sa zrušilo preplácanie jeho súkromnej telefónnej linky a tieto finančné prostriedky boli použité na rovnaký účel - na preplácanie súkromnej telefónnej linky zástupcu starostu p. Jozefa Filu. Uvedenú skutočnosť zdôvodnil tým, že zástupca starostu intenzívne pracuje na záležitostiach obce a má značné výdavky za používanie telefónnej linky.

Hlasovaním za: 4 proti: 0, zdržal sa: 1 (Mgr. Juraj Filo), nehlasoval: 0, bolo schválené preplácanie súkromnej telefónnej linky zástupcu starostu vo výške 550,- sk/mesačne v termíne od novembra 2005.

 

Návrh kontrolóra obce

Pán Pekarovič reagoval na schválené uznesenie č. 9/2005, kde pod bodom A.9 bol schválený odpredaj časti parcely 317/1 manželom Gudiakovým. Žiadal o prehodnotenie platnosti tohto uznesenia.

Hlasovaním za: 3, proti: 0, zdržal sa: 2 ( P. Kikta, L. Žitnanský), nehlasoval: 0,  poslanci rozhodli, že platné uznesenie č. 9/2005 bod A.9 zostáva v platnosti.

Súhlasili s požiadavkou, aby boli žiadosti predrokované v komisiách minimálne 14 dní pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. Hoci uvedenú žiadosť prerokovala stavebná komisia, finančná komisia sa k nej nemala možnosť vyjadriť.

Táto požiadavka predrokovania každej žiadosti bude zahrnutá do internej smernice o nakladaní s majetkom obce.

 

Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva pre rok 2006

Starosta obce navrhol poslancom, aby boli pre rok 2006 stanovené termíny riadnych zasadnutí obecného zastupiteľstva s toleranciou +-2 dni. Uvedená skutočnosť bude prehľadnejšia aj na predkladanie žiadostí na prerokovanie, ktoré je potrebné predkladať v určitom časovom predstihu.

 

 K bodu č. 5

 

Starosta obce vyzval členov návrhovej komisie, aby predložili návrh uznesenia č. 10/2005.

 

UZNESENIE č. 10/2005

z operatívneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 21. novembra 2005

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A. schvaľuje:

1. program rokovania

2. členov návrhovej komisie Jozefa Štefankua Annu Belobradovú

3. overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Ladislava Žitnanského

4. pokračovať v rokovaní s Ing. Brezánim na nových možnostiach vypracovania projektu na výstavbu kanalizácie

5. podnikateľský zámer pre p. Zuzanu Sedlákovú v priemyselnej zóne Horné pole

6. preplácanie faktúry za súkromnú telefónnu linku pre pána Jozefa Filu ako zástupcu starostu obce Krakovany vo výške 550,- Sk s platnosťou od novembra 2005.

 

B. neschvaľuje

1. ponuku Ing. Brezániho na vypracovanie projektu na výstavbu vákuovej kanalizácie cez čerpanie finančných prostriedkov zo Štrukturálnych fondov Európskej únie.

 

C. berie na vedomie

1. vyjadrenie starostu obce, že sa vzdáva preplácania faktúry za súkromnú  telefónnu linku vo výške 550,- sk mesačne s platnosťou od novembra 2005

2. aby sa smernica o nakladaní s majetkom obce doplnila o podmienku prerokovania každej žiadosti vo veciach majetkoprávnej agendy v príslušných komisiiách a až potom bola predložená na schvaľovanie na zasadnutie obecného zastupiteľstva.

 

 

Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo uznesenie č. 10/2005 zo dňa  21. novembra 2005 schválené.

 

K bodu č. 6

 

Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva a ukončil rokovanie.