Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,

Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

 

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 25. októbra 2012

 č. 9/2012

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Hostia: Mgr. Eva Seitlerová a Jozefína Klčová

 

Program zasadnutia:

1.      Otvorenie zasadnutia                                                                     

2.      Voľba overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení

4.      Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej a základnej školy za školský rok 2011-2012

5.      Rôzne

6.      Návrh uznesení

7.      Záver    

                                                                                                                  

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Riadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva. Zo  zasadnutia sa ospravedlnil Mgr. Lukáš Radoský.  Zo začiatku zasadnutia sa ospravedlnil Jozef Štefanka. Poslanec Martin Gono sa zo zasadnutia neospravedlnil.  Starosta obce poslancov oboznámil s návrhom programu riadneho zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:0, bol nasledovný  program rokovania schválený.

 1. Otvorenie zasadnutia                                                           
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej a základnej školy za školský rok 2011-2012
 5. Rôzne
 6. Návrh uznesení
 7. Záver                         

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z riadneho zasadnutia OZ starosta navrhol Mgr. Juraja Filu a Ing. Mariána Floreka.  Poslanci tento návrh hlasovaním za: 6,  proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, schválili bez pripomienok.

 

K bodu č. 3

Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 90/8/2012-101/8/2012 z riadneho zasadnutia konaného dňa 27. septembra 2012. Všetky uznesenia, z ktorých vyplývala úloha, boli splnené.

 

K bodu  č.4

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej a základnej školy za  školský rok 2011-2012

Jozefína Klčová, riaditeľka MŠ,  predložila Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy v školskom roku 2011/2012.  Správa bola vypracovaná v zmysle Vyhlášky č.9/2006 Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo 16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

Správa obsahuje:

- identifikačné údaje o materskej škole

- údaje o občianskom združení rodičov,  o zamestnancoch školy

- štatistické údaje

- prehľad o dochádzke detí do MŠ

- rozhodovanie riaditeľa predškolského zariadenia podľa § 5 odst. 6 zákona č. 596/2003 Z.z.

- údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov materskej školy

- údaje o aktivitách školy, jednorázové aktivity,

- charakteristika priestorov školy

- analýza výchovno – vzdelávacieho procesu, prosociálna výchova,

- analýza vnútroškolskej kontroly

- závery z analýzy za školský rok 2010/2011

- závery z hospitačnej a vnútroškolskej kontroly

- obsahové zameranie pedagogických porád

- spoluprácu s obecným úradom, verejnosťou a inštitúciami

- analýzu spolupráce s rodinou a verejnosťou, pomoc rodičov materskej škole, akcie v prospech detí,  OcU, so ZŠ, s obecnou knižnicou, s MsSČK, s OPPP

Táto správa bola prerokovaná a schválená na zasadnutí Rady školy pri MŠ v Krakovanoch dňa 10. októbra 2012. Poslanci k predloženej správe nemali žiadne pripomienky. Za správu dal starosta obce hlasovať. Na zasadnutie prišiel poslanec Jozef Štefanka

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti materskej školy za školský rok 2011/2012 schválená.

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti je prílohou originálu zápisnice).

Vzhľadom k tomu, že škôlka je už v havarijnom stave starosta obce informoval poslancov, že prostredníctvom agentúry obec podala žiadosť o rekonštrukciu MŠ (výmena kúrenia, výmena okien a zateplenie budovy).

 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Krakovany, ktorej súčasťou je školský klub  za školský rok 2011/2012 vypracovala a predkladala  riaditeľka ZŠ Mgr. Eva Seitlerová.

Správa bola vypracovaná v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z.z.

Správa obsahuje:

- Základné  identifikačné údaje o škole

- údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy

- údaje o žiakoch školy za školský rok 2011/2012

- výsledky hodnotenia a klasifikácia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

- počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie

- predmetové olympiády

- projekty, do ktorých sa škola zapojila

- koncepčný zámer rozvoja školy na školský rok 2010/2011 a jeho vyhodnotenie

- voľnočasové aktivity školy

- spoluprácu školy s rodičmi, rodičovskou radou a verejnosťou,

- aktivity a prezentáciu školy na verejnosti

- vyhodnotenie činnosti koordinátora primárnej protidrogovej prevencie

- vyhodnotenie realizácie výchovy k manželstvu a rodičovstvu

- vnútroškolskú kontrola

- podklady k organizácii školského roka 2012/2013

- Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy a školského zariadenia, ktoré sú súčasťou školy za rok 2011

Správa bola prerokovaná   Radou školy 28.8.2012, a tá  odporučila zriaďovateľovi správu schváliť.  

Zo zasadnutia sa ospravedlnil Ing. Michal Sedlák.

K predloženej správa poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal za správu hlasovať.  

Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0 bola správa o výchovno -vzdelávacej činnosti Základnej školy v Krakovanoch v školskom roku 2011/2012 schválená.

(Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti je prílohou originálu  zápisnice).

 

K bodu č. 5

Rôzne

- Starosta obce informoval poslancov o pripravovanej návšteve družobnej obce Krakovany v Čechách.

- Starosta obce požiadal poslancov Ladislava Žitnanského a Mgr. Juraja Filu, aby si v priebehu roka pripravovali fotografie s tématikou ročné obdobia, ktorá bude na kalendároch Mikroregiónu nad Holeškou na rok 2014.

- Starosta obce informoval poslancov o kontrole okresného prokurátora.  Dňa 23. októbra 2012 vykonal prokurátor Okresnej prokuratúry v Piešťanoch JUDr. Richard Singer v súlade s ust. §30 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov v obci Krakovany previerku stavu zákonnosti v postupe a rozhodovaní obcí pri prevode nehnuteľného majetku v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí do 31.12.2012. Preskúmavané obdobie bolo od 1.1.2008 do 31.12.2010.  Kontrolované boli zápisnice a uznesenia OZ v ktorých sa pojednávalo o predaji nehnuteľného majetku obce.  Protokol o vykonaní previerky bol doručený na obecný úrad 24. októbra 2012.

 - starosta obce informoval poslancov o plnení rozpočtu za ¾ rok 2012. Príjmy sa plnia na 74% a výdavky na 64%.

- Starosta obce predložil poslancom návrh na zrušenie uznesenia č. 11/2003 bod A.8 zo dňa 28.8.2003 – Fakturácia stočného vo výške 75% z výšky spotreby vody odčítanej na meracom zariadení.  V takejto výške sa fakturuje vývoz fekálií nájomníkom obecných zariadení, ako  sú byty, kaderníctvo a kaviareň. 

Starosta obce dal za zrušenie uznesenia č. 11/2003 bod A.8 hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania : 0, nehlasoval: 0, bolo uznesenie č. 11/2003 bod A.8 zrušené.

Starosta obce navrhol, aby nájomníci platili za vývoz fekálií vo výške 100%  z výšky spotreby vody odčítanej na meracom zariadení. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh na fakturovanie 

za vývoz fekálií vo výške 100%  z výšky spotreby vody odčítanej na meracom zariadení schválený.

- Starosta obce informoval poslancov o nových možnostiach budovania kanalizácie v obci.

- Starosta obce informoval poslancov o pokračujúcich prácach na chodníku do Trebatíc. Chodník bol vyštrkovaný, zhutnený a bude zavezený vyfrézovaným asfaltom. Konečná asfaltová úprava sa urobí až na jar budúci rok. Doteraz práce financovala spoločnosť Inalfa Roof Systems Slovakia, s.r.o., konečnú úpravu chodníka urobí obec.

-  Starosta obce informoval poslancov aj o probléme, ktorý nastal na Novej ulici, kde si pán Košinár osadil obrubníky do cesty, z dôvodu, že v ceste je časť jeho parcely. Starosta túto skutočnosť preveril a napriek tomu, že pán Košinár má  skutočne v MK časť svojej parcely, poslal mu výzvu na odstránenie nepovolenej stavby.

- Starosta obce prečítal poslancom informáciu spoločnosti Integra TDS, s.r.o., ktorá v minulom roku začala prevádzku v priemyselnej zóne Horné pole v Krakovanoch.  Spoločnosť realizuje projekt: Výskumno-vývojové centrum pre pokročilé rtg technológie, ktorý sa začal realizovať od 1. júna 2012 Ďalšími partnermi sú Elektrotechnický ústav SAV Bratislava a Fyzikálny ústav SAV Bratislava.

-  Starosta obce sa vrátil k žiadosti Trnavského samosprávneho kraja o zapojenie obce do Centrálneho krízového fondu, ktorú predložil ešte na septembrovom zasadnutí OZ. Ročný poplatok CKF je 50 centov na jedného obyvateľa. Podľa informácií získaných z internetovej stránky TTSK sa do CKF zapojilo 145 obcí a miest Trnavského kraja, čo predstavuje 57,77% z celkového počtu 251 miest a obcí.  Zástupca starostu Peter Kikta navrhol, aby sa obec do tohto CKF zapojila, celkový ročný poplatok asi 700,-€ nie je taká vysoká čiastka. Ostatní poslanci k návrhu nemali pripomienky. Za zapojenie do CKF TTSK dal  starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 5, proti:0, zdržal sa hlasovania:1 (Štefanka), nehlasoval: 0, bol návrh na zapojenie sa do CKF TTSK schválený.

 

Interpelácie poslancov

Ing. Milan Jurda -  zistiť cenu vývozu za fekálie od iných vývozcov, prípadne že budú nižšie prehodnotiť cenu vývozu obecným fekálom.

Mgr. Juraj Filo – zrkadlo na výjazde z Hlavnej ulice, by bolo dobre nahradiť väčším, lebo výjazd je veľmi zlý, zrkadlo ktoré tam je osadené je malé.

Jozef Štefanka – požiadať prevádzkovateľa káblovej televízie, či sa nedá zosynchronizovať zvuk na jednotlivých staniciach KT.

Ladislav Žitnanský – prevádzkovateľ KT firma Stelar má nový spôsob vyberania poplatku za KT.

Mgr. Eva Seitlerová požiadala poslancov, či by nebolo nožné osadiť pri príjazde do obce merač rýchlosti, aby spomalil prejazd vozidiel okolo školy.

 

K bodu č. 6

Zapisovateľka  prečítala   uznesenia   zo zasadnutia OZ  konaného dňa 25. októbra  2012

 

 

K bodu  č. 7

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

Uznesenia  Z  riadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

v Krakovanoch

prijaté dňa 25. októbra  2012

 

 

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

 

Uznesenie č. 102/9/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ 

Schvaľuje

Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

 1. Otvorenie zasadnutia                                                           
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej a základnej školy za školský rok 2011-2012
 5. Rôzne
 6. Návrh uznesení
 7. Záver

 

Prítomných:.6 (Filo,  Florek, Jurda, Kikta, Sedlák , Žitnanský)

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 2

Voľba overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č. 103/9/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Určuje

Overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Filu a Ing.  Marián Floreka

 

Prítomných: 6 (Filo,  Florek, Jurda, Kikta, Sedlák , Žitnanský)

 

Za:  6

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 0

 

K bodu č. 3

Kontrola uznesení

 

Uznesenie č. 104/9/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Kontrolu uznesení č. č. 90/8/2012-101/8/2012 z riadneho zasadnutia konaného dňa 27. septembra 2012

 

Prítomných: 6 (Filo,  Florek, Jurda, Kikta, Sedlák , Žitnanský)

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 4

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej a základnej školy za školský rok 2011-2012

 

Uznesenie č. 105/9/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej  školy za školský rok 2011-2012

Schvaľuje

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej  školy za školský rok 2011-2012

 

Prítomných: 7 (Filo,  Florek, Jurda, Kikta, Sedlák , Štefanka, Žitnanský)

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 106/9/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti  základnej školy za školský rok 2011-2012

Schvaľuje

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti  základnej školy za školský rok 2011-2012

 

Prítomných: 6 (Filo,  Florek, Jurda, Kikta, Štefanka , Žitnanský)

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 5

Rôzne

Uznesenie č. 107/9/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Návrh na zrušenie uznesenia č. 11/2003 zo dňa 28.8.2003 bod A8 – Fakturácia stočného vo výške 75% z výška spotreby vody odčítanej na meracom zariadení.

 

Schvaľuje

Zrušenie uznesenie č. 11/2003 bod A8 zo dňa 28.8.2003

 

Prítomných: 6 (Filo, Jurda, Florek, Kikta,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 108/9/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Návrh starostu na fakturovanie stočného vo výške 100% z výšky spotrebovanej vody pre nájomcov obecných zariadení

 

Schvaľuje

Fakturovanie stočného vo výške 100% z výšky spotrebovanej vodpre nájomcov obecných zariadení

 

Prítomných: 6 (Filo,  Jurda, Florek, Kikta,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 109/9/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Informácie starostu o pripravovanej návšteve družobnej obce Krakovany v Čechách, informáciu o kontrole okresného prokurátora na uznesenia OZ  o odpredaji obecného majetku z rokov 2008-2010 .

informáciu o čerpaní rozpočtu za tretí štvrťrok

informácie o možnostiach budovania kanalizácie v obci

informáciu o budovaní chodníka do Trebatíc

 

Prítomných 6 (Filo, Jurda, Florek, Kikta,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 110/9/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

Žiadosť TTSK o zapojenie sa do CKF

 

Schvaľuje

Zapojenie obce sa do CKF TTSK

 

Prítomných:6 (Filo, Jurda, Florek, Kikta,  Štefanka, Žitnanský)

Za: 5 (Filo, Jurda, Florek, Kikta,  Žitnanský)

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania:1 (Štefanka)

Nehlasoval: 0

 

Uznesenie č. 111/9/2012

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

Berie na vedomie

Interpelácie poslancov

 

Prítomných:6  (Filo, Jurda, Florek, Kikta, Štefanka, Žitnanský)

Za: 6

Proti:  0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 0

 

 

 

 

V Krakovanoch  25. októbra  2012

 

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková