Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

OBEC KRAKOVANY, Obecný úrad v Krakovanoch,

Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany

 

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 24. novembra 2011

 č. 9/2011

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program zasadnutia:

1.      Otvorenie zasadnutia                                                                     

2.      Voľba overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení

4.      Schválenie dotácie v zmysle VZN č.4/2005

5.      Nájomné zmluvy na kaderníctvo a kozmetiku

6.      Odpredaj parcely č. 544/5, k.ú. Stráže firme IET, s.r.o. Piešťany

7.      Rôzne

8.      Návrh uznesení

9.      Záver                                                                                                                      

K bodu č. 1 – Otvorenie zasadnutia, schválenie programu zasadnutia

Riadne zasadnutie OZ v Krakovanoch otvoril starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik. Privítal prítomných poslancov obecného zastupiteľstva.  Starosta obce poslancov oboznámil s návrhom programu riadneho zasadnutia, ktorý im bol doručený v pozvánke na zasadnutie.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za:  8 , proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:1 (Filo), bol nasledovný  program rokovania schválený.

 

  1. Otvorenie zasadnutia                                                           
  2. Voľba overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesení
  4. Schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2005
  5. Nájomné zmluvy na kaderníctvo a kozmetiku
  6. Odpredaj parcely č. 544/5, k.ú. Stráže firme IET, s.r.o. Piešťany
  7. Rôzne
  8. Návrh uznesení
  9. Záver                         

 

K bodu č. 2 – Voľba overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z riadneho zasadnutia OZ starosta navrhol poslancov Mgr. Juraja Filu a Ing. Milana Jurdu. Poslanci tento návrh hlasovaním za: 8   proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 1 (Filo), schválili bez pripomienok.

.

 

K bodu č. 3 – Kontrola uznesení

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení č. 80/8/2011-94/8/2011 z riadneho zasadnutia konaného dňa 27. októbra 2011.

-        Informácia o predbežnom súhlase na zámenu  miestnej komunikácie p.č.  653/1, 653/3 k.ú. Stráže  pri Krakovanoch bol zaslaný podnikateľským subjektom v priemyselnej zóne Jutrá.

-        Garáž pána Vavríka, či nezasahuje do obecného pozemku, bude sa zameriavať výjazd z Krátkej ulice, pri tom sa dá zamerať aj táto garáž.

-        Navezenie amfiteátra- od firmy Minerál aqua servis zeminu získať nie je možné, ale riešenie je upratanie priestoru za Strážovským cintorínom, materiál sa môže naviesť do amfiteátra a na vrch sa navezie čistá zemina, do ktorej sa vyseje tráva. Poslanec Mgr. Lukáš Radoský sa pýtal na výšku nákladov na túto akciu. Odpovedal starosta obce, že presné náklady sa zatiaľ vyčísliť nedajú.

-        Výkup miestnej komunikácie na ulici k Spúšťu -  starosta obce požiadal o spoluprácu a pomoc JUDr. Vladimíra Jankecha, ktorý pracuje na katastrálnom úrade v Piešťanoch. Tomu sa podarilo nájsť geometrický plán z roku 1925, ktorý dokazuje, že obec je vlastníkom.

-        Oprava lavičky na autobusovej zastávke  pri železničnej stanici – požiadavka bola zadaná p. Petrovi  Radoskému  a  bude vykonaná  v čo najkratšom čase.  

-        Riaditeľka materskej školy pani Klčová predložila  požiadavky na  zvýšenie rozpočtu na výdavky pre materskú školu na rok 2012.

 

 

K bodu č. 4

Predseda finančnej komisie Peter Kikta predkladal poslancom jednotlivé žiadosti organizácií na príspevky o dotáciu. Na návrh poslanca Ing. Michala Sedláka sa poslanci dohodli, že pri prideľovaní dotácie, ktoré budú určené len na refundáciu energií v kultúrnom dome na jednotlivé akcie, budú odsúhlasovať jednotnú výšku 150,00 € na jednu akciu.

-          Kresťanská mládež v Krakovanoch pod záštitou  pána farára Antona Zoňa, Rímskokatolícka cirkev farnosť Krakovany požiadala o dotáciu na refundáciu  nákladov spojených s prevádzkou KD počas Mládežníckeho plesu, ktorý plánujú na február 2012. Výška požadovanej dotácie bola 300,00 €.  Vzhľadom k tomu, že sa poslanci už vopred dohodli na 150,00€ na jednu akciu, bolo RKC farnosti Krakovany navrhnutá dotácia vo výške 150,00 €, ktorá bude použitá na refundáciu energií v KD pri akcii  mládežnícky ples. Za výšku dotácie 150,00€ dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval:0, bola  dotácia pre RKC farnosť Krakovany schválená.

-          Obecný stolnotenisový klub Krakovany požiadal o dotáciu vo výške 650,00 € , ktorú žiadajú na činnosť klubu. Predseda finančnej komisie navrhol požadovanú výšku schváliť.  Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:1(Gono), nehlasoval:0 bol návrh na výšku dotácie 650,00 € pre Obecný stolnotenisový klub Krakovany schválený.

-          Folklórna skupina LUSK požiadala  o dotáciu vo výške 1000,00 €, ktorú majú určenú na činnosť súboru. Žiadosti spojené s kultúrnou činnosťou prejednávala aj kultúrna komisia na svojom zasadnutí 15.11.2011.  Kultúrna komisia odporučila schváliť požadovanú výšku dotácie. Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval .0, bola dotácia pre FS LUSK schválená vo výške 1000,00 € na činnosť súboru.

-          ZR pri MŠ podali žiadosť o dotáciu na refundáciu energií pri akciách v KD.  Kultúrna komisia odporučila  odsúhlasiť 150,00€ na jednu akciu. Naplánované majú 3 akcie na rok 2012. Návrh na výšku dotácie preto bol 450,00 €. Za tento návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania:0, nehlasoval: 0,  bol návrh na dotáciu pre ZRMŠ vo výške 450,00€ na refundáciu energií v KD schválený.

-          ZR pri ZŠ podalo žiadosť o dotáciu  na refundáciu nákladov na energie v KD. Na   rok 2012 majú naplánované  štyri akcie  a požiadali o dotáciu vo výške 460,00 €. Kultúrna komisia odporučila dotáciu schváliť.  Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti:0, zdržal sa hlasovania:1(Gono), nehlasoval:0, bol návrh na dotáciu pre ZR ZŠ  vo výške 460,00 €  schválený.

-          Jednota dôchodcov Slovenska v Krakovanoch  podala žiadosť o dotáciu na svoji činnosť  vo výške 700,00 €. K uvedenej výške poslanci nemali žiadne pripomienky. Predseda finančnej komisie navrhol požadovanú výšku 700,00 €  na činnosť schváliť. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh na pridelenie  dotácie na činnosť JDS vo výške 700,00  € schválený.

-          Miestna skupina Slovenského Červeného kríža v Krakovanoch podala žiadosť o dotáciu na činnosť vo výške 1000,00 €. Predseda finančnej komisie navrhol požadovanú výšku dotácie schváliť v plnom rozsahu.  Starosta obce ďalej navrhol, aby sa obec zapojila do organizovania jesennej výstavy ovocia a zeleniny ako spoluorganizátor a tým mohla vo väčšej miere túto akciu podporiť. K uvedenej výške dotácii poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola dotácia pre M SSČK v Krakovanoch vo výške 1000,00 € na činnosť schválená.

-          Záujmové združenia zdravotné cvičenie PILATES požiadalo o dotáciu vo forme bezplatného prenájmu telocvične  ZŠ.  Kultúrna komisia odporučila túto požiadavku schváliť.

-          Poľovnícke združenie Králik požiadali o dotáciu vo výške 500,00€ na činnosť. Predseda finančnej komisie navrhoval požadovanú výšku dotácie znížiť a prispieť poľovníckemu združeniu inou formou, napríklad zakúpením stromčekov na výsadbu. Mgr. Lukáš Radoský zasa navrhol poskytnúť príspevok v plnej výške a 300,00 € zaviazať účelovo na výsadbu stromčekov. Nakoniec sa poslanci zhodli, na dotácii v plnej výške 500,00 € bez účelového viazania. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh dotácie 500,00 € na činnosť schválený.

-          Folklórna skupina Krakovanka požiadala o dotáciu vo výške 300,00 €. Kultúrna komisia odporučila schváliť dotáciu vo výške 250,00€ na činnosť, nakoľko FS bude v roku 2012 oslavovať 60 výročie založenia.  Zo zasadnutia odišiel poslanec Martin Gono.  Za predložený návrh kultúrnej komisie dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti:1(Štefanka), zdržal sa hlasovania:  0, nehlasoval: 0, bol návrh na poskytnutie dotácie vo výške 250,00 € na činnosť schválený.

-          Futbalový klub Krakovany požiadal o dotáciu vo výške 11000,00 € na činnosť klubu. Ing. Podmaková, kontrolórka obce sa pýtala, či je skutočne potrebné také vysoké navýšenie dotácie oproti minulému roku, keď dostali dotáciu 9000,00 €. Odpovedal  predseda finančnej komisie a zároveň predseda FKK Peter Kikta, že navýšenie je potrebné z dôvodu aktívneho účinkovania štyroch družstiev, a hlavne u dorastencov sa zvýšili náklady na dopravu, nakoľko hrajú v štvrtej lige. Poslanci k predloženému návrhu pripomienky nemali. Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania:0,  nehlasoval: 0, bol návrh na  dotáciu vo výške 11000,00 € na činnosť pre FKK schválený.

 

K bodu č. 5

Starosta obce predložil žiadosť slečny Lucie Štangelovej na predĺženie nájomnej zmluvy na nebytové priestory kaderníctva na rok 2012. K predloženej žiadosti poslanci nemali žiadne pripomienky, a preto dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 1(Radoský), bola žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na kaderníctvo na obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012 za cenu 50,00 €/mesačne schválená.

Ako druhú prečítal starosta obce žiadosť pani Pialovej na predĺženie nájomnej zmluvy na nebytové priestory kozmetický salón a pedikúra.. Poslanci k predloženej žiadosti nemali pripomienky. Starosta obce dal hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 1(Radoský) bola žiadosť o predlženie nájmu na nebytové priestory kozmetický salón a pedikúra na obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012 za cenu 80,00 €/mesačne schválená.

 

 

K bodu  č.6

Firma I.E.T., s.r.o., Dominika Tatarku 2953 Piešťany požiadala o odkúpenie p.č. 544/5,k.ú. Stráže pri Krakovanoch o výmere 40 m2. Starosta obce vysvetlil poslancom, že sa jedná o parcelu pri budove železničnej zastávky, ktorú spoločnosť odkúpila od ŽSR a túto časť chce prikúpiť. Spoločnosť I.E.T., s.r.o.,  je zasa vlastníkom p.č. 542/5, , k.ú. Stráže o výmere 30m2, ktorá zasahuje do chodníka a miestnej komunikácie taktiež pri budove železničnej zastávky. Túto parcelu navrhuje starosta na výmenu odkúpiť od tejto spoločnosti.  Tento návrh predložil starosta obce aj  zástupcovi spoločnosti p. Horňákovi.  Cenu za odpredaj parcely navrhol poslanec Ing. Milan Jurda vo výške 20,00€/m2. Ďalšie návrhy už neboli.  Starosta obce dal hlasovať za odpredaj parcely č. 544/5, k.ú. Stráže o výmere 40 m2 za cenu 20,00€/m2 pre spoločnosť I.E.T., s.r.o., Piešťany. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval:1(Radoský), bol schválený odpredaj p.č. 544/5, k.ú.Stráže pri Krakovanoch spoločnosti I.E.T., s.r.o.,  Piešťany za cenu 20,00€/m2 za podmienok, že spoločnosť sa bude podieľať polovicou nákladov na zhotovenie GP, predloží návrh kúpnopredajnej zmluvy, bude hradiť výdavky spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľnosti a odpredá obci p.č. 542/5 za cenu 20€/m2, k.ú. Stráže pri Krakovanoch.

 

K bodu č. 7

-  Na zasadnutie obecného zastupiteľstva prišiel predseda PŠD Krakovany-Stráže  Ing. Dohál, ktorého pozval starosta obce na podnet poslancov z minulého zasadnutia OZ.  Predseda PŠD informoval o finančnej situácii. Prisľúbil, že sa budú snažiť do konca roka 2011 vysporiadať všetky pohľadávky voči  obci, nakoľko im zostala už len jedna splátka na daň z nehnuteľnosti a zaplatiť nájom za prenajatú pôdu  za rok 2010.  Poslanec Ing. Michal Sedlák vyzdvihol zlepšenie komunikácie aj vzťahov medzi obcou a PŠD. Starosta obce poďakoval predsedovi za poskytnutie priestorov na uskladnenie posypového materiálu na zimnú údržbu v areáli PŠD a za spoluprácu pri manipulácii s ním.   

- Starosta obce prečítal poslancom žiadosť pána Petra Radoského na odkúpenie časti p.č. 271/3, k.ú. Krakovany, ktorej je vlastníkom Obec Krakovany o rozmere 10x16m, ktorá sa nachádza za jeho  stolárskou dielňou. Uvedenú časť parcely chce použiť na skladovanie materiálu, nakoľko priestor okolo dielne je na toto využitie nedostatočný.

Starosta obce upozornil poslancov, že k tejto žiadosti môžu dať len predbežné vyjadrenie, pretože  sa musí postupovať v zmysle  § 9a písm. b) zákona 138/1991 o obecnom majetku a predaj musí byť zverejnený 15 dní pred rozhodnutím.   K predloženej žiadosti poslanci pripomienky nemali. Cenu na odpredaj navrhol predseda finančnej komisie Peter Kikta vo výške 20,00€/m2.  Starosta obce dal hlasovať za predbežný súhlas  na odpredaj časti parcely č. 271/3, k.ú. Krakovany o výmere 160m2 za cenu 20,00€/m2 za podmienky, že žiadateľ si dá vypracovať geometrické zameranie, predloží návrh kúpnopredajnej zmluvy a uhradí náklady spojené s návrhom na vklad do katastra.  Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol predbežný súhlas schválený.

- Starosta obce informoval poslancov o tom, že stavebný úrad vydal rozhodnutie o odstránení stavby garáž pri oplotení Strážovského kostola.  Rozhodnutie zatiaľ nenadobudlo právoplatnosť.  Zo zasadnutia so ospravedlnili poslanci Ing. Sedlák a Mgr. Radoský.

- Starosta obce navrhol upraviť inventarizačné komisie dôvodu nástupu Ing. Podmakovej po materskej dovolenke.

Zloženie inventarizačných komisií  nasledovne:

Komisia pre obecný úrad a požiarnu zbrojnicu (budova OcÚ a príslušné priestranstvá): predseda – Peter Kikta, členovia – Ladislav Žitnanský, Vladimír Zeman a Ing. Slávka Kotulová,

Komisia pre sklad civilnej obrany: predseda – Mgr. Juraj Filo, členovia – Jozef Štefanka a PaedDr. Vladimír Mihálik,

Dokladová inventarizačné komisia: predseda – Ing. Elena Podmaková, členovia: Ing. Marián Florek, Mgr. Lukáš Radoský,

Vyraďovacia komisia: predseda – Ing. Elena Podmaková, členovia – Ing. Marián Florek, Mgr. Lukáš Radoský,

Komisia pre kultúrne stredisko a knižnicu: predseda – Ing. Michal Sedlák, členovia – Mgr. Juraj Filo, Ing. Jaroslava Keprtová, Dominika Galbavá.

Komisia pre všetky školské zariadenia a ZOS: predseda – Ing. Milan Jurda, členovia: Ing. Elena Podmaková,  Martin Gono, a riaditelia príslušných zariadení (ZŠ – Mgr. Eva Seitlerová, MŠ - Jozefína Klčová, ŠJ – Jana Daňková, ZOS – Mgr. Jana Lajchová)

Za predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo zloženie inventarizačných komisií schválené.

- Mgr. Juraj Filo informoval poslancov o rokovaní ktoré sa uskutočnilo 24.novembra so zástupcom spoločnosti DIGI TV. Ich stratégia spočíva  v tom, že káblové rozvody odkupujú.  Sú naklonení vytvoriť aj balíčkovanie programov. Programovú ponuku vypracujú a predložia.

- Starosta obce informoval poslancov, že tiež v súvislosti s káblovou televíziou ho emailom oslovila spoločnosť Slovanet, a.s.

 

Interpelácie

Ing. Milan Jurda sa pýtal, či by sa, popri úprave amfiteátra nedala upraviť Maracana.

Starosta obce informoval poslancov, že obec získala z Krajského školského úradu dotáciu na opravu strechy na budove školy. Práce sa začnú v pondelok 29. novembra.

Ing. Elena Podmaková požiadalo o zaradenie financií do rozpočtu na rok 2012  na chodník pri ihrisku.

Starosta obce prečítal odvolanie pani Detkovej AD Fruit  proti platobnému výmeru v ktorom bola vyrúbená daň za užívanie verejného priestranstva za uloženie kontajnera pri Hasičskej zbrojnici.

Občan pán Pavol Belobrad požiadal starostu, či by firmy Inalfa Roof systems, Sturm, Kaiser,  nemohli na ceste v smere od  Vrbového umiestniť smerovú tabuľu, aby kamióny ktoré smerujú do týchto firiem nemuseli blúdiť po  obci.

 

K bodu  č.8

Zapisovateľka  prečítala návrh  uznesení  zo zasadnutia OZ konaného dňa 24. novembra 2011.

 

K bodu  č.9

 

Starosta poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie  OZ.

 

 Uznesenia  Z  riadneho  ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

v Krakovanoch

prijaté dňa 24. novembra  2011

 

 

K bodu č. 1

Otvorenie zasadnutia

 

Uznesenie č. 95/9/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ berie na vedomie

 

Návrh programu riadneho zasadnutia OZ 

 

B/ schvaľuje

 

Program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

1. Otvorenie zasadnutia                                                            

2. Voľba overovateľov zápisnice

3. Kontrola uznesení

4. Schválenie dotácie v zmysle VZN č.4/2005

5. Nájomné zmluvy na kaderníctvo a kozmetiku

6. Odpredaj parcely č. 544/5, k.ú. Stráže firme IET, s.r.o. Piešťany

7. Rôzne

8. Návrh uznesení

9. Záver

 

Prítomných: 9

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval: 1 Filo

 

K bodu č. 2

 

Voľba overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č.96/9/2011

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Určuje

 

Overovateľov zápisnice: Mgr. Juraja Filu a Ing. Milana Jurdu

 

Prítomných:9

Za: 8

Proti:0

Zdržal sa hlasovania:0

Nehlasoval: 1 Filo

 

K bodu č. 3

Kontrola uznesení

 

Uznesenie č. 97/9/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

 

Kontrolu uznesení č. 80/8/2011-94/8/2011,  ktoré vykonal starosta obce

 

Prítomných:9

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 4

 

Schválenie dotácií v zmysle VZN č.4/2005

 

Uznesenie č. 98/9/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

 

Návrh dotácií pre organizácie pôsobiace v obci

 

B/Schvaľuje

 

Dotácie pre jednotlivé organizácie:

MSSČK  1000,00 €  na činnosť

Stolný tenis  650,00 €  na činnosť

Poľovnícke združenie 500,00 €  na činnosť

FKK  11000,00 €  na činnosť

Krakovanka 250,00 €   na činnosť

Lusk  1000,00 €  na činnosť

Farnosť   150,00 €   na refundáciu energií v KD

ZR MŠ  450,00 €   na refundáciu energií v KD

ZR ZŠ  460,00 €    na refundáciu energií v KD

JDS  700,00 €  na činnosť

 

Prítomných: 8

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

K bodu č. 5

Nájomné zmluva na kaderníctvo a kozmetiku

 

Uznesenie č. 99/9/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

 

Žiadosť o predlženie nájomnej zmluvy na kaderníctvo

 

B/Schvaľuje

 

Predlženie nájomnej zmluvy na kaderníctvo na obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012 za cenu 50,00 €/mesiac

 

Prítomných:8

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:1 Radoský

 

Uznesenie č. 100/9/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

 

Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na kozmetický salón

 

B/Schvaľuje

 

Predlženie nájomnej zmluvy na kozmetický salón na obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012 za cenu 80,00 €/mesiac.

 

Prítomných: 8

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:1 Radoský

 

K bodu č. 6

Odpredaj parcely č. 544/5 k.ú. Stráže firme IET, s.r.o Piešťany

 

Uznesenie č. 101/9/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/ berie na vedomie

Žiadosť firmy IET, s.r.o Piešťany na odkúpenie pp.č. 544/5, k.ú. Stráže pri Krakovanoch

 

B/ Schvaľuje

Odpredaj p.č. 544/5, k.ú.Stráže  podľa zákona 138/1991 Z.z . § 9a, odst. 8 písm e)  prevod majetku obce podľa osobitného zreteľa – vysporiadanie chodníka a časti MK spoločnosti I.E.T., s.r.o. Piešťany za cenu 20,00€/m2 za podmienok, že spoločnosť sa bude podieľať polovicou nákladov na zhotovenie GP, predloží návrh kúpnopredajnej zmluvy, bude hradiť výdavky spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľnosti a odpredá obci p.č. 542/5, k.ú. Stráže ktorej časť je chodníkom a MK za cenu 20 €/m2.

 

Prítomných: 8

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:1 Radoský

 

K bodu č. 7

Rôzne

 

Uznesenie č. 102/9/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

 

Informácie predsedu PŠD Krakovany-Stráže Ing. Dohála o ekonomickej situácii v PŠD.

 

Prítomných: 8

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 103/9/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

 

Žiadosť  pána Petra Radoského na oodkúpenie časti p. č. 271/3, k.ú. Krakovany o výmere 160m2.

 

B/Schvaľuje

 

Predbežný súhlas pre Petra Radoského  na odpredaj p.č. 271/3, k.ú. Krakovany o výmere 160m2 za podmienky, že žiadateľ si dá vypracovať geometrické zameranie, predloží návrh kúpnopredajnej zmluvy a uhradí náklady spojené s návrhom na vklad do katastra. 

 

Prítomných:8

Za: 8

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 104/9/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

B/ Schvaľuje

 

Cenu 20,00 €/m2 za časti p.č. 271/3 o výmere 160 m2 

 

Prítomných: 8

Za: 8

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 105/9/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A/Berie na vedomie

 

Inventarizačné komisie

 

B/ Schvaľuje

 

Inventarizačné komisie v zložení:

Komisia pre obecný úrad a požiarnu zbrojnicu (budova OcÚ a príslušné priestranstvá): predseda – Peter Kikta, členovia – Ladislav Žitnanský, Vladimír Zeman a Ing. Slávka Kotulová,

Komisia pre sklad civilnej obrany: predseda – Mgr. Juraj Filo, členovia – Jozef Štefanka a PaedDr. Vladimír Mihálik,

Dokladová inventarizačné komisia: predseda – Ing. Elena Podmaková, členovia: Ing. Marián Florek, Mgr. Lukáš Radoský,

Vyraďovacia komisia: predseda – Ing. Elena Podmaková, členovia – Ing. Marián Florek, Mgr. Lukáš Radoský,

Komisia pre kultúrne stredisko a knižnicu: predseda – Ing. Michal Sedlák, členovia – Mgr. Juraj Filo, Ing. Jaroslava Keprtová, Dominika Galbavá.

Komisia pre všetky školské zariadenia a ZOS: predseda – Ing. Milan Jurda, členovia: Ing. Elena Podmaková,  Martin Gono, a riaditelia príslušných zariadení (ZŠ – Mgr. Eva Seitlerová, MŠ - Jozefína Klčová, ŠJ – Jana Daňková, ZOS – Mgr. Jana Lajchová)

 

Prítomných: 6

Za: 6

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 106/9/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

 

Informáciu poslanca Mgr. Juraja Filu o rokovaní zo spoločnosťou DIGI TV.

 

Prítomných: 6

Za: 6

Proti:

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 107/9/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

 

Informácie starostu

 

Prítomných: 6

Za: 6

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

Uznesenie č. 108/9/2011

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

Berie na vedomie

 

Interpelácie poslancov

 

Prítomných: 6

Za: 6

Proti:0

Zdržal sa hlasovania: 0

Nehlasoval:0

 

 

V Krakovanoch  24. novembra  2011

 

Zapisovateľ:  Ing. Emília Knošková