Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 28. októbra 2010

 č. 9/2010

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Hostia: Mgr. Eva Seitlerová a Jozefína Klčová       

 

Program rokovania:

1.      Otvorenie zasadnutia                                                           

2.      Voľba overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení

4.      Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej a základnej školy za  školský rok 2009/2010

5.      Návrh zmluvy  na prenájom kozmetického salónu

6.      Rôzne

7.      Návrh uznesenia                                                                   

8.      Záver 

 

K bodu č. 1

Starosta obce Krakovany privítal na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva všetkých prítomných poslancov. Z  rokovania sa ospravedlnil Jozef Filo.  Zo začiatku rokovania sa ospravedlnili  Mgr. Lukáš Radoský. Predložil na schválenie program rokovania.  Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol  program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Ing. Michala Sedláka a Ladislava Žitnanského. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

K bodu č. 3

Starosta obce vykonal kontrolu uznesenia č. 8/2010

Na zasadnutie prišiel Mgr. Lukáš Radoský.

-        Záväzky  pani Sabovej voči obci sú všetky splnené.

-        Manželia Gonoví dostali súhlasné stanovisko k výstavbe rodinného domu na parcele p. 259/5, k.ú. Stráže pri Krakovanoch.

-        Projekt na rekonštrukciu MŠ sa bude podávať až v budúcom roku, lebo nie sú na to v tomto roku finančné prostriedky.

-        Požiadavka na umiestnenie zrkadiel v obci, bolo prehodnotených niekoľko cenových ponúk. Najvýhodnejšia ponuka bola vybraná a zrkadlá boli objednané.

-        Spevnenie chodníka  medzi Veternou a Strážovskou ulicou vibračným  valcom nie je možné, po porade s odborníkmi to neodporúčajú, lebo by mohlo dôjsť na narušeniu povrchu, čo by spôsobilo viac škody. Taktiež pri vyústení na Strážovskej ulici by mohlo dôjsť k narušeniu statiky rodinného domu.

 

K bodu č. 4

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Krakovany, ktorej súčasťou je školský klub  za školský rok 2009/2010 vypracovala a predkladala  riaditeľka ZŠ Mgr. Eva Seitlerová.

Správa bola vypracovaná v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2009-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z.z.

Správa obsahuje:

- Základné  identifikačné údaje o škole

- údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy

- údaje o žiakoch školy za školský rok 2009/2010

- výsledky hodnotenia a klasifikácia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

- počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie

- predmetové olympiády

- projekty, do ktorých sa škola zapojila

- koncepčný zámer rozvoja školy na školský rok 2009/2010 a jeho vyhodnotenie

- voľnočasové aktivity školy

- spoluprácu školy s rodičmi, rodičovskou radou a verejnosťou,

- aktivity a prezentáciu školy na verejnosti

- vyhodnotenie činnosti koordinátora primárnej protidrogovej prevencie

- vyhodnotenie realizácie výchovy k manželstvu a rodičovstvu

- vnútroškolskú kontrola

- podklady k organizácii školského roka 2010/2011

Správa bola prerokovaná  dňa 16.9.2010 Radou školy, a tá  odporučila zriaďovateľovi správu schváliť.  

 

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0 bola správa o výchovno -vzdelávacej činnosti Základnej školy v Krakovanoch v školskom roku 2009/2010 schválená.

(Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti je prílohou originálu  zápisnice).

 

Jozefína Klčová, riaditeľka MŠ,  predložila Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti materskej školy v školskom roku 2009/2010.  Správa bola vypracovaná v zmysle Vyhlášky č.9/2006 Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo 16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno -  vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

Správa obsahuje:

- identifikačné údaje o materskej škole

- údaje o občianskom združení rodičov,  o zamestnancoch školy

- štatistické údaje

- prehľad o dochádzke detí do MŠ

- rozhodovanie riaditeľa predškolského zariadenia podľa § 5 odst. 6 zákona č. 596/2003 Z.z.

- údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov materskej školy

- údaje o aktivitách školy, jednorázové aktivity,

- charakteristika priestorov školy

- analýza výchovno – vzdelávacieho procesu, prosociálna výchova,

- dopravná a zdravotná výchova

- analýza vnútroškolskej kontroly

- závery z analýzy za školský rok 2009/2010

- závery z hospitačnej a vnútroškolskej kontroly

- obsahové zameranie pedagogických porád

- spoluprácu s obecným úradom, verejnosťou a inštitúciami

- analýzu spolupráce s rodinou a verejnosťou, pomoc rodičov materskej škole, akcie v prospech detí,  OcU, so ZŠ, s obecnou knižnicou, s MsSČK, s OPPP

Táto správa bola prerokovaná a schválená na zasadnutí Rady školy pri MŠ v Krakovanoch .

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti materskej školy za školský rok 2009/2010 schválená.

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti je prílohou originálu zápisnice).

 

K bodu č. 5

Starosta obce predložil návrh nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov pre  pani Pialovú,  na prenájom bývalého Klubu mladých, za účelom zriadenia kozmetického salónu a pedikúry.  Návrh  zmluvy bol vypracovaný v súlade so zákonom 116/1990 Zb. o nájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. K predloženému návrhu mal pripomienky Mgr. Lukáš Radoský. Požaduje vypustiť zo zmluvy bod 4.2. -  Prenajímateľ aj nájomca sú oprávnení vypovedať zmluvu písomne kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu s jednomesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. A taktiež upraviť bod 7.4. Výpovedná lehota je 1 mesiac na výpovednú lehotu 3 mesiace. Za predložené pripomienky dal starosta hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania : 0, nehlasoval: 0, boli pripomienky poslanca Mgr. Lukáša Radoského schválené. Potom dal starosta obce hlasovať za celý návrh zmluvy s uvedenými zmenami. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh zmluvy na prenájom nebytových priestorov bývalého Klubu mladých pre pani Pialovú za účelom zriadenia kozmetického salónu a pedikúry schválený.

Poslanec Mgr. Juraj Filo predložil poslancom požiadavku pani Pialovej, či by obec nemohla dať vyrobiť tabuľu na označenie prevádzky. Poslanec Ing. Milan Jurda navrhol, že označenie prevádzky vyrobí pre pani Pialovú na označenie kozmetického salónu a zároveň aj pre slečnu Štangelovú na označenie kaderníctva, aby boli tabule rovnaké. 

 

K bodu č. 6

- Starosta obce informoval poslancov, že v termíne od 1.11.2010 do 30.11.2010 bude potrebné vykonať fyzické inventúry na jednotlivých strediskách.  V súvislosti s odchodom kontrolórky na materskú dovolenku a dlhodobej práceneschopnosti Jozefa Filu, bolo potrebné zmeniť niektoré inventarizačné komisie. Starosta obce navrhol zloženie inventarizačných komisií  nasledovne:

Komisia pre obecný úrad a požiarnu zbrojnicu (budova OcÚ a príslušné priestranstvá): predseda – Peter Kikta, členovia – Ing. Michal Sedlák, Ladislav Žitnanský, Vladimír Zeman a Ing. Slávka Kotulová,

Komisia pre sklad civilnej obrany zostala nezmenená: predseda – Mgr. Juraj Filo, členovia – Jozef Štefanka a PaedDr. Vladimír Mihálik,

Dokladová inventarizačné komisia: predseda – Peter Kikta, členovia: Ing. Jarolím Kališ, Mgr. Lukáš Radoský,

Vyraďovacia komisia: predseda – Peter Kikta, členovia – Ing. Jarolím Kališ, Mgr. Lukáš Radoský,

Komisia pre kultúrne stredisko a knižnicu: predseda – Ing. Michal Sedlák, členovia – Mgr. Juraj Filo, Martin Gono, Ing. Jaroslava Keprtová, Dominika Galbavá.

Komisia pre všetky školské zariadenia a ZOS: predseda – Ing. Milan Jurda, členovia: Martin Gono, a riaditelia príslušných zariadení (ZŠ – Mgr. Eva Seitlerová, MŠ - Jozefína Klčová, ŠJ – Jana Daňková, ZOS – Mgr. Jana Lajchová)

Za predložený návrh zloženia inventarizačných komisií dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, boli inventarizačné komisie schválené.

Zo zasadnutia sa ospravedlnil Mgr. Lukáš Radoský.

- Predseda finančnej komisie Peter Kikta predložil požiadavku, aby všetky organizácie, ktoré majú záujem o príspevok z rozpočtu obce na rok 2011, svoje žiadosti doručili na obecný úrad do 15.11.2010, aby tieto mohli byť posúdené a prerokované na novembrovom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Ing. Michal Sedlák navrhol, aby sa vyúčtovanie poskytnutej dotácie robilo vždy v nasledujúcom štvrťroku, po vyčerpaní dotácie.

- Mgr. Juraj Filo informoval poslancov o ponuke bezplatnej spolupráce so spoločnosťou Slovakia Guide, s.r.o., ktorá ponúka bezplatné zverejnenie  obecného spravodajstva na svojom informačnom portáli www.SlovaiaGuide.sk, na ktorom je už zverejnená bezplatná prezentácia našej obce. Spoločnosť rozširuje svoju činnosť aj ohľadne zverejňovania   obecného spravodajstva, či už vo forme novín, alebo rôznych aktualít, preto nás žiadajú o spoluprácu. Obecné spravodajstvo by sa zobrazovalo pri bezplatnej prezentácii obce na portáli spoločnosti.

- Starosta obce informoval poslancov o pokračovaní výkupu pozemkov. Na Veternej ulici sa v súčasnosti robí vyvlastňovacie konanie a vykupujú sa pozemky na Južnej ulici, kde sa vykupuje zelený pás, v ktorom sú uložené inžinierske siete.

- Starosta obce predložil poslancom žiadosť pani Anny Detkovej AD Fruit Krakovany o prenájom obecného priestranstva pred budovou požiarnej zbrojnice na Nám.sv. Floriána za účelom umiestnenia prepravného kontajnera o rozmeroch 300cm x 250 cm x 250 cm. Starosta obce navrhol, keďže sa jedná o zvláštne užívania verejného priestranstva, poplatok za umiestnenie kontajnera je možné stanoviť  v zmysle platného VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Krakovany,  § 8 daň za užívanie verejného priestranstva. Sadzba dane za užívanie verejného  priestranstva   je 0,143€/za každý aj začatý m2 osobitne užívaného priestranstva a za každý aj začatý deň.

Za predložený návrh dal starosta hlasovať. Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo uloženie kontajnera na Nám. Sv. Floriána v súlade s platným VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad schválené.

- Predseda finančnej komisie Peter Kikta podal poslancom informáciu o plnení rozpočtu obce za ¾ roku 2010.

 

Interpelácie

-  Ing. Michal Sedlák predložil návrh na využitie priestoru prístavby v kultúrnom dome, ktorý v súčasnosti slúži ako sklad, pre folklórny súbor LUSK a detský súbor Krakovanček na umiestnenie krojov a nástrojov, nakoľko v súčasnom priestore je už pre nich málo miesta a stále majú problém s prenášaním cimbalu.  Priestor, ktorý užívajú teraz, by sa mohol poskytnúť MSSČK.

- Ladislav Žitnanský – pri autobusovej zastávke pri futbalovom ihrisku je jama, či by sa nedala zaasfaltovať teraz, keď sa asfaltuje na Veternej ulici. Starosta obce prisľúbil, že využije možnosť dovezeného asfaltu a všetky veľké výtlky v obci zaasfaltuje. Zo zasadnutia sa ospravedlnil poslanec Ing. Michal Sedlák.  

- Ing. Milan Jurda sa pýtal, ako sa bude riešiť nepriaznivá situácia na križovatke pri železničnej stanici pri odbočovaní doľava, hlavne v čase poobednej špičky, ktorá je stále horšia a nebezpečnejšia. Odpovedal starosta, že v minulom roku obec žiadala o vybudovanie okružnej križovatky, ale naša žiadosť bola TTSK zamietnutia z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Žiadosť treba podať znova.

- Mgr. Juraj Filo sa pýta, či by nebolo možné posunúť tabuľu obce k firme AG Color a Mabonex, čím by sa znížila rýchlosť v danom úseku a zjednodušilo by sa vychádzanie vozidiel z vedľajšej cesty na hlavnú.  

- Pani Jozefína Klčová sa pýtala, či sa uvažuje s rekonštrukciou materskej školy. Odpovedal starosta obce, že sa pripravuje projekt, ktorý by sa mohol podať v priebehu budúceho roka, ak bude vhodná výzva. V súčasnosti nie sú na to finančné prostriedky.  Mgr. Juraj Filo žiadal zvýšenie aktivity riaditeľky MŠ, ktorá je oproti riaditeľke ZŠ oveľa menšia.

 

K bodu č. 7

 

Zapisovateľka  predložila na schválenie návrh uznesenia č. 9/2010 zo dňa 28. októbra 2010

 

 

UZNESENIE č. 9/2010

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28. októbra 2010

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

A.   schvaľuje:

1.      Program  rokovania

2.      Overovateľov zápisnice Ing. Michala Sedláka a Ladislava Žitnanského

3.      Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2009/2010

4.      Správu o výchovno -  vzdelávacej činnosti materskej školy za školský rok 2009/2010

5.      Pripomienky Mgr. Lukáša Radoského k návrhu zmluvy o prenájme nebytových priestorov, vypustenie bodu  4.2 a zmenu v bode 7.4. – výpovedná lehota 3 mesiace.

6.      Návrh zmluvy na nebytové priestory bývalého Klubu mladých pre pani Pialovú za účelom zriadenia kozmetického salónu a pedikúry s navrhnutými pripomienkami.

7.      Zmeny v inventarizačných komisiách

8.      Uloženie kontajnera v súlade s platným VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.

 

  1. berie na vedomie:

 

1.      Kontrolu uznesení č.8/2010.

2.      Informáciu o možnosti uverejnenia obecných novín na informačnom portáli Slovakia    Guide.

3.      Informáciu o výkupe pozemkov

4.      Informáciu o plnení rozpočtu za 3/4 roka 2010.

 

C.    Ukladá

 

1. Ukladá kancelárii OcÚ zverejniť oznam na podávanie žiadosti o dotácie z rozpočtu obce na verejných tabuliach a obecnom informačnom kanáli.

2. Kancelárii OcÚ požiadať o presunutie označenia obce na štátnu cestu k firme  Mabonex  a AG Color. A taktiež požiadať o riešenie dopravnej situácie na križovatke na železničnej stanici. 

 

Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0,  bolo uznesenie č. 9/2010 zo dňa 28. októbra 2010 schválené.

 

K bodu č. 8

 

Na záver starosta obce poslancom poďakoval za ich účasť,  ukončil rokovanie.