Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 27. augusta 2009

 č. 9/2009

  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

           

Program rokovania:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesení
  4. VZN č.4/2009 o spôsobe a výške úhrad za sociálnu službu
  5. Zmena VZN č. 3/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Krakovany
  6. Odpredaj časti nehnuteľnosti p.č. 544/4 k.ú. Stráže pri Krakovanoch o výmere 7m2.
  7. Rôzne
  8. Návrh uznesenia
  9. Záver

 

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce Krakovany privítal na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva všetkých prítomných poslancov. Z  rokovania sa ospravedlnil poslanec Martin Gono, Ing. Michal Sedlák a Ing. Milan Jurda, zo začiatku zasadnutia sa ospravedlnil aj poslanec Ladislav Žitnanský.  Predložil na schválenie program rokovania. Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol  program rokovania schválený.

 

K bodu č. 2

Starosta obce navrhol za členov návrhovej komisie Petra Kiktu a Ing. Jarolíma Kališa.  Hlasovaním za: 4, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1 (Kališ), nehlasoval: 0, boli členovia návrhovej komisie schválení. Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Mgr. Juraja Filu a Jozefa Filu.  Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

K bodu č. 3

 

Starosta obce vykonal kontrolu uznesenia č. 7/2009:

 

Na zasadnutie prišiel Ladislav Žitnanský.

 

-  Centrálny krízový fond  TTSK, starosta obce zisťoval, akou sumou prispievajú ostatné obce. Obce TTSK prispievajú sumou 0,50 € na jedného obyvateľa a TTSK 0,66 € na obyvateľa. K  tejto téme sa starosta vráti ešte v bode rôzne.

-  Výzva majiteľovi budovy bývalého kina na jeho opravu nebola zaslaná, táto úloha stále trvá a bude zrealizovaná v najbližších dňoch.

 

K bodu č. 4

 

Ing. Emília Knošková predniesla poslancom návrh VZN o spôsobe a výške poplatku za sociálne služby. Toto VZN upravuje v súlade so zákonom 448/2008 Z.z. O sociálnych službách sumu za sociálne služby poskytované verejným poskytovateľom, spôsob jej určenia a platenia. Poskytovateľom sociálnych služieb je za podmienok ustanovených zákonom č. 448/2008 Z.z. Obec Krakovany, ktorá zabezpečuje sociálne služby:

 1. zariadenie opatrovateľskej služby
 2. opatrovateľskú službu
 3. jedáleň

Úhrada za poskytovanie sociálnej služby sa robí na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a úhrady za sociálnu službu.

1V zariadení opatrovateľskej služby sa úhrada stanovuje nasledovne:

 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby
 2. ubytovanie
 3. stravovanie

 

2. Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti prijímateľa služby v pracovných dňoch maximálne 7,5 hod. denne.

Výška úhrady za opatrovateľskú službu bola navrhnutá na 0,35€/hod. opatrovateľskej služby. Vzhľadom na výdavky, aké má obec so zabezpečovaním tejto služby (mzdy opatrovateľov) starosta obce navrhol úhradu zvýšiť na 0,50 €/hod. Vychádzal z poznatkov od starostov okolitých obcí. U nich sa výška  úhrady za opatrovateľskú službu pohybuje  v rozpätí od 0,30-0,75 €/hod. V zmysle zákona 448/2008 Z.z. si obec môže účtovať až  100% oprávnených nákladov.  O pozmeňovacom návrhu 0,50€/hod. dal starosta obce hlasovať. Za: 3 (Kikta, Filo Juraj, Filo Jozef), proti: 3 (Kališ, Žitnanský, Radoský), zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0. Tento pozmeňovací návrh nebol prijatý. Jozef Filo navrhol ďalší pozmeňovací návrh na poplatok za opatrovateľskú službu 0,40€/hod. Aj o tomto návrhu dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1(Žitnanský), nehlasoval: 0, bol pozmeňovací návrh na výšku úhrady za opatrovateľskú službu 0,40€/hod. schválený.

 

3. Jedáleň – Obec Krakovany poskytuje sociálnu službu v jedálni – stravovanie dôchodcov. Stravná jednotka – finančná norma priemerných nákladov na potraviny (suroviny) sa stanovuje na 1,32€/obed.

K ďalším častiam VZN už neboli vznesené žiadne pozmeňovacie návrhy. Starosta obce dal hlasovať za celý návrh VZN. Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh VZN o spôsobe a výške úhrady za sociálnu službu schválený.

 

K bodu č. 5

 

Ing. Emíli Knošková prečítala poslancom žiadosti riaditeľky ZŠ Krakovany a riaditeľky ŠJ pri MŠ Krakovany o zmenu VZN č. 3/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Krakovany.

- Riaditeľka ZŠ navrhuje od 1.9.2009 výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v školskom klube detí upraviť zo sumy 1,66 €/mesiac na  sumu 2,0 €/ mesiac.

Riaditeľka Školskej jedálne pri Materskej škole Krakovany navrhuje úpravu stravnej jednotky u detí v MŠ zo sumy 1,06€ v druhom finančnom pásme na 0,99€ v prvom finančnom pásme. K predloženým návrhom poslanci nemali žiadne pripomienky, preto dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti: 0, držal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, boli  

zmeny   VZN č. 3/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Krakovany § 3 odst. 1 zo sumy 1,66€/mesiac na sumu

2,0€/mesiac a v § 4 odst. 1 bod a) zo sumy 1,06€ na sumu 0,99€ za stravnú jednotku schválené.

 

K bodu č. 6

 

Starosta obce prečítal poslancom žiadosť spoločnosti I.E.T., Domika Tatarku 2953, Piešťany o odkúpenie pozemku na parcele č. 544/4, k.ú. Stráže pri Krakovanoch. Konateľ spoločnosti pán Peter Horňák, majiteľ objektu železničnej zastávky na parcele č. 542/3 požiadal o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na parcele č. 544/4, k.ú. Stráže pri Krakovanoch,  ktorá sa nachádza pod uvedenou nehnuteľnosťou. Celá parcela má výmeru 7m2 a obec Krakovany je v nej vlastníkom v ½, čo predstavuje výmeru 3,5 m2. Poslanci obecného zastupiteľstva k predloženému návrhu nemali pripomienky a uvedenú parcelu navrhli odpredať za sumu 17,0 €/m2. Náklady spojené s prevodom hradí kupujúci. Za  predložený návrh dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh na odpredaj spoluvlastníckeho podielu v ½  na parcele č. 544/4, k.ú. Stráže pri Krakovanoch o výmere 3,5 m2 za cenu 17,0 €/m2, náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí      kupujúci,  schválený

 

 

K bodu č. 7

 

- Starosta obce prečítal poslancom ponuku Západoslovenskej energetiky, a.s., Bratislava.  Na prevádzkovanie verejného osvetlenia obce.  Službu prevádzkovania verejného osvetlenia ponúkajú na základe toho, že sieť nízkeho napätia je spoločná aj s umiestnením rozvodu verejného osvetlenia v našej obci. Ide predovšetkým o údržbu, kontrolu a opravy verejného osvetlenia. Táto služba je variantná a možno ju prispôsobiť konkrétnym podmienkam a potrebám.  Služba je určená všetkým, ktorí vlastnia verejné osvetlenie. Starostlivosť o verejné osvetlenie bude zaistená na základe zmluvy o prevádzkovaní, za ročnú paušálnu cenu podľa rozsahu poskytovaných služieb.

Na základe tejto ponuky starosta obce informoval poslancov, že náklady na prevádzku verejného osvetlenia sú v súčasnosti minimálne a nie je potrebné prevádzkovať verejné osvetlenie cudzou spoločnosťou. Obec Krakovany bude aj naďalej svoje verejné osvetlenie prevádzkovať a udržiavať sama.

Vyjadrenie k návrhu obce na spolufinancovanie realizácie vyriešenia príjazdu k pozemkom novostavieb na Južnej ulici formou položenia dažďovej kanalizácie  a následné zasypanie odvodňovacieho kanála, ktorú emailom poslal Ing. Ľubomír Pekarovič, prečítal starosta obce. Týmto vyjadrením reagoval na návrh, ktorý zaznel na obecnom zastupiteľstve 25. júna 2009, o spolufinancovaní realizácie vyriešenia príjazdu na pozemky novostavieb na Južnej ulici formou položenia dažďovej kanalizácie a následného zasypania odvodňovacieho kanála. Napriek tomu, že pôvodný návrh na spolufinancovanie takéhoto riešenia padol zo strany stavebníkov, nemali v úmysle financovať celý projekt, respektíve 2/3 z celkovej požadovanej investície, píše v liste pán Pekarovič.  Spolu s manželkou dospeli  k názoru, že nesúhlasia so zaplatením obcou navrhovanie čiastky cca 664 € na stavebníka. Ako gesto dobrej vôle a záujmu vyriešiť daný problém uvádza, že je ochotný  podieľať sa maximálnou čiastkou 300,0€. Ak však k riešeniu problému v dohľadnej dobe, resp. do júla 2010 nepríde, odmieta sa na financovaní   spevneného prístupu k pozemkom akokoľvek spolupodieľať.  V závere listu prosí pán Pekarovič v mene svojom, i v mene ostatných stavebníkov, o urýchlené riešenie situácie.

Poslanec Ing. Jarolím Kališ objasnil súčasný stav na Južnej ulici pri minulých prívalových dažďoch tým, že pôda po výkopových prácach na  kanalizácii je ešte pomerne sypká a voda do nej dosť rýchlo vsakuje. Tým nedošlo na Južnej ulici k vážnejším problémom. Problém s vytápaním, ktorý sa vyskytol na Dolnej ulici je spôsobený nesprávnym osadením odvodňovacieho kanála pri dome pána Urbana, a taktiež pri neudržiavanom pozemku  po pani Garafovej, kde zarastený kanál neumožňuje prietok vody.

Pre riešenie problému na Južnej ulici zaznelo opäť niekoľko návrhov. Mgr. Juraj Filo navrhol, aby odtokový kanál ostal otvorený a stavebníkom sa vybudovali mostíky na prejazd cez kanál. Ing. Jarolím Kališ navrhol, aby sa kanál pre rýchlejší odtok vody vyložil bariérovými doskami. Starosta obce navrhol položku financovania odvodňovacieho kanála zaradiť do budúcoročného rozpočtu, nakoľko v tomto na jeho realizáciu prostriedky nie sú.

- Žiadosti o finančný príspevok z rozpočtu obce, o ktorý požiadala pani Anna Horánska za FS Krakovanka  a pani Daniela Piscová za Klub paličkovanej čipky „Bábence“, predložil na schválenie starosta obce.  Pani Anna Horanská finančný príspevok žiada na koncert Krakovany – Stráže majú talenty, ktorý organizuje pri príležitosti strážovských hodov. Starosta obce ďalej informoval poslancov, že o tomto zámere organizovania koncertu už s pani Horánskou rozprával a navrhol jej aj niekoľko miest, kde by sa podujatie mohlo konať. Jedným z priestorov je aj amfiteáter kultúrneho domu, pri strážovskom kostole, prípadne na dvore základnej školy.    Taktiež žiadosť pani Daniely Piscovej za Klub paličkovanej čipky „Bábence“ v Krakovanoch, ktorá požiadala finančný príspevok na refundovanie nákladov, ktoré klubu vznikli v súvislosti zapojenia sa klubu do projektu „Paličkárska cesta“. Tento projekt spočíva v tom, že valec na paličkovanie putuje po Slovensku a každý klub tam prirobí centimetre, alebo metre čipky. Poslanci myšlienky podporili, ale nesúhlasia s udelením príspevku z obecného rozpočtu v priebehu roka, ale odporúčajú, všetkým, ktorí obec akokoľvek reprezentujú a pre obec robia, aby si o príspevky žiadali systematicky a v zmysle VZN č.5/2005, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom. . Vzhľadom k tomu, že FS Krakovanka má v rozpočte na rok 2009  schválenú čiastku 331 €, odporúča predseda finančnej komisie a zástupca starostu Peter Kikta použiť tieto prostriedky, ktoré bude potrebné na konci roka riadne vyúčtovať. Starosta obce predložil na schválenie návrh poslancov neprideliť finančný príspevok z rozpočtu obce pre FS Krakovanka a Klub paličkovanej čipky „Bábence“. Hlasovaním za: 5, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1 (Filo Juraj), nehlasoval: 0, bol návrh na nepridelenie finančného príspevku pre obe organizácie schválený.

- Starosta obce informoval poslancov, že 4.-6. septembra 2009 sa zúčastní oficiálnej pracovnej návštevy v poľskom meste Popielów, na ktorom sa stretne taktiež zo starostom družobnej obce Krakovany v Čechách a starostkou maďarskej obce Čív.

- Centrál krízový fond TTSK- v stručnosti o ňom starosta informoval poslancov na začiatku zasadnutia pri kontrole uznesení. Navrhol do tohto fondu vstúpiť, ale v vzhľadom k tomu, že v tohtoročnom rozpočte na to nie sú prostriedky a ročný poplatok by predstavoval sumu asi 700€ pri poplatku 0,50€ na jedného obyvateľa, bolo by vhodné vstup uskutočniť až k 1.1.2010.  O tomto návrhu sa nehlasovalo.

 - Starosta obce podal informáciu, že je pripravený projekt na rekonštrukciu  materskej školy pod názvom Rekonštrukcia vykurovania Materskej školy Krakovany v rámci výzvy ministerstva ŽP. Po schválení projektu a priznaní NFP sa obec bude na realizácii podieľať 5% oprávnených výdavkov, ktoré bude hradiť z vlastných zdrojov zahrnutých v rozpočte obce na rok 2010. Starosta obce dal hlasovať za predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Zateplenie MŠ Krakovany“ s výškou celkových výdavkov 110 641,00   € a s rovnakou výškou oprávnených výdavkov.  Zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení žiadosti o NFP. Spolufinancovanie projektu vo výške 5% oprávnených výdavkov,

t.j. vo výške 5 532,05 € z vlastných zdrojov obce. Hlasovaním za: 6, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh schválený.

- Kontrolórka obce Ing. Elena Podmaková podala správu z kontroly na OcÚ, kde zhodnotila verejné obstarávanie na dodávateľa prác pre viacúčelové ihrisko, na ktoré obec získala prostriedky z Úradu vlády SR. Správa o kontrole tvorí prílohu originálu zápisnice. Vysvetlenie podal starosta obce, s tým že výber tohto dodávateľa spadá do podlimitnej zákazky, s nízkou hodnotou,  ktorú objednáva  starosta. Výberová komisia je poradným  orgánom starostu. Boli oslovení traja dodávatelia. Po výberovom konaní nikto z dodávateľov konanie nespochybnil.

- Zástupca starostu Peter Kikta rozdal poslancom hlasovacie lístky na ktorých stanovili výšku odmeny za II. štvrťrok pre starostu obce a hlavnú kontrolórku. Aritmetickým priemerom bola schválená výška odmeny pre starostu 46% a pre kontrolórku obce 8%.

- Zástupca starostu Peter Kikta predložil návrh, aby kontrolórka obce predkladala písomnú správu o kontrolnej činnosti na každom obecnom zastupiteľstve. O návrhu dal starosta obce hlasovať. Hlasovaním za: 3(Kikta, Filo Jozef, Filo Juraj), proti: 1(Radoský), zdržal sa hlasovania: 2(Kališ, Žitnanský), nehlasoval: 0, návrh na predkladanie správy o kontrolnej činnosti na každé zasadnutie obecného zastupiteľstva nebol schválený.

 

 

Interpelácie poslancov:

- Ladislav Žitnanský sa spýtal na vykopaný kanál pri materskej škole, či je toto riešenie trvalé, alebo dočasné,  či kanál nie je nebezpečný pre autá. Odpovedal starosta obce, že kanál je dočasné riešenie problému, aby na ceste nestála voda, ktorá nestihne odtiecť pri daždi. Riešenie je len dočasné.  Pani Bočincová vraj kúpila pozemok vedľa svojho pozemku po Končírovi aj s garážou, ktorá údajne stojí na obecnej parcele. Odpovedal starosta obce, že o tejto kúpe nič nevie, nakoľko pani Bočincová je fyzická osoba a zmenu v majetku zatiaľ nenahlásila. Ďalej poslanec Ladislav Žitnanský upozornil starostu na chýbajúcu dopravnú značku na ulici medzi Hrádzami a Hoštákmi, kde chýba DZ slepá ulica. Opäť odpovedal starosta obce, že značka pokiaľ sa v sklade nenachádza, bude objednaná v blízkej dobe aj osadená.

 

K bodu č. 8

 

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 9/2009 zo dňa 27. augusta    2009

 

 

 

UZNESENIE č.9/2009

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27. augusta  2009

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 1. schvaľuje:

 

 1. Program  rokovania.
 2. Návrhovú komisiu v zložení  Peter Kikta a Ing. Jarolím Kališ.
 3. Overovatelia zápisnice Mgr. Juraj  Filo   a Jozef Filo

 

 1. Pozmeňovací návrh k VZN o spôsobe a výške úhrady za sociálnu službu §4 Výška úhrad za sociálne služby, splatnosť a spôsob platenia – Opatrovateľská služba, bod 6 výška úhrady za sociálnu službu – opatrovateľskú službu 0,40€/hod.
 2. VZN č. 4/2009 o  spôsobe a výške úhrad za sociálne služby.
 3. Zmenu  VZN č. 3/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území obce Krakovany, § 3 odst. 1 zo sumy 1,66€/mesiac na sumu 2,0€/mesiac a v § 4 odst. 1 bod a) zo sumy 1,06€ na sumu 0,99€ za stravnú jednotku.
 4. Odpredaj spoluvlastníckeho podielu p.č. 544/4, k.ú. Stráže pri Krakovanoch v1/2 zo 7m2, čo činí 3,5 m2 za cenu 17,0 €/m2. Náklady spojené s prevodom hradí kupujúci.
 5. Predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Zateplenie MŠ Krakovany“ s výškou celkových výdavkov 110 641,00  €  a s rovnakou výškou oprávnených výdavkov.  Zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení žiadosti o NFP. Spolufinancovanie projektu vo výške 5% oprávnených výdavkov, t.j. vo výške 5 532,05  z vlastných zdrojov obce.
 6. Odmeny za II. štvrťrok 2009 pre starostu obce vo výške 46% a pre  kontrolórku obce 8%.

 

 

 1. berie na vedomie:

 

1.      Kontrolu uznesení č. 7/2009.

2.      List Západoslovenskej energetiky, a.s. Bratislava, na ponuku prevádzkovania verejného             osvetlenia v obci.

3.      Vyjadrenie Ing. Ľubomíra Pekaroviča k návrhu obce na spolu financovanie realizácie      vyriešenia príjazdu k pozemkom novostavieb na Južnej ulici formou položenia          dažďovej kanalizácie a následného za sypania odvodňovacieho kanála.

4.      Informáciu starostu obce o príspevku obcí  0,50€/obyvateľa a TTSK 0,66€/obyvateľa     do Centrálneho krízového fondu TTSK. O vstupe Obce Krakovany rozhodne OZ do konca roka 2009.

5.      Informáciu hlavnej kontrolórky o verejnom obstarávaní na viacúčelové ihrisko v Krakovanoch.

 

 

C.    Neschvaľuje:

 

1.      Písomné predkladanie kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na každom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

2.      Žiadosti o príspevok  pre občianske združenie FS KRAKOVANKA a Klub paličkovanej čipky „Bábence“ a odporúča postupovať v zmysle VZN obce Krakovany č.5/2005,  ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom.

 

D.    Ukladá:

 

1. Sekretariátu obecného úradu pripraviť sadzobník cien na budúce zasadnutie OZ.

 

                        

Hlasovaním za: 6, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0,  bolo uznesenie č. 9/2009 zo dňa 27. augusta 2009 schválené.

 

K bodu č.9

 

Na záver starosta obce poslancom poďakoval za ich účasť a ukončil rokovanie.