Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

 

Zápisnica

z riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 25. septembra 2008

 č. 9/2008

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program rokovania:

  1. Otvorenie zasadnutia

  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

  3. Kontrola uznesení

  4. VZN o predajnej a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní v obci Krakovany

  5. Schválenie nájmu poľnohospodárskej pôdy

  6. Rôzne

  7. Návrh uznesenia

  8. Záver

 

 

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce Krakovany privítal na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva všetkých prítomných poslancov. Zo začiatku rokovania sa ospravedlnili Ladislav Žitnanský a Martin Gono. Predložil na schválenie návrh programu rokovania, ktorý bol upravený nasledovne:

1.      Otvorenie zasadnutia

2.      Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.      Kontrola uznesení

4.      Schválenie nájmu poľnohospodárskej pôdy

5.      VZN o prevádzkovej a predajnej dobe v živnostenskom podnikaní v obci Krakovany

6.      Správa audítora za rok 2007

7.      Rôzne

8.      Návrh uznesenia

9.      Záver

 

Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol upravený  program rokovania schválený.

Na zasadnutie prišiel Ladislav Žitnanský.

 

 

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce navrhol ako členov návrhovej komisie Mgr. Lukáša Radoského a Jozefa Filu.  Hlasovaním za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1 (Jozef Filo), nehlasoval: 0, boli členovia návrhovej komisie schválení.

Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Ing. Michala Sedláka a Ing. Milana Jurdu.  Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

 

 

K bodu č. 3

 

Starosta obce vykonal kontrolu uznesenia č. 8/2008:

- Prepis textu  do kroniky je pred dokončením a v priebehu dvoch týždňov by mal byť pripravený na podpis starostovi a zástupcovi starostu.

- Vzhľadom k tomu, že na minulom zasadnutí sa nezúčastnil predseda kultúrnej komisie Ing. Michal Sedlák,  na dnešnom zasadnutí v stručnosti zhodnotil priebeh folkórneho festivalu z pohľadu kultúrnej komisie. Bola vylepšená organizácia tým, že príprava začala už v dostatočnom predstihu. Na festivale sa  zúčastnilo viac zahraničných súborov a všetky domáce súbory. V budúcom roku sa organizátori dohodli, že z domácich súborov vystúpi len časť, ale dostanú väčší priestor na svoju prezentáciu. Veľký ohlas mal aj poľský súbor, ktorý vystúpil v stredu po folklórnom festivale. Jeho vystúpenie bolo na vysokej úrovni. Preto sa začalo rokovať, že by mohli vystúpiť aj folklórnom festivale v roku 2009. Naopak nedostatok bol stále v propagácii, aj keď dosť pomohlo umiestnenie  medveďa do areálu amfiteátra, ktorý bol spropagovaný aj v televízii. TTSK a Trnavské osvetové stredisko prispeli čiastkou cca 200 tisíc korún, čo by z vlastných prostriedkov nebolo možné zaplatiť.  Termín posledný júnový víkend zostáva v platnosti aj pre budúce ročníky. Organizátorom sa podarilo vylepšiť občerstvenie, veľký úspech mala cigánska pečienka, ktorá bola pripravovaná priamo v areáli amfiteátra.

- Skrátenie tují na cintoríne v Strážoch sa bude robiť v čase vegetačného kľudu v priebehu mesiaca október.

- Výmena dverí na obecných nájomných bytoch – obhliadku vykonali zástupcovia stavebnej a finančnej komisie a usúdili nutnosť výmeny balkónových dverí na obecných bytoch.

- pani Jóbusová žiadala povolenie na umiestnenie septiku na obecnej parcele pred svojím domom – súhlasné stanovisko bolo zaslané.

- na žiadosť pána Gašpara Zuzica, ktorý žiadal odkúpiť spoluvlastnícky podiel na parcele č. 649/1, bola zaslaná odpoveď, že s odpredajom obec neuvažuje až do skončenia výkupu pozemkov pod miestne komunikácie.

- výkup pozemku od pani Oľgy Urbanovej pod miestnu komunikáciu bol zrealizovaný a zmluva je v súčasnosti na registrácii na Správe katastra Piešťany.

- Rada školy pri ZŠ aj MŠ bola doplnená o zástupcu obce Ing. Milana Jurdu.

- Symbol obce – medveď bol presťahovaný na svoje trvalé stanovisko, do parku na Námestie  sv. Mikuláša.

- prevádzkovateľ káblovej televízie dal na výber, buď bude vysielať televízna stanica LUX alebo NOE, pre ďalšie nové stanice nie je voľná kapacita.

- bleskozvod na futbalovom štadióne zatiaľ nebol riešený, touto problematikou sa zaoberajú nové projekty, ktoré sa pripravujú pre rekonštrukciu areálu futbalového štadióna.

- na kamerový systém sme dostali niekoľko ponúk, problematika bude rozobraná v bode rôzne.

 

 

 

K bodu č. 4

 

Starosta obce predložil poslancom dve žiadosti na prenájom obecnej poľnohospodárskej pôdy, ktoré prečítal v poradí, v akom boli na obecný úrad doručené. Prvá prišla žiadosť Poľnohospodárskeho družstva Pokrok Ostrov, ktorej dátum zaregistrovania je 9. septembra 2008 a druhú doručilo Agro – družstvo Trebatice dňa 22. septembra 2008.

PD Pokrok Ostrov vo svojej žiadosti uvádza, že má záujem o pozemky obce, sú ochotní akceptovať cenu nájmu, ktorú určí obec, prípadne sa na cene dohodnúť. Bližšie podmienky nájomnej zmluvy, v prípade záujmu obce o uzatvorenie nájomnej zmluvy môžu osobne prejednať.

Agro - družstvo  Trebatice má tiež záujem o prenájom poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve obce. Svoju ponuku predniesol poslancom OZ osobne predseda družstva Ing. Jozef Galbavý. Prisľúbil, že pôdu budú riadne obhospodarovať a budú si plniť voči obci všetky povinnosti, čo sa týka platenia nájmu, ktorý by splácali jednorázovo vždy k 30.9. kalendárneho roku. V závere predseda družstva  Ing. Galbavý odpovedal na niektoré otázky poslancov.

Ing. Sedlák sa pýtal, či majú záujem len o obecnú pôdu, alebo oslovujú aj jednotlivcov? Odpoveď – zatiaľ majú záujem o obecnú, postupne by svoj zámer rozširovali.

Mgr. Radoský sa pýta, či družstvo môže vypomôcť v prípade potreby nejakým traktorom, alebo iným poľnohospodárskym strojom? Odpoveď – Všetky poľnohospodárske stroje majú natankovanú červenú naftu, ktorú môžu využívať len na poľnohospodárske účely. Na zapožičiavanie majú určenú len AVIU a Trambus.

Na záver mal Ing. Galbavý požiadavku, že ak by sa OZ rozhodlo prenajať im obecnú pôdu, aby táto pôda bola v blízkosti  katastra Trebatice. Starosta obce poďakoval Ing. Galbavému za účasť. O ďalšom postupe pri nájme pôdy rokovali poslanci v bode rôzne.

 

Na zasadnutie prišiel poslanec Martin Gono.

 

 

 

K bodu č. 5

 

Starosta obce prečítal poslancom OZ protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu obce Krakovany č. 7/2003 o predajnej a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní v obci Krakovany, ktoré bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Krakovanoch dňa 13.5.2003. Podľa § 22 ods. 2 písm. i) zákona č. 153/200 Z.z. prokurátor navrhuje pre nezákonnosť zrušiť § 2 ods.3, § 3 ods. 1 a ods. 2, § 4 ods. 1 a ods. 2 napadnutého všeobecne záväzného nariadenia a nahradiť ho novým všeobecne záväzným nariadením, alebo ho opraviť v súlade so zákonom. V zmysle § 25 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z. z. orgán verejnej správy je povinný o proteste rozhodnúť do 30 dní od jeho doručenia. Starosta obce preto navrhol poslancom protest prokurátora prijať. Na budúce zasadnutie bude pripravené  nové VZN o predajnej a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní v obci Krakovany. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol protest prokurátora proti VZN č. 7/2003 prijatý.

 

 

 

K bodu č. 6

 

Správu nezávislého audítora z overovania účtovnej závierky a finančného hospodárenia za rok 2007 predniesol starosta obce. Správu vypracovala nezávislá audítorka Ing. Marta Serenčéšová. V závere konštatuje, že účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu obce k 31.12.2007 a výsledky jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v platnom znení a zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení.

Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola správa nezávislého audítora z overovania účtovnej závierky a finančného hospodárenia za rok 2007 schválená.

 

K bodu č. 7

 

- Spoločnosť TAVOS zaslala na obec informácie o ďalšom postupe pri dobudovaní kanalizácie v regióne Trnava a Piešťany.  V informácii sa píše že, v súčasnosti sú v štádiu rozpracovanosti dve stavby spolufinancované z EU – z prostriedkov ISPA. Ich rozsah, nevyhnutné zmeny projektu v priebehu výstavby mimoriadne finančne zaťažili TAVOS, a.s . Celkový úver činí 453 mil. Sk. Ďalší úver nie je možný. Ministerstvo životného prostredia SR prisľúbilo pre stavby spolufinancované z kohézneho fondu financovať stavu do výšky 95%  oprávnených nákladov. Tzv. neoprávnené náklady nebude financovať. Z uvedeného dôvodu tie časti projektu, ktoré predstavujú neoprávnené náklady, TAVOS, a.s. vyčiarkol z pôvodného projektu.  Z uvedeného dôvodu bude nevyhnutným predpokladom schválenia projektu spolufinancovanie 5% oprávnených nákladov z rozpočtu obce.

Pretože mesto Vrbové nemá v súčasnosti ešte stále platné stavebné povolenie na výstavbu kanalizácie, nemohla sa ani naša obec do tejto výzvy, ktorá končí 14.10.2008 zapojiť, nakoľko je naviazaný na mesto Vrbové. Preto musíme čakať na ďalšie výzvy, ktoré budú vyhlásené v budúcom roku. Starosta obce  navrhol poslancom schváliť spoluúčasť obce  na financovaní výstavby kanalizácie vo výške 5% oprávnených nákladov. Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bol návrh schválený.

 

- Žiadosť o umiestnenie septiku na obecnej parcele č. 293/1, k.ú. Krakovany, na Dolnej ulici pred domom č. 36, poslala  pani Johana Gonová. Hlasovaním za. 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo umiestnenie septiku na obecnej parcele schválené.

 

-  Ponuku na odpredaj pozemku poslal pán Anton Madunický, bytom Krakovany č. 390. Ponúka obci Krakovany na predaj svoj spoluvlastnícky podiel na parcele č. 544/3 o výmere 590 m2 - orná pôda v polovici, čo činí 295 m2 z celku. Ponuka je zapísaná na LV č. 590 Správou katastrálneho úradu v Piešťanoch v k.ú. Stráže pri Krakovanoch. Tento spoluvlastnícky podiel ponúka obci Krakovany, nakoľko je spoluvlastníkom nehnuteľnosti uvedenej parcely a obec má zo zákona predkupné právo. Navrhovaná cena 230,-Sk/m2. Pozemok sa nachádza za železničnou stanicou.  K návrhu sa vyjadril predseda stavebnej komisie aj predseda finančnej komisie, ktorí súhlasili s odkúpením pozemku. Hlasovaním za: 6, proti: 3 (Jurda, Radoský, Gono), zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bolo odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na parcele č. 544/3 k.ú. Stráže pri Krakovanoch o výmere 590m2 čo činí 295 m2 z celku za cenu 230,-Sk/m2 schválený. Predávajúci dá vypracovať kúpnopredajnú zmluvu, návrh na vklad a zaplatí správny poplatok.

 

- Starosta obce informoval poslancov o aktivitách Mikroregiónu nad Holeškou. V dňoch 20. – 21. 9. 2008  MsSČK Krakovany organizovala výstavu ovocia a zeleniny, do ktorej boli zapojené aj obce mikroregiónu. Zúčastnilo sa 8 obcí z celkového počtu 11. Napriek nepriaznivému počasiu výstava mala vysokú úroveň aj hojnú účasť návštevníkov, ku ktorej dopomohla aj propagácia vo večernom spravodajstve TV Markíza. Cyklistické preteky cez mikroregión sa konali 29. augusta 2008  Z našej obce sa zúčastnili  Mgr. Juraj Filo, Michal Rajčák a Martin Žitnanský. V sobotu 27.9.2008 sa uskutočnia v Trebaticiach Kapustové hody. Na tejto akcii budú medzi sebou obce mikroregiónu súťažiť vo varení kapustnice. Aj naša obec bude mať v tejto súťaži svojich zástupcov.

 

- Stanovenie výšky poplatku za vývoz fekálií navrhol starosta obce. Začal sa používať nový fekál a výška predchádzajúceho poplatku nezodpovedá objemu nového fekálneho vozidla.  Po prepočítaní všetkých nákladov spojených s prevádzkou vozidla a s vývozom na ČOV bola navrhovaná cena 750,- Sk za jedno fekálne vozidlo. Ing. Sedlák navrhol, aby sa cena určila nie za vozidlo, ale za mernú jednotku, t.j. m3. Pri prepočte zaokrúhlená cena za 1m3 vyšla 85,- Sk. Aby vozidlo neprodukovalo stratu pri malých vývozných objemoch poslanci navrhli určiť minimálnu výšku fakturovanej sumy na 500,- Sk.  Hlasovaním za: 9, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0, bola schválená sadzba pre vývoz fekálií 85,-Sk /1m3 a minimálna suma na jeden vývoz 500,-Sk.

 

- Starosta obce informoval poslancov, že bola vyhlásená výzva na opravu ciest II. a III. triedy, ktoré sú v správe VÚC. Z toho dôvodu zaslal list na TTSK s požiadavkou na riešenie dopravnej situácie na ceste II/499 z hľadiska bezpečnosti v úseku hranice obce Trebatice – smer Krakovany – priemyselný areál Jutrá  na vybudovanie odbočovacieho pruhu do spomínaného areálu, napojenie cesty II/504 na  cestu II/499 pri  železničnej zastávke kruhovým objazdom. Pri rekonštrukcii cesty II/499 vzhľadom k neúnosnej frekvencii vozidiel zvážiť vybudovanie chodníka pre cyklistov.

 

- Informáciu o výkupe ciest pod miestne komunikácie podal poslanec Jozef Filo.  Jedná sa o cestu na Veternej ulici. Je to veľmi zdĺhavý proces, do ktorého je zahrnutých približne 255 účastníkov.  Na piatich parcelách ešte neprebehlo dedičské konanie.

 

- V blízkej budúcnosti by sa mal v obci uskutočniť zber nadrozmerného odpadu, ktorý by sa sústredil vo dvore OcÚ, odkiaľ by sa voľkoobjemovým kontajnerom odvážal.

 

- Kamerový systém na OcÚ v Krakovanoch predstavil Mgr. Juraj Filo. Na základe požiadaviek, ktoré vypracoval, prišli tri ponuky, z toho jedna neúplná. Kompletné ponuky poslala firma KELCOM zo Senice a ELOMONT z Drahoviec. Obe spoločnosti vypracovali približne rovnakú ponuku. Senecká je vyššia cca o 3 000,- Sk, ale firma má lepšie referencie.

Napriek tomu poslanci navrhli osloviť ešte aj ďalšie firmy na vypracovanie cenovej ponuky. 

 

- Prenajatie obecnej poľnohospodárskej pôdy – zástupca starostu Peter Kikta poznamenal, že na mimoriadnom predstavenstve družstva kritizoval predstavenstvo, že nespolupracuje s obcou. Napriek tomu nikto neprejavil záujem o rokovanie. Ing. Michal Sedlák navrhol ešte jeden pokus o nadviazanie komunikácie s PŠD  Krakovany- Stráže. K tomuto názoru sa pripojili viacerí poslanci. Navrhli poslať  výzvu  PŠD Krakovany – Stráže na uskutočnenie osobného rokovania do 15.10.2008 o prenájme poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve obce, nakoľko obec obdržala 2 ponuky na prenájom. V prípade, že sa s PŠD do  15.10. neuskutoční rokovanie, obec bude považovať  stanovisko PŠD Krakovany za nezáujem o nájom obecnej pôdy.

 

 

Interpelácie poslancov

 

Mgr. Juraj Filo  -  čo sa kope za obcou Krakovany.  Odpovedal starosta obce, že sa na základe platného stavebného povolenia robí rekonštrukcia vysokotlakového vodovodného potrubia.

Ing. Jarolím Kališ -  cirkev nám dlhuje peniaze za dlažbu, ktorá je v skutočnosti na ich pozemku, vzhľadom k tomu, že sa nepodarilo získať súhlas arcibiskupského úradu na odpredaj cirkevných pozemkov, nebudú mať peniaze na jej zaplatenie, či by nebolo možné odpredať dlažbu cirkvi za symbolickú cenu. Odpovedal predseda finančnej komisie Peter Kikta a navrhol počkať do konca roka, potom sa situácia bude riešiť.

Ladislav  Žitnanský – v Krakovanoch na cintoríne pri dome smútku je treba zrezať tuje. Odpovedal starosta- že pracovníci ošetria tuje v čo najkatšom čase.

Jozef Filo – na skratke medzi ulicami Hrádze a Hoštáky je vytrhnutá rozvodná skrinka z betónového základu a na tej istej ceste je potrebné orezať ovocný strom, ktorý zasahuje priamo do cesty a znečisťuje ju.

 

 

 

Kontrolór obce:

Pred tvorbou rozpočtu je potrebné osloviť všetky organizácie, aby si predložili svoje požiadavky na finančné dotácie.

Plastové nádoby na cintorínoch sú v dezolátnom stave, je potrebné ich vymeniť. Pri Strážovskom družstve treba vyzvať majiteľa pozemku, aby skosil burinu, ktorá sa neúmerne rozrastá. V Nižnej na zastupiteľstve poďakoval za účasť na výstave ovocia a zeleniny, ktorej sa zástupcovia obce zúčastnili.

 

 

 

 

K bodu č. 8

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 9/2008 zo dňa 25. septembra 2008

 

 

 

 

UZNESENIE č.9/2008

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 25. septembra 2008

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

 1. schvaľuje:

 1. Zmenu programu  rokovania

 2. Návrhovú komisiu v zložení Jozef Filo, Mgr. Lukáš Radoský

 3. Overovateľov zápisnice Ing. Michal Sedlák, Ing. Milan Jurda

 4. Prijatie protestu prokurátora k VZN o predajnej a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní v obci Krakovany

 5. Správu audítora z overovania účtovnej závierky a finančného hospodárenia za rok 2007

 6. Spoluúčasť obce na financovaní výstavby kanalizácie  vo výške 5% oprávnených nákladov.  

 7. Umiestnenie septiku na obecnej parcele č. 293/1 k.ú. Krakovany na Dolnej ulici pred domom č. 136 pre pani Johanu Gonovú.

 8. Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu  od pána Antona Madunického na p.č. 544/3 k.ú. Stráže pri Krakovanoch o výmere 590 m2, v ½  čo činí 295 m2 z celku za cenu 230,-Sk/m2. Predávajúci dá vypracovať kúpnopredajnú zmluvu, návrh na vklad a zaplatí správny poplatok.

 9. Poplatok za vývoz fekálií 85,- Sk/1m3, minimálna faktúrová čiastka 500,- Sk /vývoz.

 

 1. berie na vedomie:

1.      kontrolu uznesení č. 8/2008

 1. Informácie o aktivitách Mikroregionu nad Holeškou.

 2. Informácie o výkupe pozemkov pod miestnu komunikáciu na Veternej ulici.

 3. Informácie o zaslaní žiadosti na VUC na opravu cesty II/499, zriadenie chodníka pre cyklistov a odbočovacieho pruhu pri Jutrách.

 

 1. Ukladá:

 

1. Sekretariátu obecného úradu vypracovať výzvu PŠD Krakovany – Stráže na uskutočnenie osobného rokovania do 15.10.2008 o prenajme poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve obce.

 

Hlasovaním za: 9, proti:0, zdržal sa hlasovania: 0, nehlasoval: 0,  bolo uznesenie č. 9/2008 zo dňa 25. septembra 2008  schválené.

 

 

 

K bodu č.9

 

Na záver starosta obce poslancom poďakoval za ich účasť a ukončil rokovanie.