Obec:  História   Starosta   Obecné zastupiteľstvo  Zápisnice  VZN   Formuláre

Futbal:  A-mužstvo   Dorast   Žiaci 

Kultúra:  Kultúrny dom   Folklór   Hobby stretnutia  Pamiatky

Spolky:  Farnosť    Poľovníci   Červený kríž    Hlavná strana

Zápisnica

z mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krakovanoch

konaného dňa 18. júla 2007

 

č. 9/2007

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnený: Martin Gono

 

Program rokovania:

1.      Otvorenie zasadnutia

2.      Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.      Zahraničná služobná cesta – Krakovany v Čechách

4.      Zámenná zmluva

5.      Rôzne

6.      Návrh uznesenia

7.      Záver

 

K bodu č. 1

 

Starosta obce Krakovany privítal na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva všetkých prítomných poslancov. Poslanec Martin Gono sa vopred ospravedlnil z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti. Starosta obce zároveň vysvetlil dôvod mimoriadneho zasadnutia, ktorým je majetkoprávne usporiadanie medzi rodinou Braunovou a obcou Krakovany. Rodinu Braunovú zastupuje pani Daniela Šťastná. Predložil na schválenie návrh programu rokovania.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bol program rokovania schválený.

 

 

K bodu č. 2

 

Starosta obce navrhol ako členov návrhovej komisie Lukáša Radoského a Ladislava Žitnanského. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, boli členovia návrhovej komisie schválení. Za overovateľov zápisnice starosta obce navrhol Ing. Michala Sedláka a Michala Rajčáka. Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, boli overovatelia zápisnice schválení.

 

K bodu č. 3

 

Pri poslednej návšteve partnerov z družobnej obce Krakovany v Čechách bola odsúhlasená dohoda na vypracovanie spoločného projektu na spoluprácu medzi družobnými obcami v oblasti školstva, kultúry a športu. Starosta obce z Krakovian v Čechách p. Josef Polák oficiálne pozval predstaviteľov našej obce, aby sa zúčastnili rokovaní s predstaviteľmi firmy, ktorá bude vypracovávať spoločný projekt, ktorý by mal byť financovaný Českou republikou. Z uvedeného dôvodu sa v piatok 20. júla 2007 uskutoční oficiálna zahraničná služobná cesta, ktorej sa ako predstavitelia obce Krakovany zúčastnia starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik a zástupca starostu Peter Kikta.

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bola zahraničná služobná cesta schválená.

K bodu č. 4

 

Starosta obce vysvetlil poslancom vzniknutú situáciu. Noví investori v lokalite  Jutrá – firma  Kaiser a Stürm majú problém s napojením na energetické rozvody. Riešením je uloženie sietí na parcely,  ktorých vlastníkom je obec. Existuje takáto parcela, ale spoluvlastníkmi v nej je rodina Braunová. Na základe tejto skutočnosti sa uskutočnili predbežné rokovania a bola uzavretá predbežná dohoda o zámennej zmluve a darovacej zmluve (niektoré podiely členovia rodiny Braunovej obci darujú). Starosta obce navrhol poslancom schváliť:

Zámenu pozemkov v prospech Daniely Šťastnej:

-      parcela č. 425 o výmere 2821 m2 – orná pôda v k.ú. Stráže pri Krakovanoch, zapísanú na LV č. 1405, podiel 14/60 z celku, a to 658,2 m2 + 3/10 z celku, a to 846,3 m2  a z parcely č. 583/2 o výmere 447 m2 – orná pôda k.ú. Stráže pri Krakovanoch zapísanej na LV č. 1411 – podiel 1/8, čo činí 55,8 m2.

Spolu: 658,2 + 846,3 + 55,8 = 1560,3 m2.

 

Daniela Šťastná zamieňa svoje pozemky v prospech obce Krakovany, a to:

-      z parcely 588/4 o výmere 1794 m2 k.ú. Stráže pri Krakovanoch zapísanej na LV č.  svoj podiel, a to 2/3 z celku, čo činí 1196 m2.

-      z parcely č. 269  o výmere 289 m2 k. ú. Stráže pri Krakovanoch zapísanej na LV č. 1031 svoj podiel, a to 1/3 – 96,3 m2 + 1/12 – 24 m2, čo činí 120,3 m2.

Súrodenci Daniely Šťastnej, ktorých zastupuje pani Šťastná – MUDr. Rudolf Braun, MUDr. Peter Braun, Eugénia Zelená, rod. Braunová – každý svoj podiel 1/12 z parcely č. 269 – 24 m2 x 3 = 72 m2 daruje v prospech obce Krakovany. Spolu: 1196 + 120,3 + 72 = 1388,3 m2.

Obec zamieňa podiely z jednotlivých parciel, a to 1560,3 m2 za podiely Daniely Šťastnej a súrodencov, a to 1388,3 m2.

Účastníci sa dohodli, že medzi sebou si nebudú nič doplácať.

Poslanci uvedený návrh podporili a hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, tento návrh schválili.

 

K bodu č. 5

 

Nové hygienické zariadenie pre areál TJ

Predseda finančnej komisie informoval poslancov o potrebe odsúhlasenia úhrady na nákup prenosného hygienického zariadenia do areálu TJ Družstevník Krakovany spolu s vybudovaním nového septiku.

-      prenosné hygienické zariadenie v cene 180.000,- Sk

-      nový septik v cene 30.000,- Sk

-      práce na osadení septika (výkopy, inštalácia) v cene 10.000,- Sk

Spolu: 220.000,- Sk

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bola úhrada vo výške 220.000,- Sk schválená

 

Terénne úpravy areálu TJ

Poslanec Lukáš Radoský sa informoval o pripravovaných terénnych úpravách areálu TJ (pílenie stromov, výsadba nových stromov, budovanie nového chodníka popri ceste č. 504 smer Nové Mesto nad Váhom)

 

Činnosť poriadkovej komisie

Člen poriadkovej komisie Michal Rajčák sa zúčastnil riešenia sťažnosti pani Macejkovej na Obvodnom úrade v Piešťanoch. Túto tam postúpilo Obvodné oddelenie PZ SR vo Vrbovom, ktoré túto sťažnosť prijalo ako trestné oznámenie. Pán Rajčák informoval, že novelou zákona je možné od 1. júla 2007 za voľný pohyb psov po obci uložiť poriadkovú pokutu vo výške 5.000,- Sk.

 

Návrh kontrolóra obce

Pán Ľubomír Pekarovič navrhol členom delegácie, ktorá sa zúčastní zahraničnej služobnej cesty, na možnosť preštudovania si materiálov v oblasti cezhraničnej spolupráce. Takúto dohodu má uzatvorenú Nové Mesto nad Váhom a je k dispozícii na webovej stránke mesta. Je možná aj prípadná konzultácia s predstaviteľmi mesta.

 

K bodu č. 6

 

Návrhová komisia predložila na schválenie návrh uznesenia č. 9/2007 zo 18. júla 2007.

 

 

 

UZNESENIE č. 9/2007

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 18. júla 2007

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch

 

A. schvaľuje:

1. program rokovania

2. členov návrhovej komisie Lukáša Radoského a Ladislava Žitnanského

3. overovateľov zápisnice Ing. Michala Sedláka a Michala Rajčáka

4. zahraničnú služobnú cestu do družobnej obce Krakovany v Čechách, ktorá sa uskutoční v piatok 20. júla 2007 a ktorej sa zúčastní starosta obce PaedDr. Vladimír Mihálik a zástupca starostu Peter Kikta

5. Zámenu pozemkov v prospech Daniely Šťastnej:

-      parcela č. 425 o výmere 2821 m2 – orná pôda v k.ú. Stráže pri Krakovanoch, zapísanú na LV č. 1405, podiel 14/60 z celku, a to 658,2 m2 + 3/10 z celku, a to 846,3 m2  a z parcely č. 583/2 o výmere 447 m2 – orná pôda k.ú. Stráže pri Krakovanoch zapísanej na LV č. 1411 – podiel 1/8, čo činí 55,8 m2.

Spolu: 658,2 + 846,3 + 55,8 = 1560,3 m2.

 

Daniela Šťastná zamieňa svoje pozemky v prospech obce Krakovany, a to:

-      z parcely 588/4 o výmere 1794 m2 k.ú. Stráže pri Krakovanoch zapísanej na LV č.  svoj podiel, a to 2/3 z celku, čo činí 1196 m2.

-      z parcely č. 269  o výmere 289 m2 k. ú. Stráže pri Krakovanoch zapísanej na LV č. 1031 svoj podiel, a to 1/3 – 96,3 m2 + 1/12 – 24 m2, čo činí 120,3 m2.

Súrodenci Daniely Šťastnej, ktorých zastupuje pani Šťastná – MUDr. Rudolf Braun, MUDr. Peter Braun, Eugénia Zelená, rod. Braunová – každý svoj podiel 1/12 z parcely č. 269 – 24 m2 x 3 = 72 m2 daruje v prospech obce Krakovany. Spolu: 1196 + 120,3 + 72 = 1388,3 m2.

Obec zamieňa podiely z jednotlivých parciel, a to 1560,3 m2 za podiely Daniely Šťastnej a súrodencov, a to 1388,3 m2.

Účastníci sa dohodli, že medzi sebou si nebudú nič doplácať.

6. vybudovanie hygienických zariadení na štadióne TJ Družtevník Krakovany v celkovej sume 220.000,- Sk

 

 

Hlasovaním za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0, bolo uznesenie č. 9/2007 zo dňa  18. júla 2007 schválené.

 

 

 

 

K bodu č. 7

 

Na záver starosta obce poslancom poďakoval za ich účasť a ukončil rokovanie.